HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Provincie Zuid-Holland moet zorgen voor bestrijding muskusrat Dit biedt de beeldbuis PER Nog geen beslissing over spoortunnel in Rotterdam PvdA wil debat over eigen bijdrage medicijnen Standaardbus openbaar vervoer 1982 Snelheidsbeperking op Franse wegen bij slecht weer ELEKTRO LIEVENSE Anti-Dallas Wegen verantwoord onderhouden Gezinsverzorging moet weer 5000 banen inleveren STAAT DER NEDERLANDEN ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 10 december 1982 Nr. 23232 5 DEN HAAG - Er dient in overleg tussen Rijk, provincies en waterschappen een permanente organisatie op provinciaal niveau voor de bestrijding van de muskusrat te worden gevormd. De provincies moeten de primaire bestrijding uitvoeren. Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben donderdag een motie van deze strekking aangenomen. BRUIN1SSE Gezellig soosfeest Op woensdag 8 december vierde de bejaardensoos van mevrouw IJzelen- gerg een gezelig Sinterklaasfeest. Ditmaal geen kado's maar een gezel lige middag met veel spelletjes en prijzen en bovendien een heerlijke broodmaaltijd. Op woensdag 22 de cember wordt de kerstmiddag gehou den in het Herv. jeugdgebouw. Jeugdhaven Bru Zaterdagavond 11 december orga niseert jeugdhaven Bru weer een instuif-spelen-avond voor jongeren tot en met 14 jaar. Op 18 december gaan de jongeren van 15 jaar en ouder een bezoek bren gen aan de koffiebar van Youth for Christ in Strijen. Daar is een ontmoe ting met de groep welke in septem ber de jeugd-kerkdienst met zang heeft opgeluisterd. Opgaven tot 14 december bij Fennie Ottens, Noordstraat 1. DEN HAAG - De PvdA-fraktie in de Tweede Kamer wil nog voor kerst mis een debat met staatssecretaris Van der Reijden (volksgezondheid) over diens plannen om met ingang van 1 januari ziekenfondsverzeker den een eigen bijdrage te laten leve ren voor medicijngebruik. De staats secretaris zou een bijdrage van 2,50 gulden per aflevering willen laten betalen tot een maximum van 125 gulden per gezin per jaar. De PvdA- er De Free vroeg Van der Reijden woensdag op korte termijn een brief naar de Kamer te sturen over zijn plannen, zodat spoedig daarna het debat kan plaatsvinden. Van der Reijden zegde de brief toe. UTRECHT - Het beleid dat mi nister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat gedurende haar ambtster mijn wil voeren ten aanzien van de wegen in Nederland zal in de eerste plaats gericht zijn op handhaven van een verantwoorde staat van onder houd. Zowel vanwege het direkt ver band met de verkeersveiligheid als vanwege de grote betekenis die een goed bruikbare infrastructuur heeft voor de economische bedrijvigheid. Dat zei zij donderdag op het con gres van de vereniging „Het Neder landse Wegencongres" in Utrecht. Volgens Smit-Kroes moet worden beseft dat het wegennet een geïn- De centrale raad heeft de staatsse- kretaris in een brief op poten laten weten dat de jongste bezuini gingsplannen onaanvaardbaar zijn. Staffunctionaris E. A. Willemsen van de centrale raad wijst erop dat de ge zinsverzorging dit jaar al een forse veer heeft gelaten: toen werd er voor 43 miljoen bezuinigd en werden circa 6.000 banen geschrapt. Die aderla ting had al forse konsekwenties voor bedrag koers rente aflossing inschrijving storting prospectus Provinciale Staten van Zuid- Holland gaan de ministers van ver keer en waterstaat en van landbouw en visserij en de Provinciale Staten in de overige provincies in ons land, attenderen op de bedreiging door de muskusrat. De aanwezigheid van de muskusrat in Nederland maakte een adequate aanpak van de bestrijding noodzakelijk. De kosten hiervan die nen in beginsel te worden gedragen door Rijk, Provincies en Waterschap pen. volgens Provinciale Staten ver dient het aanbeveling aan het gevaar en het bestrijden van de muskusrat meer algemene bekendheid in Neder land te geven door middel van doel gerichte voorlichtingscampagnes. Het probleem is dat een tunnel en kele honderden miljoenen guldens duurder is dan een brug en dat ook het ministerie van verkeer en wa terstaat te maken heeft met een be perkte ruimte op de begroting. DEN HAAG - De Nationale om budsman zal in de nabije toekomst meer bevoegdheden krijgen. Naast klachten over lagere publiekrechte lijke organen (zoals bijvoorbeeld provincies en gemeenten) zal hij ook klachten over het optreden van zelfstandige bestuursorganen in be handeling kunnen nemen. Minister Rietkerk (binnenlandse zaken) heeft een bijzondere commissie uit de Tweede Kamer meegedeeld dat in middels een voorlopige lijst is op gesteld van die organen die onder de competentie van de ombudsman zou den kunnen worden gebracht. vesteerd kapitaal van vele miljarden guldens vertegenwoordigt. „Uitstel van onderhoud mag dan op korte ter mijn wat financiële ruimte bieden, het leidt later veelal tot aanzienlijke duurdere onderhoudsmaatregelen". Concrete opvoering van de werk zaamheden aan de wegen, hetgeen een bijdrage zou leveren aan de bestrijding van de werkgelegenheid in de grond-, weg en waterbouwsec tor, kon de minister niet toezeggen: „Fikse stijgingen van het werkenvo- lume kan ik u niet direct in het voor uitzicht stellen. Aan valse illusies heeft u ook niets". de hulpverlening. Willemsen vreest dat die hulpverlening door een nieu we bezuinigingsronde tot een onaan vaardbaar laag peil zal zakken. „De gezinsverzorging, onze cliënten, kun nen dit niet meer hebben", zo waar schuwt hij. „De rek is er uit". De gezinsverzorgers zullen het par lement te hulp roepen om de bezuini gingsplannen te verijdelen. Ook gaan zij zich beraden op acties. Advertentie HILVERSUM - Vier van de zes za ken die in het televisieprogramma „opsporing verzocht" van 15 novem ber aan bod kwamen zijn opgelost. De dader van de moord op een Breda se vrouw kon na een tip worden aan gehouden en van drie teruggevon den, gestolen voorwerpen kon de her komst worden vastgesteld. Dit meldt het Algemeen Politieblad van deze week. De aandacht in het AVRO- programma voor de moord op een Schiedamse man, heeft niet geleid tot oplossing van de zaak. Het ver haal over een oplichter leverde nog eens 28 oplichtingsgevallen en acht tien pogingen tot oplichting van de zelfde persoon op. De politie heeft echter niet genoeg aanwijzingen om de dader te kunnen opsporen. Door een tip kon wel een andere oplich tingszaak, in Aalsmeer, worden op gelost. EDE - De politie heeft twee man nen aangehouden, de 32-jarige M. P. en de 28-jarige A. V. uit Napels, die inmiddels hebben bekend vijftig in braken te hebben gepleegd in Apel doorn, Bennekom, Veenendaal, Ede en Wageningen. De minister heeft het college van b en w van de Maasstad laten weten dat zij de voorkeur van de gemeente raad voor de bouw van de tunnel in haar overwegingen zal betrekken. Zij streeft ernaar om begin januari of in elk geval voor de behandeling van de begroting van verkeer en wa terstaat uitsluitsel te geven. Mevrouw Smit heeft het stads bestuur al wel laten weten dat zij, evenals haar voorganger, geen geld beschikbaar zal stellen voor de bouw van een lange spportunnel. Een ver lengde spoortunnel wordt geëist door de bewoners van de wijk Feijenoord om de overlast van het treinverkeer zoveel mogelijk binnen de perken te houden. AMSTERDAM - Het speelschema van de kwalifikatiewedstrijden voor het Olympisch voetbaltoernooi in Los Angeles (1984) is donderdag door de belangehebbenden in Amsterdam opgesteld. Bondscoach Ger Blok van het Nederlands Olympisch elftal was uiterst tevreden met het resultaat. Oranje begint op 27 april 1983 met de uitwedstrijd tegen Roemenië. Op 5 oktober volgt de thuiswedstrijd te gen dezelfde ploeg. Vervolgens moet tegen Joegoslavië en Italië ook eerst uit worden gespeeld en daarna thuis. Een vereiste is overigens dat Neder land zich plaatst voor de kwalifika- tiegroep C. De KNVB had bij de FI FA (internationale voetbalfederatie) een verzoek ingediend om zowel Ne derland als Liechtenstein meteen in groep C op te nemen, omdat Oosten rijk zich had teruggetrokken. De FI FA ging daar niet op in. Oranje moet twee voorwedstrijden spelen tegen Liechtenstein. De data staan nog niet vast, maar beide duels moeten in elk geval voor 30 maart 1983 zijn afge werkt. Dan namelijk wordt de eerste wedstrijd in groep C, tussen Joe goslavië en Roemenië gespeeld. DEN HAAG - Het is mogelijk dat het openbaar vervoer gebruik gaat maken van een standaardbus. Deze bus kan door verschillende bedrijven gemaakt worden, dus voor wegval len van concurrentie hoeft niet te worden gevreesd. Bij de huidige stand van de technie kan niet worden gekozen voor een standaardbus die volledig toegangelijk is voor rolstoelgebruikers, omdat de finan ciële gevolgen hiervan niet voldoen de zijn te overzien. Tot deze bevindingen komt de coör dinatiecommissie autobussen open baar vervoer, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de openbaar vervoerbedrijven, vervoersorganisa ties, de ministeries van economische zaken en verkeer en waterstaat, in haar rapport dat inmiddels door mi nister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat naar de Tweede Kamer is gestuurd. NEW YORK - De Amerikaanse spectaculaire actrice Raquel Welch verwacht een baby en heeft daarom afgezien van verlenging van haar Broadwaycontract. Welch speelt en zingt sinds juni in het successtuk „Woman of the year". Haar contract loopt op 2 januari af en zou met drie maanden worden verlengd. Volgens een woordvoerster van het theater heeft Raquel Welch aan het stuk on geveer een half miljoen dollar ver diend. PARIJS - Het Franse kabinet heeft besloten de maximumsnelheid op au towegen en andere hoofdwegen bij slecht weer te beperken tot resp. Il0 en 80 km per uur. Normaal mag op de autowegen ten hoogste 130 km per uur worden gereden. Aanleiding tot dit besluit was het zware autobusongelijk bij Beaune, dat in augustus aan 46 kinderen en zeven volwassenen het leven kostte. Aangezien in het besluit niet een definitie is opgenomen van het be grip slecht weer, zijn deskundigen van oordeel dat de maatregel geen hout snijdt. Andere bepalingen van het besluit zijn onder meer dat bestuurders-van zware vrachtauto's zich jaarlijks me disch moeten laten keuren en dat vrachtauto's zich jaarlijks medisch moeten laten keuren en dat vracht wagens die na oktober volgend jaar worden gebouwd, voorzien moeten zijn van een apparaat om de snelheid te beperken. Er wordt gedacht over richtlijnen die de brandbaarheid van auto's moet beperken. Het kabinet heeft sinds het onge luk ongeveer 60,— miljoen uitgege ven om bepaalde gevaarlijke punten bij de grote wegen te verbeteren. Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. Zaterdag 11 december Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur Nieuws voor doven 10.30 uur Teleac. 16.00 uur Don Quichot 16.25 uur De roze panter 16.45 uur De aanvaller. Ze kampen met financiële problemen en ze pro beren er uit te komen door een fancy fair te organiseren. 18.08 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur De Frank Kramer show 20.15 uur Lou Grant. Lou krijgt te maken met een vrouw die op zoek is naar de moordenaar van haar zoon. 21.05 uur Wordt verwacht. Filmru briek. 21.37 uur Journaal 21.55 uur Studio Sport 22.25 uur Berichten uit bezet gebied. Een dokumentaire over het beleid van premier Begin van Israël. 23.25 uur Schaaktweekamp 23.30 uur Algemene Loterij Neder land 23.40 uur Journaal 23.45 uur Nieuws voor doven Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.25 uur Paspoort 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Toeristische tips 18.57 uur Mini-bios 20.00 uur Journaal 20.18 uur Mies. Als gasten zal o.a. be groet worden Etta James. 21.30 uur Dallas. JR is weer uit zijn depressie en onderneemt weer van alles om zijn positie in het bedrijf te versterken. 22.20 uur Televizier Magazine 23.00 uur Toestand in de wereld 23.05 uur Sportpanorama 23.35 uur Journaal 23.40 uur Vegas. Gary verdwijnt plotseling tijdens de huwelijksreis. Aangezien Wendy vanweg ehaar psy chiatrische achtergrond voor nie mand geloofwaardig is kan ze maar moeilijk duidelijk maken, dat Gary geen schertspersoon is. Gelukkig kunnen video-opnamen uitkomst bieden Zondag 12 december Ned. 1 9.00, 13.00 en 18.25 uur Nieuws voor doven 11.00 uur Eucharistieviering 16.00 uur Teleac 17.00 uur Kerk en antisemitisme 17.45 uur Teleac 19.00 uur Nieuws 19.05 uur Happy days. Fonzie wordt na zijn motor ongeval liefderijk op gevangen door de Cunninghams, maar als de patiënt misbruik maakt van de gastvrijheid slaat de stem ming spoedig om 19.30 uur Abba. Muziek-special van deze suksesvolle Zweedse formatie. 20.10 uur Dynasty. Minder prettige ervaringen weerhoudt Claudia ervan om het verlossende woord omtrent de schietpartij te spreken. 21.00 uur Not the nine o'clock news. Satirisch programma. 21.15 uur Remmers ontmoet André van Duin 21.50 uur Hoezo show. Praatshow van Ilona Visser. 22.40 uur Magnum PI. In deze afleve ring wordt heel wat van de stand vastigheid van Magnum geëist als zijn hulp wordt ingeroepen om een dame uit een benarde positie te be vrijden. 23.25 uur Schaaktweekamp 23.30 uur Journaal 23.35 uur Nieuws voor doven Ned. 2 12.00 uur Capitool 12.45 uur Magie van de dans, 13.45 uur A time there was 15.30 uur Teleac 16.00 uur Nieuws 16.05 uur Jonge mensen op het con certpodium 17.00 uur Hier Frankrijk, hier Jan Brusse 17.40 uur Het museum van de diaspo ra 18.00 uur Sprekershoek 18.15 uur Sesamstraat 18.30 uur Oogst in beeld 19.00 uur Studio Sport 19.55 uur Lotto 20.00 uur Nieuws 20.10 uur Panoramiek 20.40 uur Humanistisch Verbond 20.45 uur Ja, natuurlijk. Quiz pro gramma. 22.15 uur Ander nieuws 22.55 uur Voorlichting schooltelevi sie 23.15 uur Journaal Maandag 13 december Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur Nieuws voor doven 10.00 en 14.00 uur Schooltelevisie 16.00 uur Tineke. Praatprogramma. 18.28 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur Vinger aan de pols. Medi sche rubriek. 19.30 uur Mount Everest 1982. Doku mentaire over de experditie naar de Mount Everest, die niet tot een goed einde gebracht kon worden. 2.30 uur Airline. Alles loopt buiten verwachting naar wens totdat Jack Ruskin brandstof wordt geweigerd op Malta. 21.20 uur Ontdek je plekje. Dit keer staat Maassluis in het middelpunt. 21.37 uur Journaal 21.55 uur Opsporing verzocht. Voor de tweede maal wordt het publiek in geschakeld eventueel meer informa tie te verstrekken omtrent diverse misdaden. 22.30 uur Wie van de drie? Spelpro- gramma. 23.05 uur Journaal Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Jeugdjournaal 18.57 uur Maja de bij. Tekenfilm. 19.25 uur De verborgen vallei. De kinderen voelen zich in de maling ge nomen door McGlurk. Ze beramen uiteraard een tegenaktie. 20.28 uur Terugkeer naar Brides- head. Lord Marchmain is mer Care ook gearriveerd maar zijn gezond heidstoestand is niet in optimale vorm. Hij gaat dan ook zienderogen achteruit. 21.10 uur De alles is anders show. Praatprogramma over media en mensen van Aad v. d. Heuvel. 22.10 uur Brandpunt 23.30 uur Schaaktweekamp 23.45 uur Adventsoverweging 23.55 uur Journaal 00.00 uur Nieuws voor doven BONN - Het 42-jarige Westduitse Bondsdaglid Hans Wallow wil een verbod op „Dallas" op de Westduitse televisie omdat het „kauwgom voor de geest" is die het publiek leert hoe het korrupt en egoïstisch kan zijn. In een schriftelijke vraag aan de re gering noemt Wallow de serie een „slecht voorbeeld voor Duitsers en vooral jongeren". Hij vraagt zich af hoe de regering haar program kan uitvoeren van het bevorderen van „liefde, vertrouwen, verdraagzaamheid, offerbereidheid en verantwoordelijkheidszin in het gezin", als tegelijkertijd in 92 afleve ringen van Dallas zelfzucht en kor- ruptie worden gepredikt. Door GRÉ DE BOER ziekenhuizen, die haar man deze week in ieder geval moest bezoeken en daar mee moest ze het doen. Ze belde alle drie, maar zonder resul taat. Niemand herinnerde zich de heer Ter Scheure gezien te hebbea Zeker niet gedurende de laatste weken. Zo dat ze na een paar uur nog even ver was met haar naspeuring. Zenuwachtig rokend dacht ze na Hoe vind ik hem? Ze peinsde zich suf, maar kwam niet op een bruikbare ge dachte. Tot haar opeens het briefje in de herinnering kwam: het briefje, dat Frans haar op die bewuste avond had gegeven. Waarop geschreven het adres van die mevrouw in Kerkdriel bij wie hij de nacht zou hebben doorgebracht Met een sprong kwam ze overeind. Waar had ze dat agendablaadje gela ten. Vaag herinnerde ze zich, dat ze het in haar woede en ongeloof verfrom meld had. En misschien ergens op de grond gesmeten? Waai? Hier, in de salon? Of boven, in haar slaapkamer? Ze begon gejaagd te zoeken: op de vloer, in hoeken en onder het bergmeu bel, in het papiermandje, maar zag 't nergens. Ten overvloede zocht ze nog in de vestibule en in de keuken om ten slotte naar de slaapkamer te gaan en daar opnieuw in alle hoeken te zoeken. Zond er resultaat Op het bed neerzakkend, dacht ze na. Heb ik daarna nog gestofzuigd in de salon? Ik kan in ieder geval de zuiger- zak leegmaken en kijken of het daarin zit (wordf vervolgd) open bedrag (vaststelling na de inschrijving) de koers wordt na de inschrijving op 14 december vastgesteld volgens het tendersysteem jaarlijks op 15 januari in 5 jaarlijkse termijnen van 15 januari 1989af 14 december a.s. van 9 tot 15 uur via banken en commissionairs 17 januari 1983 kosteloos bij banken en commissionairs 58 „Jannie is er over gaannadenken en beloofde, dat ze spoedig €en beslissing zou nemen. Evelien liet me uit en zei knipogend: ik stoom haar wel klaar, vandaag of morgen breng ik haar weer thuis met Rinske. Wel, j« weet nu, dat ze onderweg waren, toei dat ongeluk gebeurde." Ina kwam overeind. ,JNu ja, dat is misschien een kwestie van een paar dagen. En als ze terug is, snijd dan het chapiter tweede baby etns voorzich tig aan. Wie weet, voelt ie er ook wat voor. Wellicht is dit de cplossing. Zo, bedankt voor de koffie, maar ik moet nu nodig naar huis. Het is een troep bij me binnen Bert greep haar hand en drukte die. „Dank je wel, voor je sportiviteit, Ina Mij dunkt, in oanmerkhg nemende hetgeen Jannie heeft uitgehaald, zou je woest op haar moeten zijn." Halverwege de deur bleef ze staan, haar buurman nadenkendaankijkend. „Ben ik eigenlijk ook. En op jou even eens. Omdat jij niets bemerkte. Nu ja, als het met jullie weer ii orde komt, ben ik bereid het te vergeten. Praat er maar niet met Jannie over. Tot ziens! Enne, groet haar, als je sems vandaag naar het ziekenhuis gaat Van mij en Frans," Haar eigen woning botrodend, hoor de ze de telefoon gaan. Hmstig liep ze naar de gang en nam de hoorn van de haak, in stilte biddend, dit het Frans zou zijn. Maar het bleel de geagi teerde stem van haar brrxr Kees, die een jobstijding had. „Waar zit jij de hele morgen? Ik probeer al meer dan een uur je te bereikea Vader is over leden. Om iets over elven. Kun je komen? Kun je Frans bereiken? We moete de crematie en zo bepraten." Het bloed week uit Ina's gezicht Ze wankelde en prevelend antwoordde ze: „Nee, dat kan toch niet? Ik was van morgen nog bij hem. Hoe kan dat nu in eens?" „Vader kreeg een tweede aanvaL Die was bijna meteen dodelijk, zei de dokter. Na alles, wat we in deze dagen gezien hebben, Ina, zeg ik: het is beter zo. Vader zou anders altijd een wrak gebleven zijn. Hij was praktisch al helemaal verlamd door die eerste aan val". Frons neemt een krns besluit Die dag deed Ina ter Scheure alle mogelijke pogingen om haar man te be reikea Ze belde de fabriek, vertelde wat er met haar vader gebeurd was en vroeg of ze wisten, waar haar man kon zijn. Het duurde geruime tijd voor ze enkele suggesties kreeg, want ze moest worden doorverbonden naar een bepaalde afdelingen daar kon men haar ook al geen konkrete gegevens verstrekken. „Het is mogelijk, dat meneer Ter Scheure in de Achterhoek zit, maar het kan net zo goed Noord- Holland zijn als Gelderland", was het aanvankelijke antwoord Maar zc kreeg ook de namen van een drietal ROTTERDAM - De minister van verkeer en waterstaat, mevrouw N. Smit- Kroes, heeft nog geen beslissing genomen over de vraagd of de oude spoor bruggen over de Maas in Rotterdam vervangen moeten worden door een spoortunnel of door een brug-viaductcombinatie. Haar voorganger Zeeval- king sprak zich uit voor de aanleg van een tunnel, maar minister Smit heeft het stadsbestuur van Rotterdan nu laten weten eerst meer inzicht te willen hebben in de finaciële gevolgen voor het Rijk. Minister Smit-Kroes UTRECHT - Staatssecretaris Van der Reijden (welzijn, volksgezondheid en cultuur) wil de gezinsverzorging volgend jaar opnieuw 35 miljoen gulden la ten bezuinigen. Dat zou betekenen dat er in '83 in de gezinsverzorging 5.000 banen verdwijnen en dat zeker 6.000 cliënten zonder gezinshulp raken, aldus de centrale raad voor de gezinsverzorging donderdag in een woedende reactie.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5