Boerenmelkheffing is geen weggegooid geld ONZE PUZZELRUBRIEK ZEELANDIA-SHOW IN VEILINGHAL 7 KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG OVERDENKING Kerststemming INGEZONDEN STUKKEN Zonnebloem Schouwen-Duiveland Zaalhockey- programma HSD Landbouwprodukten duurder Direkteurswisseling Algemene Zeeuwse Verzekerings mij Ministerie van landbouw en visserij: 10-40 KORTING Rebellen beloven aanslagen op Amerikaanse installaties ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 10 december 1982 Nr. 23232 Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. De Rooij, gez. dienst; 19.00 uur ds. De Rooij. Kerkwerve: 11.00 uur ds. Baks. Serooskerke: 10.00 uur ds. Bo- lijn; 11.30 uur zondagsschool. Burgh: 10.00 uur ds. Mentzei, Dordrecht. Haamstede: 10.00 uur ds. Geers, Drei- schor, H.A.; 19.00 uur de heer Rouw, dankz. Renesse: 9.30 uur ds. Baas, H.A.; 19.00 uur ds. Eikelboom, avondgebed. Noordwelle: 11.00 uur ds. Baas. Scharendijke: 9.30 uur ds. Baks. Brouwershaven: 9.30 uur ds. Schneider, H.D., 11.00 uur zondags- schooi. Zonnemaire: 11.00 uur ds. Schneider, 9.45 uur zondagsschool. Noordgouwe: 11.00 uur de heer A. de Bruin, Dubbeldam. Dreischor: 9.30 uur de heer A. de Bruin, Dubbeldam; 11.00 uur zondagsschool kleinen, 19.00 uur zondagsschool groten. Ouwerkerk: 10.00 uur de heer Rouw, zondagsschool in dorpshuis. Nieu- werkerk: 10.00 uur ds. Van den Ban, H.A. Oosterland: 10.00 en 18.00 uur ds. Plante; 19.30 uur Laterna. Sir- jansland: 10.00 en 18.30 uur ds. Van der Valk. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur ds. Teekens. Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur mevr. W. Kaai- Westdijk, Goedereede. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.30 uur ds. Blok land, H.A. Haamstede: 10.00 uur ds. Eikelboom, H.A., 19.00 uur ds. Stut voet. Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur ds. A. K. Schaafsma, H.A. Brouwers- haven/Zonnemaire: 10.00 uur ds. Stutvoet, 18.30 uur ds. Eikelboom. Nieuwerkerk: 10.00 uur de heer G. J. Smouter, Rhoon; 17.00 uur ds. J. H. G. IJkel, Middelburg. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur de heer K. Baas, Ooltgensplaat. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur ds. Meijer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. De Graaf, voorber. H.A. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur Van der Sluys, voorber. H.A. Haamstede: 10.00 en 17.00 uur kand. H. de Bruine. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 uur leesdienst, 18.30 uur ds. Van Gelder. Nieuwer kerk: 9.30 en 15.30 uur ds. Van Gel der. Oosterland: 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 13.30 en 18.00 uur lees dienst. in de Lutherse kerk. Nieu werkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur lees dienst. Oud-Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur ds. M. v. d. Ketterij. Urk. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur lees dienst. Remonstrants Ger. Gemeenta Sommelsdijk: 10.00 uur. Het sinterklaasfeest ligt weer ach ter ons. en het kerstfeest ligt voor ons. Het is te zien aan de etalages van de winkels. De sinterklaasartikelen hebben plaats gemaakt voor allerlei kerstartikelen. De sinterklaasliedjes worden vervangen door kerstliede ren. In de donkere dagen rond kerst proberen we bet in onze huizen gezel lig en sfeervol te maken. Kerstboom, kerstversiering en kerstverlichting moeten meehelpen om ons in de goe de kerststemming te brengen, vol ro mantiek. We denken aan de geboorte van het zielige en hulpeloze kindje in de kribbe, dat ons medelijden oproept. Bij kaarslicht en kalkoen kunnen we daar rustig over medite ren en erover gaan romantiseren. Buiten is het donker, binnen brand het licht. Kerstfeest is het feest van het licht. Maar in zó'n kerststemming drei gen we voorbij te gaan aan de eigen lijke betekenis van het kerstfeest. Christus is geboren als het grote Licht van de wereld. Zijn geboorte- omstandigheden waren allerminst romantisch. Het was alles harde en rauwe werkelijkheid. De bijbel be schrijft het ons heel nuchter. En de bijbel leert ons, dat Christus geboren is voor mensen die in de duisternis zitten. Voor deze wereld, die in de macht van dood en duisternis zat, en die zichzelf daarvan niet kon bevrij den. En die dat ook vandaag niet kan. Alle wegen van zelfverlossing en zelfbevrijding lopen dood. Als het aan onszelf ligt. dan blijven we ook maar liever rondlopen in die donkere nacht, dan zwelgen we in on ze zonden. Dan blijft ons eigen ik cen traal staan, dan draait alles om ons eigen belang. Dan blijven we onze medemens haten. Dan bekommeren we ons niet om God. Om ons daarvan te bevrijden is de Here Jezus mens geworden. Hij kwam voor ons, omdat wij onszlef niet konden redden. Niet HIJ is hul peloos, maar wij waren het; en wij zijn het nog steeds als we niet in Hem willen geloven. Door zijn geboorte worden wij aan onze eigen donkere werkelijkheid en aan ons duister bestaan ontdekt. Dat is de nuchtere werkelijkheid van het kerstfeest. Dat brengt ons in de goede, bijbelse, kerststemming. Dan gaan we Gods liefde aanbidden. ..Want alzo lief heeft God de we reld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga. maar eeuwig leven hebbe" (Joh. 3 16). Allen een goed kerstfeest in de goe de kerststemming toegewenst. Brouwershaven - E. Meijer Leger des HeiLs Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 9.30 uur. Haamstede: zo. 11.30 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur dienst. Oud Gereformeerde Kerken ZIERIKZEE - Zaterdag 11 decem ber 19.30 uur: ds. M. v. d. Ketterij uit Urk. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Goes: M. van Diggelen, Molkwerum. Aangenomen naar Oosterwolde- Fochteloo: G. A. Koelman, kandi daat, Achlum. Interkerkelijke kerstzangdienst NIEUWERKERK - Zondagavond 19 december, aanvang 19.00 uur, zal in het kerkgebouw aan de Ooststraat te Nieuwerkerk een interkerkelijke kerstzangdienst worden gehouden. Voorganger is de plaatselijke pre dikant ds. A. v. d. Ban. Medewerking zal worden verleend door de Chr. Ge mengde Zangvereniging „Een naam is onze hope" o.l.v. mevrouw Willy Bil-den Hollander. Organist is de heer P. van Donk. Bevestiging drs. A. ten Hove NIEUWERKERK - Drs. A. ten Ho ve uit Zwolle, die enige tijd geleden het beroep aannam van de Gerefor meerde Kerken Bruinisse en Nieu werkerk Oosterland, zal op zondag 9 januari bevestigd worden als predi kant. Deze bevestiging vindt plaats in de kerk van Bruinisse om 10.00 uur v.m. door de oud-predikant van Bruinisse ds. C. A. Wielemaker uit Groningen- West. De intrede wordt om 15.00 uur gehouden in de kerk te Nieuwerkerk. De heer Ten Hove werd op 30 okto ber 1954 te Renkum geboren. Hij be zocht het gymnasium te Apeldoorn en studeerde vervolgens theologie aan de Theologische Hogeschool der Gereformeerde Kerken in Kampen. Daarna studeerde hij nog 1 Va jaar aan een universiteit in Duitsland. De vakature 'in bovengenoemde kerken ontstond, doordat in mei 1980, ds. P. J. Moet vertrok naar de kerk van Berkel- en Rodenrijs. Ook dit jaar mocht de Zonnebloem, afdeling Schouwen-Duiveland weer de Sinterklaas-aktie „Zon in de schoorsteen" organiseren. 250 men sen gaven zich spontaan op om een pakje te verzorgen voor een zieke of eenzame, opdat ook zij een beetje het sinterklaas-gebeuren konden proe ven. Namens alle ontvangers wil de Zonnebloem de anonieme gevers heel hartelijk danken. Zonnebloem Schouwen-Duiveland p/a Julianastraat 23 Zierikzee Zondag 12 december: Jongens A: Vlissingen 12.30 uur Vlissingen- HSD, 14.00 uur HSD-Prinsenbeek. WESTERSCHOUWEN - In het Evangelisch Centrum „De Burcht" wordt een expositie gehouden van werken van kunstschilder/grafisch ontwerper Abra ham Blankers uit Woerden, die (zoals bovenstaande foto toontbijbelse onder werpen schildert. De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 17 december en daarna van 3 tot en met 15 januari. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) DEN HAAG - De opbrengsten van veehouderijprodukten en tuinbouw- Flitsen uit het buitenland TEL AVIV - Premier Menachem Begin heeft de kommissie die een on derzoek instelt naar het bloedbad in de Palestijnse kampen Sabra en Cha- tila bij Beiroet, laten weten dat hij, gezien de omstandigheden destijds, „niet tot een andere afweging van de zaken had kunnen komen dan hij heeft gedaan". Hoewel hij zelf, naar eigen zeggen, pas enkele uren nadat de Libanese Falangisten de kampen waren binnengetrokken, hiervan ge hoord had, schreef de premier dat de ze beslissing „volkomen gerecht vaardigd" was. Dit meldde woens dag het blad Yedioth Ahronoth. LISSABON - De oliedepots van Beira, de tweede stad van Mozambi que in het noorden van het land, staan sedert donderdagochtend vroeg in brand. Dit heeft het Portu gese persbureau ANOP in Lissabon donderdag gemeld. In de stad werden explosies gehoord waarop onmiddel lijk vlammen en rookwolken zicht baar werden boven de depots die op 3 km van Beira gelegen zijn, aldus de correspondent van ANOP. Het pers bureau gaf te kennen dat het vermoe delijk een actie was van de nationale verzetsbeweging dié het bewind in de hoofdstad Maputo bestrijdt en die ook in 1980 de depots opblies die Bei ra van brandstof voorzien. MANAMA - Irak heeft donderdag naar eigen zeggen drie Iraanse „ma rine-eenheden" bij Khor-Moussa in het noorden van de Perzische Golf to taal vernietigd. In een Iraaks leger communiqué staat dat Iraakse vlieg tuigen en schepen zeven „vijandelij ke marinedoelen" onder vuur namen toen die de Iraanse haven Bandar Khomeini wilden binnen gaan. Vol gens het Iraakse persbureau IN A hebben Iraakse militairen dezelfde dag 30 Iraanse soldaten gedood en een Iraans legervoertuig verwoest. BREMERHAVEN - Het modernste en duurste schip voor Poolonderzoek van de Duitse Bondsrepubliek, de „Polarstern", is donderdag in Bre merhaven in gebruik genomen. Aan het schip is twee jaren gebouwd en heeft 188 miljoen mark gekost. Het is in staat door twee meter dik ijs te va ren. Donderdag is in Beremerhaven tevens de bouw begonnen van het Af red Wegener-instituut voor Poolon derzoek. Dit instituut krijgt tot taak de gegevens en voorwerpen die op Poolexpedities zijn verzameld te on derzoeken. De bouw kost ongeveer 60 miljoen mark. produkten in de open grond waren in het tweede kwartaal van 1982 aan zienlijk groter dan vorig jaar in de overeenkomstige periode. De prijzen van de produkten van de glastuin bouw lagen echter beneden het ni veau van vorig jaar. Bij de verbruik te goederen en diensten stegen de prijzen van vee voor mestdoeleinden en van meststoffen in de loop van het tweede kwartaal het meest, terwijl veevoeders nauwelijks in prijs ste gen, aldus gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het prijsindexcijfer van de totaal opbrengsten in de landbouw lag in juni 1982 echter een stijging van 60/0. Bij de verbruikte goederen en diensten waren in juni 1982 de prij zen van vee voor mestdoeleinden zo wel ten opzichte van juni 1981 als ten opzichte van maart 1982 het meest gestegen met respektievelijk 28 en 7 procent, aldus het CBS. Het prijsindexcijfer van brandstof fen is in een jaar tijd met 20 procent gestegen, terwijl de meststoffen 9 procent duurder werden in dezelfde periode. Van veevoeders steeg het prijsin dexcijfer met 1,6 procent ten opzichte van juni 1981. DEN HAAG - Drie mannen, van wie er twee waren gewapend, hebben donderdag een overval gepleegd op een bijkantoor van Slavenburgs Bank aan de Thersiastraat in Den Haag. Het drietal ging er met een geldbedrag van 100.000 gulden van door. De politie heeft de zaak in on derzoek, maar 's middags waren nog geen aanknopingspunten gevonden. Twee van de overvallers sprongen in de bank over de balie en haalden het gëld uit de kassa. Ze vonden het be drag kennelijk niet groot genoeg. Een van de personeelsleden werd ge sommeerd de kluisdeur te openen. MIDDELBUÈG - Per 1 Januari 1983 zal de heer J. Gijsbertse zijn funktie van direkteur, van de Algemene Zeeuwse Verzekerings Maatschappij N.V., wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, neer leggen. Op donderdagmiddag 16 de cember zal een afscheidsreceptie worden gehouden in de Schouwburg te Middelburg. De heer Gijsbertse wordt opge volgd door mr. M. M. de Jager Mee- zenbroek. GOES - Donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 decem ber wordt in de Veilinghallen te Goes de Zeelandia-show gehouden, een expositie van hoenders, konijnen, cavia's, sierduiven, sier- en watervogels, de grootste op dit ge bied in Zeeland. De Vereniging Zeelandia, die in 1924 is opgericht, heeft ongeveer 150 leden, verspreid over Schouwen-Duiveland, Walcheren en de Bevelanden. DEN HAAG - De medeverantwoordelijkheidsheffing van de Europese Ge meenschap, die de boeren sinds september 1977 op de door hen geleverde melk hebben moeten betalen, is uitsluitend ten behoeve van de zuivelsector uitge geven. Het is niet waar dat een aanzienlijk deel van de gelden nog niet besteed zou zijn. Het ministerie van landbouw en visserij in Den Haag heeft dit don derdag meegedeeld. Het wil hiermee reageren op geruchten die, naar het zegt, geregeld de ronde doen in melk veehouderijkringen. Volgens die ge ruchten zou een belangrijk deel van het heffingsgeld nog niet uitgegeven zijn, soms wordt zelfs gesuggereerd dat een deel van het geld besteed zou worden aan maatregelen buiten de zuivelsector. UTRECHT - Met het oprollen van een legertje van 21 etherpiraten met 28 zenders (waaronder een tv-zender) hoopt de Utrechtse politie voortaan weer ongestoord via de mobilofoon het contact te kunnen houden met de surveillancewagens. Door het pira- tendom ging de politiemobilofoon in bepaalde delen van de stad de laatste maanden „om de haverklap de mist in". Ook een klachtenregen „83 stuks in een maand" van mensen die Hil versum niet of nauwelijks meer kon den krijgen was donderdagochtend aanleiding voor een bliksemactie van ongeveer zeventig politiemensen en PTT'ers in het Utrechtse clan destiene omroepwezen. DEN HAAG - De kleinste bijzonde re scholen in ons land zullen 23 leer lingen tellen en twee leerkrachten. Volgend jaar zullen 125 tot 200 kleine lagere scholen kleuters mogen toela ten. Nieuw te stichten scholen onder de wet op het basisonderwijs als kleuter en lager onderwijs zijn gëin- tegreerd zullen door vijftig leerlin gen bezocht meoten worden. De een- mansschooï verdwijnt. Volgens het ministerie hebben de EG-boeren tussen september 1977 en eind maart van dit jaar 3.240 miljoen gulden aan heffingsgeld opgebracht en is dat hele bedrag weer uitgegeven aan maatregelen voor de zuivel. Voor nieuwe afzetbevorderende maatregelen werd bijna 498 miljoen gulden uitgegeven, hierbij ging het om verkoopbevordering binnen en buiten de EG, onderzoek en verbete ring van de melkkwaliteit. Voor af zetbevorderende maatregelen die reeds voor de instelling van de hef fing bestonden, werd bijna 852 mil joen heffingsgeld besteed, hierbij ging het om bijdragen voor de school- melk voorziening en de beschik baarstelling tegen verlaagde prijs van botervet voor roomijs en boter- concentraat voor keukengebruik. Ruim 1.890 miljoen kwam ten goede aan het algemene zuivelbeleid: subsi dies voor uitvoer naar niet-EG- landen, toeslagen voor de verwer king van mager melkpoeder in vee voeders en interventiekosten. Advertentie "SAïAl1UW Hogezoom 171 - Renessa Telefoon 01116-1450 NAIROBI, Kenia - Anti- Somalische rebellen hebben vrijdag gezegd dat zij Amerikaanse installa ties in Somalië hebben uitgekozen als doelwit van aanslagen omdat de Verenigde Staten en Somalië zojuist gemeenschappelijke oefeningen te land, ter zee en in de lucht in De Hoorn van Afrika hebben gehouden. In een uitzending vanuit Ethiopië, opgevangen ii>...Nairobi, verklaarde radio „Halgan" (eenheid), stem van het „Democratische Somalische red dingsfront" (SSDF), dat Amerika's aanwezigheid in Somalië zou leiden tot vergeldingsaanslagen op Ameri kaans personeel dat in het land is gestationeerd. SSDF bestaat uit door de Sowjet- Unie en Ethiopië gesteunde Somali sche ballingen, veelal uit het noorden van het land, die tegen het 13 jaar ou de bewind van president Siad Barre zijn. De beweging wordt als Marxistisch bestempeld en veel le den zijn opgeleid in Libië. De winnaars van de boekenbon van 10,zijn deze week: Leo Bolle Molenweg 46 4307 AV Oosterland Mevr. M. N. van Liere-Stoutjesdijk Eendrachtstraat 36 4301 VM Zierikzee De oplossing van puzzel nr. 345 E luidt als volgt: HORIZONTAAL: 1. moorkop; 6. matroos; 12. loot; 14. prijs; 15. s.s.; 17. keteltrom; 20. PH; 21. sop; 23. nede rig; 24. wie; 25. Amor; 27. regel; 28. wind; 29. garen; 31. les; 32. tante; 33. slab; 35. mirt; 36. gemaal; 37. marter; 39. lust; 41. paar; 43. pleit; 45. voi; 47. sajet; 49. mais; 50. koran; 52. lama; 53. aan; 54. voldaan; 56. sol; 57. kt.; 58. hartenaas; 60. el; 61. mare; 62. kalk; 64. Rusland; 65. stratus. VERTIKAAL: 1. massage; 2. O.L.; 3. rok; 4. koen; 5. otter; 7. april; 8. trog; 9. rijm; 10. os; 11. schedel; 13. vlegel; 16. soma; 18. edel; 19. tres; 20. pint; 22. porselein; 24. winterjas; 26. relmuis; 28. wartaal; 30. naast; 32. ti ras; 34. bat; 35. map; 38. opmaker; 40. bordes; 42. stalles; 44. laat; 45. volt; 46. laan; 48. emoe; 50. koren; 51. naakt; 54. V.A.R.A.; 55. naar; 58. hal; 59. sla; 61. ms.; 63. kt. DE NIEUWE PUZZEL Een trotse tierduif, een uon de tentoongestelde rasdieren. (Toto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Sinds de oprichting organiseerde „Zeelandia" alle jaren een ten toonstelling, waarvan de laatste 3 ja ren een regionale. Dat betekent in zendingen uit Zeeland, Zuid- Holland, Noord-Brabant en België. Zoals dat volgende week weer in Goes gebeurt. Het exposeren van rasdieren en het laten keuren door een erkend keur meester is elk jaar voor de fokker weer een hoogtepunt van het jaar. Dan krijgt hij de bewijzen of hij het goed gedaan heeft met de keuze van zijn ouderdieren. Dit jaar zijn er voor het eerst meer dan 1700 dieren, die gekeurd worden door 23 keurmeesters. In totaal zijn er meer dan 150 verschillende rassen, waarvan 41 rassen konijnen, 51 ras sen hoenders, 20 rassen sier- en wa tervogels, 33 rassen sierduiven en di verse haarstrukturen cavia's. Van deze dieren worden er ook te koop aangeboden. Verder wordt de show opgeluisterd door diverse stands, dus een unieke gelegenheid voor liefhebber en leek om eens te komen kijken hoeveel verschillende rassen en variëteiten er eigenlijk bestaan. Openingstijden: donderdag 16 de cember van 19.00 - 22.00 uur; vrijdag 17 december 14.00 - 22.00 uur; zater dag 18 december 10.00 - 18.00 uur. HORIZONTAAL: 1. vuurspuwen de berg; 6. rubber waarmee potlood schrift kan worden verwijderd; 11. lage, ronde leunstoel; 12. file; 13. schrede, pas; 14. vreemde munt; 15. voorzetsel (afk.); 17. persoonlijk voornaamwoord; 19. voorzetsel; 21. rode schmink; 24. jong en zeker dier; 26. trosachtige bloeiwijze; 29. vier handig dier; 30. gezelschapsspel; 32. uitschot van fruit; 33. opening; 34. volksnaam van de kauw; 35. ter her innering (afk. Latijn); 37. bontge kleurde papegaai; 38. omslagdoek; 39. garenspil; 40. danspartij; 42. stoomschip (afk.); 44. boom; 45. on derricht; 48. adviescollege; 50. op schrift van een boek; 53. oude vocht maat; 54. vast in iemands binnenste gevestigd; 56. Nederlandse rivier; 57. dans; 58. Amsterdams peil (afk.); 60. muzieknoot; 61. uitroep van pijn; 62. konijnenjager; 64. fijn weefsel; 65. voorzetsel; 67. mannelijk beroep; 69. mannelijk beroep; 70. roofvis. VERTIKAAL: 1. overeenkomst; 2. kant van het schip die van de wind is afgekeerd; 3. gezamenlijk opgezet en tot uiting gebracht streven; 4. rijst brandewijn; 5. houten drinkkom; 6. tuimeling; 7. muziekinstrument; 8. verzoekschrift; 9. persoonlijk voor naamwoord; 10. dans; 16. deel van Europa; 18. binnenvlakte van de hand; 20. pakkingsstof; 22. grootva der (kindertaal); 23. gelukkig nieuw jaar (afk.); 24. schuifbak; 25. 0,001 meter (afk.); 27. naschrift (afk. La tijn); 28. alvorens; 30. grote snelheid; 31. vrucht; 34. oogholte; 36. bosge- was; 40. legeronderdeel; 41. voorzet sel; 43. schrijfwijze; 46. griezelig; 47. overblijvend deel van een halm na het maaien; 49. dat is (afk.); 51. titel (afk.); 52. voegwoord; 53. per adres (afk.); 55. lijfwacht; 57. familielid; 59. deel van Zuid-Amerika; 60. tijdelijke toestand in de ontwikkeling van iets; 63. insekt; 64. gezichtseinder; 66. uit roep van blijdschap; 68. eerstvolgen de (afk.).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7