Milde optreden kantonrechter bespaarde verdachte veel geld IN HAAMSTEDE STOND VROEGER EEN WASFABRIEK 1 Zitting kantongerecht Eindhovense politie houdt bende aan Godslastering Meer dan een miljard gulden aan openstaande rekeningen 4 ZIERIKZEE - Dankzij het milde optreden van kanton rechter mr. W. F. van Solinge kon B. J. N. uit Bruinisse donderdagmiddag veel geld in zijn zak houden. N. is schipper eigenaar van het sportvissersvaartuig Caro- lien en heeft op 5 september van dit jaar met het schip op de Krammer gevaren, terwijl veertien mensen aan boord waren. Zij betaalden 25,- per persoon aan N. voor een dag vissen. Van Solinge zei dat dit wel was toegestaan, mits N. een vergunning zou hebben gehad. Maar dat ont brak er echter aan. De officier van justitie, mr. J. van Marion legde een boete op van 500,of tien dagen hechtenis, waarvan 250,voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. N. gaf tijdens de zitting van het kantongerecht te Zierikzee toe dat hij fout was geweest. Hij wond zich erg op over het feit dat mosselschip- pers ook zonder vergunning varen en niet worden gepakt. Van Solinge zei dat die gevallen niet aan de orde wa ren, maar dat alleen de zaak van N. werd behandeld. ,,U heeft tot 1 maart van het vorige jaar een vergunning gehad, maar heeft daarna geen nieuwe aange vraagd," aldus de kantonrechter. Van Marion achtte het ten laste ge legde bewezen en vertelde de ver dachte dat hij al eerder door zowel de gemeente Bruinisse als de Rijkspoli tie te water was gewaarschuwd dat N. een nieuwe vergunning diende aan te vragen. ,,Ze hebben u dus ge ruime tijd (anderhalf jaar) laten va ren zonder dat er een proces-verbaal is opgemaakt. U bent wel degelijk in de gelegenheid gesteld om een nieu we vergunning aan te vragen," zei mr. Van Marion. Op de door hem op gelegde boete reageerde N. met de woorden: ,,Dat kan ik niet betalen. Dan ga ik wel zitten." Van Solinge antwoordde dat hij niet hoefde te re gelen hoe N. zijn boete diende te be talen. Als verzachtende omstandig heid voerde de kantonrechter aan dat N. een nieuwe vergunning bijna rond had, maar uit louter eigenwijsheid (mede door een geschil met de ge meente Bruinisse) weigerde N. een nieuwe vergunning aan te vragen. Hij vond dat hij N. niet onder de beunhazen" kon rangschikken en was daardoor van mening dat de boe te voor N. beduidend veel lager moest worden dan door de officier van justitie was vastgesteld. Hij von niste 75,— of twee dagen hechtenis. Voetgangers in gevaar N. v. L. uit Zierikzee zou op 5 au gustus 1982 over de Mol te Zierikzee hebben gereden in een personenauto, terwijl er erg veel voetgangers over de Mol liepen. V. L. zou verscheidene malen hebben getoeterd en zou on voorzichtig hebben gereden, in ieder geval met een te hoge snelheid gezien de situatie. Dat werd althans be weerd door twee agenten, die op dat moment op de Mol liepen. Voetgan gers hadden opzij moeten springen en een van de wandelaars zou zelfs een klein kind voor de auto van V. L. hebben moeten wegtrekken. ,,Op de Mol heb ik achter een ande re auto gereden en tussen mijn auto en die voor mij bevonden zich geen voetgangers. Ik ontken dat er een kind is weggetrokken en dat kunnen de agenten ook nooit hebben gezien." J. van Marion, de officier van justi tie, merkte op dat het gedrag van V. L. was waargenomen door de twee agenten (wachtmeesters bij de Rijkspolitie) en dat verdachte waar schijnlijk erg geïrriteerd was ge raakt. „Dat heeft u laten blijken door verscheidene malen te klaxone- ren. U reed met een snelheid van 10 km per uur en u had uw snelheid aan de situatie aan moeten passen. Hij eiste 200,— of vier dagen hechtenis. V. L. ontkende dat hij 10 km per uur had gereden. Maar zijn zeggen reed hij achter een camper, die zich aan de verkeerssituatie aanpaste. „Ik geef toe dat ik geïrriteerd was en heb getoeterd. Maar de agenten heb ben mij verteld dat ze de beschuldi gingen hadden gehoord van voetgan gers, die een getuigenverklaring had den geleverd". Kantonrechter Van Solinge vond dat V. L. zeer pertinent was in zijn mening. De agenten had den beweerd in de officiële stukken dat zij het rijgedrag van de verdachte zelf hadden gekonstateerd. Om dit verschil van mening nader uit te zoe ken besloot hij de betreffende agen ten voor te laten komen in een vol gende zitting. De zaak werd aange houden. Jachtwet Voor een overtreding van de jacht wet stond M. B. uit Dreischor don derdagmiddag terecht voor de kan tonrechter. Op 6 maart van dit jaar maakte B. met zijn twee honden een wandeling over het strand te Renes- se. Zijn honden vlogen ineens de dui novergang over en verdwenen buiten bereik van B. „Ik heb ze wel geroe pen en toen kwamen ze inderdaad ook terug, maar ze kwamen wel van af verboden terrein," voerde B. ter verdediging aan. De honden hadden op een terrein gelopen, waar ze niet mochten komen en daarnaast zouden ze achter wild hebben aangezeten. B. was daarvoor niet in het bezit van een vergunning. De officier van justi tie achtte het feit bewezen en eiste 90,— of twee dagen hechtenis. Van Solinge vond dat teveel en vonniste 25,— of 1 dag hechtenis. Kaartlezen P. L. J. D. uit Ritthem had het maar moeilijk tijdens de zitting van het kantongerecht. Hij werd ervan verdacht op 3 juli van dit jaar op de Rijksweg 18 net buiten Bruinisse op een wegenkaart te hebben gekeken, terwijl hij achter het stuur van een rijdende auto zat. De rijkspolitie had gekonstateerd dat D. duidelijk op de kaart zat te kijken, die tussen het stuur en de voorruit opengespreid lag. D. ontkende dat hij in de kaart had gekeken op dat moment en voer de als verweer aan dat hij de Rijkspolitie had zien staan. Mr. J. van Marion was van mening dat D. geen sterke argumenten aanvoerde en stelde de politie in het gelijk. Kan tonrechter Van Solinge vond dat D. erg vaag in zijn verweer was. Zeker omdat D. had gezegd dat hij het ten laste gelegde noch erkende noch ont kende. Van Solinge vonniste 75,— of twee dagen hechtenis. EINDHOVEN - De politie heeft zestien Eindhovenaren aangehouden die ervan worden verdacht dertig overvallen, inbraken en diefstallen te hebben gepleegd. Daarbij werd voor 100.000 gulden buitgemaakt. De verdachten variëren in leeftijd van vijftien tot 36 jaar, aldus een woord voerder van de politie. Bij de overvallen maakte de bende gebruik van een jachtgeweer met af gezaagde loop dat elke keer voor honderd gulden werd „gehuurd" van een van de verdachten. Overigens lukten niet alle overvallen. Een plan om het Casino in Valken burg te overvallen ging niet door om dat de verdachten het wapen, nadat ze daar in Limburg schietoefeningen hadden gedaan, zo goed in de strui ken hadden verstopt dat ze het niet meer konden terugvinden. Ook de overval op een nachtclubeigenaar in Waalre, die overigens al twee maal eerder door de bende was beroofd, liep anders dan men verwachtte. Toen enkele verdachten in de woning van de man inbraken, bleek er een vreemde in het bed te liggen. De nachtclubeigenaar was inmiddels verhuisd. VEENENDAAL - De Bond tegen het Vloeken heeft bij de officier van justitie in Amsterdam een klacht in gediend naar aanleiding van het lied „Het wijnjaar nul" van Van Kooten en De Bie. Het lied, waarin het tweetal Jezus en zijn wijngebruik op de korrel neemt, is onder meer uitgezonden door de VPRO-televisie en door de VARA-radio. De Bond heeft dit don derdag meegedeeld. De Bond tegen het Vloeken wil dat de officier deze omroepen strafrech telijk vervolgt wegens de voor gelo vigen „smalend kwetsende tekst van het lied". De officier van justitie, mr. Broek-Blaauboer, heeft de klacht in behandeling, aldus een woordvoer der van het parket. AMSTERDAM - Na de verzeke raars en de spaarbanken hebben en kele handels- en hypotheekbanken zich donderdag geschaard bij de fi nanciële instellingen die de hypo theekrente hebben verlaagd. ABN en FGH namen hierbij het voortouw met dalingen van 0,2 tot 0,3 procent. Verwacht wordt dat de andere ban ken spoedig zullen volgen. ARNHEM - Gas- en elektriciteits bedrijven in ons land hebben mo menteel een bedrag van meer dan een miljard gulden te vorderen van niet- betalende afnemers. Alleen al in de grote steden staan kleinverbruikers en bedrijfsleven voor ongeveer hon derd miljoen gulden in het krijt. In Rotterdam heeft het nutsbedrijf voor een bedrag van 22 miljoen gulden aan openstaande rekeningen bij 20.000 verbruikers. Dat zei wwordvoerder G. van Wijk van de Vereniging van Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven in Neder land (VEEN) vrijdag in Arnhem tij dens een bezoek van een groep eko- nomische en financiële deskundigen aan de „Arnhemse instellingen". Volgens Van Wijk kost het over het algemeen minder moeite de elektrici teitsrekening te innen dan de gasno- ta. Alleen daar waar sprake is van gekombineerde nota's - in vijftig pro cent van de gevallen - ontstaan vol gens hem ook voor de elektriciteits bedrijven problemen. Desondanks valt het aantal elek triciteitsafsluitingen volgens Van Wijk nogal mee: ongeveer 4.500 nu op een totaal aantal huishoudelijke aan sluitingen van 4,3 miljoen. Volgens de VEEN-woordvoerder wordt de in- cassoproblematiek wel steeds on- mvangrijker. „De funktionarissen van de nutsbedrijven worden in to- nemende mate gekonfronteerd met vele vormen van agressief gedrag en lijfelijk geweld. De kantoren worden steeds meer beveiligd met kogelvrij glas en andere maatregelen", aldus Van Wijk. NIEUWERKERK - Op het gemeentehuis in Nieuwerkerk kampt men met ruimtegebrek. Inmiddels worden dan ook plannen gemaakt deze akkommodatie uit te breiden met de naastliggende woning van de gemeentebode. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Een interieurfoto uit 1916 van de wasserij. In het vertrek waar het wasgoed gesorteerd werd staan van rechts van links, de baas Wiebo Mulder, met achter hem de wasbaar Wigina en dan vervolgens Hubrina Mulder-Landegent, Siem van Maanen, Neeltje die Bruine, NN, NN. Kes Tak, Piet Noordhoek, Grietje de Bruine. Kees Noordhoek en Jan Kloet. HAAMSTEDE - In de panden aan de Hogezoom, waar sinds 1953 bloemiste rij Jonker is gevestigd en op nummer 22 de familie T. van Zalm woont, was vroe ger een wasfabriek ge- vestid. Het gebouw werd eigenlijk in de beginjaren van deze eeuw, als „boter- fabriek" gebouwd, wel licht door een aantal boe ren op coöperatieve basis. Het hield in dat de aange voerde melk en ook de op gehaalde (H. Walkier deed dit) hier gecentrifugeerd werd (ontroomd). Voor deze organisatie haalden de boeren specialistten van elders. Zo had Wiebo Mulder geboortig van Veendam, die omschreven werd als zuivelfabrikant, hier de leiding. Hij woonde met zijn zoon Bram en na 1912 met zijn tweede vrouw Hubrina Landegent in het rechter deel. Ook woonde hier vlak bij Jan van Nieuwenhuyze in 1870 geboren te Zonnemaire, die omschreven werd als „centrifugist". Kennelijk werk ten ze eerder beiden in de boterfa- briek aan de Zuid weg te Zonnemaire, want daar werd ook Bram Mulder in 1898 geboren. Misschien is er nooit boter ge maakt op grote schaal te Haamstede, maar werd de room naar Zonnemaire gebracht, want er is ook sprake van een Johannes Frederiks geboren te Eist die „roomvervoerder" wordt ge noemd. Grote opslagkelders destijds onder het pand wijzen op het bewa ren van melk, room of tapte melk. Stoom De melkfabriek, waar stoomener gie gebruikt werd, die geleverd werd door een eigen stoomketel met als machinist C. Tak, functioneerde niet lang. Misschien van 1903 tot 1915. Met de komst van de stoomtram naar de Westhoek kon de melk ver moedelijk goedkoper naar de boter- frabriek te Zonnemaire vervoerd worden en nog later naar „De Duif" te Nieuwerkerk. De grote foto toont in 1916 de was serij of wasfabriek zoals men te Haamstede zei als men sprak over de voormalige melkfabriek. Ook hier voerde Wiebo Mulder (op de kleine foto bij de deur met wasmand) het beheer. Rechts van hem Hubrina Landegent, zijn vrouw. Links bij de stapel wasmanden de wasbaas Wigman met zijn vrouw en dochter. Paard-en-wagen Voor de wagen met het opschrift „Stoomblekerij en wasscherij" Haamstede de paarden van Piet Noordhoek, die met Jan Kloet op de bok zit. Ze haalden en brachten de wasmanden met inhoud van de beter gesitueerden behalve uit de West hoek tot zelfs in Zierikzee. Op de voorgrond de fiets met attributa van de fotograaf. Links achter de schoorsteen van de stookkamer, waar ook stoker Tak, kortweg Takje genoemd, met kolenvuur, maar gedu rende de mobilisatie van 19I4-I9I8 met hout, heet water in de twee grote wasketels zorgde. De stoomketel ver huisde in 1924 naar de toen opgerich te coöperatieve vlasfabriek te Haamstede. In dc jaren dat de wasserij goed draaide, van 1916 tot 1924 werkten er wel zo'n twintig meisjes uit dc Westhoek. Vijf cent voor het strijken van een overhemd en drie cent voor een schort Er waren uiteraard verschillende vertrekken voor diverse werkzaam heden. Vooraan was de waskamer, er achter de mangelkamer waardoor stoom aangedreven mangels ston den. Lange dagen weinig geld Dan waren er de vouwkamer naast de droogkamer met de 12 strijkplan ken, waardoor de meisjes (de jongsten waren 12 jaar) lange dagen werden gemaakt voor weinig geld. Op het land was het loon voor 12- jarigen 3 cent per uur, met 10 uur hadden ze dan 3 dubbeltjes. In de fa briek lag het loon hoger door het stu kwerk. De dames Peute-Dijkgraaf en Krijger-Meganck uit Burh- Haamstede herinneren het zich nog goed: 5 cent voor een overhemd en 3 cent voor een schort. De familie Mulder-Landegent had ook rond 1920 inwonende onderwij zeressen. Door die dames werden eveneens kooklesen aan een aantal meisjes gegeven. Het bevolkingsre gister noemt Mulder na 1921 pension houder, wellicht de eerste uit de Westhoek. De wasfabriek floreerde in de jaren twintig niet meer zo goed. Misschien kwam dat door de op komst van de houten hand wasma chines. Met het vertrek van de Mulders naar Rotterdam eindigde in 1924 de wasserij voorgoed zijn bestaan. Het was voor die tijd in de Westhoek, waar zoveel nieuwigheden al waren uitgeprobeerd, een bijzondere „indu strie" geweest. Nadien woonden hier Van As. de gewezen slager van Haamstede, die ook pensiongasten heild. Tuinderij Van 1927 tot 1941 had W. J. van der Maas en een tuinderij met druiven- teelt in kassen. Een gedeelte van de fabriek werd door hem gesloopt. Na hem had M. C. Geleijnse er een tuin derij tot 1953. W. P. DE VR1EZE Er werd zelfs uitgebreid omstreeks 1919 er werden nog twee zulke „kap pen" achter aangebouw, welliswaar foto uit 1916 De panden Hogezoom 20/22, waarin toendertijd de wasfabriek was gevestigd Vooraan de waska- uitspringend naar het zuiden. mer

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4