^GOED ONDERWIJS IS MEER BELASTING WAARD" 16- en 17-jarigen kunnen wel met minder toe AGENDA 2 Sef van Wegberg, voorzitter KOV: Executies in Suriname Surinaamse regering afgetreden Martelen „normaal" in Spanje Met motor tegen tractor: 2 doden installatiebedrijf DEURL0OBU Minister De Koning: SER verdeeld over verdeling 20,9 procent WAO-premie Minimum-inkomens leyeren een procent minder in Auto onder trein: één dode Baren zilver uit gezonken VOC-schip geveild Brabantse advocaten protesteren tegen eigen bijdrage Ontvoering Familie van der Valk doet dringend beroep op ontvoerders Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VELDHOVEN - De ouders weten het: grotere klussen, bezuinigen op buiten gewoon onderwijs, ontslag van duizenden leerkrachten, het zijn zaken die ver uitstijgen boven een loonkonflikt. Het is verheugend, dat zoveel ouders in de stakingsweek getoond hebben, dat de toekomst van ons onderwijs hun ter harte gaat. Wie werkelijk vindt, dat goed onderwijs wat waard is, moet besef fen dat handhaving en uitbreiding van onderwijsvoorzieningen alleen moge lijk zijn wanneer de belastingbetaler een extra duit in het zakje doet. Dit heeft Sef van Wegberg, voorzit ter van de Katholieke Onderwijs Va korganisatie (KOV), vrijdag in Veld hoven opgemerkt in zijn jaarrede tij dens de algemene vergadering van de grootste onderwijsbond in ons land. Hij was vol lof over de stakingsaktie in november. Opvallend daarbij was volgens hem, de grote belangstelling die ouders en leerlingen aan de dag legden. Maar steun voor akties is nog niet hetzelfde als de politieke conse quenties trekken, meende Van Weg berg. NEW YORK - Sneeuw- en ijzelstor- men in het Amerikaanse midden westen hebben aan tenminste negen mensen het leven gekost. Zware windstoten met snelheden van meer dan 120 km/u beroofden meer dan 178.000 huishoudens in het zuiden van Calfornië van elektriciteit. Or kanen en overstromingen hebben in de staten Arkansas, Illinois en mis- souri negentien mensenlevens geëist. DEN HAAG - In Suriname is een aantal gearresteerde personen in de nacht van woensdag op donderdag geëxuteerd. Dit heeft het ministerie van buitenlandse zaken donderdaga vond desgevraagd bevestigd. Het mi nisterie zegt dit via ,,de eigen kana len" te hebben vernomen. Niet be kend is hoeveel personen zijn geëce- cuteerd. GEORGETOWN/DEN HAAG - De Surinaamse regering heeft donder dag haar ontslag ingediend bij het militair gezag, het ontslag is aan vaard. Dit heeft de Surinaamse staatsradio SRS donderdagmiddag half drie (sur. tijd) gemeld, zo heeft het ANP uit zeer goed ingelichte Su rinaamse bron in Georgetown verno men. MADRID - Martelen is normaal in Spanje. Dat staat in een rapport van de Spaanse organisatie voor de rech ten van de mens dat donderdag in Madrid werd gepresenteerd. In de lo kalen van de Guardia Civel worden gevangenen vaker mishandeld dan op de politiebureaus, aldus het rap port. het heeft betrekking op de peri ode van 31 oktober 1981 tot 31 oktoberl982. De organisatie pleit er voor een einde te maken aan de zoge naamde ..antiterroristenwet". Daar door kunnen verdachten ten hoogste tien dagen zonder meer vastgehou den worden. Als Nederlandse staatsburgers zijn de onderwijsgevenden bereid bij te dragen aan verbetering van onze eko- nomie. De extra-korting van 1,65 pro cent op de salarissen is een groot per centage en kost betrokkenen niet eens zo'n groot bedrag. Het is even wel een politieke onrechtvaardig heid van de eerste orde als de onder wijsgevenden het onderwijs noeten gaan betalen. Van Wegberg wees ook op het on dergraven van de kwaliteit van het onderwijs via begroting en regeerak koord. Volgens hem is er niet eens sprake van slecht beleid, er is hele maal geen beleid. Hij vroeg zich ook af, of de bewindslieden ook maar enig benul hebben van wat er zich in het onderwijs werkelijk afspeelt. Van Wegberg ging ook in op de plannen voor herstrukturering van het onderwijs-salarissensysteem. Niet meer of minder dan een voorstel tot regelrechte en zeer forse salaris verlaging van de onderwijsinko- mens, en niet gebaseerd op enig ver gelijkend onderzoek. Voor hem bete kent dit een devaluatie van het be roep van opvoeder door de aan tasting van de materiele belonng van het zware en verantwoordelijke be roep, een miskenning van de onder wijsgevende. Het riekt naar chantage, aldus de KOV-voorzitter, als de regering het onderwijs voor de keuze stelt tussen het drie keer inleveren van salaris en het opofferen van werkgelegenheid. Het lijkt op willekeur als de regering ambtenaren en onderwijsgevenden tegen elkaar uitspeelt en probeert de ene onderwijssoort tegen de andere uit te spelen. Van Wegberg stelde nog eens, dat de KOV vindt dat onderwijsbeleid niet mag worden uitgevoerd ten koste van onderwijsgevenden. Zij mogen niet als gevolg van herstruk turering hun baan kwijt raken. Toe gepast op het basisonderwijs zal er geld moeten komen wil het worden wat ervan verwacht wordt. De kans op een goede start van het basison derwijs achtte hij nauwelijks gega randeerd nu de herstrukturering van het primair onderwijs budgettair neutraal moet worden uitgevoerd. DEN HAAG - De ondernemings raad van Aluminium Delfzijl (AL- DEL) vreest voor sluiting van het be drijf, nu het ministerie van economi sche zaken wil gaan onderhandelen over het gascontract dat het bedrijf heeft met als doel om de prijs die AL- DEL voor het gas moet betalen, te verhogen. De OR van ALDEL vreest dat dat tot gevolg zou kunnen hebben dat het bedrijf over enige jaren zijn poorten moet sluiten met als gevolg dat de 700 werknemers op straat ko men te staan. Bovendien zijn er 1300 arbeidsplaatsen bij toeleverende be drijven in het geding, zo heeft een vertegenwoording van de OR de vaste kamercommissie voor econo mische zaken donderdag in een hoor zitting voorgehouden. VALENSWAARD - Door een ver keersongeval in Valkenswaard zijn donderdagavond de 20-jarige H. Schoonen uit Bergeijk en de evenou- de A. van de Wildenberg uit Bubel om het leven gekomen. Beide slach toffers reden door nog onbekende oorzaak het hun motor tegen een goed verlichte tractor aan, aldus de politie. Advertentie weekend servlcedienst tel. (01110)6255 DEN HAAG - De Sociaal Economi sche Raad (SER) is het volstrekt on eens over de manier waarop de WAO- premie, die in de plannen van staats- sekretaris De Graaf van sociale za ken en werkgelegenheid volgend jaar 20,9 procent gaat bedragen, moet worden verdeeld over werkgevers en werknemers. Dat blijkt uit een ont- werp-advies, dat de SER op 17 de cember bespreekt. Werkgevers in de SER zijn het eens met het voornemen van de staatsse- kretaris om de premie voor de werk gever vast te stellen op 3,65 procent en die voor de werknemer op 17,25 procent. De werknemers willen dat de afspraak die in 1967 in de Stich ting van de Arbeid (overlegorgaan van werkgevers en werknemers) over de verdeling van de WAO- premie is gemaakt wordt gehand haafd. Zij komen dan op een verde ling van 8,5 procent voor de werkne mer en 12,4 procent voor de werkge ver. De Graaf stelt de premievrije voet in de WAO, dat deel van het inkomen waarover geen premie behoeft te worden betaald, op 94 gulden per dag. De staatssekretaris gaat met zijn voornemens voorbij aan de pre mie die het arbeidsongeschiktheids fonds, dat de WAO-gelden beheert, heeft vastgesteld. Het fonds stelde de premie op 18,3 procent met een premievrije voet van 88 gulden per dag. Het fonds wilde echter geen rekening houden met de kabinetsplannen om de overheidsbij dragen uit een aantal sociale fondsen terug te trekken. Bovendien wil het fonds zijn tekorten inhalen over een periode v.an vier jaar. De staatsse kretaris wil dat dit sneller gebeurt. Daarom heeft hij in 1983 ongeveer 330 miljoen aan extra premiebaten nodig. DEN HAAG - De mensen met een minimum inkomen of sociale uitke ring zullen volgend jaar 3,5 procent aan koopkracht inleveren. In de aan vankelijke plannen van het kabinet zouden de minimuminkomens er 4,5 procent op achteruitgaan. Dat staat in een brief van het kabinet, waarin voorstellen worden gedaan voor de koopkrachtontwikkeling in 1983. De brief is donderdag verstuurd naar de Tweede Kamer. De kinderbijslag zal volgend jaar voor de eerste twee kinderen niet worden bevroren. Degenen met een inkomen vanaf 140.000 gulden bruto per jaar zullen 1,5 procent aan koop kracht moeten inleveren ten opzichte van eerdere plannen, waarbij deze inkomens een procent aan koop kracht zouden winnen. De minimumlonen en de sociale uitkeringen worden met één procent verhoogd. Voor gezinnen die van een minimuminkomen moeten rondko men wil het kabinet extra maatrege len treffen, die ertoe leiden dat het inkomensoffer voor deze groep nog eens wordt teruggedrongen met drie procent. Deze maatregel komt bove nop de tegemoetkoming van het ka binet aan alle minima. De belastingvrije voeten voor echt paren waarvan de partners beiden werken, worden zowel voor de man als de vrouw vastgesteld volgens ta riefgroep 2, dat is de groep waar nu ongehuwden beneden de 35 jaar in vallen. TILBURG - Minister J. de Koning van sociale zaken en werkgelegen heid is van mening dat het afschaffen van sociale uitkeringen voor 16- en 17-jarige werkloze jongeren gerecht vaardigd is omdat schoolgaande en gehandikapte leeftijdgenoten ook met minder geld blijken te kunnen leven. ,,Ik zie niet in waarom zij geen stap terug zouden kunnen doen. Boven dien reken ik de jongeren niet tot de zwakste groepen in onze samenle ving, wat billijkt dat ze het eerst worden aangepakt", aldus de mi nister. De bewindsman zei dit donderdag in Tilburg in een rede op de jaarver gadering van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond. De Koning zei de kritiek van de jongeren begrij pelijk te vinden maar hij voegde DORDRECHT - De 32-jarige me vrouw M. Kops-de Valk uit Dor drecht is donderdagavond door een ongeluk in haar woonplaats om het leven gekomen. Ze werd in haar auto op een met knipperlichten beveiligde spoorwegovergang bij de Kilweg door een trein gegrepen en was op slag dood, aldus de politie. AMSTERDAM - Dertien zilver ba ren van elk 4 pond, afkomstig uit een in 1724 gezonken VOC-schop, hebben donderdag op de zilver- en juwelen- veiling bij Christie's in Amsterdam tachtig duizend gulden opgebracht. ,,Het slot Ter Hooge", zoals het schip heette, behoorde tot de Middelburgse Kamer van de Verenigde Oostindi- sche Compagnie en verging onder weg naar Batavia ter hoogte van Ma deira. Van de 254 passagiers en be manningsleden overleefden 33 de ramp. daar direkt aan toe dat de 16- en 17- jarigen rechten zijn toegekend in een tijd dat we op de top van onze wel vaart zaten. Achteraf bezien hebben we toen veel te hoog gegrepen met die uitkeringen". Iedere maandag Bruinisse Jeugdsoos De Pul. Speel- en strip-o- theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere dinsdag Zonnemaire TILBURG - Tachtig vertegenwoor digers van advocatencollectieven en bureau's voor rechtshulp in Brabant hebben donderdag in Tilburg be toogd tegen de aangekondigde eigen bijdrage voor rechtsbijstand. De in toga gehulde demonstranten voerden in Tilburg een lijkkist en een trom mee. Voorbijgangers en in zittenden van stadsbussen kregen rouwkaarten overhandigd waarop het „overlijden" van gratis rechts hulp stond vermeld. Na een bezoek aan het gemeente huis waar het college van b. en w. werd verzocht stappen te onderne men tegen de voorgenomen eigen bij drage, togen de demonstranten naar het kantongerecht van Tilburg. Hier bekleedden ze een wand met zwart plastic met daarop de leus „rechts hulp in de rouw". BREDA - De rechtbank in Breda heeft donderdag acht minder belang rijke verdachten in de Uniser- rechtzaak veroordeeld tot gevange nisstraffen variërend van twee we ken tot vier maanden. Een verdachte werd vrijgesproken. De opgelegde straffen betekenden in de meeste ge vallen een halvering van de eisen die de officier van justitie eerder had gesteld. Gymnastiekzaal. Damesgym. 21.00 - 22.00 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 -20.00 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere vrijdag Schouwen-Duiveland Op alle politieburo's op Schouwen- Duiveland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Zierikzee Rode Kruis ziekenhuis. Uitzending Nomen Nescio. 15.45 - 16.45 uur. Burgh Café „Het Grote Zwijn". Klaverjas sen. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Hotel-café-restaurant Haamstede. Klaverjassen „Haamstede". 20.00 Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Vrijdag 10 december Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. De draken van Bruce Lee. 20.00 uur. Haamstede Gereformeerde kerk. Gezamenlijk koncert. 19.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Optreden van „De Perelaar", oude volksmuziek. 20.00 uur. NULAND - Dc familie Van der Valk doet een dringend beroep op de ont voerders van mevrouw Van der Valk-van de Capelle om weer contact met hen op te nemen. Sedert afgelopen dinsdag hebben dc ontvoerders niet meer van zich laten horen. Dat heeft de schoonzoon van het slachtoffer, J van den Nicu- wenhuyzen, donderdagmiddag gezegd op een persconferentie in het motel Nu land. ZIERIKZEE Met behulp van groot materieel werd woensdagmiddag rwn de Engelse Kade in Zierikzee een zwaar transportkarwei geklaard Een 23 ton wegende grijper, die door de machinefabriek Nemag is geboutod, toerd op een schip geladen met bestemming Antwerpen De grijper is de derde in een serie van vier. welke door een Antwerps over slagbedrijf bij Nemag zijn besteld. De order bestaat uit twee kolengrijpers en twee.ertsgrijpers. De grijper, die woens dag werd verscheept, heeft een inhoud van 30 men is bestemd voor kolenoverslag (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Volgens Van den Nieuwenhuizen eiste de ontvoerder algelopen dins dag dat hij zelf het losgeld zou bren gen. Tijdens een tocht door Neder land. België en Duitsland moest van den Nieuwenhuyzcn telkens onder weg stoppen om nadere telefonische aanwijzingen van de ontvoerders in ontvangst te nemen. Hoe dat precies in zijn werking ging, zei hij niet. Uiteindelijk moest hij het geld de poneren in een auto op een par- keersplaats in West-Duitsland. Daar na is hij naar een telefooncel gegaan, waar hij urenlang heeft gewacht zon der iemand te zien. Uiteindelijk bel- Zonnemaire Café Bommenede. Biljartfinale 3e klasse libre. 19.00 uur. Pleintheater „Aquadelta". Algeme ne vergadering Cebeco Zuidwest. 13.30 uur. Zaterdag 11 december Zierikzee Bioscoop de Concertzaal. De draken van Bruce Lee. 20.00 uur. Scharendijke De Putmeet. Poppentheater „Al te klein". 14.30 uur. De Putmeet. Bingo-dansavond. 20.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Biljartfinale 3e klasse libre. 13.00 en 19.00 uur. Nieuwerkerk „Ons Dorpshuis". Postduiventen- toonstelling P.V. „Duiveland". Van af 14.00 uur. Zondag 12 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „De verre reis van Joris Jan". 14.30 uur. Bioscoop de Concertzaal. De draken van Bruce Lee. 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Biljartfinale 3e klasse libre. 13.00 uur. Maandag 13 december Zierikzee Ziekenhuis. Lezing over borstkan ker. 14.00 uur. „Huis van Nassau". Woningbouw vereniging „Beter Wonen", voor le den die wonen in Zierikzee en buiten Schouwen-Duiveland. 19.30 uur. Raadzaal Stadhuis. Gemeenteraads vergadering. 19.30 uur. Iona, Poststraat 25. Ontmoetings avond. 20.00 uur. Haamstede Gemeentehuis. Openbare vergade ring kommissie Grond- en Pachtza ken. 16.00 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Vergadering onder- wijskommissie Duiveland. 16.00 uur. Dorpshuis. Propaganda-avond C.N.V. 19.30 uur. Dinsdag 14 december Zierikzee Herv. Verenigingsgebouw. CPB, af deling Schouwen-Duiveland (vor mingsavond). 19.30 uur. UW-gebouw. Kontaktavond UW. 19.30 uur. Oosterland „Oosterhof". Hoorzitting welzijns- programma 1983 en evaluatierapport welzijnsplanning met aansluitend openbare vergadering welzijns- kommissie. 19.30 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. Dc Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Zaterdag 18 december. Optreden de BOJO Band. 21.30 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. dc Van den Nieuwenhuyzcn zijn fa milie in Nuland. Weer uren later werd de schoonvader van Van den Nieuwenhuizen in het motel gebeld door de ontvoerders, die in dat gesprek Van de Nieuwenhuyzen be dreigden. Daarop heeft die schoonva der de Westduitse politie ingescha keld. die Van den Nieuwenhuyzcn bij de telefooncel ophaalde en met hem terugreed naar de plaats waar het losgeld was achtergelaten. Het geld lag toen nog steeds in dezelfde auto. Van den Nieuwenhuyzen is daarop door de Westduitse politie samen met het losgeld teruggebracht naar Ne derland. (01110) 6551 HUtSAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774. (01110)6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2