SCHEPEN IN AANVARING BIJ VLISSINGEN Zeeland niet één van de duurste waterleidingen Van der Sluis geeft oude firma Korsten nieuwe impuls Winkelweek-aktie in Bruinisse afgesloten SAMAN BV ,,De Schelphoek" Inbraken op Schouwen- Duiveland Personenauto gestolen in Zierikzee STREEKNIEUWS Succesvol Voorzitter W.M.Z.: ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 10 december 1982 Nr. 23232 3 VLISSINGEN - Het Russische vrachtschip Alexandrox (6.000 ton) en de Pa namese bulkcarrier Cara (11.940 ton) zijn in de nacht van donderdag op vrij dag rond twee uur bij Vlissingen in vliegend stormweer met elkaar in aanva ring gekomen. De Cara, die vanuit Antwerpen op weg was naar zee wist na de aanvaring voor anker te gaan op de rede van Vlissingen. Het Russische schip kwam op het strand bij Vlissingen terecht. Persoonlijke ongelukken hebben zich voor zover bekend niet voorgedaan. Advertentie RESTAURANT Serooskerke (S) Telefoon (01117) 1212 Beide kerstdagen geopend U kunt uitsluitend nog reserveren voor de 2e Kerstdag Menu op aanvraag BUNNIK - Hoewel er geen harde cijfers voorhanden zijn, is er ook in Nederland sprake van een forse stij ging van het aantal frauduleuze brandstichtingen. Bij de fam. V. R. aan de Stoofweg te Noordwelle zijn donderdag een video-recorder en sieraden gestolen. De waarde bedraagt 3000,—. De da- der(s) verschafte(n) zich toegang via een schuifraam. In de nacht van donderdag op vrij dag werd de Albert Heijn te Zierik- zee het slachtofrer van een inbraak. Er verdween een klein geldbedrag. De Rijkspolitie Schouwen-Duive- land vermoedt dat de daders zijn gestoord in hun werk. De toegangs deur werd opengebroken en in het pand aan het Havenplein werd ook de deur van het bedrijfskantoor opengebroken. Bij de fam. J. W. T. uit Goes werd in de tweede woning aan de Toren- weg te Burgh-Haamstede ingebro ken. Er werd een deur opengebroken en een raam vernield. Er wordt niets vermist. De personenauto (merk Audi) van W. T. aan de Wandeling te Zierikzee is in de nacht van donderdag op vrij dag gestolen. De auto heeft een waarde van 24.000,—. De dader(s) verschafte(n) zich toegang tot de woning via een voorkamerraam. Uit een jas werden de autosleutels ontvreemd en de da- der(s) verdwe(e)n(en) met de auto zonder spoor. De sleepboot Zwitserland uit Ter- neuzen wist het schip snel vlot te krijgen. De Alexandrox liep door de aanvaring een groot gat op in het voorschip. Het schip helt sterk naar voren door het binnenstromende wa ter, waardoor de schroef uit het wa ter wordt getild. Het Russische vrachtschip is vrij dagmorgen met behulp van drie sleepboten naar de reparatiewerf Scheldepoort in Vlissingen gesleept. Het Russische schip liep bij de aan varing een gat op aan de kop van 20 bij 10 meter. Het maakte snel water en dook steeds verder met de neus voorover in het water. De kapitein van het schip en de havenautoritei ten hebben daarop beslist dat het schip zo snel mogelijk uit het vaar water naar de werf gesleept moest worden. De Cara liep door de aanva ring een volledig ingedrukte voorste ven op. Dit schip ligt nog voor anker op de rede van Vlissingen. Vrijdag morgen werd na onderzoek beslist wat er met het schip moet gebeuren. Vrijdagmorgen rond acht uur liep' de Liberiaanse bulkcarrier Union Beauty (16.731 ton) vast op het strand van Vlissingen. Het schip wist ge deeltelijk op eigen kracht, daarbij geholpen door sleepboten, vlot te ko men. Feestavond Kynologenclub Zeeland Kynologenclub Zeeland houdt vrij dag 17 december een feestavond in de Vroone te Kapelle. Met muziek van ,,The Wood- packers" zal er gelegenheid zijn te dansen, terwijl er in de pauzes mid dels het rad van avontuur, een fiets, televisie en andere prijzen te winnen zijn. De avond begint om 20.00 uur. ZIERIKZEE Onderscheiding Dinsdag werd in de schouwburg te Middelburg aan een oud-inwoner van Zierikzee, de heer I. Nieskens, de ere medaille in zilver, behorende bij de Orde van Oranje Nassau, uitgereikt. De heer Nieskens was tot novem ber 1966 werkzaam bij het gasbedrijf in Zierikzee. Na de fusie, die leidde tot oprichting van de PZEM, verhuis de de familie Nieskens naar Goes. De onderscheiding werd aan de heer Nieskens uitgereikt door de Commissaris der Koningin in de pro vincie Zeeland, dr. C. Boertien, ter gelegenheid van het 40-jarig dienst verband van de heer Nieskens. UVV-bijeenkomst De UW houdt dinsdag 14 decem ber in het UW-gebouw een kontakt- avond. Op de agenda staat onder meer regeling hulp in de Cornelia Stichting op zaterdagochtend. Voor tijd: zie agenda. Een doorkijkje in het interieur uan de showroom (Foto: Zferikzeesche Nieuwsbode) ZIERlKZÉTE - Volgende week zal een open huis worden gehouden in een nieuwe showroom aan de St Domusstraat 79. Vanaf donder dag 16 december zal In dat namelijk gevestigd zijn de firma v.d. Sluis-Korsten, die zich heeft gespecialiseerd in radio, televisie en af speelapparatuur. Ook 2al er in de showroom een groot assortiment .witgoed", zoals wasmachine's en koelkasten, te zien zijn. Het open huis zal worden gehouden op donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 december. De nieuwe firma is ontstaan door een samenwerkingverband tu- seen de firma I. C. v.d. Sluis te Nieuwe Tonge en de vanouds in het pand gevestigde firma Korsten. De nieuwe showroom, die voor iede reen vrij toegankelijk is, toont op fleurige wijze een groot assorti ment artikelen, die overzichtelijk staan opgesteld. ,,We staan met ons deskundig personeel klaar om iedere klant een vakkundig advies te geven", aldus de heer v.d. Sluis.die in Nieuwe Tonge een bedrijf dat is gespecialiseerd op het gebied van elektro- en koeltechniek en airconditioning Bedrijfsleider van de showroom is de heer J. Tanis, die jarenlang in dienst is geweest van de firma korsten in totaal werken in de showroom en bijhorende service afdeling drie personeelsleden. In de service-afdeling worden alle re- paratie's verricht door deskundig personeel. Er liggen op de rede van Vlissingen momenteel tussen de 30 en 40 schepen voor anker tengevolge van de storm. De loodsdiensten zijn in verband met de harde wind gestaakt. Vormingsavond CPB De CPB, afdeling Schouwen-Dui- veland organiseert voor dinsdag 14 december een kreatieve vormings avond in het Hervormd Verenigings gebouw te Zierikzee. De avond staat in het teken van de kerstversierin gen. De leiding is in handen van mevr. Van der Bijl-Dalebout. Voor tijd: zie agenda. KERKWERVE Zaalvoetbaltoernooi De sv WIK uit Kerkwerve organi seert voor de jeugd in de kerstvakan tie een zaalvoetbaltoernooi. Ook niet-leden van WIK kunnen hieraan meedoen. De ploegen bestaan uit vier spelers en spelen elke middag in de week van maandag 27 t/m vrijdag 31 december in gymzaal de Werve. Voor inlichtingen: C. Berrevoets, Kerk werve, tel.: 01110-4484. Ouderavond De openbare lagere school Prinses Irene houdt maandag 13 december de jaarlijkse ouderavond. Op de agenda staat onder meer: financieel verslag, jaarverslag en verkiezing ouderkom missie. In de pauze bestaat voor de ouders gelegenheid het werk van de kinderen te bekijken. Ook werden dia's vertoond van de schoolreis en de laatste schooldag. NCVB De NCVB, afdeling Kerkwerve houdt woensdag 15 december haar le denvergadering. De avond staat in het teken van de Kerst en wordt hele maal door de eigen leden verzorgd. Voor tijd: zie agenda. ZONNEMAIRE Jaaruitvoering „Nut en Uitspanning" De harmonievereniging ,,Nut en Uitspanning" uit Zonnemaire geeft vrijdag 17 december de jaaruitvoe ring in het dorpshuis. De avond er voor, donderdag, wordt de generale repetitie gehouden, waarvoor de be jaarden uit Zonnemaire en de omlig gende dorpen zijn uitgenodigd. Het programma is voor beide avon den gelijk. Voor de pauze geeft de harmonievereniging een optreden, gevolgd door een muzikale bijdrage van de drumband. Na de pauze wordt de klucht ,,Kee" opgevoerd. Het stuk bestaat uit twee bedrijven en is ge schreven door Joop van Raay. Tussen de beide bedrijven vindt een verlo ting plaats. Na afloop wordt de avond voortge zet met een bal onder leiding van het dansorkest Enterprise. Voor tijd: zie agenda. NOORDGOUWE/ ZONNEMAIRE Ned. Bond Plattelandsvrouwen De Ned. Bond van Plattelands vrouwen afdeling Noordgouwe houdt maandag 20 december het kerstfeest in het dorpshuis te Zonne maire. Mevrouw C. Kort-van Meurs zal tij dens deze bijeenkomst enkele liedjes zingen en zichzelf begeleiden op de gitaar. Verder wordt een toneelstuk je opgevoerd en zullen enkele verha len worden voorgelezen van God fried Bomans. Ook het koor zal een bijdrage leveren. Op woensdag 15 december zullen onder leiding van mevrouw D. Hanse-Verton in het dorpshuis van Dreischor kerstbakjes worden ge maakt. Ter voorbereiding op de kursus Quilten zal maandag 10 januari een informatiemiddag in het Tonnenma- gazijn te Brouwershaven worden ge geven. NIEUWERKERK Slotfeest Middenstands- winkelweek-aktie Dinsdagavond werd in ,,Ons Dorpshuis" op feestelijke wijze de verloting gehouden van de tijdens de winkelweek uitgegeven bonnen. De trekking werd verricht door burge meester J. van Bommel en door nota ris mr. D. van Eek uit Zierikzee. De leiding van deze feestavond was in handen van de heer P. C. Tieleman. Tussen de bedrijven van de verloting door, werd sfeeds het Rad van Avon tuur gedraaid. Daar kon het publiek heel wat leuke prijzen mee in de wacht slepen. Die prijzen werd be schikbaar gesteld door de mid denstand. De heer Tieleman liet weten, dat de winkelweek als .redelijk geslaagd" kon worden beschouwd. Hij dankte zowel het koopgrage publiek als de Verenigingsraad voor het aandeel in deze aktie. Kerstmiddag voor ouderen Woensdagmiddag 22 december wordt in „Ons Dorpshuis" een Kerst middag gehouden voor alle inwoners van 65 jaar en ouder. Inmiddels werd op het dorp een uitnodiging tot het bijwonen van de ze Kerstmiddag verspreid. Degenen, die om een of andere reden een derge lijke uitnodiging niet hebben ont vangen, zijn uiteraard ook van harte welkom, ook de mensen, die nog niet die 65-jarige leeftijd hebben bereikt, maar de middag toch graag willen meemaken. In verband met een goed verlopende organisatie wordt ver zocht van te voren opgave te doen ZIERIKZEE - Op het terrein aan de Rozemarijnstraat werd begonnen met de sloop van de opstallen van het transport bedrijf Van der Wekken, dat inmiddels op het Industrieterrein is gevestigd. In de loop van het volgend jaar zal een de finitief besluit genomen worden over de herinrichting van het na de sloop vrijkomende terrein. De gedachten van het kollege van b. en w. gaan in dit verband uit naar het kreëren van achteruitgang bij een deel van de omliggende wonin gen, naar het realiseren van speelruimte voor de jeugd en naar het maken van parkeervoorzieningen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUINISSE - „De Bruse winkelweek-aktie is dit jaar een sukses geworden en heeft aan de gestelde verwachtingen voldaan", konkludeerde de voor zitster van de ondernemersvereniging „Bru", mevrouw M. Bodbijl, aan het eind van de slotavond in het dorpshuis te Bruinisse. Dat ook de bevolking flink meeleeft met de winkelweek-aktie bleek wei uit het grote aantal be langstellenden dat bij de eindtrekking aanwezig was: het Durps'uus was tot de laatste plaats bezet. In deze gezellige ambiance werden, onder leiding van mevrouw Bodbijl, de prijzen van de slotronde getrokken en bekendgemaakt, waaronder de drie hoofdprijzen. Dit gebeurde onder toezicht van de heer Syl- Advertentie VERWARMINGSSERVICE Telefoon 01110-2647 - 3909 In totaal werd in de winkelweek (met de dagprijzen, de prijzen in het dorpshuis en de drie hoofdprijzen) een bedrag van 10.000,- uitgekeerd in de vorm van levensmiddelen en tegoed-bonnen die besteed kunnen worden bij de aangesloten onderne mers. Zij zijn herkenbaar aan de ver- enigingsvlag, voorzien van een ge meentewapen. Winnaars van de waardebonnen van 250,- werden P. Kerseboom en Wilma van Oeveren. De hoofdprijs, 750,- ging naar B. de Jonge. met hoeveel personen men komt. Die opgave kan tot 15 december worden gedaan bij mevrouw M. J. van Bommel-den Hartog, Weth. Van Klinkenstraat 12, tel. (01114) 2844. BRUINISSE Burgerlijke stand Geboren: Marije B. Munter; Anne- marieke Huizer; Anthonie Quist. Overleden: Maria C. van den Ber ge, w.v. van Dijke, 84 jaar; Anna K. Deurloo, 79 jaar; Wilhelmina Verton, 87 jaar; Johannes Kempeneers, 86 jaar; Gerardus A. Backx, 63 jaar; Wil lem Wolthuis, 62 jaar; Klazina Kok, w.v. de Waal, 76 jaar; Hendrik J. Ha- ge, 88 jaar. Gehuwd: Jan Stouten en Lauwrina Verwijs; Jacob C. Bal en Johanna M. Haeck. Tussen de bedrijven door vertoon de de heer B. Barendregt uit Drei schor de film „500 jaar Bru" met filmbeelden uit 1968 toen Bruinisse op grote schaal feest vierde ter her denking van het 500-jarig bestaan. Aan het eind van de avond bedank te mevrouw Bodbijl de inwoners van Bru, omdhO dankzij hun medewer king de middenstand deze prijzen toch weer beschikbaar kon stellen. De heer L. Huibers, lid van de win kelweekkommissie zei: „Door reke ning te houden met de tijd en omstan digheden en onze eisen gewoon min der te stellen dan in voorgaande ja ren zijn we uitgekomen op een lijn waarop we onze verwachtingen had den gebaseerd". Om niet „krenterig" over te komen werden ook nog 26 Weinachtstollen verloot. Deze culinaire midwinter lekkernij was de toegift van een ge zellige avond en kan als brug gezien worden tussen de Sinterklaasweek en de dagen rond Kerst en Nieuw jaar. Nieuwe boeken voor bibliotheek In de bibliotheek van Bruinisse is een groot aantal nieuwe boeken gestopt. Daarnaast arriveert een week voor de Kerst een wisselkollek- tie van 300 boeken, bestaande uit: ro mans, romans met grote letters voor de bejaarden, populair-wetenschap- pelijk, info-boeken voor middelbare scholieren; Nederlandse; Franse; Duitse en Engelse romans voor mid delbare scholieren en infoboeken voor de jeugd. De bibliotheek mag zich nog steeds verheugen in een toe nemende belangstelling van lezers, onder wie veel jeugdigen. Kerstattentie voor oudste inwoners Evenals voorgaande jaren zullen de oudste inwoners van Bruinisse •weer een kerstattentie ontvangen. Dit wordt verzorgd door de C.J.V.- klubs ter plaatse, te weten „Rhodé", „Daniël" en de „Kwakers". Ook de inwoners van het bejaar denhuis „In 't Opper" krijgen deze attentie. Dit alles zal plaatsvinden op zaterdag 18 december a.s. Om de onkosten hieraan enigszins te dek ken wordt er op oudejaarsdag, vrij dag 31 december, een oliebollenaktie gehouden. De bedoeling is om ze huis-aan-huis te koop aan te bieden. Forum-avond C.N.V. Bruinisse heeft de primeur voor Zeeland van een nieuw opgezette le- denwerfaktie van het Christelijk Na tionaal Vakverbond. Middels een huis-aan-huis cirkulaire waarin de doelstellingen uiteen gezet worden en een forum-avond wil het C.N.V..onder het motto „Samen op de goede weg", het vakverbond dich ter bij de mensen brengen. Deze fo rum informatieavond is maandag 13 december in het Doipshuis en is voor iedereen toegankelijk. Als spre kers komen de heren Sytze Jorritsma van de Industriebond C.N.V. en Léon Phernambucq van de Vakcentrale. Voor tijd: zie agenda. GOES - In de woensdag- te Goes gehouden vergadering van aandeelhouders van de Watermaatschappij Zuid- West Nederland (WMZ) vocht voorzitter W. Don in zijn openingswoord de publikaties aan, waarin gesuggereerd werd, dat Zeeland een van de duurste waterleidingen van Nederland exploiteert. De heer Don bestreed deze bewering. In zijn daarop volgende algemene inleiding stipte hij aan, dat dankzij de mooie zomer die 1982 kenmerkte de waterverkoop Vt miljoen m1 hoger was dan werd verwacht, maar dat ondanks dit feit de afzet 1 miljoen m* lager zal liggen dan in 1980; 2,2 mil joen m* lager dan 1979 en 5 miljoen m' lager dan in het droge jaar 1976. Dit noopte tot een kritische beschou wing van de produktie en de inkoop. Dat de produktie van de (dure) wa- terfabriek Terneuzen kon worden be perkt was een besparing die dubbel telt, want door deze produktiever- mindering wordt 9 miljoen m* aard gas bespaard, of anders uitgedrukt, het jaarverbruik van 3000 huishou dens, waarop ook de overheid in een brief enthousiast reageerde. Gedestilleerd water De overeenkomsten voor de in- en verkoop van gedestilleerd water van de PZEM waterfabriek eindigen in 1988. In studie is hoe de wegvallende produktie het best kan worden opge vangen. Met België zijn onderhande lingen gaande over oppervlakte wa ter uit de polders Isabella en Zwartsluis, dat reeds voor een deel van België wordt gekocht ad 1 cent per m'. Maar ingevolge een internati onaal geldend traktaat, moet de overeenkomst nog definitief worden vastgelegd. (Aanhangsel traktaat voor het Kanaal van Gent.) Zonder forse investeringen was de ze watertransaktie met België, niet mogelijk geweest. Drie spaarbek kens met een totale inhoud van 6.2 miljoen m' moesten daarvoor wor den gebouwd. Per 1 januari 1981 en 1 januari 1982 bedroegen de tariefsverhogingen le der 6.5 waarvan ruim 2.5 als ge volg van de gefaseerde inbreng van de kapitaalslasten van de vóór 1980 Se Investeerde transportleidingen ten ehoeve van het Bieshosrh projekt. Zonder die kapitaalslasten was de verhoging dus plm. 4 Nu is voor 1983 nog een x/i als geïnvesteerde kapitaalslasten in de begroting c.q. de tarieven opgenomen. Ook nu zijn de lasten zonder genoemde investe ring dus 4 Eigenlijk zou deze ver hoging hoger moeten zijn dan 4V4 maar gelet op de huidige economi sche omstandigheden is van de nood een deugd gemaakt. Afzetontwikkeling De afzet ontwikkeling is niet te op timistisch geraamd en kan dus mee vallen. Extra afschrijvingen die nu met opzet achterwege zijn gelaten, zullen dan nog worden gedaan. Voor al op werken die een duidelijke over- kapaciteit vertonen, gevolg van oen te ruim genomen afzetverwachting in de zeventiger jaren, zullen daar voor in aanmerking komen. Het mi nisterie van economische zaken gaat met de voorgestelde tariefsverho ging Akkoord. Spreker die eindigde met te konstateren dat de WMZ. er goed voor staat, een toestand die hij in de toekomst wil continueren, bracht dank aan het personeel voor de inzet in het afgelopen jaar betoond en voor het gereed maken van de begro tingsstukken.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3