true C SCHOUWSE BOEREN GROOTSCHEEPS IN AKTIE TEGEN BACTERIEVUUR Stichting Jeugd pleit voor meer initiatieven ten behoeve van jeugdwerklozen GEZOND SLAPEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 BRABER GROEN VOORZIENING BV. 't Kraanplein M. P. PANKOW „Overleg in groter verband wenselijk" ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Qchtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar t 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 9 december 1982 139ste jaargang Nr. 23231 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Uitbreiding J. L. de Jongesehool Bel nu voor de winterverzorging van uw tuin ÜRENESSE TELEFOON (01116) 1820 ZIERIKZEE - Tijdens de bestuursvergadering van de Stichting Jeugd Schouwen- Duiveland, die woensdagavond werd gehouden, is besloten de zes gemeentebesturen van het eiland te verzoeken om in nauw overleg te komen tot ineer initiatieven die kunnen leiden tot gerichte aktiviteiten voor de werkloze jongeren. In een toelichting stelde jeugdwerkleider Gabri de Groot dat er niets of nauwelijks iets wordt gedaan op het gebied van arbeidsvoorziening voor deze groepering jongeren. „Zeker op Schou- wen-Duiveland gebeurt langs gecoördineerde weg erg weinig. Als er al iets gebeurt, dan is dat incidenteel en vaak kleinschalig en meestal op het gebied van cursussen en vrijetijdsbesteding. Uit eigen praktijkervaring wees bestuurslid R. Prager de aanwezigen erop dat er binnen de groep jeugdige werklozen een grote behoefte bestaat aan gerichte aktiviteiten. ,,Er bestaat echter een groot ge vaar, dat een deelnemende jeugdige werkloze een eventuele uitkering van een bedrijfsvereniging verspeelt als hij of zij aan een aktiviteit gaat deelnemen. In de praktijk hebben we daarvan voorbeelden gezien. Nauw overleg met de betrokken bedrijfs vereniging en de sociale dienst is dan wel gewenst." Een ander probleem bij het realise ren van doelgerichte aktiviteiten is het komen tot groepsvorming, wie komt er eventueel in aanmerking voor deelname. Gabri de Groot: ,,Een inventarisatie van deze groep jonge ren. die in aanmerking komt voor een dergelijk projekt, is erg moeilijk. De betreffende officiële instanties zijn vaak niet bereid tot het verstrek ken van namen. Een nauw overleg in een groter verband is dan ook zeer wenselijk, niet alleen om te komen tot groepsvorming, maar ook om eventueel daaruit voortvloeiende problemen te kunnen voorkomen of op te lossen". Financiën Het financieel overzicht toonde aan dat de begroting voor 1982 zoveel mogelijk sluitend zal worden ge maakt door het uitstellen van be paalde aankopen en dergelijke Het toekomstbeeld voor 1983 is minder rooskleurig door de bezuinigingen van de gemeenten op de subsidies met 6 Aan de hand van een over zicht over 1982 en een begroting voor 1983 zal worden bezien op welke ak tiviteiten bezuinigd kan worden om, ondanks de subsidiekorting van 6.300,—, de financiële zaken voor 1983 sluitend te krijgen. Voorzitster Advertentie Eén zwaluw maakt nog geen zomer, toch komt de zomer er aan; de eerste zomergidsen zijn reeds binnen: die van De Jong Intratours en Holland International Uiteraard verkrijgbaar bij uw zonnig reisburo: Haal 'm op! mevrouw A. Bruel-Pouwer deelde mee dat al vast staat dat de post akti viteiten met 20 omlaag moet wor den gebracht. ,,We zijn daar bepaald niet geluk kig mee. maar iedereen moet bezuini gen en inleveren, dus wij ook", was haar enigszins gelaten conclusie. Welzijnshuis Met betrekking tot de totstandko ming van een Welzijnshuis, waarin een drietal stichtingen: Stichting Jeugd Schouwen-Duiveland, Stich ting Welzijn Ouderen en de Stichting Samenlevingsopbouw, bijeen ge bracht zouden worden, deelde Gabri de Groot mee dat er een onderzoek is geweest naar een beschikbaar pand, dat tevens deze drie stichtingen zou kunnen herbergen. Dit onderzoek heeft plaats gevonden in samenwer king met de Welzijns Advies Com missi e van de gemeente Zierikzee. „De zaak is echter enigszins afge remd om af te wachten, wie er straks allemaal gebruik van moeten gaan maken. Er zit ook een eventuele stichting in de pen. die aan de slag gaat op het gebied van het emancipatie-werk Een dergelijke stichting zou dan ook een plaats moeten hebben", al dus Gabri de Groot, wiens woorden werden aangevuld door penning meester J. de Kreuk: „Ook zijn de Vervolg pag. 5 VLISSINGEN - De gezamenlijke boerenstandorganisa ties in Zeeland de CBTB, de Zuidelijke Landbouwmaat- schappij (ZLM) en de Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) zijn woensdag op Schouwen-Duiveland op de Uit- kijksedijk nabij Zonnemaire onder leiding van de Plan- tenziektekundige Dienst een grote opruimingsactie gestart in de door bacterievuur aangetaste bomen. Vol gens de voorzitter van de ZLM, afdeling Schouwen-Dui veland, L. J. van Gastel, gaat het om een gebied buiten de 500-metergrens van fruitteeltbedrijven. Tijdens een persconferentie in Zon nemaire deed de kringvoorzitter een beroep op de natuurbeschermingsor ganisaties om de bij hen in beheer Landbouwschap boos over vertraging bestrijding bacterievuur DEN HAAG - Niet eerder dan 1 maart 1983 zullen een 5~UUian£ en klaar plan en een pro- 30 uur e gereed zijn voor een -tige bestrijding van het uur, dat dit jaar grote gevallen alarmce" veroorzaakt aan Midden-Zeeland. telen 'n mindere ma- *nkwekeri]. landbouwschap ag gebleken tij- ^bureau Zte. delijkse gesprek -ertens, telTP met, minister isekretaris Ploeg vu.. .«.w. --id en visserij. Het sckap liet tijdens het on derhoud blijken, grote moeite te hebben met de vertraging. De vorige minister van land bouw had namelijk toegezegd, reeds dit najaar met voorstel len voor een bestrijdingsplan te zullen komen. Het schap betreurt het voor al. dat telers en kwekers nu bij hun bedrijfsvoering niet of nauwelijks op het bestrij dingsplan zullen kunnen in spelen. Staatssekretaris Ploeg liet alvast weten, dat voor een zo effektief mogelijke bestrijding van de ziekte gewerkt zal moe ten worden met een aantal koncentratiegebieden. Het Landbouwschap stelde dat de vertraging de bereid heid van het bedrijfsleven om mee te betalen niet zal bevor deren. zijnde natuurgebieden beter te on derhouden. Van Gastel noemde met name de natuurgebieden in Ouwer- kerk en de Westhoek van waaruit steeds weer de besmetting van Schouwen-Duiveland met bacterie vuur plaatsvindt. „Wij proberen steeds weer onze terreinen bacterie- vuurvrij te houden. Dat kost veel in zet en mankracht en geld, maar het blijft vechten tegen de bierkaai als de haard niet wordt aangepakt". Beroep De afgelopen maanden hebben de boerenorganisaties in samenwerking met Staatsbosbeheer en de Planten- ziektekundige Dienst en de gemeen ten grote bacterievuurbestrijdings- acties gehouden. Dat heeft vele hon- Advertentie wijnhandel-slijterij Uw adviseur in goede en passende relatiegeschenken KRAANPLEIN 2 ZIERIKZEE TEL. 01110-3053, B.G.G. 4669 Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. HAAMSTEDE - In het centrum van Haamstede prijkt reeds een fraaie kerst boom Dit mooie exemplaar kan misschien als kompensatie dienen voor het feit, dat dit jaar voor partikulieren geen kerstbomen uit de Boswachterij be schikbaar zijn. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) (Foto: Zierik2eesche Nieuwsbode) Verwachting tot vrijdagavond: Periode met regen Veel bewolking en vooral in de nacht en ochtend perioden met regen; minimumtemperatuur omstreeks 7 graden; middagtemperatuur ongveer 9 graden; krachtige zuidwesten wind windkracht 6, aan de kust en op het IJsselmeer nu en dan stormachtige zuidwesten wind, kracht 8. WEERSVOORUITZICHTEN Verwachting t/m maandag 13 dec. Zaterdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag. 807c. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 7 gr. Windkracht: west 5 Zondag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 4 gr. Windkracht west 4 Maandag: Kans op neerslag: 507c. Min.temp.: -2 gr. Middagtemp.: 4 gr. Windkracht, noord 5 ZON- EN MAANSTANDEN 10 dec. Zon op 8.37, onder 16.29 Maan op 2.49, onder 14.35 Nieuwe Maan: 15 dec. (10.18) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 10 dec. 11.17 23.57 4.58 17.36 Doodtij: 10 december (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) de aangetaste bomen te vernietigen. HET WEEROVERZICHT DE BILT - Een diepe depressie ten zuidwesten van IJsland beheerst het weer in West-Europa. Gebieden met buien, maar ook met langdurige re gen trekken in een zuidwestelijke stroming over ons land. Vannacht en morgenochtend trekt een regenge- bied over. Daarna klaart het op, maar vallen er ook nog enkele buien. De zuidwesten wind is boven land krachtig, aan de kust en op het IJs selmeer stormachtig. De middagtemperatuur ligt mor gen rond de 9 graden. De depressie bij IJsland trekt langzaam naar het zuidoosten en doet in de loop van za terdag de wind uit het noorden waai en. De temperaturen komen daar door op een lager niveau. L. J. van Gastel: vechten te gen de bierkaai Volgens het hoofd Staatsbosbeheer in Zeeland, Ir. W. van der Hoofd, wacht men momenteel op de aanwij-' zing door de overheid van de zoge naamde concentratiegebieden. Deze zouden dan volledig bacterievuurvrij gemaakt worden en daar zou dan de teelt van bijvoorbeeld peren, die zeer gevoelig zijn voor besmetting, plaats kunnen vinden. Van der Hoofd ver wacht, dat staatssecretaris Ploeg nog voor het eind van dit jaar met een dergelijk plan zal komen. derdduizenden guldens gekost. „Maar", zegt Van Gastel, „het geld raakt op en dat betekent dat Staats bosbeheer zijn activiteiten ook moet beperken. We doen daarom een drin gend beroep op de natuurbescher mingsorganisatie en de overheid om meer geld voor het onderhoud van natuurgebieden beschikbaar te stel len. Dit is niet alleen in het belang van de fruitteelt, maar vooral ook voor het behoud van het landschap. De boeren onderhouden nu al voor het grootste deel de bomen in het landschap. We vinden dat dan van de andere kant ook veel meer gedaan moet worden om de bespietting van uit die natuurgebieden tegen te gaan". Met man en macht wordt gewerkt om Advertentie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1