Angst en onzekerheid vieren hoogtij in Suriname AGENDA Zeerecht- konferentie afgesloten Moskou bereid aantal SS-20-raketten te halveren Demonstraties in West-Duitsland tegen plaatsing kernraketten Tweeduizend demonstranten protesteren tegen kernopslag in Velsen-Noord Voor twee ton aan zilver gestolen Netto bijna elf gulden minder voor minimum-uitkeringen Bouwbond FNV houdt vast aan algemene arbeidstij dverkorting Sowjetrussische ruimtevaarders Buit bij inbraak 100.000 gulden Verkeersdode geland in Hulst Gewonden bij mijnexplosie in Engeland Bejaarde vrouw gewurgd Twee doden door verkeersongeval in Deurne Dode en zwaar gewonde door brand Stoffelijk overschot opgedregd Twee doden door verkeersongeval 2 Nog steeds zoekakties in Paramaribo PARAMARIBO/DEN HAAG Het Surinaamse leger heeft afgelopen week einde zoekacties naar oppositionele elementen voortgezet. Volgens alle zegslieden heerst in Paramaribo angst en onzekerheid. Zaterdag is voor het eerst officieel een dodencijfer van vijftien genoemd. In Suriname wordt met zorg uitgekeken naar de dag van maandag, wanneer iedereen volgens de mili tairen weer aan het werk moet gaan. Het is niet duidelijk hoeveel mensen naar aanleiding van zoekacties zijn gearresteerd. Daarover bestaat met name onzekerheid, omdat geen enkele officiële mededeling is gedaan, omdat veel personen die in de veronderstelling verkeren te worden gezocht, zijn onderge doken. Bij verschillende families zijn militairen aan huis geweest om te infor meren naar bepaalde personen. Voor het eerst is in Paramaribo een officieel cijfer gegeven van het aan tal doden onder arrestanten. Demis sionair minister Tjon Kie Sim noem de zaterdag het cijfer van vijftien. Namen van slachtoffers zijn echter nog steeds niet genoemd. In onoffi ciële schattingen wordt van meer dan twintig doden gesproken. BEIROET - In het Libanese bergge bied ten oosten van Beiroet zijn zon dagavond gevechten uitgebroken tussen Druzen en christelijke mili ties. Correspondenten in het gebied maken melding van zeker vijftien doden. De gevechten braken uit in verschillende dorpen langs de weg van Beiroet naar Damascus. Niet be kend is waarom het geweld opnieuw is opgelaaid. MONTEGO - De voorzitter van de VN-Zeerechtenkonferentie, de Singa porees Tommy Koh, heeft vrijdag de Verenigde Staten gewaarschuwd niet op eigen houtje buiten het zee rechtverdrag om te beginnen aan het ontgingen van zeebodemschatten. Dat zal de VS komen te staan op „in ternationale veroordeling en zeer ernstige politieke en ekonomische konsekwenties". Koh zei dit tijdens zijn toespraak ter afsluiting van de zeerechtkonfe- rentie die deze week in Montego op Jamaica heeft plaatsgevonden. Koh deed nog een dringend beroep op de VN alsnog het zeerechtverdrag te on dertekenen. Met nog ruim twintig landen weigerden de VS dit wegens de beperkende bepalingen over de ontginning van ertsen in de oceaan bodem en de uitsluiting van partiku- liere exploitatiemaatschappijnen. Wel tekenden 119 landen waaronder Nederland. In het mortuarium van het acade misch ziekenhuis lagen dit week einde de lijken van vijftien slachtof fers. Twee ooggetuigen die het mor tuarium bezochten hebben tegenover het ANP verklaard dat de slachtof fers frontale verwondingen vertoon den. Dit lijkt te bevestigen dat de ge vangenen zijn geëxecuteerd en niet, zoals de officiële lezing luidt „omge komen tijdens de vlucht". Uit de ver wondingen van de slachtoffers valt op te maken dat zij van dichtbij zijn neergeschoten. Een van hen had meer dan tien kogelwonden op gezicht en borst. Veel slachtoffers hadden ko- gelwonden in het gelaat. De begrafenis van de slachtoffers zal door de staat geschieden. Fami lieleden mogen de begrafenis wel bij wonen, maar de stoffelijke over schotten zullen niet aan hen worden overgedragen, zo is door familie be vestigd. In kerkelijke kring is verno men dat tijd en plaats van begrafenis pas op het laatste moment bekend zullen worden gemaakt aan familie, dit om te voorkomen dat de uitvaar ten uitlopen op massale demonstra ties. In genoemde kring sprak men in dit verband van een poging van de militaire autoriteiten de begrafenis sen te „ontregelen". Angst In de Surinaamse kerken is zondag geen herderlijke boodschap voorge lezen over de situatie in het land „omdat dit olie op het vuur en niet op de golven zou zijn". Een voor aanstaand geestelijke omschreef de sfeer in Paramaribo als „een menge ling van algemene verlamming, wraakgevoelens, vrees, maar ook vastberadenheid door te zetten". Ook zijn de ogen van veel Surina- mers nu gericht op de reactie in het buitenland, aldus de geestelijke. Vol gens deze zegsman en ook andere zegslieden durven de inwoners van de Surinaamse hoofdstad nauwelijks met elkaar te telefoneren uit vrees te worden afgeluisterd. De meeste men sen blijven van de straat. Stakingen Met zorg wordt uitgekeken naar de WASHINGTON - De Sowjet-Unie overweegt een voorstel het aantal SS-20-raketten voor de middellange afstand met meer dan 50 procent te verminderen wanneer de NAVO af ziet van de plaatsing van 572 nieuwe Pershing-II en kruisraketten in Euro pa. Dit heeft de New York Times zon dag gemeld. De Sowjet-delegatie bij het start- overleg in Geneve heeft 15 dagen gel den tegenover haar Amerikaanse gesprekspartners verklaard dat het aantal Russische raketten voor de middellange afstand, dat nu meer dan 600 bedraagt, zou kunnen wor den beperkt tot ongeveer 250 waar van er 150 zouden zijn gericht op Eu ropa en 100 op China, aldus de krant. Het blad voegt eraan toe zich bas- rend op Amerikaanse regeringskrin gen dat deze „suggesties" volledig onaanvaardbaar zijn voor Washing ton. President Reagan is niet van plan af te zien van zijn „nul-optie" die voorziet in de ontmanteling van ongeveer 350 Sowjet-raketten (SS-20, SS-4 en SS-5) in ruil voor niet- plaatsing van de 572 Euroraketten door de NAVO. BONN Duizenden vredesde- monstranten hebben zondag op ver- chillende plaatsen in West- Duitsland betoogd tegen de NAVO- plannen Pershing-2 en kruisraketten te plaatsen in de Bondsrepubliek. De ingangen van ongeveer 20 Ameri kaanse en Canadese militaire bases werden geblokkeerd. Volgens de politie zijn de de monstraties. ter gelegenheid van de derde verjaardag van het NAVO- besluit nieuwe raketten in Europa te plaatsen, vreedzaam verlopen. In Beieren namen volgens de Groenen, de partij die de betogingen had geor ganiseerd. meer dan 10.000 mensen deel aan de protestakties in Mun- chen. Erlangen. Regenrburg en Ans- bach. Bij het hoofdkwartier van de Ame rikaanse strijdkrachten in Europa in Stuttgart heeft de politie 130 de monstranten weggedragen die de in gang haden geblokkeerd. Onder hen bevonden zich vertegenwoordigers van de SDP en de Groenen in het par lement van Baden-Wurttenberg, al dus de politie. Meer dan 1500 de monstranten vormden blokkades bij plaatsen waar volgens de Groenen kernwapens liggen opgeslagen. Ook in andere plaatsen in het gehe le land hielden enkele duizenden mensen protestakties tegen de NAVO-plannen, die eind volgend jaar in praktijk worden gebracht ten zij vooruitgang wordt geboekt bij het start-overleg tussen de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten in Geneve. VELSEN - Ongeveer tweeduizend inwoner* van Vel.sen hebben zater dag gedemonstreerd tegen het plan van minister Win.semiu.* om kernaf val op te slaan in Velsen-Noord. Vol gens een woordvoerder van de politie verliep de demonstratie, die in de binnenstad van Velsen werd gehou den en die eindigde voor het stad huis, rustig. De demonstratie was georgeni- seerd door een aktiekomité dat de af gelopen week werd opgericht door vertegenwoordigers van verschillen de politieke partijen, het vredesplat- form, milieubewegingen het IKV, buurtkomité's en vakbonden. Tijdens de demonstratie werd een handtekeningenaktie gestart, die nog enkele dagen zal duren. Het ligt in de bedoeling van het aktiekomité de handtekeningen in Den Haag aan te bieden aan de minister van volks huisvesting. ruimtelijke ordening en milieubeheer Tevens riepen de de monstranten de inwoners van Velsen op de folders, die minister Winsemi- us vorige week huis aan huis in Vel sen verspreidde, in te leveren bij het aktiekomité. dat de folders weer te rug wil bezorgen in Den Haag. dag van maandag. Dan zal blijken of de stakingen zullen worden voort gezet en of winkels, banken en scho len gesloten blijven. Afgewacht moet worden of de militairen die de bevol- king opgeroepen maandag weer aan het werk te gaan, bij stakingen zul len ingrijpen. Zaterdag werd nog op grote schaal gestaakt. Ambtenaren verschenen voor een deel op hun werk, maar voerden uit protest tegen de situatie niets uit. In tegenstelling tot eerdere berich ten lijkt Roy Horb, tweede man in het Surinaamse leger, nog steeds in functie. In Paramaribo was verno men, dat hij was gearresteerd of zelfs gedood. Volgens de demissionair mi nister Badrissein Sital, was Horb zaterdagavond nog bij een vergade ring aanwezig. De onzekerheid over het lot van een aantal personen blijft overigens voortbestaan door het uit blijven van officiële mededelingen over namen van doden en aantallen en namen van arrestanten. BONN - De Duitse Bondsrepubliek gaat Turkije hulp ten bedrage van 454,8 miljoen gulden gegeven on danks een verbod van de Europese Gemeenschap op financiële hulp aan de militaire regering in Ankara. DELFZIJL - Bij de Akzo in Delfzijl is onlangs voor een waarde van twee honderdduizend gulden aan zilver gestolen. Het ging om 200 kilo hoog waardig zilver, dat in korrelvorm lag opgeslagen in een kluis. De diefstal is eerst vrijdag bekend gemaakt, daar de politie te Delfzijl in eerste in stantie meende de zaal snel te kun nen oplossen. De dader is na een in tern onderzoek aangehouden. Hij is werknemer van Akzo. De dief heeft vermoedelijk ge werkt met valse sleutels, aldus een woordvoerder van de politie. Er zijn geen sporen van braak gevonden. Het zilver wordt gebruikt om metha nol om te zetten in formaldehyde, dat wordt gebruikt bij de produktie van lijmen en harsen. DEN HAAG - De minimum-uitkeringen volgens de AOW, WWV en WAO gaan per 1 januari netto met bijna elf gulden omlaag. Bij de maximum WAO- uitkering kan dat bedrag oplopen tot bijna 173 gulden. Dat heeft staatssekretaris De Graaf van sociale zaken de Tweede Kamer vrijdag laten weten bij de indiening van enkele voorstellen zoals die donder dag in de brief van het kabinet over de koopkrachtontwikkeling volgend jaar werden aangekondigd. De vergelijkende netto-maanduitkeringen (inclusief vakantiegeld) zijn als volgt: Verschil minima Per 31-12-1982 Per 1-1-1983 AOW/10,871.533,62 1.522,75 WWV/ 10,831.533,73 1.522,90 WAO/ 10,861.533,64 1.522,78 Modaal WAO 18,621.685,44 1.666,82 Idem incl. WAM-toeslag 82,451.749,27 1.666,82 Maximum WAO 52,792.839,93 2.787,14 Idem incl. WAM-toeslag 172,932.960,07 2.787,14 Bij de genoemde bedragen is uitgegaan van de voorstellen die het kabinet donderdag heeft gedaan voor een rechtvaardiger lastenverdeling. De Tweede Kamer moet die voorstellen volgende week nog goedkeuren. AMERSFOORT - De Bouwbond F.N.V. wil bij de c.a.o.-onderhande- lingen met de bouwwerkgevers vast houden aan algemene arbeidstijdver korting over de hele linie. De bouw werkgevers voelen daar tot nu toe niets voor. Ze willen hoogstens pra ten over het scheppen van extra ba nen uitsluitend voor jongeren. Maar de Bouwbond F.N.V. is daar niet zo voor te porren, zo bleek maandag tij dens de bondsraad in Amersfoort. Er is tekort aan werk voor iedereen en in die omstandigheid betekent het creëren van extra banen voor jonge ren een gelijktijdige vermindering van het werk voor volwassenen, al dus bouwbondsvoorzitter Buys. Zo'n aanpak is niet onder alle omstandig heden ongewenst maar het ligt meer voor de hand om te zoeken naar maatregelen ten gunste van jonge ren, zonder de volwassenen uit het werk te duwen, zei hij. Een algemene arbeidstijdverkorting zal ook de werkgelegenheid van jongeren ten goede komen. In hoeverre er daar naast nog aanleiding is om iets extra voor de jongeren te doen is voor de bouwbond wel bespreekbaar. Dinsdag praten de bouwbonden met de werkgevers over eventuele opschorting van uitbetaling van de prijscompensatie per 31 december. In het stichtingsakkoord tussen werk gevers en werknemers is voorzien dat die prijscompensatie eventueel niet in het loonzakje terecht komt maar besteed kan worden aan finan ciering van korter werken. Buys waarschuwde dat die prijscompensa tie alsnog moet worden uitbetaald als er eind december nog geen zicht is op een redelijk onderhandelingsre sultaat. DEN HAAG - Onbekenden hebben in de nacht van zaterdag op zondag in een woning in Den Haag sieraden en goederen ter waarde van 100.000 gul den ontvreemd. De inbrekers ver schaften zich toegang tot de woning toen de bewoners niet thuis waren. Ze namen alle sieraden mee, die een waarde vertegenwoordigden van 86.000 gulden. Verder werden drie video-apparaten en 400 banden ont vreemd, aldus de politie. MOSKOU - De twee Sowjetrussi sche ruimtevaarders Anatoli Berezo- voj en Valentin Lebedev zijn vrijdag na hun rekordvlucht van 211 dagen in een ijzige sneeuwstorm en in dich te mist op aarde teruggekeerd. Zij waren aanvankelijk moeilijk te vin den omdat zij honderden meters door hun parachute waren meegesleept. Zij slaagden er tijdig in deze los te krijgen. Omdat herschroefvliegtuigen in het slechte weer niet konden landen moesten de twee zichtbaar uitgeput te mannen de eerste nacht doorbren gen in een verwarmde autobus op de steppen van Kazachstan. Sinds zaterdag staan de twee veer tigjarige „Helden van de Sowjet- Unie" onder medisch toezicht in het hotel Kosmonaut op de Sowjetrussi sche ruimtebasis Baikonoer. LONDEN - Bij een explosie in een mijn bij Coventry, Midden-Enge- land, zijn vrijdagavond 26 mijnwer kers gewondOp 550 meter diepte on- plofte methaangas, zo deelde de nati onale steenkoolvereniging mee Het methaangas werd ontdekt bij een nieuwe kolenlaag. De onploffing deed zich voor ten mijnwerkers wa ren begonnen met het onschadelijk maken van het gas. HULST - De 71-jarige G. Schelf hout uit Hulst is vrijdagavond door een verkeersongelijk in zijn woon plaats om het leven gekomen. De man stak bij de Capellebrug de weg over en werd aangereden door een personenauto. Hij overleed in het zie kenhuis, vermoedelijk aan inwendi ge kneuzingen, aldus de politie. FINSTERWOLDE (GR.) - De 75- jarigc weduwe F. M. Mentinga-Evers uit Finsterwoldc is in de nacht van zaterdag op zondag in haar slaapka mer door verwurging om het leven gekomen. In verband hiermee is de 17-jarige jongen T. K. N. eveneens uit Finsterwoldc, aangehouden. De poli tic heeft dit zondag bekendgemaakt. Maandag wordt hij aan de officier van justitie voorgeleid en wordt sec tie op het stoffelijke overschot ver richt. De jongen die van een sport feestje in Oosterwold kwam, zou op de te rugweg naar huis de woning van het slachtoffer, dat alleen thuis was, zijn binnengedrongen. Toen hij op haar slaapkamer kwam werd de 75-jarige wakker. Een worsteling ontstond, waarbij de jongen haar zou hebben gewurgd. Daarna doorzocht hij de woning, nam wat kleingeld mee en fietste vervolgens haar huis Thuisgekomen vertelde hij zijn ou ders wat er was gebeurdDeze namen daarop kontakt op met de politie. DEURNE - Een verkeersongeval in het Brabantse Deurne heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee personen het leven gekost. De slacht offers werden vrijdagmorgen gevon den in een auto die in een scherpe bocht van de Bruggenseweg buiten de bebouwde kom van Deurne tegen een boom was gebotst. De slachtof fers, A. van Liempt (43) en mevrouw A. Claasens-Proenings (28). waren al overleden. Ze kwamen beiden uit Deurne. Het ongeval heeft zich waar schijnlijk rond drie uur in de nacht van donderdag op vrijdag voorge daan, aldus de politie. HEUSDEN - De 53-jarige J. Vaesen uit Heusden is vrijdag door een felle brand in zijn woning om het leven ge komen. Zijn 49-jarige echtgenote werd zwaar gewond. Hun twee kin deren van 14 en 16 jaar wisten zich in veiligheid te brengen. De oorzaak en de omvang van de schade zijn niet be kend, aldus de politie. De brand ontstond 's morgens om zes uur op de benedenverdieping van het monumentale, grotendeels uit hout bestaande pand, waar een foto- handel was gevestigd. Het uit vier personen bestaande gezin Vaesen dat op de eerste verdieping woonde, pro beerde zich via de brandladder in veiligheid te brengen. De beide kin deren ontsnapten op die manier aan het vuur. Hun moeder echter stapte mis en viel negen meter naar bene den. De vader is vermoedelijk het brandende huis weer binnengegaan en werd bedolven onder het puin toen het huis instortte. Vrijdagavond kon zijn stoffelijk overschot pas worden geborgen. ROTTERDAM - Uit de Binnenha ven in Rotterdam is vrijdag door dui kers van de brandweer het stoffelijk overschot opgedregd van de 48-jarige P. Kraayeveld. De man was al drie dagen spoorloos en is vermoedelijk vanaf zijn sleepboot onverhoeds te water geraakt. Bekenden hadden opgemerkt dat de hond van de man alleen in het stamcafé verscheen en waarschuw den daarop de politie, die een zoek- aktie startte. OMMEN - De 37-jarige G. J. Heine uit Vriezeveen en de 25-jarige H. van der Linde uit Dalfsen zijn vrijdaga vond door een verkeersongeluk op rijksweg 34 in de gemeente Ommen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde toen een personenauto in een bocht op de linker weghelft be landde, een tegenligger schampte en een auto daarachter frontaal aan reed. De bestuurder van de ge schampte auto kwam met de schrik vrij. Alle drie de auto's waren total- loss, aldus de politie. Maandag 13 december Zierikzee Ziekenhuis. Lezing over borstkan ker. 14.00 uur. „Huis van Nassau". Woningbouw vereniging „Beter Wonen", voor le den die wonen in Zieril^zee en buiten Schouwen-Duiveland. 19.30 uur. Raadzaal Stadhuis. Gemeenteraads vergadering. 19.30 uur. Iona, Poststraat 25. Ontmoetings avond. 20.00 uur. Gemeentehuis. Openbare vergade ring kommissie Grond- en Pachtza ken. 16.00 uur. Raadsvergadering. Scharcndijkc Gemeentehuis. 19.30 uur. Nicuwcrkcrk Gemeentehuis. Vergadering onder- wijskommissie Duiveland. 16.00 uur. Dorpshuis. Propaganda-avond C N V 19.30 uur. Dinsdag 14 december Zierikzee Hcrv. Verenigingsgebouw. CPB, af deling Schouwen Duiveland (vor mingsavond). 19.30 uur. UVV-gebouw. Kontaktavond UW. 19.30 uur. Oosterland „Oosterhof" Hoorzitting welzijns- programma 1983 en evaluatierapport welzijnsplanning met aansluitend openbare vergadering welzijnskom- missie. 19.30 uur. Woensdag 15 december Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. Bejaar- denmiddag NCVB 14.30 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Kerst avond NCVB. 19.30 uur. Verenigingsgebouw. NCVB leden vergadering. 19.45 uur. Dreischor „De Drie Schapen". Algemene leden vergadering „Landbouwvereniging Dreischor". 19.30 uur. Ouwerkerk Dorpshuis. Bijeenkomst Culturele Vereniging. 19.00 uur. Donderdag 16 december Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouwi Herv. Vrouwengroep „Wees een Zegen". 20.00 uur. Haamstede Gemeentehuis. Openbare vergade ring kommissie sport-, jeugd en kul- turele zaken. 19.30 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Zonnemaire Dorpshuis. Jaaruitvoering „Nut en Uitspanning" (generale repetitie) voor de bejaarden. 19.00 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Gemeenteraadsver gadering Duiveland (behandeling ge meentebegroting 1983). 20.00 uur. Vrijdag 17 december Burgh-Haamstede Slot Haamstede. Overdracht kultu- reel centrum. 15.00 uur. Zonnemaire Dorpshuis. Jaaruitvoering „Nut en Uitspanning". 19.00 uur. Noordgouwe Dorpshuis. Klaverjassen. 20.00 uur. Zaterdag 18 december Zierikzee „Mondragon". Expositie schilderijen kursisten Ad Zuiderent. 15.00 - 21.00 Zondag 19 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „De verre reis van Joris Jan". 14.30 uur. Maandag 20 december Zierikzee „Huis van Nassau". Familie-avond „Philatelica". 20.00 uur. Dinsdag 21 december Kerkwerve Verenigingsgebouw. Kerstviering bejaardensoos. 14.30 uur. Nieuwerkerk Ons Dorpshuis. Kerstavond Ned. Bond van Plattelandsvrouwen. 19.30 uur. Woensdag 22 december Zierikzee Stadhuis. Verkeerscommissie. 19.30 uur. Hal Zweedse Rode Kruisziekenhuis. Optreden Zierikzee's Oratoriumver eniging. 20.15 uur. Haamstede Gereformeerde kerk Haamstede. Kerstavond Ned. Ver. van Huisvrou wen, afd. Westerschouwen. 19.45 uur. Nieuwerkerk „Ons Dorpshuis". Kersmiddag voor alle inwoners van 65 jaar en ouder. 14.30 uur. Bruinisse Hervormd Jeugdgebouw. Kerstmid dag bejaardensoos. 14.30 uur. Vrijdag 24 december Zierikzee Gasthuiskerk. Dienst Interkerkelij ke Werkgroep Zierikzee. 19f30 uur. Burgh-Haamstede Hotel-restaurant Haamstede. Prijs- klaverjassen klaverjasklub Haam stede. 20.00 uur. Dinsdag 28 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „Wolkje Wit". 14.30 uur. Woensdag 29 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „Wolkje Wit". 14.30 uur. Maandag 3 januari Zierikzee Pr. Julianaschool. Kursus bijenteelt voor gevorderden. 19.30 uuf. (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17 30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774.(01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2