Aktie in onderwijswereld van Schouwen-Duiveland Grote overbewinkeling in vele branches te Zierikzee GEZOND SLAPEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT Vergadering Kommissie Middenstand HJ.r ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek ..Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 10 december 1982 139ste jaargang Nr. 23232 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: WMZ: Ons water is niet duur Tijdens landelijke stakingsdag op 14 december ZIERIKZEE - In het kader van de landelijke aktie, op dinsdag 14 december, zullen ook op Schouwen-Duive land leden van onderwijsbonden die dag het werk neer leggen. Volgens de heer J. de Jong, waarnemend voorzit ter van de afdeling Oost-Schouwen van de ABOP, gaat het in zijn afdeling om ongeveer 50 onderwijskrachten die werkzaam zijn in het kleuteronderwijs, lager onder wijs, voortgezet onderwijs en buitengewoon onderwijs. Omdat nog niet in alle gevallen overleg is geweest tussen die leden en hun bevoegd gezag, kon de heer De Jong nog geen namen van de scholen geven, waar aktie wordt ge voerd. Ook binnen de afdeling West-Schouwen van de ABOP wordt door leden aan de staking'meegedaan. Bestuurslid A. Damman kon echter om dezelfde reden nog geen namen noemen. Bij de PCBO is nog geen melding binnen van onder wijzend personeel, dat aktie wil gaan voeren, aldus bestuurslid C. Oosterom te Goes. Datzelfde geldt voor de leden van de KOV. De aktievoerende onderwijsbon den hebben hun leden opgeroepen om op 14 december te staken en om een uur 's middags te protesteren op het Malieveld in Den Haag. Fraktievoor- zitters van de politieke partijen in de Tweede Kamer en de onderwijsspeci- alisten onder de volksvertegenwoor digers zijn uitgenodigd er bij aanwe zig te zijn. Na toespraken zal de frak- ties een petitie worden aangeboden. Dit heeft de Katholieke Onderwijs Vakorganisatie (KOV) meegedeeld mede namens de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel (ABOP), het Nederlands Genootschap van Lera- Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. ISLAMABAD - Een belangrijke leider van het Afghaanse verzet is dinsdag gesneuveld in een gevecht met regeringsmilitairen in de aan Pa kistan grenzende provincie Nangar- har. Dat is in Islamabad vernomen. ren (NGL), de Unie van MTO-vereni- gingen en de ABVAKABO. Het zijn deze vijf bonden voor onderwijzend en niet-onderwijzend personeel die de nieuwe staking van een dag heb ben uitgeroepen. De staking is gericht tegen het voorstel het met een noodwetje mo gelijk te maken, dat louter op de sa larissen in het onderwijs met ingang van 1 januari 1,65 procent wordt in gehouden om het gat van 278 miljoen gulden in de onderwijsbegroting te dichten. Daarmee worden deze sala rissen ontkoppeld van die van de an dere ambtenaren. Kortingswet Op het Malieveld zullen woord voerders van de onderscheiden bon den spreken over de kortingswet. De KOV-spreker doet dit in relatie tot de motie Rietkerk-Lubbers, die van de ABOP met betrekking tot de werkgelegenheid, die van het NGL voor wat er in het regeerakkoord staat, en de man van de ABVAKABO over wat de extra korting betekent voor niet-onderwijzend personeel. Het onderwijs liep al eerder in Den Haag te hoop. Op 1 oktober 1980 wa ren 62.000 stakende onderwijsgeven den op het Malieveld samen gestroomd. Onaanvaardbaar Verder bezuinigen op de begroting van onderwijs is voor de onderwijs bonden onaanvaardbaar. Het gat van 278 miljoen gulden, dat zou vallen als SCHOUWEN-DUIVELAND - De hevige regenval van de laatste dagen liet op veel plaatsen zijn sporen na op de toch al drassige gronden. Bovenstaande opname geeft een beeld van de situatie bij het oude gemaal aan de Flaauwers. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) de korting niet doorgaat, moet vol gens hen gevuld worden door het fi nancieringstekort van de overheid minder snel te verminderen dan de regering wil. Het onderwijsperso neel wil best salaris inleveren tege- 4 lijk met de andere ambtenaren, maar er wel werk voor terugzien. Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 in de wintermaanden maandag en dinsdag gesloten, uitgezon derd diners en partijen. ZIERIKZEE - In Zierikzee is in vele branches sprake van overbewinkeling. Per inwoner telt men hier 0,29 m2 winkeloppervlakte tegenover het landelijke cijfer van 0,19 m2 per inwoner. „Voor vele winkeliers is het moei lijk hier voldoende omzet te halen. Heeft de Kamer van Koophandel mogelijkheden deze overbewinkeling tegen te gaan?". Deze vraag stelde de heer C. Legemaate woensdagmiddag tijdens de openbare vergadering van de kommissie middenstand in de raadszaal van het Zie- rikzeese stadhuis. De kwestie kwam ter sprake naar aanleiding van het door de K.v.K. opgestelde rapport „Het bedrijfsle ven op Schouwen-Duiveland". In dat rapport laat de K.v.K. overigens al duidelijk weten niet het voornemen te hebben die overbewinkeling tegen te gaan. De heer Wijsman, konsulent De tailhandel en Ambachten liet weten, dat'de Kamer ook geen echte moge lijkheden heeft er iets tegen te doen. Beperking zou alleen op gemeente lijk niveau via bepalingen op het ge bied van ruimtelijke ordening moge lijk zijn. De gemeente zou in zo'n ge- ZIERIKZEE - In vele branchex in Zierikzee is sprake wan ..owerbeuiinkelmg'' De Kamer rnn Koophandel becijferde dat per inwoner 0.29 m' winkeloppervlakte be-tehikbnur t.t Het landelijke getal bedraagt 0,19 m' per inwoner (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) val wel advies van de K.v.K. kunnen vragen. Eigen bouwondernemers Een ander punt uit dit rapport, dat de heer Legemaate aansneed was het advies voorrang te verlenen aan regi onale bouwondernemers bij inschrij vingen. Kommissievoorzitter, wet houder L. J. van Gastel liet weten, dat het kollege het moeilijk vindt in dezen regelend op te treden. „Wij hebben geld van de gemeenschap te besteden en via de vrije konkurren- tie heeft dat altijd goed gefunktio- neerd", aldus Van Gastel. De heer D. v. d. Wekken zei ook graag het werk naar eigen onderne mers te zien gaan, maar moest ander zijds konstateren, dat juist van die zijde soms aanzienlijk hogere in schrijvingen komen. Volgens de wethouder moet het bij regionale ondernemers toch een voordeel zijn in het kostenaspekt. dat geen grote afstand overbrugd moet worden. In de inschrijvingen komt dat echter meestal niet tot uit ing. Wensen Z.O.C. Voorzitter van de Zierikzeesche Ondernemers Centrale (Z.O.C.) de heer P. Verhage formuleerde naar aanleiding van genoemd rapport een aantal wensen. Zo drong hij aan op regelmatiger kontakt tussen het kol lege van b. en w. en het Z.O.C.- bcstuur in de vorm van twee of drie informele besprekingen per jaar. Als belangrijke voorwaarde om als koop-streckccntrum te kunnen fun geren noemde de heer Verhage ver der de aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen. Hij verwees in dit verband naar de vrijkomende terrei nen aan de Nieuwe Boogcrdstraat en de Rozemarijnstraat. Ten slotte informeerde hij ook of het mogelijk is dat de Z.O.C. een ver tegenwoordiger krijgt binnen de marktkommissie. Wat dit laatste be treft, zegde wethouder Van Gastel toe dit verzoek binnen het kollege ter sprake te brengen. Wat betreft een intensiever overleg tussen gemeentebestuur en Z.O.C. was hij van mening, dat bij b. en w. altijd de bereidheid bestaat naar het bestuur van de Ondernemerscentrale te luisteren als er bepaalde wensen of zaken besproken dienen te worden Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. De heer Van der Wekken toonde zich wat teleurgesteld in de reaktie van de Z.O.C. op dit rapport; hij had een groter wensenpakket van deze zijde verwacht. De heer Verhage was van mening, dat het rapport waarde volle informatie bevat, maar dat er toch geen werkelijk spektakulaire zaken in aan de orde komen. Rek op de weg Naar aanleiding van een bezwaar schrift van een ondernemer tegen het onthouden van een vergunning voor het plaatsen van een kledingrek op de weg voor zijn winkel, boog de middenstandskommissie zich woens dagmiddag ook over artikel 13 van de Algemene Politieverordening voor de gemeente Zierikzee. De kwestie kwam dit jaar eerder aan de orde in de gemeenteraad, die besloot advies in te winnen van de middenstandskommissie. Het plaat sen van het kledingrek had direkt te maken met het feit, dat auto's in strijd met de verkeerswet vaak lang durig voor de winkels worden gepar keerd, zeer tot ergernis van sommige ondernemers. Wethouder Van Gastel was van me ning, dat geen maatregel in strijd met de A.P.V. genomen moet worden alleen omdat de verkeerswet te kort blijkt te schieten. „Die auto mag er niet staan, maar de ondernemer mag geen voorwerp op de weg plaatsen", aldus de wethouder. De heer Van der Wekken kreeg des gevraagd dc mededeling, dat ten aan zien van het loopstratengebied een soepeler beleid overwogen zou kun nen worden. De heer L. Becu stelde voor als middenstandskommissie dit soepele beleid voor het loopstraten gebied als advies naar voren tc bren gen. De overige leden konden zich daar in vinden. Tijdens deze diskussies deden ook de reeds veel besproken „Amster dammertjes" weer eens hun intreden in de raadzaal. Z.O.C.-voorzitter Ver hage gaf in overweging de „wandel- steentjes" langs het Havenplein (in het verlengde van de Appelmarkt) uit tc breiden en daar langs die Amsterdammertjes aan te brengen. De voorzitter wees erop, dat een der gelijke suggestie wel eerst in de ver- keerskommissie besproken dient te worden. Lichtbakken De heer Dc Vries informeerde ten slotte naar de mogelijkheden voor het aanbrengen van lichtbakken aan winkelpanden. De wethouder liet weten, dat de welstandskommissie op grond van de verordening Stede- schoon in dezen advies uitbrengt. De aanvrager is gerechtigd binnen die kommissie zijn verzoek nader toe te lichten en te bepleiten De wethouder erkende, dat de mogelijkheden voor het aanbrengen van lichtbakken mi niem zijn, „maar", stelde hij vast „daarvoor wonen we in een fraaie stad als Zierikzee". Bij het onderwijs is het hoogste gebod: werk met alle macht tegen versnippering van aandacht. Goethe P Verwachting tot zaterdagavond: Enkele buien Half tot zwaar bewolkt en enkele buien; middagtemperatuur om streeks 8 graden; vrij krachtige zuid westen wind, kracht 5, aan de kust en op het IJsselmeer nu en dan hard, kracht 7. WEERSVOORUITZICHTEN Verwachting t/m dinsdag 14 dec.: Zondag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 507 Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 4 gr. Windkracht: zuidwest 4 Maandag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 507c. Min.temp.: -2 gr. Middagtemp.: 4 gr. Windkr.: noord 5 Dinsdag: Kans op neerslag: 30rc. Min.temp.: -3 gr. Middagtemp.: 2 gr Windkracht: var 3 ZON- EN MAANSTANDEN 11 dec. Zon op 8.38. onder 16.29 Maan op 4.02, onder 14.53 12 dec. Zon op 8.39. onder 16.29 Maan op 5.13, onder 15.13 13 dec. Zon op 8.39. onder 16.29 Maan op 6.24, onder 15.36 Nieuwe Maan: 15 doe. (10.18) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 11 dcc. - 12.26 6.06 18.32 12 dec. 0.57 13.24 7.05 19.22 13 dec. 1.47 14.10 7.51 20 05 Springtij: 17 december HET WEEROVERZICHT DE BILT - Het weer behoudt een wisselvallig karakter. Een diepe de pressie boven de Noordzee trekt langzaam over Denemarken naar de Ooslzee. De wind is krachtig, aan de kust en op het IJsselmeer stormach tig. In de loop van zaterdag draait de wind van west naar noord en iets koudere lucht stroomt het land bin nen. De temperatuur daalt morgenmid dag tot ongeveer 5 graden. Het is wis selend bewolkt en er vallen buien. Naast regenbuien zijn later op de dag ook natte sneeuwbuien mogelijk. I i k k

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1