HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Zeeuwse bouwondernemers flink in de problemen Zeeuwse staten akkoord met aanvullend krediet kolencentrale Borssele Dodewaard-aktievoerders in cassatie tegen arresten Arnhems hof Dit biedt de beeldbuis 4 Oosterscheldewerken vertekenen werkloosheidscijfers Goedkopere elektriciteit voor Brabantse industrie Radio-Nicaragua noemt helicopter- ongeluk „moord Extra geld voor Kalkar Geen subsidie voor Stop Dodewaard Legbatterijen nu afschaffen Modellen voor zuinig en milieuvriendelijk boeren Lubbers „ontzet" over oproep PSP-fraktie Automobilist met hakbijl van de weg gehaald Koningin viert geen kerst maar verjaardag met personeel Maak pensions van lege boerderijen Topbeloning voor idee bij Philips MIDDELBURG - De daling van de omzetten en de werkgelegenheid in de Zeeuwse bouw is dit jaar aanzien lijk groter geweest dan in de rest van Nederland. Uit een enquête die het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouw (NVOB) afdeling Zeeland de afgelopen maanden onder haar leden heeft gehouden blijkt, dat de omzetdaling in de bouw in Zeeland dertien procent be droeg en landelijk 10,6 procent, terwijl de werkgelegen heid in deze sektor met 22 procent verminderde Oande- lijk was dat 15,3 procent). Van de Zeeuwse bouwondernemers zei 81 procent in oktober dit jaar voor niet langer dan vier maanden werk in portefeuille te hebben. Volgens de voorzitter van de NVOB afdeling Zeeland, M. J. Leen houts, worden deze werkloosheids cijfers ook nog vertekend door de Oosterschelde-werken, waar de Zeeuwse aannemerij niet of nauwe lijks bij betrokken is. Beschamend Leenhouts zei vrijdag tijdens een DEN HAAG - Minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat heeft de Vereniging tot behoud van Natuur monumenten een subsidie van 4,2 miljoen gulden toegekend als bijdra ge aan de verbetering van de water kwaliteit van het Naardermeer. De subsidie betreft de investerings kosten van een zuiveringsinstallatie. Dit heeft het ministerie van verkeer en waterstaat zaterdag bekendge maakt. perskonferentie in Middelburg het beschamend te vinden dat ten gevol ge van de algehele malaise in de bouw de jonge leerling-bouwvakker niet meer de kans krijgt om vakman te worden door het gebrek aan leer lingen-bouwplaatsen. Op dit mo ment krijgen 500.000 studenten in Nederland in de akademische of ho gere opleidingen een studiebeurs, maar voor de jonge vakman is dat geld niet beschikbaar. De overheid zou moeten beseffen, dat als de eko- nomie aantrekt juist de vakman de motur is die de zaak op gang moet brengen. Leerling-bouwplaatsen De overheid zou meer bouwprojek- ten moeten opzetten en aanwijzen die als leerling-bouwplaats kunnen die nen, meent Leenhouts. In Zeeland lo pen in april komend jaar de laatste leerling-bouwplaatsprojekten af. Tot nu toe is er nog geen kijk op nieuwe projekten. De Zeeuwse aannemerswereld hoopt dat de definitieve beslissing van de vaste oeververbinding DEN BOSCH - DE Provinciale Noordbrabantse Elektriciteits Maat schappij (PNEM) levert de Brabantse industrie volgend jaar goedkopere elektriciteit. De kilowattuurprijs zal worden verlaagd met 0,2 tot 0,3 cent. De elektriciteit voor huishoudelijk gebruik zal niet of nauwelijks in prijs stijgen. Een en ander is het ge volg van de daling van de brandstof prijs. Dat heeft PNEM-direkteur ir. J. van Rooij zaterdag desgevraagd meegedeeld. De hoogte van de kilowattuurprijs wordt bepaald door de brandstof kosten en door de kosten die nodig zijn om van olie, gas of kolen elektri citeit te maken. Deze zogenoemde veredelingskosten worden volgend jaar voor de industrie verhoogd met anderhalf procent en voor het huis houdelijk verbruik met ruim vier procent. De PNEM heeft onlangs een jaar- kontrakt getekend voor de levering van kolen tegen een prijs die bedui dend lager ligt dan dit jaar. Boven dien bestaat de verwachting dat ook de olieprijs zal dalen. Per saldo bete kent dat, aldus Van Rooij, dat de ki lowattuurprijs voor huishoudens ge lijk blijft of hooguit met een mini maal bedrag stijgt. De kilowattuur prijs voor industriële afnemers daalt. De PNEM-direkteur erkent dat het nog niet vast staat dat ook de olie prijs zal dalen. „Daarmee kan inder daad van alles gebeuren maar het be langrijkste voor ons is de zekerheid ten aanzien van de kolenprijs. Twee derde van alle brandstof die wij ver stoken bestaat uit kolen", aldus ir. Van Rooij. MIDDELBURG - De Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij mag van provinciale staten van Zeeland doorgaan met de voorbereidende werkzaam heden die moeten leiden tot de ombouw van de olie- en gasgestookte centrales in Borssele tot een kolengestookte centrale. Ze stemden daartoe vrijdagavond onder stevig gemor in met een aan vullend krediet van 17,5 miljoen gul den. Met de ombouw van de centrales is in totaal ruim 800 miljoen gulden gemoeid. De staten maakten vrijdag vooral bezwaar tegen de snelheid waarmee het kollege van gs dit voorstel behan deld wilde hebben. De staten noem den het een overval. Het voorstel werd namelijk pas woensdag aan de statenleden verzonden. Milieu De staten zijn vooral ook ontevre den over de nadelige milieuhygiëni sche aspekten die een kolencentrale met zich meebrengt. De nieuwe cen trale hoeft namelijk maar voor vijf tig procent haar rookgassen te ont zwavelen, waardoor de Zeeuwse lucht met een extra uitstoot van zwa- veldioxyde te maken krijgt. De Schelde Met de stemmen van de PSP/CPN en D'66 tegen besloten de staten de PZEM het krediet te verlenen om zo indirekt de werkgelegenheid fcij de ketelbouw van de Koninklijke Maat schappij De Schelde voor enkele ja ren veilig te stellen. De ketels voor de centrale zullen daar namelijk wor den gebouwd. ARNHEM - Negen Dodewaard- actievoerders, die in november door het gerechtshof in Arnhem wegens geweldpleging en vernieling tijdens de acties tegen de kerncentrale in september vorig Jaar zijn veroor deeld tot straffen, variërend van een boete van 250 gulden tot twee maan den cel. hebben daar bij de Hoge Raad cassatie tegen aangetekend. Bovendien zijn bij de hoofdofficier van justitie in Arnhem klachten over mishandeling en meineed in het ge ding tegen vier leden van arrestatie teams, die destijds als aanhoudings eenheid fungeerden. Do actievoerders hebben cassatie aangetekend omdat zij onder meer van mening 2ijn dat het Arnhemse hof het openbaar ministerie ten on rechte ontvankelijk heeft verklaard. Hun advocaten hadden tijdens het Dodewaard-proces al aangevoerd dat de overheid het geweld rond de kern centrale zelf heeft uitgelokt en daar mee het recht op vervolging heeft verspeeld. Bovendien heeft het gerechtshof de onvoorwaardelijke gevangenisstraf fen volgens de actievoerdes onvol doende gemotiveerd. Door de Arn hemse rechtbank zijn naar hun me ning in januari bijna uitsluitend voorwaardelijke straffen opgelegd, met name omdat rekening werd ge houden met het overmatig gebruik van traangas tijdens de acties rond de kerncentrale. Het hof is daaraan volgens de actievoerders voorbijge gaan. Westerschelde nu snel genomen zal worden. Tien procent van de totaal te ver richten werkzaamheden aan deze brug-tunnel-verbinding zal krach tens kontraktuële overeenkomsten door Zeeuwse aannemers worden verricht. Ook voor de Zeeuwse ar beidsmarkt zou dit projekt een wel kome aanvulling betekenen, aldus Leenhouts. NEW YORK - De VN-kommissie voor de mensenrechten heeft vrijdag ontwerp-resoluties aangenomen waarin ze haar ernstige bezorgdheid uit over de voortgaande schending van de mensenrechten in Chili, Gua temala en El Salvador. 99 MANAGUA - Het ongeluk met een helikopter, waarbij donderdag 75 kinderen om het leven kwamen in het grensgebied tussen Honduras en Nicaragua, is door het radiostation van Nicaragua bestempeld als „moord". In het gebied waarboven de helicopter neerstortte opereren groepen die zich verzetten tegen de regering van Nicaragua. Het officiële radiostation geeft echter niet aan wat de oorzaak van de ramp is ge weest. BONN - De Westduitse regering heeft ongeveer een miljard D-mark extra uitgetrokken voor twee proto type kerncentrales om de financiële nood waarin beide centrales verke ren te verlichten. Dit heeft de West duitse minister voor technologie, Heinz Riesenhuber, vrijdag tijdens een persconferentie gezegd. Riesenhuber zei dat de regering in Bonn en de Westduitse industrie de financiële middelen.zullen verstrek ken voor de snelle kweekreactor bij Kalkar aan de Nederlandse grens en een reactor van een ander type bij Schmehausen bij de stad Hamm. De centrales zijn in financiële nood ge komen door de snel gestegen kosten. Ondanks het nu bereikte akkoord blijft er een „gat" van ongeveer 2,5 miljard D-mark. 99 99' STOCKHOLM - De Nobelprijswin naars van dit jaar voor vrede en lite ratuur, onder wie de Mexicaanse oud-minister Robles en de Colombi aanse schrijver Garcia Marquez, heb ben zondag opgeroepen tot vrede in Midden-Amerika. De oproep in de vorm van een gezamenlijke verkla ring is behalve Robles, Garcia Mar quez en mevrouw Myrdal mede on dertekend door de Zweedse premier Palme. Volgens de verklaring zijn de oorlogsgevaren in Midden-Amerika nog nooit zo dreigend geweest als nu en zijn de mogelijkheden voor vrede nooit groter geweest. „Wij doen een beroep op alle verantwoordelijke po litici en militairen in het gebied on middellijk en onvoorwaardelijk on derhandelingen te beginnen." De oproep is gericht aan de staatshoof den van Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, El Salvador en Guate mala. ARMAGH, Noord-Ierland - Twee mannen zijn zondagavond in een ka tholieke wijk van Armagh door de politie doodgeschoten. Een van de slachtoffers was volgens ooggetuigen een republikeinse activist die contac ten onderhield met het Ierse nationa le bevrijdingsleger (Inla) dat een week geleden een bom plaatste in een discotheek die aan 16 personen het le ven kostte. Volgens hen opende de politie het vuur toen de auto van de twee met hoge snelheid de wijk bin nenreed in de plaats op de grens met de Ierse republiek. De auto sloeg over de kop en de politie sloot het ge bied onmiddellijk af. MOSKOU - De Russische kosmo nauten Valentin Lebedev en Anatoli Berezovoj zijn vrijdag veilig op aar de teruggekeerd. Dat heeft het Sow- jetpersbureau Tass meegedeeld. De twee kosmonauten hebben hun tocht tot een goed einde gebracht. Hij duurde 211 dagen, de langste ruimte- vlucht in de geschiedenis. LOS ANGELES - De Amerikaanse filmster Liz Tayler heeft zaterdag meegedeeld dat zij wil gaan bemid delen in het Midden-Oosten. Zij kon digde aan dat zij binnenkort een reis van tien dagen naar Israël en Liba non maakt en gaat proberen vrede te stichten tussen die landen. Taylor gaf weinig bijzonderheden over haar plannen, maar verklaarde dat zij een onderhoud zal hebben met de Israëli sche premier Begin en de Libanese president Gemayel. Op de vraag of zij specifieke ideeën wil overbrengen aan Begin en Gemayel antwoordde de filmster: „Ja, zeker". Dierenbescherming: DEN HAAG - Een besluit tot af schaffing van legbatterijen en een besluit om, afhankelijk van de af schaffingsdatum, het bouwen van nieuwe legbatterijen te verbieden. De Nederlandse Vereniging tot Be scherming van Dieren hoopt dat de raad van EG-landbouwministers, die begin volgende week de legbatterij en op zijn agenda heeft staan, hiertoe komt. De vereniging heeft de Neder landse minister, Ir G. J. M. Braks, een telegram en een brief gestuurd met het verzoek hiervoor te pleiten bij zijn kollega's. Het voorstel zal niet met algemene bijval worden ontvangen, voorziet de vereniging, maar er zijn zker lidstaten die tot deze stap zouden willen overgaan, Dierenbescher ming" vindt het van grote betekenis, dat deze landen zich nu vastleggen op een besluit tot afschaffing. LUNTEREN - Een voorzichtige koerswijziging van het landbouwbe leid is gewenst. Daarom zijn er mo dellen ontwikkeld voor het bedrij ven van landbouw met minder ener gie en grondstoffen en met minder aantasting van het milieu. Ir. F. C. Prillewitz, hoofddirecteur Natuurbe houd en openluchtrecreatie bij het ministerie van landbouw en visserij, vertelde dit vrijdag in Lunteren op de conferentie „grondverbruik" van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond C.B.T.B. Die voorzichtige koerswijziging, legde hij uit, is gewenst omdat na tuur en landschap er volgens weten schappelijk georiënteerde natuurbe schermers niet zo best voorstaan, ter wijl binnen de landbouw zelf de pro blemen ook groeiende zijn. Vooral in de zogenaamde grote landschapseenheden, aldus Prille witz, heeft de Regering het belang van natuur- en landschapsbehoud er kend en haar beleid daarop inge richt. Vandaar dat deze gebieden in belangrijke mate een niet-agrarische functie moeten krijgen. Voor de boeren in zulke gebieden hoeft dit volgens Prillewitz verbete ring van hun situatie niet uit te slui ten. Beslissingen over de inrichting van grote landschapseenheden wor den echter niet uitsluitend door grondeigenaren en -pachters geno men, zoals bij ruilverkaveling. Ook natuurbeschermings- en recreatie- organisaties en de provincie hebben een stem in het kapittel. Zou door zo'n beslissing schade aan natuur en landschap ontstaan, dan moet worden bekeken of er geen an dere oplossingen mogelijk zijn. Blijkt dit niet het geval, dan moet er een „zorgvuldige inpassing" komen, opdat de waarden van natuur en landschap zo goed mogelijk behou den blijven. NIJMEGEN - Burgemeester en wethouders van Nijmegen zijn niet van plan om de actiegroep „Stop Dodewaard" te helpen met een een malige subsidie. De actiegroep had, ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten, om een be drag van ongeveer 7.500 gulden ge vraagd, vijf cent per inwoner van Nijmegen. B. en w. van de stad vin den echter dat „Stop Dodewaard" had moeten aankloppen bij de stuur groep Maatschappelijke discussie energiebeleid. Dat de actiegroep geen gebruik heeft gemaakt van deze speciaal ge schapen financiële mogelijkheden, noemen b. en w. „een gemiste kans". Het is volgens het college in geen ge val reden om nu gemeentelijke finan ciële middelen in te zetten, mede ge zien de slechte financiële positie van Nijmegen. DEN HAAG - Minister-president Lubbers is „ontzet" over de oproep van de Tweede-Kamerfraktie van de PSP deze week aan partijgenoten in de gemeenteraden om er bij de direk- teuren van sociale diensten op aan te dringen de WSW- en RWW-uitkerin- gen aan 16- en 17-jarigen te blijven uitbetalen, ook als de Kamer besluit die af te schaffen. „Het is zeer onjuist als Tweede- Kamerfrakties menen gaan oproepen niet mee te werken aan de uitvoering van besluiten die democratisch wor den genomen", zo reageerde de pre mier vrijdagavond in zijn wekelijkse perskonferentie na afloop van de mi nisterraad. OSS - De gemeentepolitie van Oss heeft na een week speuren de 49- jarige A. V. uit Heesch van de weg af gehaald en ingesloten De man bedreigde andere automobilisten re gelmatig met een bijl van meer dan een meter lang. De verdachte ver toonde regelmatig agressief rijge drag, aldus de politie. Als andere au tomobilisten hem daarop attent maakten, ontstak hij in woede en be dreigde de argelose slachtoffers met zijn wapen. De man is ingesloten en vandaag voorgeleid aan de officier van justi tie in Den Bosch DEN HAAG - Koningin Beatrix schaft het traditionele kerstfeest voor het hofpersoneel af. In plaats van het kerstfeest zal de koningin haar personeelsleden (ongeveer 275 mensen) op 4 februari ontvangen ter gelegenheid van haar verjaardag. Volgens een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst heeft het afschaffen van de kerstviering niets te maken met de koninklijke familie, maar het feit dat zoveel mensen weg zijn met de feestdagen. De koningin hoopt dat zij met de ontvangst in februari meer persoon lijk contact krijgt met haar mede werkers. Volgens de woordvoerder is het voor het personeel belangrijk, dat er op de ontvangst zoveel moge lijk mensen kunnen komen omdat dit de enige gelegenheid is dat het personeel, dat verspreid werkt op de paleizen Het Loo, Soestdijk en Huis ten Bosch, elkaar ontmoet. Vorig jaar werd op het Paleis op De Dam in Amsterdam voor het laatst kerstmis met het personeel gevierd. De koningin schonk toen de chocola demelk niet zelf uit. De prinsen wa ren op het feest niet aanwezig. Voor haar traditionele kerskaart heeft de koningin dit jaar gebruik ge maakt van een foto die de Engelse hoffotograaf Reginald Davis deze zo mer van het gezin in de paleistuin heeft gemaakt. De woordvoerder kon geen reden opgeven waarom de koningin niet voor een Nederlandse fotograaf heeft gekozen. „Zij is daar vrij in", aldus de woordvoerder. Dinsdag 14 december Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur Nieuws voor doven 10.00 en 14.00 uur Schooltelevisie 16.00 uur Leven op aarde. De apen staan in deze aflevering centraal. 16.55 uur Er was eens de ruimte. Deze nieuwe Franse serie speelt zich af in het jaar 3000. 18.28 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur Sporen in de sneeuw. Het verhaal gaat over Annette en Lucien, die vlak naast elkaar wonen, maar niet goed met elkaar kunnen opschie ten.. 19.30 uur Ronduit 20.10 uur Tijdsein 20.40 uur Het evangelie van Johan nes 21.37 uur Journaal 21.55 uur Den Haag vandaag 22.25 uur De vitale factor. Een serie waarin de niet-Europese culturen centraal staan. 23.15 uur Journaal, 23.30 uur Nieuws voor doven. Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.25 uur Paspoort 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Jeugdjournaal 18.57 uur Dierenverhaaltjesland 19.04 uur Matthew Star. Deze keer lijdt een meisje aan hallucinaties en deze zouden volgens Matthew best eens werkelijkheid kunnen worden. 0.00 uur Journaal 20.28 uur Diamanten. Terry probeert Frank ten ondergang te voeren. 21.15 uur Andrés Kerstshow. Frag menten van een kerstshow uit 1978 van André van Duin. Medewerken den zijn Gorrie van Gorp, Frans van Dusschoten. 22.10 uur Aktua tv 22.45 uur Falcon Crest. De familie wordt plotseling opgeschrikt door het onverwachte bezoek van de moe der van Chase. 23.40 uur Journaal. ASSEN - De statenfraktie van D'66 heeft bij gedeputeerde staten van Drenthe vrijdag een plan ingediend om in Drenthe meer kwalitatieve pensions op te richten. Deze pensions zouden volgens de democraten goed gehuisvest kunnen worden in leegko mende boerderijen. D'66-statenlid J. Drenten zei vrij dag dat er tot 1990 in Drenthe vol gens berekingen zo'n 3.000 agrarische bedrijven zullen verdwijnen. Een deel ervan is volgens hem goed ge schikt om omgebouwd te worden tot pension. Om hoeveel bedrijven het zal gaan is nu nog niet te zeggen, meent hij. Hiermee kunnen we ook de leefbaarheid van de kleine dorpen in stand houden, zegt Drenten. D'66 heeft de gedeputeerden gevraagd het idee voor te dragen bij het rijk om ge subsidieerd te worden vanuit het in tegraal struktuurplan Noorden des land. ROOSENDAAL - De heer J. van Son, werkzaam in de Roosendaalse vestiging van Philips, heeft een idee beloning ontvangen van 9500 gulden. Het idee betrof het in gebruik nemen van een wasmachine om onderdelen van machines schoon te maken. Eer had hij voor hetzelfde idee al 3000 gulden gekregen. Het totaal van 12.500 gulden is de maximale belo ning voor een idee bij Philips. 59 De trap afrennend liep ze naar het berghok, waar de stofzuiger gewoon lijk was. Geagiteerd maakte ze de zak los en schudde die op een krant leeg. Tussen haren, stof, asresten en draad jes vond ze eindelijk een vuil propje. Voor zichtig vouwde ze hat glad. Op haar knieën voor de krant, waarop al het vuil lag, las ze de naam van het weg restaurant, het telefoonnummer en de naam van de betrokken vrouw; me vrouw Van der Ven. Zonder zich om de rommel te bekommeren, liep ze naar de telefoon en begon te draaien. Onge duldig luisterde ze naar het overgaan van de bel aan de andere kant van de lijn, tot iemand zich meldde en de naam van het wegrestaurant noemde. „O, u spreekt met mevrouw Ter Scheure. In Hoogerveld. Mag ik me vrouw Van der Ven even aan de tele foon? Ze is immers dienster in uw res taurant?" „Inderdaad Maar mevrouw Van der Ven heeft vandaag haar vrije dag, me vrouw." „O, dat wist ik niet Kan ik haar tele fonisch bereiken?" „Dat zal moeilijk gaan, want ze heeft privé geen telefoon. Kunnen wij de boodschap morgenochtend door geven?" „Ja neede kwestie ismijn man komt daar nog al eens eten, ziet u? Ter Scheure is zijn naam. Hij is ver tegenwoordiger in medische instru menten en rijdt in een Mercedes 220 D. Kenteken 06 AM 92." „Jawel, mevrouw. Wij kennen me neer." „Als hij soms vandaag komtwilt u dan zeggen, dat zijn vrouw heeft ge beld en wilt u daaraan toevoegen, dat zijn schoonvader onverwacht is overle den? U begrijpt nu wel, dat het belang rijk is, indien hij zo spoedig mogelijk thuiskomt" „Het wordt genoteerd, mevrouw. Voor alle zekerheid zullen we zijn naam zo nu en dan laten afroepen, dan kunnen we hem niet missen. Enne. onzerzijds betuigen we u onze deel neming met het verlies van uw vader, mevrouw." „Dank u. En ook dank voor de moei te." „Geen dank, mevrouw. Het spreekt vanzelf, dat we in dit geval alle mede werking zullen verlenea" „O ja, als ik er niet ben laat mijn man dan de garage in de stad bellen. Dat is het sterfhuis. Mijn man kent het telefoonnummer." „Ook dit noteren we, mevrouw. Ik wens u veel sterkte, zodra wij kontakt hebben met meneer Ter Scheure, geven wij uw boodschap door." „Dank u wel" Ze legde de hoorn op het toestel en wist gelijktijdig: nu ben ik aan het eind van mijn Latija Geen idee meer, hoe ik hem ergens zal kunnen bereikea Hij kan immers overal zijn in Nederland? Wat kan ik nu nog meer doen? Kan ik de Rijkspolitie in Driebergen bellen en vragen of ze op de autobanen naar zijn wagen uitkij ken? Of de ANWB? De wegenwachters Door GRÉ DE BOER verzoeken hetzelfde te doen? Want het zal de vraag zija of hij uit zichzelf thuiskomt vanavond. Dat is helemaal niet zeker. Na onze ruzie zelfs heel on waarschijnlijk. Wat is-ie eigenlijk van plan? Helemaal weg te blijven soms? De emotie werd haar te zwaar. Ze barstte uit in een zenuwachtig gesnik. En het is allemaal mijn eigen schuL Dat verdoemde wantrouwen, dat de laatste dagen aan me heeft gevreten! Allemaal de schuld van die Jannie, dat kreng! Ik ben op het ogenblik in staat haar de ogen uit het hoofd te krabben! Maar wat heb ik er aan? Daarmee krijg ik mijn Frans niet terug En ik kan niet buiten hem! Ik houd van mijn man wat moet ik nou? Nadat ze weer enigszins gekal meerd was, droogde ze haar tranen en dacht opnieuw na. Tenslotte besloot ze eerst maar naar de stad te rijden. Kees zou misschien weten, wat nog gedaan kon worden om Frans te bereikea hetzij via de politie dan wel middels de ANWB. Er is immers zo'n soort alarm centrale? Of roept die enkel op voor mensen in het buitenland? Bovea op haar kamer, knapte ze zich wat op, trok een meer stemmiger jurk aan en reed enige tijd later naar de stad. Henk Arends, de chef-monteur kwam naar buiten, toen ze de wagen bij de pomp neerzette. Zwijgend drukte hij haar de hand en wenkte omhoog „Wn condolaties, mevrouw. Ze zijn bovea Ik zal uw wagen wel binnen zettea" (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4