Nieuw peil- en meetvaartuig voor Deltadienst Zierikzee Onderwijsakties op Schouwen-Duiveland Kritiek op bezuiniging ten koste weg Oosterscheldedam Gift spel-o-theek Zierikzee NOG STEEDS GROTE MOSSELAANVOER „De Perelaar" Speciaal voor ondiepe gebieden Prijzen gelijk gebleven STREEKNIEUWS Bouw mosselkotters Kwart van mosselaanvoer doorgedraaid Kollege b. en w. Duiveland Antwoord op beschouwingen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 13 december 1982 Nr. 23233 3 ZIERIKZEE - De Deltadienst Zierikzee heeft een nieuw peil- en meetvaartuig, de Sierix. Het grote voor deel is de diepgang van slechts 80 cm. Het schip zal dan ook voornamelijk gaan varen in de ondiepe gebieden, waar de andere zestien (grotere) schepen van de Rijks- waterstaat-vloot niet kunnen komen. Daardoor wordt een oppervlaktewinst gemaakt van 4000 ha. De taak van het nieuwe vaartuig zal in hoofdzaak bestaan uit het pei len en meten van deze ondiepe gedeelten in de Ooster- schelde (tot aan de Volkeraksluizen) en de voor-Delta. In het intertijdegebied (tussen hoog en laag water) heeft de Deltadienst met de visserij- en milieuproblematiek te maken. Het nieuwe peil- en meetvaartuig, de Sierix, dat zaterdagochtend aan de Nieuwe Haven lag afgemeerd. Familieleden en kollega's konden een kijkje nemen aan boord van het schip. „Die processen in dat gebied willen wij meten, zoals de stroomrichting, de stroomsnelheid en het zand- transport. We stellen dus een onder zoek in naar de veranderingen van de bodem," vertelt Jan van Dijke, hoofd onderafdeling operationele za ken van de Deltadienst. Het vaartuig zal ook na het gereed komen van de stormvloedkering bruikbaar zijn. „Daarna krijgen we een demping van het getij en dat be tekent nog meer ondiepe gebieden. De boot is dus niet alleen bruikbaar voor de komende jaren, maar ook vo lop in de toekomst," aldus Van Dij ke. De aanschafkosten van de nieuwe boot bedragen ruim 1 miljoen. Voordat de pijlerdam gereed is wil de meet- en studieafdeling te Zierik zee de situatie van de bodem vastleg gen, zodat na 1986 vergelijkingsma teriaal aanwezig is met de dan even tueel gewijzigde bodemstruktuur. Bemanning Bij de afdeling Zierikzee zijn zestien vaartuigen ondergebracht, die in het Oosterscheldegebied, in het gebied bij de kompartimente- ringswerken. bij het lozingskanaal en bij de Markiezaatskade werken. De afdeling Zierikzee is gesplitst in vijf onderafdelingen. De Sierix is on dergebracht bij operationele zaken, waarbij zestig mensen werken. De diensten van de boten zijn afhanke lijk van het getij, dat onregelmatige werktijden betekent. De Sierix telt vier bemanningsleden: de schipper, een machinist, een ploegleider en een assistent ploegleider. Apparatuur Het peil- en meetvaartuig heeft bij de bouw in Gorinchem kunnen profi- DEN HAAG - De kosten van le vensonderhoud zijn van half oktober tot half november niet gestegen Het prijsindexcijfer voor de gezinskon- sumptie bleef gelijk. Duurder wer den koffie, thee en verse groenten. Daarentegenover stonden prijsdalin gen bij onder meer benzine, aldus het ministerie van ekonomisehc zaken vrijdag. De tendens dat de prijzen steeds minder sterk stijgen houdt hiermee aan De prijsstijging over de laatste zes maanden bedroeg 1.7 procent, ter wijl die sinds november 1981 op 4,56 procent uitkomt. De gemiddelde prijsstijing over de afgelopen twaalf maanden (novem ber 1981-november 1982) bedroeg 6,2 procent, terwijl de gemiddelde prijsstijging van oktober 1981- oktober 1982 6,4 procent beliep. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) teren van nieuwe plaatsbepalingsap- paratuur (merk Trident). Per 1 janua ri van 1983 wordt deze nieuwe appa ratuur pas operationeel. Het schip is voorzien van een acoustische zandtransportmeter (aztm). Deze meter kan op verschil lende dieptes het zandtransport me ten plus de stroomsnelheid en de stroomrichting van het water. De meter is voor het hele werkgebied bruikbaar. Ook aan boord bevindt zich een snelpeil (ontvanger). In het hele werkterrein staan meetopstellingen (palen) in het water, voorzien van ap paratuur. Het totale pakket aan ap paratuur bevat instrumenten, die de golfhoogten, de waterstand, het zout gehalte, de temperatuur en de winds nelheid en de windrichting kunnen meten. Deze gegevens worden over gebracht naar het kantoor aan de Van Veenlaan te Zierikzee. De ver werkte gegevens worden op hun beurt uitgezonden naar de' gebrui kers (Rijkswaterstaat plus de werk schepen van de stormvloedkering), die de gegevens met een snelpeilkast- je opvangen. De pompfilterset pompt tijdens een van te voren te bepalen tijd wa ter op uit de Oosterschelde. Via een filter blijft alleen het zand achter. Op die manier is het schip in staat de korrelgrootte te bepalen. Deze gege vens gaan naar het Deltadienst labo ratorium in Middelburg. Het auto matische peilsysteem brengt de gege vens over op een cassette. Ze worden opgeslagen in het kantoor te Zierik zee. Zaterdagochtend lag de Sierix aan de Nieuwe Haven te Zierikzee afge meerd. Voor het peil- en meetvaar tuig was een open dag gehouden, waarop familieleden van de betrok kenen en medewerkers een kijkje konden nemen op het nieuwe schip. ZIERIKZEE Herv. Vrouwengroep „Wees een Zegen" Donderdag 16 december komt de Hervormde Vrouwengroep „Wees een Zegen" bijeen in het Hervormd Verenigingsgebouw. Voor tijd: zie agenda. Auto's opengebroken Op het parkeerterrein de Mossel boomgaard zijn in de nacht van vrij dag op zaterdag twee auto's openge broken. De wagen van W. v. H. uit Zierik zee werd verder met rust gelaten, maar de auto van A. M. A. H. uit Zie rikzee liep een opengebroken koffer bak en een kromme stuurstang op. De auto van S. A. R. uit Dordmund (W.-Dl.) is zaterdagochtend bij de jachthaven te Brouwershaven open gebroken. De wagen was honderd meter verplaatst. De cassette recorder plus bandjes ter waarde van 400 D.M. werden gestolen. Botsing Automobilist F. P. uit Zierikzee reed zaterdag over de Regen boogstraat en zou geen voorrang heb ben verleend aan de uit de Ra venstraat naderende automobilist G. S. uit Bruinisse. Beide voertuigen liepen materiële schade op. Automobilist meldt aanrijding In tegenstelling tot automobi listen, die doorrijden na een aanrij ding, heeft J. L. uit Nieuwerkerk alle mogelijke moeite gedaan om de eige naar te vinden van een door hem be schadigde auto. De wagen stond ge parkeerd aan de Nieuwe Haven. L. kwam in botsing met de auto en meldde de aanrijding op bureau van de Rijkspolitie. L. had de eigenaar niet kunnen vinden en stopte een briefje met gegevens achter een rui tenwisser. BURGH-H AAMSTEDE Aanrijding Op de hoek Kraaijesteinweg-Dale- boutsweg botsten vrijdagmiddag twee auto's tegen elkaar. Een bode dienstwagen van transportbedrijf R. uit Burgh-Haamstede, bestuurd door G. H. uit Noordwelle, reed op de Da- leboutsweg. H. zou geen voorrang hebben verleend aan de over de Kraaijesteinsweg naderende beste lauto, bestuurd door H. V. uit Kapel- Ie. BROUWERSHAVEN Busje gestolen In de nacht van zaterdag op zondag werd bij de firma G. v. D. uit Dirks- land een busje gestolen. Het voertuig werd zondagochtend teruggevonden in een sloot langs de Delingsdijk. De Rijkspolitie Schouwen-Duiveland heeft het vermoeden dat de brand kast van de firma, die uit het kantoor werd gestolen met de bus is ver voerd. De brandkast is nog niet ge vonden. Takelbedrijf J. de Jonge uit Zierikzee zette de bus weer op de kant. Van de daders geen spoor. DUIVELAND Begrotingsvergadering De gemeenteraad van Duiveland komt donderdagavond 16 december in het gemeentehuis te Nieuwerkerk in openbare vergadering bijeen. Op de agenda staan de vaststelling van de gemeentebegroting 1983, de vaststelling van het jaarprogramma 1983, sociaal culturele aktiviteiten en de behandeling van subsidieverzoe ken 1983 van diverse instellingen. (Vervolg van pagina 1) Het bestuur weet zich inmiddels gesteund door een team van vrijwil ligers, die hun medewerking willen geven bij het uitlenen en bij repara ties van kleine of grotere manke mentjes aan het speelgoed. Het is de bedoeling, dat de speel-o- theek op zaterdagochtend van tien tot twaalf geopend zal zijn. Er is dan gelegenheid tot koffiedrinken en de kinderen zullen het voor die week uitgekozen speelgoed ook even kun nen uitproberen. Als in de praktijk blijkt, dat er een grotere uitleenbe hoefte is, dan zal overwogen worden de speel-o-theek ook op andere tijden open te stellen. De handwerkgroep van de U.V.V. heeft inmiddels ook medewerking toegezegd voor het maken van fijne knuffeldieren, kleedjes in de schom- melbakken en dergelijke. Gezinsabonnement Het funktioneren van de speel-o- theek is te vergelijken met die van de bibliotheek. Een lidmaatschap gaat 24,— per jaar kosten, een gezinsa bonnement bedraagt 36,—. Voor het uit te lenen stuk speelgoed wordt dan geen aparte prijs nog in rekening gebracht. Mevrouw Nederhoed waagde zich er niet aan e'en mogelijke datum voor het openen van de speel-o-theek te noemen. Ze liet er echter geen twijfel over bestaan, dat getracht wordt op zo kort mogelijke termijn de deuren open te stellen. ZIERIKZEE - De aktie, welke morgen in het gehele land zal worden gevoerd door de leden van een aantal onderwijsbonden, zal ook op Schouwen- Duiveland niet onopgemerkt voorbijgaan. Een aantal leden van de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel zal aktief aan de onderwijsstaking deelne men. Binnen de afdeling Oost-Schouwen van deze bond worden op de volgen de scholen aktie gevoerd: kleuter school 't Mierennest in Zierikzee (100 Beatrixschool (5/6 deel), o.l.s. Oosterland (100 RSG (20 on derwijskrachten), LTS (10 onderwijs krachten), o.l.s. Nieuwerkerk (ge deeltelijk). Op alle openbare lagere scholen in Zierikzee zullen leerkrach ten op persoonlijke beslissing aan de aktie deelnemen. Zoals het zich vanmorgen liet aan zien zullen in de Westhoek van Schouwen-Duiveland geen akties worden gevoerd. In een aantal geval len zullen de onderwijskrachten mid dels een brief aan de ouders van de leerlingen hun standpunt uiteenzet ten. Er wordt echter wel onderwijs gegeven. ZIERIKZEE/BRUINISSE - De grote aanvoer van mosselen aan de veiling te Yerseke houdt nog steeds aan. Kennelijk zijn de voorraden op de Waddenzee zo groot, dat men er op mikt door de hoeveelheid die men aanvoert de lage prijs te compenseren. De bodemprijs ad 22,— te vermin deren met 6,— voor het mossel fonds, annex nog enkele dubbeltjes voor de propaganda, zodat men ruim 15,— over houdt waarvan de niet geringe oliekosten en de bemanning moeten worden betaald. De meeste schepen laden meer dan 1000 mosseltonnen. Zolang men we kelijks netto 1000 tonnen of meer kan aanvoeren blijft men dus in de run ning. Scheepswerf Gebrs. Kooiman te Zwijndrecht kreeg dezer dagen op dracht voor het bouwen van twee nieuwe mosselkotters een voor de firma Jan Vette en een voor de firma Van der Plasse, beiden te Yerseke. DEN HAAG - Volgens ruwe schat tingen zijn tot dit ogenblik 270.000 tonnen (van honderd kilo) mosselen ingeleverd bij het Mosselfonds van het Produktschap voor Vis en Visprodukten. Bij een aanvoer van een miljoen mosseltonnen betekent dit een doordraai van 25 procent. Dit wordt gemeld in „Visserij- nieuws", het orgaan van de stichting Public Relations voor de visserij en de visverwerking en -handel. Wat hoeveelheid betreft wordt het sei zoen 1982/'83 volgens het blad gepre zen als een uitzonderlijk goed mos seljaar. Gebeurt er echter niets aan de doordraai, die de laatste weken in tonnen en in procenten van de aan voer steeds groter wordt, dan slacht men de kop met de gouden eieren. Het blad suggereert een „stillig-re geling bij toerbeurt" voor de mossel- vloot, een verhoging van de kwali teitseisen waarbij de zwakkere kwa liteit blijft liggen, en een campagne om nieuwe verkoopterreinen te ont ginnen. DUIVELAND - „Wij zijn gewend aan vreemde en on verantwoordelijke beslissingen van het Rijk. Wat hier staat te gebeuren, grenst aan het ongelooflijke. Het meest ge-avanceerde waterstaatkundig werk ter wereld is straks voor de bezoeker slechts per fiets te bereiken. Het ziet er ook naar uit, dat onze zogenaamde Zeeuwse kamerleden deze bezuinigingsvoorstellen zullen steu nen". Dit antwoord geven b. en w. van Duiveland op vragen van de V.V.D.- fraktie in de algemene beschouwin gen betreffende een mening over de bezuinigingen bij dc uitvoering van de Oostcrschelde-werken. Het kolle ge geeft op krachtige wijze te kennen het zeer te betreuren, dat - om 15 mil joen gulden te kunnen bezuinigen - het Rijk kiest voor een werkweg over de stormvloedkering. fn antwoord op vragen van de SGP.-fraktie wijst het kollege eri- op. dat de doorgaande wegen (Rijks weg 18) onder dc taak van het rijk vallen. Een strukturele verbetering aan deze weg, zit er volgens b. en w. vooralsnog niet in. De overdracht van de polderwegen aan de gemeenten is volop in diskus- sie. Onder meer door de Vereniging van Nederlandsche Gemeenten wordt hierover overleg gevoerd. Politiesterkte Ten aamiet) van de opmerkingen over de politiesterkte, antwoorden b. en w. op, dat het in deze tijd van be zuinigingen niet gemakkelijk is, met vrucht te pleiten voor uitbreiding van de groep. Burgemeesters en dc verantwoordelijke politie-funktio- narissen in dc regio houden echter wel vol en hopen op langere termijn iets te bereiken. B. en w. van Duiveland blijken dc suggest ie van dc C.D.A. -fraktie be treffende de „Onrendabele panden" op dc riolering aan te sluiten, niet te willen overnemen. Volgens het kollege gaat het C.D.A. in die suggestie uit van een te hoge uitkering uit de verfijningsre- geling. Verder merken b. en w. op, dat als het overschot van de rekening 1981, zoals het C.D.A. voorstelt, voor deze rioolaansiuitingen wordt ge bruikt, in 1984 deze reserve ont breekt voor de verbouw van het ge meentehuis. „Een rekeningsover schot is slechts eenmalig en niet struktureel", aldus het kollege. Verder wijzen b. en w. erop, dat geen enkele aanvraag voor aanslui ting van deze zogenaamde „onrenda bele panden" is binnengekomen. In het kader van de werkverruimende maatregelen is dit projekt overigens wel aangemeld. Jeugdwerkloosheid Het kollege zegt met alle frakties van mening te zijn, dat de groeiende werkloosheid, met name onder de jeugd, een groot probleem is en wel licht nog groter zal worden. De aan pak van dit probleem kan volgens b. en w. niet gemeentelijk geschieden, maar in regionaal verband. Alle maatregelen, die in deze regio opge zet worden, zullen, volgens het kolle ge, echter kleinschalig blijven. Naar aanleiding van een opmer king van dc P.v.d.A.-fraktic betref fende het afwijzen van een formatie plaats hij dc Stichting Welzijn Oude ren, laat het kollege weten, dat dc toezegging van het Rijk voor subsi die in dc kosten van een administra tieve medewerker hij deze stichting totaal Irreëel was. „In de eerste plaats werd niet dui delijk gemaakt, dat deze formatie plaats gedurende een reeks van jaren tot hetzelfde bedrag zou worden ge subsidieerd. Voorts kwam deze toe zegging in een tijd, dat voor vele in stellingen dc subsidie door C R M. werd gekort. Voor bijvoorbeeld Maatschappelijk Werk was deze kor ting zodanig, dat één formatieplaats moest vervallen. Dit hebben de ge meenten opgevangen", aldus b. en w. Het kollege deelt de P.v.d.A.- fraktie mede. dat het een onjuiste konklusle is, dat deeltijdarbeid op het gemeentehuis wordt afgewezen. Evenwel dient dit bij een kleine, maar gevoelige organistie als de ge meente Duiveland, volgens het kolle ge zeer voorzichtig te worden toege past. Volkshuisvesting Onder het hoofdstuk volkshuis vesting wordt medegedeeld, dat het aantal woningzoekenden per 1 okto ber dit jaar 86 bedroeg. De hieruit be rekende nieuwbouwbehoefte is dan 73 woningen. Voor de kernen Nieu werkerk en Ouwerkerk zijn bouw plannen ingediend voor resp. 13 en 4 woningen. Voor het bestem mingsplan Erling Steenstraat wor den mogelijkheden onderzocht tot verdichting van de bebouwing, waar door meer sociale woningbouw daar in mogelijk zou zijn. De V.V.D.-fraktie krijgt op een desbetreffende vraag het antoord, dat de grondprijzen thans 58.72 voor bouwterrein en 28,85 mJ voor opslagterrein bedragen. „Dit zijn ze ker geen hoge prijzen", aldus het kol lege. Met betrekking tot dc ontwikke lingen in het bestemmingsplan Nieu werkerk I (ten westen van dc Stolp- weg) wordt medegedeeld, dat dc ex ploitant tot nu toe zijn verplichtin gen t.o.v. dc gemeente is nagekomen. De realisatie van dit plan gaat op bescheiden voet door. Voor de bouw van twaalf premiewoningen en drie vrije-sektor-woningen zijn nog niet zo lang geleden bouwvergunningen afgegeven. Over de herinrichting van dc Ring in Ouwerkerk wordt niet meer mede gedeeld. dan dat dc plannen het kol lege zeer binnenkort zullen bereiken. Zoete Grevelingcn Het belang van zoet water voor dc landbouw wordt door b. en w. volle dig onderschreven. Waar mogelijk, zeggen zij dit geluid te laten horen Men gaat er echter van uit. dat dit niet alleen een taak van het kollege is. maar dag een ieder in zijn organi satie hiervoor zal moeten pleiten. En feitelijk heeft men geen andere keus. Stoppen met de levering van mos selen betekent opdroging van de in komstenbron. Het risico dat ijsgang of stormen de komende maanden de aanvoer zullen stagberen is groot, terwijl ook voorjaar 1983 de voorra den nog niet uitgeput zullen zijn. Zo dat men niet kan hopen dan een bete re prijs te maken. De aanvoer blijft dan ook constant 60.000 tot 70.000 tonnen per week. Het is een vast gegeven dat in de cember de topexport van oktober en november niet wordt gehaald, maar de terugloop van de export is over het algemeen nog zeer redelijk te noemen. Ook het binnenland neemt wat minder af, maar over het geheel genomen mag men over de afzet ze ker niet klagen. Zonder de bodem prijs en de opvang het Mosselfonds zou de mosselmarkt nu echter zeker een puinhoop zijn. De maatregelen om de mosselhandel (met succes) te saneren zijn echter al 50 jaar oud. De leden van de S.C.Z./Uit-in-Zee- land werkgroep vroegen zich vrijdagavond al vertwijfeld af of de artiesten wel zouden komen. Ze kwa men; luttele minuten voor acht arri veerden drie musici - samen het trio „De Perelaar" vormend - in het Ton- nenmagazijn te Brouwershaven. Nog net op tijd om een kleine zeventig mensen gedurende twee uur van heerlijke oude Nederlandse muziek te laten genieten. „Dat is nou echt de pure muziek", liet een enthousiast toeschouwer aan het einde van de avond weten. Hij had gelijk: muziek van eeuwen her, die een sfeer oproept van hoe onze voorouders zich vermaakten tijdens werk en feestjes. Wie „De Perelaar" reeds kende - ondermeer van een optreden enkele jaren geleden in Haamstede - moet gekonstateerd hebben, dat er meer volume en vrolijkheid in hun optre dens is gekomen. Toen (in Haamste de) waren ze nog met z'n vieren. Nu vormt „De Perelaar" zoals gezegd een trio. Emo Korpershoek en Mari- ta Verberk bleven. Hans Troost en Peter Moree horen niet meer tot deze groep. Hun plaats werd ingenomen door Gert de Vries. Deze laatste bleek over een opmerkelijk fraaie stem te beschikken die hij vrijdaga vond overigens - jammergenoeg - niet zo vaak liet horen. Veelvuldiger bespeelde hij de gitaar (en hoe) en de viool. Marita Verberk muntte uit in haar fluitspel en in de bespeling van de windkapschalmei en kromhoorn. Vpor de pauze leek ze vokaal niet zo te kunnen imponeren, maar opmer kelijk genoeg kwam ze in het tweede gedeelte van het programma met haar stem veel beter uit de verf. Bij na ontroerend was het lied „De vijf zonen", dat overigens een verrassend vrolijk instrumentaal slot kreeg. Een vrije, eigen bewerking van „De Pere laar" waarschijnlijk. Bleef alleen de hoofdmclodie van die oude Nederlandse Volksmuziek bewaard, de ruimte voor eigen be werking werd er des te groter door. Een kombinatie van authentieke in strumenten met modernere (gitaar en harmonica) bleek prima resultaten op te leveren. Zij het dat vooral het fluitspel van Marita die sfeer van eeuwen her wist op te roepen. Het re pertoire van „De Perelaar" was zeer gevarieerd met bekende thema's ais liefde, scheepvaart en sprookjes. Uit de oude Liedboeken van Antwerpen en Haarlem werden enkele nummers gebracht en verder was geput uit „Oude en Nieuwe Hollantse Boeren- liet jes en Contredansen". Het overbekende „Daar was laatst een meisje loos" werd in dc versie van Terschelling uitgevoerd. Het ref rein (Hoera mijn boy") werd eerst aarzelend, maar allengs krachtiger door het Smalstad publiek meege zongen. Een heerlijk vrolijk nummer bleek het dansliedje „Anna en Ma- rietje" en waar hoogtepunt werd het 19e ecuwse Boerensrhots uit West- Friesland. Op aandrang van een langdurig applaus gaf dit trio nog een toegift: een sprankelend matelot (matrozenlied). Een prima Uit-avondje in het Ton- nenmagazijn, dat alleen nop wat meer verve had kunnen krijgen met een wat vlottere kout van Marita Verberk. Ze miste duidelijk de flair de nummers met puntige tekst en uit leg aan elkaar te praten. Emo Kor pershoek, die deze taak af en toe overnam, -was zo mogelijk nog schuchterder. Nee, daar ging het na tuurlijk niet echt om. het deed aan die fijne oude volksmuziek niets af, maar toch een goede presentatie had de puntjes op de I kunnen zetten. AP

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3