Sterke verschillen in de landbouw bedrijfsuitkomsten LO Ol Agrarische export blijft stijgen Prognoses van L.E.I. STREEKNIEUWS Opslag radio-aktief afval in Velsen Opslag radio-aktief afval in Velsen stuit op grote weerstand DRUKWERK FAMILIEDRUKWERK HANDELSDRUKWERK Reisbureau Rabobank Zierikzee SUCCESJES INGEZONDEN STUKKEN De dierenvriend ERIC DE NOORMAN ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 7 december 1982 Nr. 23230 7 DEN HAAG - De bedrijfsuitkomsten in de Nederland se landbouw tonen in 1982/'83 per sektor en per gebied sterke verschillen: bij de weidebedrijven voortgezette verbetering, bij de akkerbouw in een enkel gebied bete re, in andere gebieden slechte verwachtingen, in de var kenshouderij goede, in de pluimveehouderij slechte re sultaten. Dit blijkt uit de prognoses van be drijfsuitkomsten over het lopende boekjaar 1982/'83, die het Lanbouw- Ekonomisch Instituut LEI binnen kort gaat publiceren. Voor de weidebedrijven, die het in 1979/'80 en 1980/'81 slecht maakten was 1981/*82 al een jaar van gedeelte lijk herstel, verdere verbetering wordt nu verwacht. In de akkerbouw kunnen alleen de bedrijven in het noordelijke kleigebied een verbete ring verwachten, achteruitgang in het centrale kleigebied (IJsselmeer- polders en Noord-Holland), het zuid westelijk kleigebied en de veenkolo niën staat daartegenover. In de var kenshouderij ging het tot nu toe net als vorig jaar goed, terwijl het de pluimveehouderij door lage op- fa rengstprijzen ongekend slecht gaat. Melkveehouderij In de melkveehouderij stijgt de ar- beidsopbrengst per ondernemer (beloning handarbeid, bedrijfslei ding en ondernemerschap), maar blijft het netto-overschot nog steeds negatief. Dat netto-overschot is het verschil tussen opbrengsten en kosten, waarbij tot de kosten ook een cao-loon" voor de ondernemer gere kend wordt. Tegenover honderd gul den kosten staat twee en een halve gulden meer aan opbrengsten dan in het vorige boekjaar. ZIERIKZEE Cebeco Cebeco-Zuidwest heeft in het afge lopen boekjaar 1981-1982 283 miljoen gulden omgezet en niet 283 miljard. RENESSE Kruidkoekaktie C.J.V. werd groot sukses Zaterdagochtend hield de C.J.V. De Schakel uit Renesse met veel suk ses een kruidkoekaktie. Ongeveer 40 C.J.V.-leden gingen, voor een deel verkleed als zwarte Piet, de straat op, om vol enthousiasme huis-aan- huis kruidkoeken te verkopen. Het liep allemaal lekker, want aan het eind van de morgen waren maar liefst 378 kruidkoeken verkocht. Dit leverde een bruto opbrengst op van 949,—, waarvan na aftrek van de onkosten 475,netto overbleef. De netto-opbrengst zal in tweeën worden verdeeld. De ene helft is bestemd voor het Provinciaal Jeugd werk van de C.J.V. die dit geld on dermeer gebruikt ter ondersteuning van de plaatselijke groepen door middel van leidersbladen en het ge ven van kaderkursussen. De andere helft is bestemd voor het vluchtelingenwerk van de wereld bond van de C.J.V.. de Y.M.C.A. ELLEMEET Dieselolie gestolen Maandag deed het waterschap Schouwen-Duiveland aangifte van een diefstal van ongeveer 250 liter dieselolie, uit een tank aan de Weel- weg. Van de dader(s) geen spoor. KERKWERVE Sint bij werkgroep Vrijdagavond 3 december hield de werkgroep Jeugdaktiviteiten Ker- kwerve haar Sinterklaasfeest voor de jeugd van 121/m 16 jaar in het ver enigingsgebouw. Er waren 20 jeugdi gen aanwezigen, die allen een ka- dootje hadden verpakt in een leuke surprise met gedicht. Om 8 uur arri veerde de Sint met twee Pieten. Sint een Pieten deelden de kadootjes uit en tussendoor werden spelletjes ge daan. Ook werden nog enkele spel letjes Bingo gespeeld waarbij leuke prijsjes te vedienen vielen. Om onge veer 10 uur namen Sint en de Pieten weer afscheid. De werkgroep kan te rug zien op een zeer geslaagde Sinter klaasavond. Sinterklaasfeest op Piggelmee Vol verwachting klopten de hartjes van de Kerkwerfse kleutertjes afge lopen vrijdagmorgen, toen Sinter klaas met zijn gevolg weer werd ve- wacht; de ouders waren ook uitgeno digd Weldra kwam Sint met zijn knecht aan en het feest kon begin nen. De kleuters hadden spelletjes en liedjes ingestudeerd, die op innemen de wijze naar voren werden ge bracht. Het werd een gezellige mor gen, die in een spontane sfeer ver liep. niet in het minst door do kaprio len van de Pieten. Tenslotte werd er uit de twee zakken - die natuurlijk weer zoek waren - voor iedere kleu ter een pakje opgediept en toen was het voor Sint en zijn knechten weer tijd om op te stappen, wat onder vro lijk gezang gebeurde Sinterklaas Vrijdagmiddag 3 december vierde de openbare lagere school „Prinses In deze sektor staan tegenover een prijsverhoging bij de produktiemid- delen met gemiddeld vier procent een prijsverbetering bij de produk- ten melk en rundvlees met vijf pro cent en een bruto-produktiviteitsver- betering met naar verwachting an derhalf procent. Die produktiviteitsverbetering komt doordat de melkproduktie per koe en vooral de veebezetting per hektare op de grotere bedrijven in bescheiden mate blijven toenemen, terwijl het krachtvoerverbruik vrij wel gelijk blijft. IJMUIDEN - Het radio-aktief afval van ons land zal de komende tien jaar worden opgeslagen op een terrein in de gemeente Velsen. Het afval hoeft dan met ingang van 1983 niet meer in de Atlantische Oceaan te worden gestort. Er wordt een organisatie opge richt, die de zorg voor het radio- aktief afval van het Energie-Onder zoekcentrum Nederland (ECN) zal overnemen. Dit is de COVRA, de Centrale Organisatie voor Radio- aktief Afval. Dit heeft de minister van Volks huisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer, Winsimius, maandag aan de Tweede Kamer meegedeeld. Het aangekochte terrein maakt deel uit van het industriegebied in het bestemmingsplan „De Meerweiden" in de gemeente Velsen. Het is zowel gelegen aan het Noordzeekanaal als aan het Velsertunneltracé. Binnnen het bestemmingsplan ligt aan de noordkant van het industrieterrein een komplex volkstuinen en aan de oostkant een agrarisch bedrijf. HAARLEM - In een voorlopige reaktie op het ministeriële besluit radio- aktief afval de komende tien jaar in Velsen op te slaan heeft de provincie Noord-Holland bij monde van gedeputeerde G. de Boer maandagavond ver klaard weliswaar niet afwijzend te staan tegenover een lokatie op land voor het radio-aktief afval maar wel bezwaar te hebben tegen het terrein dat het Rijk op het oog heeft. „Dit terrein in Velsen hebben wij broodnodig voor de ontwikkeling van de offshore in de IJmond. Dat terrein willen we hebben en de ondernemers die moeten beslissen of zij daar hun aktiviteiten willen huis vesten moeten niet belast worden met de nabijheid van zo'n projekt", aldus gedeputeerde De Boer, die belast is met milieuzaken. Jannewekken11 Zierikzee/Telef. 01110-6551* Stencil offset en boekdruk VERLOVINGSKAARTEN HUWELIJKSKAARTEN GEBOORTEKAARTEN Een uitgebreide keuze uit vele modellenboeken. van klein tol groot en van zwart tot in vele kleuren, voor: BRIEFPAPIER ENVELOPPEN REKENINGEN FOLDERS, ENZ. UW DRUKKER Bovendien, zo luidt het voorlopig standpunt van gedeputeerde staten en provinciale staten, is na de Rijn mond de IJmond waarschijnlijk het allerzwaarste gebied wat betreft mi lieubelasting. „Zo'n gebied moet er niet nog eens een probleem bij krij gen", aldus De Boer. Volgens hem is Noord-Holland best bereid na te den ken om het radio-aktief afval op land op te slaan, desnoods in Noord- Holland, maar dan moet een andere lokatie gezocht worden, aldus De Boer. Burgemeester Molendijk van Vel sen zei maandagavond voor de KRO- televisie dat de minister een verkeer de plek heeft gekozen voor de opslag van radio-aktief afval. Het betref fende gebied hebben we hard nodig voor de ekonomische ontwikkeling van het Noordzeekanaal-gebied. „We vrezen dat die ontwikkeling schade zal ondervinden en dat de werkgele genheid daar wordt gefrustreerd", aldus de burgemeester. Dat er op een paar honderd meter afstand van de betreffende plaats een woonwijk ligt is voor de burge meester niet eens het grootste be zwaar. Het is volgens hem wel een probleem voor de mensen die daar wonen, maar er zijn voldoende kon- trollemogelijkheden om na te gaan of de veiligheid voor de omwonenden, wordt gewaarborgd. Burgemeester Molendijk zei dat de' gemeente „onbehoorlijk" is behan deld door de minister. „Zondaga vond werd mij het besluit meege deeld, terwijl er toen al folders van. Irene" te Kerkwerve haar Sinter klaasfeest. Sint en Piet arriveerden om half 2 in de school aan de Vloedstraat. De heer H. Schipper, hoofd van de school, verwelkomde de Sint. Sint zei het erg jammer te vinden dat het feest dit jaar niet in het verenigingsgebouw werd gehou den. Hij hoopte het volgend jaar weer daar te komen. Daarna moch ten de kinderen een voor een bij hem komen. Zij kregen allemaal een ka- dootje en een chocoladeletter. Ook brachten de kinderen nog enkele liedjes en sketsjes ten gehore. Tussen de bedrijven door was er een pauze, waarin de kinderen wer den getrakteerd op limonade. De Sint vond het allemaal erg mooi, maar hij moest nu echt afscheid ne men. De heer Schipper bedankte hen en Piet voor hun komst. het ministerie werden verspreid in de gemeente, waarin informatie wordt gegeven over radioaktief af val". ouder Jasper v. d. Hoef. Alle drie kregen ze een doos bouwmateriaal. Rest nog de trèkking van de aktie- bonnen, dinsdag in het dorpshuis, aanvang 19.30 uur. OOSTERLAND Sint en Pieten op de kleuterschool Op de openbare kleuterschool (hoofdleidster mevrouw J. v. Westen- v. Dongen) werd op vrijdag 3 decem ber het St. Nicolaasfeest gevierd. Na tuurlijk wilde Sint zelf ook aanwezig zijn en deze arriveerde, in gezelschap van twee Zwarte Pieten om ongeveer' 9 uur op school. Ze werden door de kleuters met gejuich binnengahaald en samen gingen ze naar de versierde gemeenschapsruimte waar ook de moeders en vaders al zaten te wach ten. Sint begroette allen en zei het weer fijn te vinden op de kleuter school te zijn. De kinderen lieten zién, dat ze sa men met de „jufs" de laatste weken niet stil hadden gezeten, want ze brachten weer een heel leuk pro gramma. Ze zongen liedjes, deden spelletjes, zeiden gedichtjes op, stoei den met de Zwarte Pieten, dansten met hen en zelfs Sint kwam af en toe uit zijn stoel om mee te doen, tot gro te hilariteit van de kleuters. Af en toe werden er nog pepernoten gestrooid. Al met al werd het een erg leuk feest! Toen was het weer tijd voor het Spaanse gezelschap om op te stappen. De kleuters begaven zich naar hun eigen klas, samen met hun ouders. De Zwarte Pieten brachten nog een zwak kadootjes. Eerst was er nog koffie voor de ouders en limona de voor de kinderen en toen kreeg elk kind een pakje uit de zak. Hoogst voldaan keerden allen weer naar huis. MIDDELBURG - In het Zeeuws Museum te Middelburg wordt een tentoonstelling gehouden van litho's van Odilon Redon (1840-1916). De ten toonstelling is te zien van 8 december tot 6 januari 1983. Het werk vertoont NIEUWERKERK Afscheid op ouderavond Op do jongste ouderavond van de Christelijke school te Nieuwerkerk nam het gehele bestuur van de ouder kommissie afscheid. De ouderkom missie trad af, omdat zoals wellicht bekend, er een schooladviesraad voor in de plaats komt. In hartelijke bewoordingen sprak de heer Braam als voorzitter van de schoolvereniging, de afscheidnemen- den toe. Een voorzitter van de nieu we raad zal onderling worden geko zen. De heer Braam verwelkomde daarop de nieuwe raad en hoopte op een goede samenwerking: tot eer van God, tot opbouw van de school en tot heil van de kinderen. De voorzitter sloot de avond met dankgebed. Sint Nicolaas-aktie De laatste attraktie van de Sint Ni- colaas aktic was in Nieuwerkerk een sukses. Het betrof een lego bouw- wedstrijd onderverdeeld in drie ka- tegoriecn. De uitslag. 9-10 jaar Elvin Haak, i 1-12 jaar Erwin van Sas en 13 jaar en DEN HAAG - De waarde van Ne derlands agrarische export (visserij- produkten inbegrepen) was in het eerste halfjaar van dit jaar 20,6 mil jard gulden, „Dat was 7,5 procent meer dan in het eerste halfjaar van 1981. De geëxporteerde hoeveelheid nam met 3,3 procent toe, terwijl de prijzen met 4,1 procent omhooggin gen. Het ministerie van landbouw en visserij heeft dit donderdag, puttend uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek meegedeeld. In het kalenderjaar 1981 boekte on ze agrarische export al een re- kordstijging van 22 procent ten op zichte van het jaar daarvoor. Onze totale agrarische uitvoer naar EG-landen was in het eerste halfjaar 1982 10,5 procent hoger dan een jaar tevoren. Die naar Griekenland groei de het hardst: met 65 procent tot 414 miljoen gulden. Die naar Groot-Brit- tannië met 26 procent tot bijna twee miljard gulden, die naar Italië met een procent tot bijna anderhalf mil- I Vlsstraat 3 -Tel. 01110-3955 Elke donderdagavond geopend van 19.00 tot 20.00 uur alle vakantiereizen vlieg- en boot-tickets (vraag vrijblijvend offerte) voorreserveringen (b.v. Sporthuis Centrum) reis- en annuleringsverzekering lidmaatschap reis kredietbrief ANWB De eerste zomerprogramma's 1983 zijn binnen Te koop: Enige gebr. zig-zag naaima chines 150,- p.st. G. J. Wil brink, K. St. Janstraat 3-5, Zierikzee, tel. 01110-2923. Kerstbomen met en zonder kluit. Groente- en Fruit markt Saman. Tel. 01110- 3296-3815, Zierikzee. Tafeltennistafels, sjoelbak ken, biljarts, kinderschom mels enz. Geschenkenhuis Hoogerhuis B.V. Renesse, tel. 01116-1343. Bruidsjaponnen, nieuw en niet gedragen. Showmodel len 50 van de nieuwprijs. Ook alle accessoires. Prijzen vanaf 100,-. Bel voor een af spraak. Tel. 01874-1552, Bea- trixtraat 16, Oude tonge, b.g.g. 010-381718. Friskies kattevoer (blik), normaal 1,70, aanbieding ƒ1,- (zolang de voorraad strekt). G. J. Wilbrink, K. St. Janstraat 3-5, Zierikzee, tel. 01110-2923. „Duivenvoeders". Reeds vanaf 24,— per 25 kg, mooie kwaliteit. Ook voor vogelza den en -accessoires naar: Bol le, Zuidwellestraat 14, Zie rikzee, tel. 01110-3272. Wishkas nu 1,80 per blik! G. J. Wilbrink, K. St. Janstraat 3-5, Zierikzee, tel. 01110-2923. Overjarige bankstellen: zwart van 2995,- voor 1495,-; gestoffeerd van 3495,- voor 1695,-; eiken effen van 2695,- voor 1995,- eiken bloemstof van 1795,- voor 1295,-. Duivelands Meubelhuis BV, tel. 01114- 1213 of 01113-1513. Kittekat blik vlees van 1,80 nu 1,40 (zolang de voorraad strekt). G. J. Wilbrink, K. St. Janstraat 3-5, Zierikzee, tel. 01110-2923. Bij alle bijbels van het N.B.G. een mooie poster ca deau. Evang. Boekwinkel, Meelstraat 1, Zierikzee, tel. 2624. Vele soorten voeder voor uw hond of kat en nu bij ons ook Royal Canin". Diepvries- produkten ook per volle doos verkrijgbaar (met korting) tevens bijbehorende artike len laag in prijs. Natuurlijk bij Bolle, Zuidwellestraat 14, Zierikzee, tel. 01110-3272. Rolluik bestellen Deurloo bellen, vraag gratis prijslijst. Wij zijn voordeliger en heb ben betere kwaliteit en bete re ervaring. Bel nu: 01110- 5951. Kinderwagen. Telefoon 01114-1321. Nieuw! Philips kruimelzui ger. Oplaadbaar. Prijs 99,—. Radio v. d. Berge, Ze venhuisstraat 6, tel. 2962. jard. De uitvoer naar de grootste klant, West-Duitsland, steeg met 3,7 procent tot 6,6 miljard gulden. De agrarische export naar de lan den buiten de Europese Gemenschap daalde met 14 miljoen tot 5,3 miljard gulden. Die naar Oost-Europa liep sterk terug, die naar het Midden- Oosten ging ook omlaag. Naar ande re niet-EG-landen werd meer uitge voerd. Visserij De visserij-export steeg naar hoe veelheid met niet minder dan 24,1 procent, maar de prijs ging flink om laag, namelijk met 11 procent. Daar door kwam deze branche op een waardestijging met 10,4 procent tot 647 miljoen gulden. Het Nederlandse handelsoverschot op agrarische produkten over het eerste halfjaar 1982 bedraagt 7.8 mil jard gulden: tegenover de export ter waarde van 20,6 miljard gulden stond een - met een procent gedaalde - invoer van 12,8 miljard gulden. bovennatuurlijke visioenen, die op suggestieve wijze zijn weergegeven; de werken hebben een zekere samen hang met het literaire werk van Ed gar A. Poe, Baudelaire en Flaubert. De expositie is damengesteld door de afdeling tentoonstellingen van de Dienst Verspreide Collecties te Den Haag. SCHEEPVAART Abida, 6-12 te Curasao Acila, 5-12 te Mina al Fahal Nedlloyd Delft, 4-12 van Port Said naar Fos KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Tholen: A. Visser, Nieuwland (Z.H.) en Oosterwijk en te Ooltgensplaat. Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Ruinerwold- Koekange: A. J. Verhoog te Terneu- Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Aangenomen naar Middelburg: R. de Graaf, Nieuwleusen, die bedankte voor Emmeloord en voor Leiden en voor Stadskanaal. Bedankt voor Kaapstad (Zuid- Afrika): T. Wendt, Urk. Christelijke Gereformeerde Kerken Bedankt voor Bussum: A. J. Otter, IJmuiden. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Katwijk aan Zee: J. Mijnders, Veenendaal. Bedankt voor Oosterland: R. Boogaard, Leiden. MARKTBERICHTEN Veemarkt Leiden LEIDEN, 6-12. Aanvoer totaal 1385, waaronder slachtrunderen 1109, schapen en lammeren 276. Prijzen per kg: Stieren le 8,70 - 9,50, 2e 8,20 - 8,65; vaarzen le 7,55 - 8,70, 2e 6,60 - 7,45; koeien le 7,45 - 8,60, 2c 6,75 - 7,40, 3e 6,00 - 6,65; worstkoeien 5,60 - 6,60; dikbülen extra kwaliteit 9.00 - 14,00. Prijzen per stuk: Schapen 180 - 225; lammeren 190 - 250. Overzicht: slachtrunderen: aan voer iets hoger, handel goed, en prij zen afloop traag; schapen en lamme ren: aanvoer iets minder, handel ma tig; en prijzen stabiel. Paardenmarkt Utrecht UTRECHT, 6-12. Op de paarden markt in Utrecht zijn maandag 230 dieren aangevoerd. De noteringen waren als volgt: Luxe paarden 3000 - 4000; werk paarden 2200 - 3400; oude paarden 1750 - 2400; 3-jarige paarden 1550 - 2600; 2-jarige paarden 1300 - 2400; veulens 400 - 1250; hitten 550 - 1400; pony's 200 - 950. Prijzen per kg geslacht gewicht: Oude slachtpaarden 4,75 - 6,25; jonge slachtpaarden 5,00 - 6,50. De handel in slachtpaarden was rustig, die in pony's kalm. Onlangs werd ik met mijn neus op de feiten gedrukt. Onze poes komt thuis met een kogeltje in zijn poot. Wie anders kan hiertoe in staat zijn, dan wij mensen zelf. Het is betreu renswaardig te moeten beseffen dat er nog mensen zijn die zo wreed kun nen handelen. Het is te begrijpen dat een kat niet bij iedereen gewenst is, en aangezien hij ook gaarne een duifje verorbert, kan hij een andere „dierenvriend" wel eens voor de voeten lopen. Ge lukkig weten wij dat een kat niet met voorbedachte rade te werk gaat, maar volledig zijn instinct opvolgt. De mensen, daarentegen hebben hun plan meestal van tevoren bedacht. Maar in plaats van gereed te zitten met een geweer, kan men ook een em mer water ter hand nemen. Als ik nu onze poes zie liggen - met een geheel opgezwollen poot, waar hij nauwelijks op kan rusten en die ongetwijfeld flink gevoelig moet zijn - komen er flinke haatgevoelens in mij op jegens de persoon die zo wei nig verstand en gevoel in zijn li chaam heeft. MARIEKE BOLLE Zierikzee De huid van de heer 66. Erwins gemoedsgesteldheid ziende, maakt Thorfinn eensklaps een beweging van schrik, en wat hij hoopte, gebeurt. In een eerste reaktie drukt Erwin zich bleek van af grijzen tegen de rotswand. Snel klautert Thorfinn omhoog en grijpt zich aan de jonge Noor vast, die nu ineens als red der in de nood moet fungeren en - uit zijn ge dachten wakker geschud - niet minder haastig dan Thorfinn de begane grond weer opzoekt. „We kunnen in de kloof komen", zegt Thor finn haastig, „een eindweegs naar 't noorden is een plek, waar dat vrij gemakkelijk is." Er win knikt zwijgend en dicht naast elkaar ja gen de twee mannen hun paarden voort, ter wijl een eindweegs verder Olaf de Berenjager een breed spoor volgend, grommend en mop perend in dezelfde richting trekt. 1 i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7