HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN GEMEENTEN EN OPBOUWWERKER ZULLEN STEUN MOETEN GEVEN Youth for Christ met Musik-kafé in Zierikzee OUDE NEDERLANDSE VOLKSMUZIEK IN HET TONNENMAGAZIJN" Energieplantage in Markiezaatsmeer Dit biedt de beeldbuis 5 Zaterdag 11 december S.C.Z. presenteert: Engels in basisonderwijs Ouderen willen invloed op welzijnsbeleid 10-40 KORTING Televisie op Oudejaarsavond Brabantse gewesten wijzen korting provinciale bijdragen af ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 7 december 1982 Nr. 23230 Resultaat Kleine Kernen Experiment Advertentie NOORDWELLE - „De gemeenten zouden doordrongen moeten zijn van het feit, dat hetgeen het Kleine Kernen Experiment tot stand heeft gebracht, in de toekomst on dersteuning nodig heeft". Dat zei algemeen bestuurslid van de Stichting Samenlevingsopbouw de heer J. Stout- jesdijk maandagavond tijdens een openbare vergadering in het dorpshuis te Noordwelle naar aanleiding van het vijfde voortgangsrapport Kleine Kernen Experiment Schouwen-Duiveland. Projektleidster Emeline Kleber deelde die mening. Nu dit experi ment bijna aan het einde van de rit is (officieel per 1983, Red.) kon zij konstateren, dat heel wat bewoners van kleine kernen zich enthousiast hadden ingezet ten behoeve van de leefbaarheid in die kleine kern. Dit enthousiasme dient volgens Emeline in de toekomst wel gesteund en begeleid te worden door zowel de Stichting Samenlevings Opbouw als door de gemeenten. Anders blijft de leefbaarheid afhankelijk van een paar enthousiastelingen op een dorp". Zij vreesde, dat zonder die on dersteuning dat enthousiasme snel zou kunnen wegebben als straks ook (van Rijkswege) geen extra geld voor dit soort experimenten beschikbaar wordt gestelij, zoals de afgelopen ja ren op Schouwen-Duiveland dus wel het geval was. Meer moeite De projektleidster moest erken nen, dat verhoudingsgewijs voor voorzieningen op kleine kernen meer moeite moet worden gedaan. Als puur naar het aantal betrokkenen wordt gekeken, zouden, volgens haar weinig zaken van de grond komen. Wel stelde zij vast, dat juist voorzie ningen in een kleine kern met veel meer enthousiasme door de bewo ners worden gehonoreerd. De heer Stoutjesdijk had naar aan leiding van genoemde voortgangs rapportage de indruk, dat de resulta ten van het experiment de projekt leidster toch wat waren tegengeval len. Emeline Kleber antwoordde, dat dit vanuit een persoonlijk oogpunt gezien niet het geval was. Getoetst aan de landelijke normen voor een dergelijk experiment, moest zij vaststellen, dat aan het opzetten van echte nieuwe experimenten vrijwel niet was toegekomen. Het leek Eme line overigens ook niet reëel allerlei .fraaie konstrukties" op te zetten, toen er nog konkrete knelpunten wa ren om aan te pakken, zoals woning bouw en behoud van de kleine scho len. Veel opbouwwerk Opbouwwerker Ad Boonman voeg de eraan toe, dat juist op het gebied van opbouwwerk in het kader van ZIERIKZEE - Zaterdag 11 december houdt Youth for Christ Zierikzee een grandioze winteraktie, die de naam „Musik kafé" heeft meegekregen. Deze dag zal een bun deling zijn van muziek en kunst. Zo is er een markt, waar naast de YfC info en kunstkraam een boeken tafel en een stand van de wereldwin kel zal staan. Verder is er een gezelli ge hoek ingericht waar men kan ge nieten van bijvoorbeeld een kop kof fie met cake, en rond etenstijd een heerlijke pannekoek. De muziek op deze dag wordt 's middags om 15.00 uur verzorgd door de uit Alp hen a/d Rijn afkomstige muzikant Dingeman Coumou. Zijn programma omvat veel instrumentaal spel, waaronder renaissance en barok komposities op luit en eigen werken op gitaar. Dit geheel wordt afgewis seld met spirituals en luisterliedjes waarin ook klassieke, folk, blues en latijns-amerikaanse invloeden hoor baar zijn. Luisterliedjes 's Avonds om 20.30 uur is de gita rist-zanger Jos Heykoop aan de beurt. Zijn repertoire omvat voorna melijk Nederlandstalige luisterleid- jes, waarnaast hij ook enkele instru mentale nummers ten gehore brengt. Dit alles en nog veel meer is te zien en te horen in het Hervormd vereni- ginsgebouw in het Vrije te Zierikzee. ..De Perelaar". BROUWERSHAVEN - Oude Ne derlandse muziek, gebracht door ,,De Perelaar" staat vrijdagavond op het programma van de Stichting Cul tuurspreiding Zeeland. Het optreden van ..De Perelaar" vindt plaats in het Tonnenmagazijn. De groep, bestaande uit Erno Kor- pershoek. Marita Verberk en Gert de Vries, is ontstaan in 1976 en heeft zich sinds die tijd gespecialiseerd in het bewerken en uitvoeren van oude Nederlandse liederen en dansmelo dieën De wijze van spelen is af komstig uit de volksmuziek en dat maakt dat het repertoirzeer levendig overkomst. Traditioneel De liederen behandelen de traditio nele motleven, zoals zeevaart, liefde en sprookjesthema's Een aantal is afkomstig uit het Volksliedarchief te Amsterdam Anderen zijn gevonden in oude liedboeken, zoals het Ant werps liedboek (1544), het Haer- lemsch Oudt Liedt-boeck 1640) en De Oost-Indische Theeboom (1795). De instrumentale stukken zijn ontleend aan de volgende bronnen: oude en nieuwe Hollantse Boerenliedjes en Contredansen (1700) de Nieuwe Hol- landsche Schouwburg (1770) en Ver schillende handschriften van Friese speellieden (1800-1870). Erno Korpershoek begon op 7- jarige leeftijd op de muziekschool van zijn vader met pianospelen, maar de accordeon werd zijn favoriet instrument. Marita Verberk studeerde aanvan kelijk dwarsfluit en bespeelt in ..De Perelaar" diverse fluiten, schalmei en kromhoorn. Tijdens haar studie in de muziekwetenschap richtte zij zich op de muziek uit de middeleeuwen en renaissance. Gert de Vries tenslotte speelt gi taar, bouzouki. viool en kromhoorn. Hij geeft onder meer les in het ge bruik van gitaar in de volksmuziek, o.a. aan het cantoraat van de Rijks universiteit te Utrecht. Voor tijd: zie agenda. dit experiment veel werd gedaan de laatste jaren. In de praktijk bleek daar meer behoefte aan, dan aan het opzetten van nieuwe experimenten. Het uitvoerend werk van het Klei ne Kernen Experiment houdt offi cieel met ingang van 1 januari 1983 op. Wel zal in dat jaar nog worden ge werkt aan het scholenexperiment in Sirjansland en Noordwelle, aan de dorpshuisplannen te Serooskerke en uiteraard aan het integrale dorpen plan voor Sirjansland, Zonnemaire, Serooskerke en Noordwelle. Verder zal getracht worden alsnog een postvoorziening op Sirjansland te realiseren. Tot nu toe bleek dat een niet te vervullen wens door de vast gestelde normen. Ten slotte zal ook een evaluatierapport over het Kleine Kernen Experiment worden op gesteld. MUIDEN - Zeven inwoners van Muiden in de leeftijd van zeventien tot vijfentwintig jaar hebben bekend in de afgelopen tijd 35 inbraken te hebben gepleegd in Muiden, Weesp, Naarden, Hilversum, Nederhorst den Berg, Lelystad en Amsterdam. Daar bij hebben zij voor zeker honderddui zend gulden buitgemaakt en boven dien grote schade aangericht door het opendraaien van kranen en het leegspuiten van brandblussers. LANGEDIJK - De 18-jarige M. J. Bekker uit Langedijk is maandag door een verkeersongeval in zijn woonplaats om het leven gekomen. De jongen reed met zijn bromfiets in op een kabel die over het fietspad was gespannen en waarmee werd ge probeerd een in een weiland vastzit tende auto los te trekken. DEN HAAG - Voor de invoering van het Engels in het basisonderwijs is als uitgangspunt genomen, dat dit vak in de twee laatste jaren wordt gegeven. Dit wordt betaald door de rijksoverheid. Dit betekent niet, dat scholen niet al een jaar eerder met Engels kunnen beginnen. Dit blijkt uit een ontwerp voor een beleidsnotitie van het ministerie van onderwijs en wetenschappen. De Centrale Commissie voor Onderwijs Overleg (CCOO) geeft er volgende week haar mening over. DEN HAAG - De landelijke oude- renorganisaties hebben een kommis sie welzijnsplanning ouderenbonden in het leven geroepen. Onder leiding van A. G. de Rooij uit Hilversum gaat de kommissie afdelingen bege leiden en ondersteunen met betrek king tot de lokale welzijnsplanning. De kommissie is opgericht op initi atief van de Algemene Nederlands Bond voor Ouderen (ANBO), de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen (Unie KBO) en de Protestants - Chrstelijke Ouderen-bond in Neder land (PCOB). Zij menen dat de afde lingen van de ouderenbonden op plaatselijk niveau ten onrechte niet betrokken worden bij het gemeente lijk welzijnsbeleid. Dit dient te ver anderen. In de kommissie zitten ver tegenwoordigers van de drie organi saties en drie medewerkers van de bonden. Flitsen uit het buitenland PRAAG - De Russische generaal Nikolaj Kovalenko is maandag offi cieel opperbevelhebber geworden van de „middengroep van de Sowjet- eenheden in de Tsjechoslowaakse so cialistische republiek". Zijn voor ganger, generaal Micail Goglev, nam afscheid van de Tsjechoslowaakse leiding. De „middengroep van de Sowjeteenheden" is krachtens een verdrag sinds najaar 1968 in Tsje- choslowakije gestationeerd. Ze ver ving toen de troepen van het War- schaupakt die in augustus van dat jaar dat land waren binnengevallen. CAMBRIDGE - Een 19-jarig meisje uit de Duitse Bondsrepubliek heeft maandag in het Papworth-ziekenhuis in Cambridge een nieuw hart gekre gen. De operatie duurde vijf uren en was maandagochtend om 03.00 uur (on ze tijd) voltooid. Het was de 43ste hart transplantatie te Papworth, 19 patiën ten zijn overleden. MÜNCHEN - De Westduitse dieren bescherming wil met de tatoeëring van alle honden en katten een eind makeh aan de diefstal van deze huisdieren. De nummers en codes, aangebracht in de oren, moeten centraal bewaard wor den. De dierenbescherming verzocht maandag in Münchcn alle dierenvrien den de codes met hun naam. adres en gegevens van de dierenarts aan het bu reau in Bonn te melden. AUSTIN, TEXAS. - Dinsdagochtend is in de gevangenis van Huntsville in Texas de doodstraf voltrokken aan de 40-jarige zwarte Charlie Brooks, die daartoe was veroordeeld wegens moord. Dit werd vernomen uit de kring van de gouverneur van de staat in Austin. Het was voor het eerst dat in de VS voor de voltrekking gebruik werd gemaakt van een injektie Er werd een dodelijk mengsel van drie middelen gebruikt, dat binnen sekon- den werkte. Hogezoom 171 Renesse Telefoon 01116-1450 NAIROBI - In Somalië zijn ge meenschappelijke oefeningen van de Amerikaanse en de Somalische luchtmacht begonnen, zo is van amb telijke zijde meegedeeld. Er zijn geen inlichtingen verstrekt over het aan tal deelnemers. PARIJS - Het Franse ministerie van binnenlandse zaken heeft een vijf-jarenplan opgesteld voor een be tere selektie en opleiding van de poli tie. Het doel is te komen tot een poli tie die dichter bij de burgerij staat. RIAAD - Frankrijk wil zijn import van ruwe olie uit Saoedi-Arabië met ingang van 1 januari halveren. Deze wens is zondag aan de orde geweest tij dens besprekingen tussen de Franse minister van buitenlandse handel, Mi chel Jobert, en de Saoedische minister van olie, Achmed Zaki Jamani, zo is maandag vernomen in kringen van de Franse delegatie in Saoedi-Arabië. Het acht jaar oude kontrakt voor Saoedi sche olieleveranties aan Frankrijk loopt deze maand af. Deze overeen komst voorziet in de levering van twaalf miljoen ton ruwe olie per jaar. Frankrijk wil een nieuw kontrakt voor zes miljoen ton per jaar. Minister Jobert zou ernaar streven daarin een elausule op te nemen die het mogelijk maakt een miljoen ton meer of minder te importeren. JERUZALEM - Ongeveer 1000 ambtenaren van het Israëlische mi nisterie van buitenlandse zaken en een onbekend aantal Israëlische di plomaten in het buitenland zijn maandag thuisgebleven. Hun sta king is bedoeld om een eis tot loons verhoging kracht bij te zetten. WILLEMSTAD - De Antilliaanse regering zal bij Venezuela proteste ren tegen schendingen van de Antilli aanse territoriale wateren en het luchtruim. Dit maakte premier Don Martina bekend tegenover de Antilli aanse pers. HILVERSUM - Er is een oplossing gevonden voor de problemen, die in verband met de door de VARA uit te zenden Conference van Wim Kan wa ren gerezen rond de televisie-uitzen dingen op Oudejaarsavond. Het kol lege van overleg programmazaken, waarin alle omroepen vertegenwoor digd zijn, is er maandag mee akkoord gegaan, dat de NOS het uur op Ne derland 1 tegenover Wim Kan gaat vullen. Wat de NOS dan gaat doen staat nog niet helemaal vast. Wel dat het over sport zal gaan. Wellicht wordt een compilatie uitgezonden van hoogtepunten uit het afgelopen sportjaar maar het is ook mogelijk dat er uitgebreid aandacht zal wor den besteed aan sporten die normaal haast nooit de beeldbuis halen. Het programma voor Oudejaars avond op beide netten vanaf 21.55 uur zit er nu als volgt uit: Nederland 1: 21.55 tot 23.00 uur: NOS. 23.00 tot 24.00 uur: IKON: Show van Freek de Jonge. Nederlands 2: VARA: 22.00 tot 23.00 uur: Wim Kan; 23.00 tot 24.00 uur: Compilatie van programma's van Willem Ruis. DEN BOSCH - In een brief aan provinciale staten van Noord-Brabant wij zen negen Brabantse gewesten een voorgenomen korting van de provinciale bijdrage van de hand. Met ingang van het begrotingsjaar 1983 wil het kollege van gedeputeerde staten veertien procent bezuinigen op de bijdrage regeling aan de gewesten. Die gewesten wijzen er nu op dat in mei van dit jaar door de provincie in een nota nog is vastgesteld dat ook ten aanzien van de gewesten een sti mulerend beleid moet worden ge voerd dat gericht moet zijn op het ontwikkelen en intensiveren van in tergemeentelijke samenwerkings vormen. Dit standpunt werd in mate riële zin onderstreept, aldus de ge westen, omdat we dit jaar tezamen 800.000 gulden meer hebben gekre gen dan het vorig jaar. In de brief wijzen de gewesten erop dat de financiële situatie bij de sa menwerkingsverbanden door andere omstandigheden ook al is verslech terd. Het rijk wil de bestaande bij drageregeling in twee jaar afbouwen en de gemeenten ervaren de bijdra gen die ze moeten betalen ook steeds meer als een niet meer te dragen last. „De situatie wordt voor de gewesten zo benard dat het feitelijk funktione- ren daaronder zeer ernstig gaat lij den", aldus debrief. BERGEN OP ZOOM - Komend voorjaar wordt op de Molenplaat in het Mar kiezaatsmeer bij Bergen op Zoom begonnen met de aanleg van een zogenaam de energieplantage. Dit is een gezamenlijk experiment van het ministerie van ekonomische zaken, de provincie Noord-Brabant, de Provinciale Noordbra bantse Elektriciteitsmaatschappij en het Bureau voor Tuin- en Landschaps verzorging in Haaren.. Een woordvoerder van dit bureau heeft dit vrijdag be kendgemaakt. De bedoeling is na te gaan of een elektriciteitscentrale gestookt kan worden op snel.groeiend hout en ste delijk afvalgroen. Nog niet eerder is aan de hand van een praktijkvoor beeld een kosten-batenanalyse ge maakt. Slaagt de proef en valt de analyse positief uit dan is het de be doeling in de Scheldedelta op grotere schaal energieplantages aan te leg gen. De proef bij Bergen op Zoom wordt genomen met griendhout. Het ko mende voorjaar zal vijftig hektare op de Molenplaat hiermee beplant wor den, het jaar erna nog een vijftig hek tare. Verwacht wordt dat na driejaar zo veel hout beschikbaar is, dat daar mee vierhonderd woningen ver warmd kunnen worden. Daar is nu 800.000 kubieke meter aardgas voor nodig, aldus de woordvoerder van het Haarense bureau. Woensdag 8 december Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur Nieuws voor doven 10.00 en 15.00 uur Teleac 15.30 uur Kleine dieren op avontuur. Tekenfilm. 15.37 uur De dieren van het groene woud 16.00 uur De merkwaardige dieren- show 16.40 uur Ren je rot 18.28 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur Van gewest tot gewest. Een bezoek wordet gebracht bij woonwa genbewoners in Eindhoven en aan het nieuwe onderkomen van het Utrechts Nieuwsblad. 19.50 uur Politieke Partijen 20.00 uur Lysitrata. Tijdens de sle pende oorlog tussen Sparta en Athe ne blijken de mannen niet in staat om de oorlog suksesvol te beëindi gen. De vrouwen nemen dan zelf het heft in handen. 21.20 uur Alfred Brendel speelt Schu bert 21.37 uur Journaal 21.55 uur Den Haag vandaag 221.0 uur Studio Sport 22.40 uur Eurikon 23.25 uur Schaaktweekamp 23.35 uur Journaal 23.40 uur Nieuws voor doven Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Jeugdjournaal 18.57 uur Weerhaak 19.25 uur Kenmerk 20.00 uur Journaal 20.28 uur Socutera 20.35 uur BGTV 21.05 uur Ik ben even weg. Een por tret van een 40-jarige bouwvakker die werkloos is geworden. Alles wat zij bezitten is op afbetaling gekocht en de schuldeisers staan vaak in rijen voor de deur. De vrouw pleegt win keldiefstallen en het echtpaar raakt dieper in de problemen. 22.10 uur Tijdverschijnselen 23.00 uur Teleac 23.35 uur Journaal 23.40 uur Nieuws voor doven Donderdag 9 december Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur Nieuws voor doven 10.00 uur Schooltelevisie 16.00 uur Aktua matinee 16.15 uur Dol op de woestijn 16.40 uur Sons and daughters 17.05 uur Jan Pelleboer 18.28 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur Shirley Strum en de bavia nen. Konklusies van een studie van deze aapsoort. 19.55 uur Eubie Blake. Show rond de ze ragtime componist. 20.50 uur Kijk haar. Feministisch magazine. 21.37 uur Journaal 21.55 uur Den Haag vandaag 22.10 uur Beeldspraak extra. Portret van de schrijver Gabriel Marquez. 23.10 uur Schaaktweekamp 23.20 uur Journaal Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.25 uur Paspoort 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Jeugdjournaal 18.57 uur De rose panter 19.05 uur Harold Llloyd show 19.28 uur De zevensprong. De graaf weigert de klas op de verjaardag van Geert Jan te laten komen. Meester Frans heeft Geert Jan twee brieven gegeven 20.00 uur Journaal 20.28 uur Kwistig met muziek. Spel- programma. 21.40 uur Mijn leven op Bamfylde. Algy Herries is weer terug nadat Al- cock plotseling is overleden. David loopt met grote twijfels rond, want hij weet of hij als schuldige wordt aangewezen en zodoende Bamfylde zal moeten verlaten. 22.30 uur De Quakers. Jan de Hartog haal weer diverse herinneringen op. 23.40 uur Journaal 23.45 uur Nieuws voor doven 56 Na enige tijd komt de man met twee koppen koffie de kamer binnen en zet er één voorde vrouw neer. „Koek moet je er maar bij denken- Ik geloof niet, dat er nog wat is. Al die dagen heb ik nauwelijks gekeken, of er iets nodig is „Hoe is het nu met Jannie?" Ina keek de man, die met een kop in zijn hand voor haar stond, vragend aan. Schouderophalend antwoordde Bert „O, het betekent gelukkig niet zoveel: een paar vleeswonden en een gekneusde pols. Everdien zat achter het stuur, ze reed langzaam. Volgens haar zeggen nauwelijks veertig. Plot seling doemde er in de mist een vracht wagen op, die stilstond, omdat hij op zijn beurt op een personenauto was gebotst Everdien remde hard en gooide het stuur om, maar kon de aan rijding niet voorkomen. Vlak achter haar zat een bestelwagen, die het ook niet meer kon houden „En zodoende werd haar wagen ge mangeld," begreep Ina huiverend. „Hoe is het met Rinske?" „Die mankeert helemaal niets. Ge lukkig. Ze zat in het stoeltje achterin. Dat is waarschijnlijk haar redding ge weest Die wordt in het ziekenhuis door de zusters verwend." Het was enige tijd stil. Beiden dron ken de koffie, tot Bert opeens vroeg „Wat bedoelde je met die beha en dat slipje? Ik begreep het niet erg" Geduldig legde Ina nog eens uit, wat zij de volgende morgen in de Mercedes van Frans had gevonden en hij in de •Volkswagen. „Alles wijst er op, dat Jannie dit opzettelijk gedaan heeft Bert Om de schijn te verwekken, dat ik wat met jou zou hebben en Frans met haar. Wat was het gevolg? Dat we beiden elkaar gingen verdenken van ontrouw." Bert fronste zijn wenkbrauwen. „De idee jij en ik zo'n ouwe, afge leefde kerel als ik ben is toch geen partij tegenover jouw Frans?" Ze glimlachte even. „Wat de voor stelling van jezelf betreft overdrijf je natuurlijk. Want zo erg is het niet Overigens, we weten beiden, jij en ik, dat het niet zo is." De man knikte enkele malen. „Ja, wij weten het beidea maarHij wees naar het raam. „Gestel, dat je man onverwacht thuiskomt Hij ziet, dat je er niet bent en gaal hierheen om te vra gen, of ik soms weet waar Ina is en hij ziet je hier zittea Dan kan hij er op zijn beurt van alles van denken." De aangesprokene dacht na. „Daar zit wat ia Maar verdorie, we moeten el kaar toch kunnen vertrouwen?" Hij keek spotlachend naar de vrouw. „Dat zeg jij? Terwijl je zelf van alles denkt ten opzichte van je man? Terwijl je uiteindelijk geen enkel bewijs hebt?" Ina keek met een rimpel in haar gezicht voor zich uit „Je zult wel ge- Ujlc hebben. Maar als je als buren niet eens meer bij elkaar op de koffie kunt komea kun je beter voortaan ieder je eigen weg gaaa Deze voorstelling is mij te sterk overtrokken." Door GRE DE BOER „J a, dat zeg jij nu, maar waarom deed Jannie dat? Mei die kledingstukken be doel ik. Als ik daar over ga nadenken, kom ik tot een nare konklusie. Dat Jannie misschien wel eens een poging heeft gedaan om Frans Ina schokschouderde. „Wie zal hel zeggen? En als je toch aan het graven ben, spit dan nog een beetje dieper. Dan konstateer ik. dat jullie huwelijk voor het oog van de wereld nog altijd ideaal was, maar in werkelijkheid man keerde daar de laatste tijd ook wel het een en ander aan, niet?" Bert zette z\jn kopje neer. „Dus dat hebben jullie gemerkf" „Allicht Uit allerlei kleine voorval letjes. Was het werkelijk zo, dal ze een afkeer van je kreeg, omdat je in haar ogen te oud bent?" „Welnee, Ina, onzin. De hele clou is: ze wil hier weg Naar de stad. Ze wil uil gaan, plezier hebben, lol maken, vrien dinnen met wie ze kan optrekkea Dat heeft 2e me de laatste maanden tol in de treure toe voorgehoudea Ze zegt ik knies hier weg Dat is allemaal gemak kelijk gezegd, maar ik wil hier niet zo graag vandaan, Ina Het bevalt mc in deze streek uitstekend We hebben immers een mooi huis, een schal van een dochter, geen financiële zorgen. Ze kaa tot op zekere hoogte natuurlijk, krijgen wat haar hart begeert en nog is ze ontevredea Dat snap ik niet he? Jij soms?" (wordt vervolgd) 4 t 4 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5