U KUNT NU STAATSLOTEN KOPEN. Financiële positie gemeente Brouw is redelijk goed Raad Brouwershaven koopt 21 tekeningen en kaarten MÉÉR KANS IN DE STAATSLOTERIJ. Noordwelle beleefde met Sint een waar dorpsfeest Begroting 1983 Voortbestaan kleine scholen op de tocht STREEKNIEUWS Jury koos prijswinnaars uit honderden inzendingen BROUWERSHAVEN - Uit de nota behorende bij de ge meentebegroting voor 1983 van de gemeente Brouwers haven, blijkt dat de financiële positie van deze gemeente nog redelijk goed is. De post voor onverwachte uitgaven bedraagt 188.298,— en dat is op het eerste gezicht een behoorlijk bedrag om achter de hand te hebben. De ge meente verwacht echter dat er spoedig een aanspraak op deze post zal worden gedaan, ,,en dan zal blijken dat toch een voorzichtig beleid nodig is". De steeds toenemende werkloos heid en de bezuinigingen betekenen ook voor een gemeente dat de in komsten dalen en de uitgaven toene men. „Welke gevolgen dit precies zal hebben, valt moeilijk te voorspellen. We zijn er niet gerust op", aldus de toelichting op begroting. Een paar cijfers: de kapitaaldienst laat aan uitgaven een bedrag zien van 27.848.723,39 en aan inkomsten 26.661.803,21. Deze dienst vertoont een geraamd tekort per 31 december 1983 van 1.186.920,18. Bij het opstellen van de begroting werd uitgegaan van een geraamd aantal inwoners van 3490 per 1 janua ri 1983. Uit een overzicht blijkt dat de groei van de bevolking het afgelo pen jaar met 15 personen is afgeno men. Voor 1983 verwacht het kollege dat het aantal enigszins zal groeien. Dit laatste baseren burgemeester en wethouders op het feit dat in de kern Noordgouwe vijftien huurwoningen worden gebouwd. Opknappen wegen De staat waarin de wegen, pleinen en paden zich bevinden is over het al gemeen goed. Toch staat er een aan tal straten op lijstje voor '83 die in aanmerking komen voor een opknap beurt. Dit geldt voor de Nieuwstraat te Brouwershaven en de Zuidstraat te Dreischor waarvoor een bedrag van 55.500,— is geraamd. Voor ge woon onderhoud van de wegen staat een bedrag van 53.500,— genoteerd. Verder staan op het lijstje: Tram baan Zonnemaire (asfaltering) 9.600,— en Slingerbos Dreischor en Zonnemaire, 9.500,—. SCHARENDIJKE Aktiviteiten in de Putmeet Zaterdag 11 december organiseert de Belangenvereniging Middenstand Scharendijke een tweetal aktivitei ten. Voor de kinderen: een voorstelling van het Poppentheater „Al te Klein" uit Zierikzee met: Een verre reis van Joris Jan. 's Avonds worden de akti viteiten voortgezet in de vorm van een bingo-dansavond. Van een dansje is men verzekerd, voor het winnen van een prijs moet men geluk heb ben. Beide aktiviteiten worden gehou den in de „Putmeet" te Scharendij ke, en de toegang is gratis. Voor tijd: zie agenda. ZONNEMAIRE Sint op kleuterschool Vrijdag bracht Sinterklaas ook nog Nieuwe machines zijn ook nodig. Het kollege stelt in de begrotings- brief voor een krediet aan te vragen van 7.000,— voor een kip-wagen en een krediet van 18.500,— voor nieu we kooimaaiers. Om het beheersplan bomenbestand Brouwershaven te kunnen uitvoeren wordt een voortgangskrediet ge vraagd van 25.000,—. Verder zal er een krediet van 40.200,— op tafel moeten komen voor de uitvoering van de eerste fase van het riole ringsplan bebouwde kommen. Het wordt dan mogelijk aan het raadge- vens ingenieursbureau Witteveen en Bos opdracht te geven tot het bestek- gereedmaken van rioleringswerken van de Kromwal. Dit zal moeten leiden tot de aan besteding van de volgende werken: dempen van de sloot, het leggen van een afvoer voor polderwater, het ma ken van een bergingsriool met persleidingen en het aanleggen van een voet fietspad. Door deze maat regelen kan een jarenlang bestaande klacht van de bewoners van deze om geving (stankoverlast) worden weg genomen. Plannen op het gebied van bouw kunde en wegen- en waterbouw zijn er natuurlijk ook. Een paar voorbeel den zijn: nieuwbouw van een werk plaats voor gemeentewerken Brou wershaven; renovatie van de kleuter en lagere scholen te Zonnemaire (als er tenminste meer duidelijkheid bestaat over de wetgeving van het basisonderwijs); renovatie van de zo genaamde Vishoek van de jacht haven te Brouw; rekonstruktie stadswallen, waarvoor in de gewone dienst een bedrag is gereserveerd van 20.000,— en tenslotte de reali sering van een jachthaven te Den Os- Onderwijs Een probleem waar ook de gemeen te Brouwershaven mee wordt gekon- fronteerd is het dalende aantal leer lingen op de scholen, terwijl de kosten om aan deze leerlingen onder wijs te geven stijgen. Het bedrag dat per leerling wordt besteed is inmid dels gestegen van 654,95 tot 751,41. „Het onderwijs in deze gemeente is dit jaar op weg naar de basisschool. Het ontwikkelingsprojekt Kleine Scholen Brouwershaven Zonnemai re kan nog een jaar worden voort gezet en verder zetten ook de scholen in Dreischor, als aktiveringsscholen, extra stappen in de richting van een basisschool. een bezoekje aan de openbare kleu terschool in Zonnemaire. De goedhei ligman, vergezeld door twee Zwarte Pieten, werd hartelijk welkom gehe ten door de leidsters Ali van Dienst en Mattie Verhulst. Eenmaal in de klas aangekomen, werden de kleu- NOORDWELLE - Het Sinterklaasfeest in het dorps huis te Noordwelle werd vorige week een waar festijn voor de dorpsbewoners in alle leeftijden. Voorafgaand aan de komst van de Sint werd er met groot enthousi asme gezongen. Toen de goedheiligman, met enige ver traging, ten slotte zijn intrede had gedaan, moest hij tot zijn spijt mededelen, één van zijn Zwarte Pieten te zijn kwijtgeraakt. De zoekgeraakte Piet maakte ech ter weldra op ludieke wijze zijn in tocht: op de fiets, waarbij hij bijna twee ouderkommissieleden omver reed. Piet gaf een schitterende one- man-show weg door op diverse ma nieren te trachten zijn zijn rijwiel af te komen. Het kwam hem op een for se vermaning van de Sint te staan. Met eigen krachten Het programma werd deze avond voor een groot gedeelte verzorgd door de leerlingen van onder- en bo venbouw zelf. Een groep tieners uit het dorp gaf een fikse ..Sintsong" te horen en ver volgens traden de scholleren van de lagere klassen aan voor een to neelstukje. Het betrof een door de juffrouw geschreven sprookje met kabouters, feeën', vogels en bladeren. Sommige jeugdige akteurs en aktri- ces wisten met hun improvisaties al leen al het publiek dol enthousiast te krijgen. De leerlingen van de hogere klas sen kwamen aan de beurt met een spannend toneelstuk over de hertog, een knecht, dienstmeisje en pages. Na al dit toneelspektakel kwamen alle kinderen een voor een bij de Sint voor een presentje en een paar woordjes uit het grote boek. Rond tien uur was het feest ten einde: Sint- Nicolaas ging op weg naar andere kinderen en Zwarte Piet reed op zijn fiets bijna weer de verkeerde kant op. Het dalend aantal leerlingen in de kleuterschool Dreischor Zonne maire doet ons vrezen dat nog voor 1 augustus 1982 de dependance in Zon nemaire zal moeten worden gesloten. Onderzocht zal worden in hoeverre de Verruimingsv/et uitkomst zou kunnen bieden", zo staat in de nota. Voor de lagere scholen in Zonne maire en Dreischor bestaat er een kans dat binnen een jaar een leer kracht zal moeten afvloeien. „Het re geringsvoorstel de klassen groter te maken zou in onze gemeente op korte termijn desastreuze gevolgen kun nen hebben. Een en ander heeft ons doen besluiten de renovatie van de scholen in Zonnemaire, voorlopig niet uit te voeren in afwachting van nadere gegevens." ters één voor één naar voren geroe pen om een praatje te maken met de Sint. Ieder kind kreeg het boek „Er ligt een krokodil onder mijn bed" waarvan een mooie suprise was ge maakt. Het werd kortom een gezelli ge middag, waarvan de kleuters bij zonder hebben genoten. DUIVELAND Burgerlijke stand Geboren 6. Martijn, z.v. C. C. Volkers, en van A. M. H. van Hengel (Ooster- land), geboren te Zierikzee; 13. Juul, d.v. A. E. P. Heijman, en van M. R. van der Vlies (Oosterland), geboren te Zierikzee; 19. Koen, z.v. J. de Jon ge, en van J. Anthonise (Nieuwer- kerk); 20. Dina Jacomina, d.v. J. C. Kik en van C. Nijsse, (Nieuwerkerk); 27. Johanna Afina, d.v. M. Otte, en van J. van der Maale (Nieuwerkerk). Gehuwd 26. Adrianus Moerman, en Sara Ja- coba Matthijsse (beiden Nieuwer kerk). Overleden 6. Adriaan Stoutjesdijk, 78 jr. w.v. de Reus, Neeltje (Nieuwerkerk); 16. Markus Troost, 75 jaar, w.v. Cornelia Westdijk (Nieuwerkerk); 18. Rachel van Strien, 70 jaar, e.v. Adrianus van der Velde (Nieuwerkerk) overleden te Goes. OUWERKERK Auto tegen een boom Bij het elkaar passeren op de Zwa- nenburgseweg raakte de chauffeur van een bestelauto, H. J. v. D. uit Zie rikzee in de berm en belandde ver volgens tegen een boom. V. D. werd licht gewond, Ista voerde zijn zwaar beschadigde auto af. NIEUWERKERK Snélheidskontrole Maandagochten/middag hield de rijkspolitie op het kruispunt bij Nieuwerkerk (bij de rekonstruktie- werkzaamheden) een snelheidskon- trole. Ter plaatse mag niet sneller ge reden worden dan 50 km/uur. De po litie verbaliseerde 81 automobi listen, die van 65 tot 108 km/u reden. St. Nicolaas bij peuters en kleuters De bejaarde goedheilig man bracht vrijdag een bezoek aan de peuters en kleuters van Nieuwerkerk. 's Och tends was hij bij „De Gruttepikker- tjes" en 's middags in „De kleine dobbelsteen". Vergezeld door zijn zwarte mede werkers bracht Sint voor de peuters allemaal een kadootje mee, en hoorde als dank de door de kinderen gezongen liedjes aan. Hij bekeek de zelfgemaakte schoenen en stoombo ten, de Pieten strooien pepernoten en uitgezwaaid door alle peuters ver volgde de bisschop zijn tocht door Nieuwerkerk, De kleuters van „De kleine dubbelsteen" zongen de Sint toe bij binnenkomst van de school. „Juf" Gaanderse sprak de Sint toe. Na zang en strooien deden de kinde ren een fiets-spel met de Pieten. Na het pakjes uitdelen en nog een aantal liedjes zingen, vertrok de goedheilig man weer. OOSTERLAND Kinderfeest, óók voor bejaarden Donderdagmiddag en -avond vier den de bejaarden van Oosterland het kinderfeest. Na eerst een „normaal" program ma afgewerkt te hebben werd de ver zorging na de koffie overgenomen door de dames Ista-Both en Stouten- Otte. Na een apperitief werd het feest voortgezet in een andere zaal, waar de tafel reeds gedekt stond voor de koffiemaaltijd. In dieht-vorm heette de presidente, mevrouw Poelman-van Leeuwen de gasten welkom en wenste de zieken spoedig herstel toe. Tijdens de maal tijd droeg mevrouw C. v. d. Have-v. d. Maas een zelfgemaakt gedicht voor. In haar dankwoorden betrok de presidente alle aanwezigen (41 soosleden) maar zeker ook de dames voor de verzorging. Al was het dan zonder bezoek van de bisschop, toch een geslaagd Sinterklaasfeest voor de ouderen van Oosterland. Bruinisse BRUINISSE - In een marathonzitting heeft een jurj', bestaande uit de da mes Kortlever, Welters en de Hertogh, een keuze gemaakt uit de honderden ingeleverde tekeningen, verhalen en gedichten. Deze werkstukken zijn ge maakt door alle leerlingen van de kleuterscholen ,,'t Kwetternest" en „d'Eerste Stap" en beide „grote" scholen „De Meerpaal" en „Op Dreef" en hangen nog tot volgende week voor een ieder te bezichtigen in de leeszaal. Oude tekeningen en kaarten worden tentoongesteld BROUWERSHAVEN - De gemeenteraad van Brouwers haven toonde zich maandag avond buitengewoon verheugd over het in bezit krijgen (voor 1200,—) van de 21 historische kaarten en tekeningen van Dreischor. Fraktievoorzitter van de P.v.d.A. C. J. de Munnik ver woordde de gedachten van alle raadsleden, toen hij vroeg wat er met de kaarten zou gebeu ren. Ze zullen toch niet zonder meer in het archief terecht ko men?, was zijn vraag. Wethouder Loschacoff-de Kanter was het er geheel mee eens, dat ook de burgerij van deze nieuwe aanwinsten ken nis moet kunnen nemen. In overleg met de archivaris zal worden nagegaan, in welke vorm dat gegoten zou kunnen worden. Enige gedachten daarover werden reeds ontvouwd. Er zou bijvoorbeeld in de zomer maanden een expositie van dit historische materiaal kunnen worden gehouden, zodat behal ve de bewoners ook toeristen ervan kunnen kennisnemen. De afdeling van de Culturele Stich ting Bruinisse, de bibliotheekkom missie en de personelen van de scho len hebben dit projekt, waarin Sin terklaas als kindervriend centraal stond, opgezet, omdat aan de kinder boekenweek bijna geen aandacht kon worden besteed vanwege het school-herdenkingsfeest van meester Joost Leerberghe. Na wikken en wegen door genoem de jury hebben juffrouw L. van Tuyl en de heer J. de Koning zaterdagmid dag de prijswinnaars bekendge maakt en de prijsjes uitgedeeld. De prijswinnaars Dit waren voor de tekeningen van ,,'t Kwetternest" Edo de Looff, Ma- riëtte Holleman, Mariëlle Verspoor, van juf Els en Jessica van Gelder en Rebekka Meertens en Saskia Verton bij juf Lia van d'Eerste Stap waren dit Van Visser, Jaap Jan Kik en Mir jam Bout van juf Dineke; Kees Jan Giljam, Gerard van Poppel en Miran da de Bruine bij juf Matty en Bram Kees Rozemond, Louise Vleugel en Maria v. d. Berge bij juf Minke. Winnaars klas 1 en 2 de meerpeel: Arjan Stoutjesdijk, Corine Quist, Ca roline Noorddijk, Leonard van Pope- ring, Martine Viergever, Daniëlle Jonker en Ingmar Coppoolse. Voor Op Dreef waren dit: John Hofman, Ghislaine Broeders, Jacco Versluis, Rianne Flikweert, Dominique Schoof, Jan de Waal, Ellen Rooze- mond en Bert Lagendijk. De klassen 3 en 4 maakten een ver haal. Hier wonnen voor De Meerpaal Brigitte Habraken, Anne Jumelet, Astrid van Nierop, Patrick Zwiers en Janita Kostense. Voor de school Op Dreef wonnen: Harry v. d. Bos, An- dré Smalheer, Ilske Broeders, Martin van Dommele en Yvonne Versluis.- De klassen 5 en 6 maakten een Sin terklaasgedicht. Ook hier werd de grootste poëten onderscheiden: Voor de Meerpaal waren dit: Els Kik, Ma rina de Hertogh, Emily Veldhuizen en Peter Klink. De besten van Op Dreef waren Joke Kik, Liselore Groeneveld, Betty Visser en Sandra Mol. SIRJANSLAND Sinterklaasfeest bejaardensoos Ook dit jaar vierden bejaarden van de soos te Sirjansland het Sinter klaasfeest, zij het dat de goedheilig man niet in eigen persoon op bezoek kwam. Deze keer had hij zijn kadoot- jes bij het bestuur bezorgd, dat er voor zorgde dat alles eerlijk werd verdeeld. Op 3 december kon de leidster me vrouw Op 't Hof, naast de leden ook het echtpaar Heule hartelijk welkom heten, dat steeds in de afgelopen ja ren zo'n belangrijke rol speelde tij dens de Sinterklaas periode te Sir jansland. Met een welkomstlied over de „Goede Sint" werd de middag ge opend. De gebruikelijke traktaties werden afgewisseld door enkele spel letjes bingo, met ook voor ieder een surprise. Maar het hoogtepunt van de middag was toch wel dat ieder met gesloten ogen een pakje mocht grab belen. Daarna dankte de leidster degene die zich voor deze middag bijzonder hadden ingezet. Uitbreiding Brouwershavia Illustrata geravondschool. Deze laatste neven- funktie vervulde hij tot 1903. In de tweede helft van de vorige eeuw was Willem Hendrik Kam nauw betrokken bij de uitbreiding van Amersfoort buiten de middel eeuwse stadswallen. In het stedelijk leven speelde hij op verschillende terreinen een vooraanstaande rol. In 1908 verleende de Amersfoortse ge meenteraad hem ontslag als gemeente-architect met ingang van 1 juni 1909. Willem Hendrik Kam, 65 jaar oud, voelde nog niets voor een terugge trokken leven en stelde zich beschik baar voor de politiek. Op 9 augustus 1910 werd hij raadslid en op 13 sep tember daaropvolgend gekozen als wethouder. Twee jaar later, op 24 juli 1912, nam hij echter ontslag. Oude hobby Hij kreeg tijd vrij om zich opnieuw te wijden aan zijn oude hobby, het vervaardigen van tekeningen en plattegronden van de kerk van zijn geboorteplaats: Dreischor. In 1915 maakte hij een uit 12 delen bestaande serie van deze kerk. Van alle zijden legde hij de kerk met de pen vast. Ook plattegronden, doorsnedes en detail-tekeningen van ramen en in gangen behoren tot deze serie. In het bijzonder deze serie tekenin gen geeft een zeer gedetailleerd en boeiend beeld van de kerk te Drei schor. Tal van bijzonderheden zijn erop en eraan te ontdekken. De oude indeling van de kerk, met daarin de school, worden uiterst nauwkeurig aangegeven. Ook in zijn Amersfoortse periode had architect Kam van zijn be langstelling voor de middeleeuwse bouwkunst blijk gegeven. Van de Onze-Lieve-vrouwetoren vervaar digde hij in 1875 een opmeting en te kening. De belangstelling ging over naar één van de kinderen van Wil lem. Het 11-jarige zoontje, op bezoek in Dreischor. maakte een platte grond van de pastorie en een water verftekening van de voorgevel. Een trotse moeder, Engelina Metzelaar (1850-1912) noteerde er onder: „Dit heeft mijn lieve vent geteekend toen hij 11 jaar oud was. 5 April 1874" Op 29 september 1925 overleed Wil lem Hendiik Kam op ruim 82-jarige leeftijd in Amersfoort H. Uil adjunct-streekarchivaris (Met dank aan de Gemeentearchiva ris van Amersfoort voor de verstrek te inlichtingen betreffende W. H. Kam.) De Zuidgevel van de kerk in Dreischor. De gemeenteraad van Brouwersha ven heeft maandagavond een collec tie tekeningen en kaarten aange kocht, die betrekking heeft op Drei schor. De uiterst belangwekkende collectie tekeningen kon worden ver worven door de welwillende mede werking van de heer J. A. van Dijk te Amstelveen. De serie, die uit 21 kaar ten en tekeningen bestaat over de 1855-1915, zal worden opgenomen in de Brouwershavia Illustrata, de historisch-topografischc atlas van de Gemeente Brouwershaven. Ruim 100 jaar geleden, in 1880, bood notaris J. van der Bent te Brou wershaven een portefeuille aan met prenten, gravures, kaarten en teke ningen betrekking hebbend op Brou wershaven. Hij deed het voorstel po gingen aan te wensen om die verza meling uit te breiden. De gemeenteraad aanvaardde het geschenk „met betuiging van erkentelijkheid" en besloot de verza meling te noemen: Brouwershavia Il lustrata. De op deze wijze gevormde verzameling, die in de loop der jaren regelmatig werd uitgebreid, heeft nu opnieuw een welkome aanwinst ver kregen door deze serie tekeningen betreffende Dreischor. Willem Kam De vervaardiger van de tekeningen is Willem Hendrik Kam. Hij werd ge boren op 3 mei 1844 in Dreischor als zoon van ds. Benjamin Kam, sedert 1825 Hervormd predikant in Drei schor, en van Adriana Cornelia Mos selmans. De architectuur had al spoedig Wil- lem's warme belangstelling. Nog maar elf jaar oud vervaardigde hij een plattegrond van de Hervormde kerk van zijn woonplaats. Op 18- jarige leeftijd maakte hij een nauw keurige plattegrond en tekeningen van de pastorie, met doorsnede- tekeningen van de regenbak. In 1862 vertrok Willem naar Rot terdam voor studie. Hierna vcsteigde hij zich als architect in Schiedam waar hij tevens leraar werd in het rechtlijnig tekenen aa de Hogere Burgerschool en de Burgeravond school. In 1871 solliciteerde hij naar de funktie van gemeente-architect in Amersfoort. Op 27 april 1871 be noemde de gemeenteraad van Amers foort hem in deze funktie. In zijn nieuwe woonplaats werd hij tevens leraar in het rechtlijnig tekenen aan de Hogere Burgerschool en de Bur- Advcrtentie Wat u kunt winnen? Het half miljoen (schoon!). Het kwart miljoen. Twintig maal een ton. Liefst 700.000 andere geld prijzen. Per lot speelt u drie keer mee. Gemiddeld 4 van de 10 loten zijn raak. Niet minder dan 70% van de inleg gaat op aan prijzen. Dat zijn de ingrediënten van de Staatsloterij. Elf maal per jaar. Een Kapitale Kans. Speel mee! Verkoopadressen in de Gouden Gids. Per giro spelen kan ook. Bel voor informatie: 070-46 9647^^^ w I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4