Tweede damesteam zorgt voor enige Zierikzeese zege: 24-22 Hoofdmacht Badmintonkluh Zierikzee op rand promotie na 6-2 overwinning Sensationele opmars Veel wielerkriteriums op de tocht na kalendervergadering Jo van Marle: Vooruitzichten breed voetbal uiterst somber99 Herenteam Mevo '80 in Kapelle in het donker 6 ZIERIKZEE De eerste formatie van Badmintonklub Zierikzee staat na de 6-2 overwinning op medekoploper Kolibrie op de rand van het kampioen schap en het daarbijhorend opklommen naar het landelijke badmintongebeu- ren. Wanneer de titel inderdaad wordt opgeëist - en daar is nagenoeg geen twijfel meer over - dan schrijft de ploeg, bestaande uit Corrie Keizer, Conny Cashoek, Petra Krello, Dave Clarke en Harry en André Koster historie, want het zal dan voor het eerst zijn, dat Zierikzee het landelijke badmintongebeu- ren binnenstapt. Overigens lieten de neven Koster in de beslissende ontmoe ting verstek gaan en fungeerde tweede team-speler Jan-Job van der Zande als een uitstekend stand-in. De naderende promotie van Zierikzee krijgt nog een extra dimensie, wanneer blijkt, dat het in feite om een dubbele promotie gaat. De kampioen van de Zeeuwse eerste klas gaat meteen naar de landelijke der de klas, terwijl er aan het begin van de volgende kompetitie een vierde lande lijke klas bij komt. Hiernaar promoveren de nummers twee tot en met vier van de regionale eerste klassen. Aan het eind van het vorig seizoen promo veerde Zierikzee van de tweede naar de eerste klas, zodat hier onbetwist spra ke is van een superprestatie: in ruim een jaar klimt de ploeg drie klassen. Petra Krello zorgde in de belangrijke badminton-kompetitiewedstrijd tegen Kolibrie voor het belangrijke vijfde wedstrijdpunt door van Joyce Scholten te winnen. Zierikzee staat nu op de drempel van de derde klas landelijk vn de badmintonkompetitie. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ,,Ik weet niet of we in die landelij ke derde klas iets kunnen presteren van betekenis", vertelde André Koster, die als toeschouwer aanwe zig was bij de ontmoeting tussen de koplopers Zierikzee en Kolibrie. Een nigblessure verhinderde hem om ak- tief van de partij te zijn. Werkzaam heden hielden Harry Koster buiten sporthal Onderdak. ,,Je krijgt daar te maken van een heel andere dimen sie badminton. Het gaat allemaal een stuk sneller. We zullen ons daaraan aan moeten passen, waardoor het ze ker lijkt, dat we vooral in de eerste wedstrijden weinig mogelijkheden zullen hebben. Als we ons echter een poosje hebben georiënteerd, denk ik, dat we toch wel een paar mensen heb ben, die voor punten kunnen zorgen. Vooral Corrie Keizer en Harry Koster lijken me kapabel om in dat veld sukses te kunnen hebben". Onvoltooiden De ontmoeting tussen Zierikzee en Kolibrie was de absolute sleutel- wedstrijd in de eerste klas. Zierikzee verloor een keer met 5-3 bij het laag geklasseerde Wings toen Corrie Kei zer en Harry Koster verstek moesten laten gaan en speelde gelijk tegen Kolibrie in de uitwedstrijd. Organisatoren verlaten grotendeels vergaderzaal UTRECHT - Dc Koninklijke Nederlandse Wielren Unie heeft weer eens een rel binnenskamers. Tijdens de kalendervergadering van de KNWU van prof wedstrijden voor het seizoen 1983 is die rel uitgebroken. Dc organisatoren van profwielerwedstrijden (VOB), die kort daarvoor zelf een vergadering hadden, verlieten bijna en masse de vergadering. De KNWU bleek in het bestuur van het service bureau, dat 1 januari 1983 van start moet gaan, geen zetel te heb ben ingeruimd voor een lid van de VOB. Dat was dc organisatoren allemaal een beetje te gek. waarna zij de vergadering voor gezien hielden. Na het vertrek van wielerwedstrij den-organisatoren wilde Harry Kamphuis, de voorzitter van de VOB, een amandement indienen om alsnog een plaats voor de VOB be schikbaar te stellen. De voorzitter van de sektie profsport van de KNWU, Hein Verbuggen, wenste daar echter niet op in te gaan. De der tig ..rebellerende" organisatoren sta- pen daarna definitief op en besloten hun wedstrijden (ongeveer veertig) niet te organiseren Kort geding De kalender voor volgend seizoen werd overigens gewoon vastgesteld. Daarbij werden de wedstrijden van organisatoren, die zich uit do verga dering hadden teruggetrokken ook op de agenda geplaatste. Daarmee waren de problemen voor de KNWU nog niet voorbij. Bij de sa menstelling van dc kalender stelde de KNWU op twee data - 25 en 26 juli - twee kritcriums per dag vast. Dc or ganisator van het Wonder van Ob- bicht, een profkoers die al dertien jaar wordt georganiseerd, wenste niet akkoord te gaan met de planning van dc Unie. Do organisator wil via oon kort go- ding het gelijk aan zijn zij krijgen, waardoor do profkoers van Egmond alsnog van doze datum al zal moeten. Ook dc organisator van Valkons waard is hot onoons mot do dag die hij kroeg toebedeeld. Ook hier wordt een kort geding overwogen Peter Bonthuis, die de wielronnersbelan- gen behartigt, verklaarde achter do VOB to staan Ook do profs zien heil in het servicebureau, dat do financië le zaken rond do kfiteriums moet gaan regelen. Op 24 april staat het eerste profkriterium geprogram meerd In Galdcr zal blijken hoe se rieus de boycot van de VOB zal zijn. na een verloren eerste set (10-15) uit stekend herstelden. Via 15-2 en 15-2 ontnam het duo Joyce en Michèle Scholten iedere il lusie. Ook het herendubbelspel werd een zege. Samen met invaller Jan- Job van der Zande had Dave Clarke niet de minste problemen met Mi chael Loemy en Reinier Scholten (15- 5, 15-6) en zetten zij hun ploeg op een belangrijke 2-0 voorsprong. Definitief Door een simpele zege van Dave Clarke op Michael Loemy in het eerste enkelspel (15-5, 15-4) kwam Zierikzee nog ruimer op voorsprong. Kolibrie werkte vervolgens de ha telijke nul weg, omdat Reinier Schol ten vooral konditioneel te sterk was voor de zich heftig verzettende Jan- Job van der Zande (7-15, 8-15), maar de mogelijkheden voor een eventuele zege waren toen al nagenoeg tot nul gereduceerd. Corrie Keizer won - vol gens verwachting - ruimschoots van Michèle Scholten (11-2, 11-5) en nadat ook Petra Krello haar enkelspel in winst had omgezet was de buit defi nitief binnen. Petra Krello verloor nog wel de eerste set van Joyce Scholten met 9-12, maar gaf haar te genstandster daarna geen schijn van kans meer via 11-4 en 11-0. Hiermee kwam de stand op 5-1 en was de zege binnen, in de gemengd dubbelspelen werd de buit broeder lijk gedeeld. Conny Cashoek en Dave Clarke klopten Michèle Scholten en Michael Loemy met 15-9 en 15-12 en Petra Krello en Jan-Job van der Zan de gunden Kolibrie het tweede punt door na een gewonnen eerste set (15- 12) de tweede onnodig te laten lopen (14-17) na een ruime voorsprong, waarna de derde en beslissende set werd weggegeven om. opnieuw een afgebroken wedstrijd te voorkomen (4-15). Eindstand derhalve 6-2. Op 8 januari 1983 wordt de kompetitie vervolgd met Zierikzee-Sjuttul. Flitsen uit het buitenland LONDEN - De jaarlijkse Champi ons All turnwedstrijden in Londen hebben zaterdag in de Wembleypool in Londen bij de dames een gedeelde eerste plaats opgeleverd voor de Amerikaanse Marie Röthlisberger en de Russin Elena Veselova. Het twee tal behaalde in de vierkamp een to taal van 38,15 punten. GELEEN - De wedstrijd voor de ijshockeycompetitie tussen Geleen en Tilburg is zaterdagavond bij de stand 2-6 in de tweede periode gestaakt. Scheidsrechter van Berkel was toen hij vlak langs de boarding reed in onzachte aanraking gekomen met een toeschouwer. Deze had Van Berkel vastgegrepen nadat hij een Geleense treffer had afgekeurd. In de eerste periode had Tilburg een voor sprong van 1-0 genomen, die in het volgende speldeel tot 6-2 was ver groot. DOETINCHEM - Orion is zaterdag avond in Doetinchem een ronde ver der gekomen in het toernooi om de confederatiebeker. Orion zegevierde voor tweeduizend toeschouwers in sporthal rozengaarde in vijf sets over Olympiakos uit Griekenland, De Ne derlandse ploeg had de eerste ont moeting in Athene eveneens met 3-2 gewonnen. De setstanden van het enerverende duel, dat ruim twee en een half uur duurde, waren 15-10, 5- 15, 15-11, 11-15 en 16-14. AMSTERDAM - Dirk Nauta zal, met een nieuw schip, deelnemen aan de komende ,,Whitebread-Race" rond de wereld, die in oktober 1985 van start gaat. Deze aankondiging werd door Nauta zelf vrijdag in Amsterdam gedaan. De ervaren zee zeiler miste de vorige editie van deze wedstrijd vanwege te late voorberei dingen en het gemis van een hoofd sponsor. Nauta is tot nu toe de enige Nederlander die heeft aangekondigd deel te nemen. BOEKAREST - De Gazellen is in het toernooi om de Europese hand balbeker voor bekerwinnaars uitge schakeld. De houder van de NHV- beker verloor zaterdag in Boekarest met 17-25 van Dinamo. Bij rust stond de ploeg uit Doetinchem met 7-13 achter. Bert Schimmel, de trainer van de Gazellen, was al blij dat de schade beperkt bleef tot een neder laag met minder van tien doelpunten verschil. De eerste wedstrijd was door Dinamo met 27-24 gewonnen. LIMONE-PIEMONTE - De Ameri kaanse Tamara McKinney heeft vrij dag in Limone-Piemonte in het noordwesten van Italië een slalom voor de wereldbeker gewonnen. McKinney had in het eindklassement na twee manches een voorsprong van zestien-honderste sekonden op de Zwitserse Erika Hess, die als tweede eindigde. Derde werd Hanni Wenzel uit Liechtenstein. Hess won de eerste manche. McKinney, die in de eerste reuzeslalom van het seizoen in Val d'Isere als twee eindigde, bezette na de eerste omloop slechts de vierde plaats. Door haar overwinning nam de Amerikaanse de leiding in het klassement voor de wereldbeker over van Hess. McKinney heeft 65 punten, Hess 60. LEUSDEN - De Nederlandse vol leybalkampioen Voorburg is zater dag in sporthal De Korf in Leusden uitgeschakeld in de tweede ronde van het toernooi om de Europese vol leybalbeker bij de heren. Cska, de Bondsvergadering KNVB ZEIST - „De inkomsten zullen niet of nauwelijks groeien", stelde KNVB- voorzitter Jo van Marle tijdens de vergadering van de grootste nationale bond. „De bijdrage van de Toto wordt niet groter en de subsudies van het mi nisteries gaan ook niet omhoog. Bovendien staat het ledental onder druk. Niet alleen door de recessie, die het beoefenen van meer takken van sport moeilijk maakt, maar ook door de geboortebeperking, die voor de komende jaren een vermindering van tien procent inhoudt van het aantal jongens, dat zou kunnen gaan voetballen". Van Marle beklemtoonde, dat er gewerkt moet worden aan een ver groting van het damesvoetbal en het binnenhalen van nog niet georgani seerde zaalvoetballers. Hij konklu- deerde tevens, dat de te verwachten moeilijke situatie mede verantwoor delijk is voor de sterk gestegen be reidheid tot samenwerking tussen de sekties betaald en amateurvoetbal. „De vooruitzichten van het Neder landse voetbal in het algemeen zijn niet gunstig" onderkende de KNVB- voorzitter. Kostenstijging Het openingswoord van de voorzit ter, dat ongeveer de helft van de tota le vergadertijd eiste, was doorspekt van de problemen waarmee de breed tesport nu wordt gekonfronteerd en die in de komende jaren zullen opdui ken. Van Marle plaatste niet de kader- problematiek centraal, maar liet de financiële perikelen duidelijk de bo ventoon voeren. De voorzitter stelde een kostenstijging te verwachten, bij voorbeeld door de via de CAO aange gane salarisverplichtingen van de kampioen van de Sowjet-Unie die Voorburg woensdag in de Vliegermo len reeds met 3-1 had gewonnen, was veel te sterk voor de Nederlandse kampioen: 3-0. De setstanden waren: 15-8, 15-8, 15-7. WEST BERLIJN - Mikhael Gross heeft de Westduitse sportwereld in rep en roer gebracht doorzijn weige ring de prijs voor de sportman van het jaar persoonlijk in ontvangst te komen nemen. De 18-jarige tweevou dige zwem-wereldkampioen gaf de voorkeur aan de nationale klubkam- pioenschappen in Aken boven het ga lafeest in West-Berlijn. Voor de West duitse tv verklaarde Gross zaterdag, dat hij alleen die dingen doet, waaraan hij plezier beleeft. ,,Bij het zwemmen in Aken heb ik met mijn klubmakkers meer lol dan in Berlijn, waar je voor een paar minuten in een smoking gestoken wordt". Zelfs het inzetten van een privé-vliegtuig, zo dat hij op beide evenementen (Aken en Berlijn) present kon zijn, kon Gross niet vermurwen op zijn weige ring terug te komen. bond, die per jaar een groei van drie ton betekenen. Uit een onderhoud met de staatsse- kretaris belast met de sport, was Van Marle gebleken, dat het ministerie de komende jaren een beroep wil doen op de sportorganisaties. ,,De groei van sportvormen voor gehandikap- ten en de sport voor minderheden staan bij het ministerie nog gunstig genoteerd. Men wil hiervoor in de toekomst best nog financiën beschik baar stellen", meldde Van Marle. De voorzitter haalde tot slot een nieuwe dreiging voor de georganiseerde sport aan. ..Het plan om de onroe rend goedbelasting ook van toepas sing te verklaren op klubhuizen is een aderlating, vooral voor de ama- teurploegen", stelde hij somber vast. TOKIO - Penarol uit Uruquay heeft zondag in Tokio de wereldbe ker voor klubteams veroverd. In de Japanse hoofdstad versloeg de Zuid- amerikaanse bekerhouder voor 62.000 toeschouwers de Europese equivalent Aston Villa met 2-0. De doelpunten werden over beide helf ten verdeeld. In de 27e minuut open de de Braziliaan Jair de score, waar na Charrua veertig minuten later de eindstand bepaalde. Met de zege leg de Penarol voor de derde keer beslag op de wereldbeker. Eerder deed het dat in 1961 (Benfica) en '66 (Real Ma drid). BOCHOLZ - De Westduitse politie heeft vrijdag de 36-jarige K. K. uit Emmen gearresteerd die ervan wordt verdacht een bank in Bocholz te heb ben beroofd van 63.000 mark. Zeven minuten na de bankroof werd hij bij de grensovergang Suderwick in de kraag gegrepen. NORDHORN - De hoog opgelaaide discussies over de affaire ronde de verkoop van soft drugs in het En- schedese jongerencentrum De Koker juffer mogen niet leiden tot een blij vende verstoring van de contacten tussen Duitsland en Nederland. Die conclusie is vrijdag in Nordhom ge trokken op een congres van Euregio, het samenwerkingsverband van Westmunsterland, het graafschap Bentheim, Twente en de Gelderse Achterhoek. Bovendien heeft de ploeg nog twee „onvoltooide" ontmoetingen staan. Bij zowel Terneuzen als Marathon 4 moest de ploeg met een 4-2 voor sprong naar huis, terwijl de beide ge mengde dubbelspelen niet aan een eind kwamen. „Ik denk, dat we in beide gevallen nog wel een van de twee partijen, die niet werden uit gespeeld naar ons toe zullen trekken", meende Corrie Keizer, „maar zelfs dat is een eens absolute noodzaak meer na de afgetekende overwinning van vandaag. We hoe ven dan alleen nog maar onze drie resterende thuiswedstrijden te win nen. Dat lijkt gemakkelijk gezegd, maar het is wel een feit". Na de nederlaag tegen Zierikzee telt Kolibrie zes verliespunten, ter wijl Zierikzee in het slechtste geval - indien alle niet uitgespeelde partijen verloren gaan tegen Terneuzen en Marathon 4 - vijf verliespunten telt. „Zierikzee heeft naar mijn mening de beste ploeg en verdient daardoor ook de titel", vertelde Joyce Schol ten, de sterkste dame van Kolibrie. „Ik denk, dat we vandaag onze titel- kansen definitief in rook hebben zien opgaan". Het damesdubbelspel ging overtuigend naar Zierikzee, omdat Corry Keizer en Conny Cashoek zich ZIERIKZEE - Het afgelopen weekeinde kwamen alle basketballteams van Mevo'80 in kompetitieverband in aktie. De enige Zierikzeese ploeg, die met een positief re sultaat uit de strijd kwam, was het tweede damesteam. In sporthal Onderdak klopte het team Valkenisse met minimaal verschil na een spannende wedstrijd: 24-22. Het eerste herenteam verloor in Hulst met 50-37 van BV Hulst. Het eerste damesteam moest in Zierikzee haar meerdere erkennen in Marathon 3 (18-30) en het tweede herenteam beleefde in Kapelle een antiklimax. Bij een kleine voorsprong voor Smokkelhoek draaide de sport halbeheerder na elf minuten in de tweede helft de ver lichting uit, omdat de huurtijd was verlopen. Mevo'80 te kende protest aan tegen deze handelwijze. De meisjes junioren en de meisjesaspiranten moesten hun meerdere erkennen in respektievelijk Marathon (25-32) en Delta Colijn (2-18). Het tweede damesteam van Mevo'80 speelde als gesteld een span nende wedstrijd tegen Valkenisse. Door Irene Bom nam Mevo'80 in de eerste minuten een voorsprong, waarna Marianne Glerum de voor sprong opvoerde tot 4-0. In de vijfde minuut kon Valkenisse via Jenny Pooljes, de uitblinkster van het duel, tegenskoren. Nog geen minuut later bracht zij haar ploeg ook naast Mevo'80, maar in de tiende minuut verzuimde zij Valkenisse aan de lei ding te brengen door twee vrije wor pen onbenut te laten. Hierna was het woord weer aan de thuisploeg. Irene Bom trof twee keer doel, maar hal verwege had Valkenisse de oranje dames toch weer achterhaald door Jenny Pooljes en Joke van der Peil. De 8-8 ruststand gaf de juiste verhou dingen binnen de lijnen volkomen weer. Verlenging In de eerste en tweede minuut van de tweede helft kwam Valkenisse verrassend op voorsprong, maar de Mcvo'80-dames waren snel over de korte inzinking heen. Ellen Drcijer zorgde met twee treffers voor een hernieuwde gelijke stand. Door goed samenspel van de thuisploeg en goed verdedigings werk van Erika Sloot en Joke Pan- kow kreeg Mevo'80 de wedstrijd aar dig onder kontrole. Nadat Marianne Glerum twee vrije worpen miste, liep de thuisploeg via Irene Bom (twee keer) en een afstandsschot van Joke Pankow uit naar een positieve marge van zes punten. Hierna begon Valkenisse aan een fel tegenoffensief wat hen in twee minuten drie treffers opleverde. Greet Schipper zette Me vo'80 nog een keer op voorsprong, maar in de slotminuut kwam Valke nisse toch weer naastzij (20-20) waar door een verlenging noodzakelijk werd. Mevo'80 begon zeer gemotiveerd aan de verlenging en in de eerste mi nuut (van dc vijf) skoorde Ellen Drei- jer voor de thuisploeg en in dc derde minuut was het Elly Kooijman, die voor de zoveelste keer voor een gelij ke stand zorgde. Met nog dertig se konden te gaan werd Marianne Gle rum matchwinnares door vanaf de middenlijn met een fraai afstands schot de beslissende treffer te produ ceren. Mevo'80 verdiende dc kleine, maar nuttige overwinniong voor de geweldige inzet, die de ploeg aan de dag legde. Persoonlijke fouten Het eerste herenteam van Mevo'80 verloor in een goed duel van het thuisspclende BV Hulst. Dc Zeeuws- vlaamsc ploeg nam door Karei De- hulsters een ruime voorsprong. Door treffers van Leo Kouijzer. Leen Lek- kerkerk en Ronald Scherpenzeel kon Mevo'80 wel wat terug doen, maar de bezoekers moesten het juiste ant woord schuldig blijven tegen de felle thuisploeg. Halverwege leidde Hulst met 26- 15. De tweede helft werd een spanen de affaire, vooral toen Mevo'80 meer en meer in de wedstrijd kwam. In de twaalfde minuut kwam Mevo'80 te rug tot op vijf punten van de thuisploeg. Hulst nam twee keer kort achter elkaar een rustgevende time-out, maar Mevo'80 bleef een fa natiek offensief ontketenen. De wedstrijd werd steeds harder en het regende persoonlijke fouten. In de ze ventiende minuut werd de tiende persoonlijke fout van de Zierikzeese ploeg de oranje formatie fataal. Iede re volgende persoonlijke fout lever- der Hulst twee vrije worpen op, waardoor de marge alsnog werd uit gebouwd naar dertien punten (50-37). Een vreemd en voortijdig einde kreeg de ontmoeting van het tweede herenteam. Halverwege leidde Smokkelhoek in Kapelle met 15-12. In de elfde minuut - bij een lichte voorsprong voor de thuisploeg - kreeg het duel een voortijdig einde, omdat de sporthalbeheerder verder spelen verhinderde door de ploegen in het donker te zetten. Een vreemde zaak, die Smokkelhoek door de voorsprong - niet of nauwelijks deer de, maar die bij de Zierikzeese bezoe kers duidelijk in het verkeerde keel gat schoot. Mevo'80 eiste, dat de vol le 25 minuten uitgespeeld zou wor den, maar de beheerder bleek onver murwbaar. Een officieel protest te gen de gang van zaken was het laatste wapenfeit in deze zo vreemd besloten ontmoeting. Man-to-man Het eerste damesteam speelde een thuiswedstrijd tegen Marathon 3 uit Vlissingen. In de eerste tien minuten was het een gelijkopgaande strijd, waarin Marian Mol voor de Zierik zeese ploeg enkele fraaie treffers skoorde. Marathon 3 kwam terug en toen de ploeg man-to-man ging spelen kon de thuisploeg niet meer volgen, waar door er tocht nog een ruime 8-24 voor sprong voor de Vlissingsc dames op de borden kwam. In de tweede helft speelde Mevo'80 beter dan de be zoeksters, maar de achterstand bleek te groot om het verlies te voorkomen. Door goed verdedigingswerk van Pe tra van Eugen en Hanncke Koopman kon Marathon van skoren afgehou den worden, maar de Mevo'80- produktie was ontoereikend om de skorc een andere wending te geven. Marathon won met 18-30. De meisjes-juniorenploeg van Me vo'80 speelde een goede wedstrijd te gen koploper Marathon. Hetty Mol en Desiree Hoogmoed skoorden her haaldelijk, maar Marathon kon voor durend een lichte voorsprong vas- thoude. Verdedigend draaiden Anne- marie Molenaar en Wilma Kooman goed, maar via een 14-18 ruststand pakte Marathon toch met 25-32 de beide punten. Patricia Hoogmoed was de lenige Mevo'80-speelstcr, die vooi1 de mcisjes-aspirantenploeg van de Zie rikzeese ploeg kon skoren. Dobr het verdedigende werk van Jacolien Ro- mijn en Ineke Mol bleef de Delta Co- lijnproduktie beperkt tot achttien punten: 2-?8. Het tweede dames basketballteam van Mevo '80 boekte als enige oranje for matie een overwinning in het afgelopen weekeinde. Na verlenging weïfd een 24-22 overwinning geboekt op Valkenisse. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6