C4T4C p Gift uit pot kinderpostzegels voor Speel-o-theek Zierikzee Overdracht kultureel centrum „de Bewaerschole" in Haamstede GEZOND SLAPEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT Leuk aanzetje van f 6.500, Tentoonstelling ,,Van vijf tot één" ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt ome contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 13 december 1982 139ste jaargang Nr. 23233 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Zeeuwse bouwwereld in problemen l Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. Spelende kinderen zijn levend geworden vreugden. Hebbel Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. Advertentie in dat we voldoende mogelijkheden krijgen om dat probleem op te los sen. Het bestuur moet zich er nog over buigen hoe het gebouw naar bui ten toe te verkopen", aldus de heer Deïst. De heer Keikes voegde daar aan toe dat het gebruik van het pand voorlopig enigszins experimenteel zal blijven. Het ligt wel in de bedoe ling dat er wisselende exposities ko men. Daarnaast kunnen ook koncer- ten van kleine ensembles worden ge geven. Staatsbosbeheer heeft ook al belangstelling getoond net als de Vereniging tot behoud van natuur monumenten, die overigens eigenaar is van ,,buur" Slot Haamstede. De overdracht van het pand vindt plaats in Slot Haamstede en wel in de ridderzaal. Muzikale medewer king wordt verleend door Mia Dreese (barokfluit). Albert Donk geeft een voordracht met gedeeltelijk muzika le omlijsting. In de raadsvergadering van novem ber kwam de naamgeving van het kultureel centrum aan de orde. Toen werd besloten de bevolking sug gesties te laten indienen. Mevrouw M. Kik-Verton uit Burgh-Haamstede diende de naam ..de Bewaerschole" in en het kollege besloot deze sug gestie over te nemen. De openingstij den van de expositie ,,Van vijf tot één" zijn: vrijdag 17 december 19.00- 21.00 uur, tot en met 24 december 14.00 17.00 uur en 27 t/m 30 decem ber 14.00 - 17.00 uur. De tentoonstel ling is op zondagen gesloten. UTRECHT - Staatssekrelaris Van der Rcijdcn (volksgezondheid) wil perl februari 1983 voor ziekenfonds verzekerden een eigen bijdrage in voeren per „hoeveelheid" afgelever de geneesmiddelen. Die eigen bijdra ge wordt dan 1,25 gulden. Eerder is steeds gesproken over een rijksdaal der per afgeleverd geneesmiddel (On geacht de hoeveelheid). Maar volgens dc staatssckrctaris komt zijn beslis sing qua opbrengst op hetzelfde neer omdat het gemiddeld aantal aflcvc- ringshoeveclhcdcn per recept twee is. Hij schat dc opbrengst op maxi maal tweehonderd miljoen gulden. DEN HAAG - Mensen die in de soci ale werkvoorziening werken kunnen in het vervolg met 61 jaar vrijwillig vervroegd uittreden. Tot nu toe was dat 62 jaar. Het kabinet is vrijdag ak koord gegaan met een voorstel vnn staatssecretaris De Graaf van deze strekking. Advertentie STAAT DER NEDERLANDEN ■7%% LENING 1982 PER 1989/1933 inschrijving op 14 december a.s. van 9 lot 15 uur via banken en commissionairs Verwachting tot dinsdagavond: Hogere middagtemperaturen Eerst nog opklaringen, later meer bewolking en tegen de avond van het westen uit regen; minimumtempera tuur ongeveer min 1 graad; middag- temperatuur rond 4 graden; in de nacht weinig wind, in de loop van de dag tot vrij krachtig toenemende zuidwestenwind. WEERSVOORUITZICHTEN Verwachting t/m vrijdag 16 dec. Woensdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 90%. Minimumtemp.: 4 gr. Middagtemp.: 7 gr. Windkracht: west 5 Donderdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 80%. Minimumtemp.: 5 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: west 6 Vrijdag: Kans op neerslag: 70%. Minimumtemp.: 3 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: west 5 ZON- EN MAANSTANDEN 14 dec. Zon op 8.40, onder 16.29 Maan op 7.33, onder 16.04 Nieuwe Maan: 15 december (10.18) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 14 dec. -2.26 14.47 8.29 20.43 Springtij: 17 december HET WEEROVERZICHT DE BILT - Tijdens het weekeinde trok een klein regengebied vanuit zuid-Engeland langs onze zuidgrens naar Duitsland weg. Het bracht voor al in zuid-Limburg langdurig regen. In de rest van ons land kwam een noordoostelijke stroming tot stand waarmee koude lucht vanuit Dene marken wordt aangevoerd. De afge lopen nacht vroor het dan ook op veel plaatsen licht terwijl er ook mist is gevormd. Boven de oceaan is intussen de de- pressie-aktiviteit weer toegenomen. Zo'n aktieve depressie trekt dinsdag van de oceaan over Schotland naar de Noordzee en zal in ons land de wind naar het zuidwesten doen draaien. De komende nacht moet plaatselijk nog op lichte vorst gere kend worden, maar overdag zal de temperatuur stijgen tot circa 4 gra den terwijl het in de loop van de late middag of avond van het westen uit zal regenen. ZIERIKZEE - Het Leger des Heils heeft zaterdag weer voor de eerste keer de Kerstpot op het Havênplein opgesteld Het ia de bedoeling dat deze traditio nele wijze van collecteren nog drie maal wordt herhaald en wel op donderdag Ji5, zaterdag 18 en donderdag 23 december. Uit de opbrengst van de Kerstpot worden verschillende kerst-aktiviteiten bekostigd, zoals de Kerstnachtdienst die op 24 december om 23.00 uur wordt gehouden in de Legerzaal. Ook het Fa- miliekerstfeest met broodmaaltijd (zondag 26 december 17.00 uur) en de open Oudejaarsavond (aanvang 20.00 uurmoeten uit de opbrengst van de Kerstpot worden betaald Alle georganiseerde aktiviteiten zijn voor een ieder toegan kelijk. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - De Stichting Speel-o-theek in Zierikzee mag een financiële bijdrage van 6.500,— ontvangen van het Nederlands Comité Kinderpostzegels (N.C.K.). De voorzitter van het Speei-o-theek bestuur mevrouw L. Nederhoed-Zijlstra toonde zich zeer verrast toen ze dat vrijdagmiddag tijdens een mini-plechtigheid in de oude kleuterschool achter de Corneliastichting hoorde uit de mond van mevrouw H. Heuser-Kok, woordvoerster van het plaatselijk kinderpostzegelkomité. Deze geste van het N.C.K. betekent een zeer grote stap op weg naar de opening van de Speel-o-theek in Zie rikzee, die overigens sterk regionaal gericht zal zijn. Met de giften van de Ouderfederatie, van partikulieren en van het bedrijfsleven beschikt de stichting thans over ongeveer 9.000,—. ..Wezijnernog niet", liet mevrouw Nederhoed desgevraagd weten. Op de startbegroting wordt een bedrag van 12.500,— genoemd. Er zit echter nog wat in de pen. Het Spel-o-theek bestuur diende namelijk ook een sub sidieverzoek in bij het Nederlands Jeugdfonds en toegezegd is, dat over dat over dat verzoek uiterlijk 18 de cember een uitspraak zal worden ge daan. Van die mededeling zal dus ook afhangen hoe snel de Speel-o- theek de deuren officieel kan openen. Stimulans als het Sahelprojekt tot initiatieven, zoals de uwe", aldus de woord voerster van het plaatselijk komité. De voorzitter van het Speel-o- theek bestuur gaf vervolgens een uit gebreide toelichting op de doelstel ling van dit initiatief, dat vorig jaar november van de grond is gekomen. De Speel-o-theek in Zierikzee zal in de eerste plaats gericht zijn op kinde ren, die zich anders ontwikkelen. Een begrip dat zeer ruim genomen moet worden: kinderen met een mo torische of geestelijk verstandige handicap, maar ook kinderen met kontaktproblemen en zieke kinde ren, die tijdelijk op bed moeten blij ven en met aangepast speelgoed die nen te spelen. Moeilijk en duur In de praktijk bleek het moeilijk Mevrouw Heuser noemde het ver heugend de schriftelijke bevestiging van de N.C.K.-gift deze middag te kunnen overhandigen. „Voor het plaatselijk komité betekent zoiets een belangrijke stimulans om door te gaan met de verkoop van wenskaar ten en kinderpostzegels". Zij herin nerde er in dit verband nogeens aan, dat de speciale verkoopstand in de hal van het Zierikzeese postkantoor nog tot en met 30 december op werk dagen geopend is. Een tussenstand op 1 december wees uit, dat de ver koop op dat moment onder de op brengst van vorig jaar bleef. „Wel verklaarbaar in een tijd van recessie", meende mevrouw Heuser, maar ze hoopte toch dat aan het einde van de rit nog een verrassend hoge opbrengst genoteerd kan worden. In dit verband verwees ze ook naar de talloze projekten, die geld ontvan gen vanuit die Kinderpostzegelpot. „Van projekten in het buitenland, zo- voor de ouders van weze kinderen ge schikt spelmateriaal te vinden. Bo vendien bleek het, als er op dit ge bied wat te koop was, extra duur. Verder had men dan ook nog te ma ken met het feit, dat speelgoed bij ve le kinderen nou eenmaal maar een korte periode populariteit geniet en soms weer snel door een ander stuk speelgoed moet worden vervangen. De initiatiefnemers voor deze spe ciale Speel-o-theek peilden aan de hand van enquêteformulieren de be hoefte aan een dergelijke voorzie ning. De uitslag van dit onderzoek deed hen besluiten krachtig door te gaan met de realisering, die nu reeds in de nabije toekomst in het ver schiet ligt. We willen zeker een regio-funktie gaan vervullen", deelde mevrouw Nederhoed mede. Zij wees erop, dat weliswaar in Bruinisse een spel- en strip-o-theek is gevestigd, maar dat deze met een geheel andere doelstel ling werkt. Overigens wil de speel-o-theek in Zierikzee zich niet uitsluitend rich ten op kleine kinderen. Een voor beeld: er werd reeds een maxi-mens- erger-je-niet-spel aangekocht en dat lijkt ook uitstekend geschikt voor oudere mensen, die altijd moeite hadden met de kleine dopjes van het spel. De bewoners van de Corneli astichting zullen er straks dèrhalve ook best iets van hun gading kunnen vinden. Mevrouw Nederhoed liet we ten zeer verheugd te zijn over de be reidwilligheid van het Cornelia- bestuur de akkommodatie van de ou de kleuterschool beschikbaar te stel len. De ruimte wordt alleen gebruikt voor personeelsavonden van de Cor neliastichting en het vormde derhal ve geen probleem deze geste te doen. Tijdelijk In verband met de op handen zijn de nieuwbouw van het verpleegte huis betreft het uiteraard een tijde lijk onderkomen. Verwacht wordt ZIERIKZEE - Woordvoerster van het plaatselijk kinderpostzegelkomité me vrouw H. Heuser-Kok overhandigt mevrouw L. Nederhoed de schriftelijke bevestiging van de gift van f 6.500,—. Sebastiaan test inmiddels wat van het reeds aangekochte speelgoed. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) dat in 1984/1985 naar een andere 'nuisvesting moet worden uitgezien. Dat vinden de bestuursleden van de speel-o-theek geen probleem. „Dan hebben we reeds de mogelijkheid ge had ons bestaansrecht te bewijzen", aldus mevrouw Nederhoed, die van mening is dat je dan met wat meer mogelijkheden bij de gemeente kan aankloppen. Ze liet overigens weten dat de eerste kontakten met dat ge meentebestuur zeer positief'waren. Vooralsnog werd geen gemeentelijke subsidie aangevraagd, omdat duide lijk gekozen werd de speel-o-theek vanuit het partikulier initiatief op te zetten. Vervolg pag. 3 BURGH-HAAMSTEDE - Het kultureel centrum ,,de Bewaerschole", pand Weststraat 18, wordt vrijdag 17 de cember officieel overgedragen door de burgemeester J. L. Niemantsverdriet-Leenheer van de gemeente Wester- schouwen aan de heer J. Deïst, voorzitter van het bestuur van de Stichting „Westerschouwen Kultureel". Op die dag zal ,,de Bewaerschole" ook worden geopend. De burgemeester opent vrijdag ook de tentoonstelling „Van vijf tot één", georganiseerd door de Stichting Westerschouwen Kultureel. Deze naam heeft betrekking op de periode voor 1961 toen de vijf kernen van de huidi ge gemeente Westerschouwen (Burgh, Haamstede, Re- nesse, Noordwelle en Serooskerke) nog alle zelfstandige gemeenten waren. Dc eerste tentoonstelling in het to taal gerestaureerde pand staat dus in het teken van de historie. Tijdens een persconferentie vertelde streekarchi varis W. H. Keikes, die als adviseur aan dc Stichting is verbonden, enke le historische gegevens over het pand, dat vroeger dienst deed als be waarschool. Op 19 september van het jaar 1873 legde de vierjarige Lieven Leendert Bolle de eerste steen. Ondanks dat de bewaarschool bestemd was voorkin deren van minvermogenden, was Lieven Leendert de zoon van een ver mogende landbouwer. De fam. Bolle had veel inbreng in het initiatief om tot oprichting van de school te ko men. In juli 1874 vond de opening plaats. „Vrouwen moesten in die tijd (ook) hard meewerken binnen het ge zin en het was voor de moeder een uitkomst dat de kinderen op de be waarschool konden worden bezigge houden en verzorgd. De kleuter leidsters hadden in die jaren dan ook een wat andere funktie dan de huidi ge kleuterleidsters", vertelde de heer Keikes In latere jaren word het pand voor verschillende doeleinden gebruikt. Het gebouw heeft onder meer ge diend als oefenruimte voor de mu ziek, is tijdelijk als postkantoor ge bruikt en werd daarna bestemd tot mortuarium. Krediet Wethouder J. C. de Feiter deelde mee dat daarna een werkgroep word ingesteld en heeft ook een behoorlij ke subsidie in de exploitatie voor dc komende jaren op zich genomen. Burgemeester Nicmantsvcrdrict vertelde dat binnen dc gemeente wei nig onroerende goederen aanwezig zijn, die met dc vroegere cultuur tc maken hebben. Behalve enkele kastelen en kerken beschikt Wester schouwen over weinig historisch. Met dc opening van het kultureel centrum is er weer een pand aan dc historische lijst toegevoegd. Hel pand is gered van dc sloop, want gcmecntc-sccrctaris J. \V. de Jonge wist tc vertellen dat er plannen heb ben bestaan om tot afbraak van het pand over tc gaan, maar dat het ver zoek daartoe indertijd werd afgewe zen. Dc voorzitter van de Stichting Westerschouwen Kultureel,.! Deïst, zei dat er behoefte was aan een ruim te, waarin tentoonstellingen konden worden gehouden, zij het op klein schalig gebied. „Er is regelmatig om expositie ruimte gevraagd en met dit pand wordt een geste gemaakt naar de kunstenaars binnen de gemeente en ook naar de bezoekers Winter In de wintermaanden zal hel aantal tentoonstellingen waarschijnlijk minder groot zijn dan in de zomer, maar we hebben er wel vertrouwen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1