Uw Gasbedrijf adviseert. i WD-fraktie bezorgd over de kapitaals-investeringen Verruim rekreatie-plaatsen op land- en tuinbouwbedrijven Stookkosten omlaag? 10 Tweede funderingsmat op Oosterscheldebodem „Schouwenoord" ontving gasten uit Hatfield Algemene beschouwingen Westerschouwen Met opschonen wordt gewacht Terugblik op fijne dagen Algemene beschouwingen Westerschouwen Frakties stelden prioriteit aan weg buiten kom Renesse STREEKNIEUWS RU Westerschouwen: ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 7 december 1982 Nr. 23230 3 BURGH-HAAMSTEDE - De V.V.D.-fraktie van de ge meente Westerschouwen maakte zich in haar algemene beschouwingen voor de gemeentebegroting 1983 maan dagavond ongerust over de konsekwenties van de kapi taal-investeringen. De fraktie vond dat niet, of in te ge ringe mate, wordt nagegaan wat de kapitaalslasten op die investeringen zijn en evenmin hoeveel de jaarlijkse exploitatiekosten bedragen en welk deel daarvan door de inwoners en de verblijfstoeristen moet worden opge bracht. De plannen van het kollege van b. en w. ten aan zien van de gemeenschappelijk te dragen lasten stelden de V.V.D. niet gerust. De fraktie was van mening dat in de komende jaren alles op alles zal moeten worden gezet om verhogingen van belastingen door negatieve resulta ten van niet dringend noodzakelijke investeringen te voorkomen. De V.V.D. vond het ook moeilijk verteerbaar dat de woonforensenbe- lasting gelijk met de toeristenbe lasting wordt verhoogd. ,,De toerist wordt - indien hij niet het gemiddel de aantal dagen dat voor de toe ristenbelasting als uitgangspunt geldt in de gemeente Westerschou wen verblijft - onevenredig zwaar ge troffen". De fraktie waarschuwde ervoor dat dit tot gevolg zou kunnen hebben dat de toerist Westerschouwen gaat mijden. De C.D.A.-fraktie zei in de algeme ne beschouwingen te begrijpen dat ook de gemeente Westerschouwen een veer zal moeten laten door de slechter wordende sociaal- ekonomische toestand. De fraktie pleitte voor tijdige maatregelen voor 1984, het niet op de tocht zetten van gemeentelijke arbeidsplaatsen en het personeelsbestand voor 1983 niet uit te breiden. Naar de mening van het C.D.A. zal ook getracht moeten worden de onderwijsuitkeringen in evenwicht met het huidige bestand te houden. Onderwijs De P.v.d.A.-fraktie wees erop dat onderwijs-ontwikkelingen binnen de gemeente Westerschouwen nauwge zet gevolgd moeten worden. De frak tie hoopte dat de basisscholen in Se- rooskerke en Noordwelle blijven bestaan. „Naast financiële offers zal het een grote inzet van de onderwijs gevenden vragen", stelde de P.v.d.A. DEN HAAG - Minister De Koning van sociale zaken en werkgelegen heid komt in de loop van januari met een notitie aan de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van werk gevers en werknemers, waarin voor stellen worden gedaan over het werkgelegenheidsbeleid. De mi nister heeft dat maandag aangekon digd. „Extra aandacht vereist de komende jaren ook de integratie van het kleu teronderwijs en het lager onderwijs in de kernen Renesse en Burgh- Haamstede. De hele integratie wordt overschaduwd door een daling van het aantal leerlingen. Naar mening van onze fraktie heeft deze terug gang ingrijpende onderwijstechni sche gevolgen. Kleine scholen hoeven zeker niet slechter te zijn dan grote. Integendeel", aldus fraktie- voorzitter S. Roos van de P.v.d.A., maandagavond tijdens de raadsver gadering. Sport De R.U.-fraktie was bij monde van voorzitter J. v. d. Berge van me ning dat ook in sektor welzijn bezui nigd moet worden. Ten aanzien van de sportverenigingen vroeg de R.U". zich af of het niet zinvol is te bekij ken of die uitgaven die gedaan wor den verhaald moeten worden op hen, die er het meeste profijt van hebben. De R.U. hoopte dat de gezinszorg, het bejaardenwerk en de hulpverlening voorrang zullen genieten. De V.V.D.-fraktie stelde in de alge mene beschouwingen dat de beper king van de subsidie voor sporthal Onderdak te Zierikzee, het voor tbestaan van de akkommodatie ern stig in gevaar brengt. De V.V.D. noemde een dergelijke akkommoda tie voor Schouwen-Duiveland een noodzaak. De gemeenteraad van Westerschouwen heeft de verhoging van subsidie beperkt tot 6 in plaats van de absoluut noodzakelijke 25 De V.V.D. achtte het nodig dat het kollege van b. en w. en de raad zich nogmaals bezinnen over de bij drage aan sporthal Onderdak. De landelijke rijvereniging Westelijk Schouwen" houdt zaterdag een ludieke oliebollen-aktie om de benarde finan ciële situatie van de vereniging te verbeteren. Met tenminste vier rijtuigen zal men de kernen Haamstede, Renesse, Noordwelle en Ellemeet bezoeken vanaf negen uur 's morgens om de bewoners deze traditionele oudejaarshap te ver kopen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) NEELTJE JANS - De tweede funderingsmat is in de nacht van zondag op maandag op de bodem van de Oosterschelde gelegd. Het afrollen van de mat door de Cardium is zonder problemen verlopen, maar het op schonen van de mat is nog steeds niet gebeurd. Een woordvoerder van de afdeling voorlichting van Rijks waterstaat deelde mee dat geen enkel risico wordt geno men met het opschonen. Tijdens deze werkzaamheden scheurde anderhalve week geleden het doek van de eerste funde ringsmat open. Er ontstond een gat van 3 bij 10 m. „We willen niet nog een keer een beschadiging aan de mat krijgen. Misschien wachten we voor lopig met het opschonen. Ondertus sen zal het mattenlegproces wel door gaan," aldus de woordvoerder. Extra moeilijk Het leggen van de tweede funde ringsmat was een extra moeilijk kar wei, omdat de mat naast het werkei- land Roggenplaat werd afgerold. Bij de damaanzet lagen stenen, die het baggeren van de bodem moeilijker maakten. De Cardium heeft de (gro te) stenen verplaatst, zodat het bag geren, voorafgaande aan het leggen van de mat, doorgang kon vinden. gon in Zierikzee exposeren zaterdag 18 december hun werk. Het is de be doeling dat de expositie een beeld geeft van alles wat er vanaf het begin van de kursus is gemaakt. De tentoonstelling zal zaterdag om 15.00 uur door mevrouw De Meester worden geopend. Om het feestelijke karakter van deze tentoonstelling te benadrukken zal er tevens een presentatie zaijn van bloemsierkunst, verzorgd door de firma Romijn, die op dit gebeied internationale prijzen heeft gewon nen in Avignon Hamburg. Voor de muzikale omlijsting zal worden gezorgd door drie violistes en een celliste van de Zeeuwse Mu ziekschool: Karin Haak, Mireille Veldhuizen, Inez Flameling en Mari anne v. d. Wekken. Zij zullen oud- Engelse kerstliederen ten gehore brengen. De expositie is geopend van drie uur 's middags tot negen uur 's avonds. ZIERIKZEE - Een groep Engelse gasten uit Hatfield bracht de afgelopen dagen een bezoek aan het Gezinsver vangend tehuis Schouwenoord in Zierikzee. Woensdaga vond deed de groep zijn intrede en werd hartelijk wel kom geheten door mevrouw Marja Quist en de heer C. Boot. Het programma voor deze avond bevatte, na een vermoeiende reis uiteraard alleen een gezellige babbel onder het genot van een kop koffie. ZIERIKZEE Bestelauto totaal vernield Op de Provinciale weg 7, de weg naar de Val, reed vrijdag, omstreeks 16.40 uur C. V. H.-K. uit Capelle a/d IJssel richting Goes. Zij haalde een andere auto in, juist toen uit tegenovergestelde richting een bestelauto, bestuurd door G. v. W. uit Amsterdam naderde. Om een ongeluk te voorkomen stuurde v. W. zijn voertuig de kant in, geraakt in de berm en sloeg over de kop. Zijn auto werd totaal vernield en weg gesleept door Jan de Jonge. De auto van mevr. H. bleef onbeschadigd, v. W. liep geen letsel op. BURGH-HAAMSTEDE De C.D.A.-fraktie zei maandagavond tij dens de behandeling van de algeme ne beschouwingen voor de begroting 1983 van de gemeente Westerschou wen dat zij de eerste prioriteit ver leent aan de rekonstruktie van de Lageweg-Steenweg. De drukke ver keerssituatie ter plaatse schept naar de mening van het C.D.A. de nood zaak om dit gebied met voorrang te behandelen. Ook vond deze fraktie dat priori teit gegeven moet worden aan de bestemmingsplanwijziging van de dorpskern Renesse, mede omdat de kom Burgh en rekonstruktie van de kom Noordwelle zonder bestem mingsplanwijzigingen kunnen wor den uitgevoerd. De V.V.D.-fraktie staat ook achter de plannen een weg voor het doorgaande verkeer buiten de kom Renesse met spoed aan te leg gen. „De toestand is zowel voorde re- kreant als voor de eigen bevolking van Renesse niet langer aanvaard baar", zei fraktie-voorzitter dr. H. J. van Zuijlen. Ook voor de kernen Burgh en Haamstede dienen maatre gelen getroffen te worden. Als oplos sing stelde de V.V.D. voor de Leliën- daleweg Weeldeweg tussen Burgh en Haamstede te wijzigen en aan te sluiten op de secundaire weg ten westen van de Kraaijesteinweg. Fietspaden De P.v.d.A. onderstreepte even eens de noodzaak van een ontslui- tingsweg bij Renesse en stelde daar naast de rekonstruktie van de dorps kernen Noordwelle en Burgh aan de orde. Bij monde van de heer S. Roos (fraktievoorzitter) kwam de P.v.d.A. weer eens terug op het fietspaden plan. Ook werd aandacht gevraagd voor een opknapbeurt van het fietspad langs de Hogeweg. De R.U. zei in haar algemene beschouwingen uitbreiding Van het aantal fietspa den als zeer wenselijk te beschou wen. Tentoonstelling van schilderijen in Mondragon De deelnemers van de schilderkur- sussen van Ad Zuiderent in Mondra- HAAMSTEDE Reisver. „Ons genoegen" Vrijdagavond vergaderde de reis- vereniging „Ons'genoegen" in hotel Bom, voor een bespreking van de reis in 1983. Na enige voorlichting werd zonder stemming besloten dat het reisdoel Luxemburg zal zijn, met een bus van de fa. Van Oeveren. Na een gezellig spel bingo sloot voorzitter A. de Bruine de avond, na de wens uit gesproken tè hebben voor gezellige feestdagen en voorspoedig 1983. SCHARENDIJKE Sinterklaasfeest Op woensdagmiddag half drie vier de de bejaardensoos van Scharendij- ke op feestelijke wijze het Sinter klaasfeest. Mevr. De Bakker opende de mid dag en heette iedereen hartelijk wel kom. Hierna las zij een kinderge dicht voor en werd het sooslied ge zongen. Onder het nuttigen van een kopje thee met versnapering kwam Sint in eigen persoon met zijn trouwe De volgende morgen werden de be zoekers uit de jumelagestad ontvan gen op het werkeiland Neeltje Jans voor een bezichtiging van de Ooster- scheldewerken. 's Avonds was er ge legenheid om in Zierikzee sinterklaas-inkopen te doen, en de stad te bezichtigen. Naar Kinderdijk Vrijdag werd een bezoek gebracht zwarte Piet binnen. Zij werden met veel plezier en een liedje ontvangen. Mevrouw Gutteling had een mooi gedicht gemaakt voor Sint en Piet, wat zij met veel verve voordroeg. Daarna werden de bejaarden alle maal van een geschenkje voorzien waar ze erg blij mee waren. Hierna werd een quiz gehouden voor 5 echtparen die gewonnen werd door de fam. G. Boot. Mevrouw De Jonge hield nog met een mooie voor dracht, evenzode heer Gutteling. Me vrouw Lemson las een grappig ver haal voor in het Zeeuws. Toen kwam de koffie met een trak tatie, waarna nog wat bingo gespeeld werd. Mevrouw De Bakker dankte ieder een voor hun bijdrage van deze mid dag in 't bijzonder Sint met zijn trou we hulpen. aan Kinderdijk en Rotterdam. De heer J. C. de Vos uit Schouwenoord trad deze dag als vertaler op. De tal rijke, fraai molens in Kinderdijk werden bekeken, maar een beetje* pech voor de groep was het wel, dat de molens voor het publiek gesloten zijn om deze tijd van het jaar. Vrijdagavond werd het Sint Nico- laasfeest gevierd. Onder groot en thousiasme werden de Sint en twee Zwarte Pieten in de gemeenschaps ruimte van Schouwenoord ontvan gen. De goedheiligman had voor ie dereen - bewoners, personeel en de Engelse gasten - een presentje bij zich. Zaterdag werd de groep ontvangen in het stadje Heusden, waar een be zoek werd gebracht aan een vroegere leidster van Schouwenoord: me vrouw Trudy Dijkstra. De heer L. J. Schoonen, de alom bekende kantine baas van „De Zuidhoek" trad deze dag als gastheer op. Zondagochtend brak het moment van vertrek van de Engelse gasten aan. Tijdens de tocht naar Vlissingen werd het Engelse ge-escorteerd door het volkswagenbusje van Schouwe noord met aan het stuur mevrouw L. de Pooter. In Vlissingen werd de wens uitgesproken elkaar volgend jaar (in Hatfield) wederom te ont moeten. Uitwuiven en de wens voor een goede overtocht besloten dit fijne bezoek van de gasten uit Engeland. Advertentie i j BURGH-HAAMSTEDE - Het ontwerpen, bespreken en vaststellen van bestemmingsplannen aan de hand van de nog vast te stellen struktuurschets achtte de V.V.D.- fraktie maandagavond tijdens de behandeling van de al gemene beschouwingen van de verschillende frakties van de gemeente Westerschouwen het belangrijkste punt van het gemeentebeleid voor 1983 en volgende jaren. Zij hoopte dat dit belang tot de hele bevolking zal doordrin gen. ,,De aan te passen plannen voor de kernen en de di- rekte omgeving daarvan zullen prevaleren boven de an dere. Dit mede in verband met het feit dat uit de opzet voor de kernen zal zijn af te leiden hoeveel permanente woningen de gemeente Westerschouwen voor het komen de decennium nodig heeft", aldus de V.V.D. Daaruit kan worden bepaald welke mogelijkheden voor de zoge naamde „buitengebieden" overblijven voor rekreatieve en permanente bebouwing en bewoning. Vervelend, die hoge stookkosten, zodra het kouder wordt. Maar wist u dat er tegenwoordige V-ketels bestaan die minder gas verbruiken? Misschien iets voor u. Informeert u eens bij uw Gasbedrijf. icaiic van «1c m V KG IN ufflcnwvrltcndv Gathcdiijvtn 1 V i Uit neen public. „Daarom zal In de eerste fase van het gereedmaken ook een aantal bestemmingsplannen voor buitenge bieden worden opgenomen, die de ge meente inzicht zal verschaffen over de mogelijkheden om tot een verant woord beleid te komen. Met name over de rekreatieve mogelijkheden en de nog aanwezige rekreatieve ont wikkelingen in de huitengehieden", stelde fraktie-voorzitter dr. H. J. van Zuijlen. Hoe eerder bestemmingsplannen gereed komen des te eerder zullen de inwoners van Westerschouwen we ten waar zij aan toe zijn en hoe de toekomst veilig gesteld kan worden. Dit geldt volgens de V. V.D.-frAktie niet alleen voor de bedrijven In de kernen, maar in nog hogere mate voor de kampeerbcdrijven en zekeT voor de gemengde kampeer- annex fruitteelt- en tuinbouwbedrijven. „Het zal goed zijn dat alle inwoners van Westerschouwen de ontwikke ling van alle bestemmingsplannen op de voet volgen en door inspraak hun inbreng kunnen hebben. Daarbij moet worden uitgegaan van het alge meen belang, zodat de ekonomische en sociale toekomst van onze ge meente zoveel mogelijk gewaar borgd zal blijven", zei de heer Van Zuijlen. Kleine ondernemers De R.U.-fraktie zei maandagavond dat de toenemende rekreatie in de ge meente de nodige aandacht vraagt. Dc nieuwste ontwikkelingen op dit gebied zullen met de uiterste zorg moeten worden begeleid, vooral ook wat betreft dc zondagsrust. „Laten wij dc kleine ondernemers niet vergeten, maar hen juist aan een redelijk inkomen helpen. Ook dc land- cn tuinbouwbedrijven dienen hierbij betrokken te worden. Op dc bedrijven en de fruitteclthcdrijvcn wordt veel gerekreëerd. De R.U. is voorstander van verruiming van het aantal plaatsen op deze bedrijven, mits de vereiste voorzieningen wor den getroffen", zei voorzitter van de R.U., de heer J. van den Berge. De P.v.d.A. was van mening dat het beleid van de gemeente Wester schouwen erop gericht dient te zijn dat niet meer rekreanten worden aangetrokken, omdat er in dat geval onaanvaardbare problemen zullen ontstaan. De P v d A attendeerde het kollege er ook op dat de rekreatie in 1982 een aantal negatieve bijver schijnselen vertoonde. „Nog niet eer der zagen wij zoveel overtredingen op allerlei gebied. Bij vele rekreatie- bedrijven konstateerden we een aan zienlijk hoger aantal eenheden dan is toegestaan. Waakzaamheid en nauw gezette kontrole zijn meer dan ooit geboden", vond de heer S. Roos. De C.D.A.-fraktie vroeg maandag avond speciale aandacht voor de toe komst ontwikkelingsmogelijkheid van het Schelphoekgebied, het ei land Roggeplaat en de inrich tingsmogelijkheden voor de werk- eilanden na voltooiing van de storm vloedkering. „Er is een duidelijke behoefte aan rekreatiemogelijkheden en deze ge bieden zijn hiervoor uniek. Het be nutten van door Rijkswaterstaat en Dosbouw gemaakte voorzieningen zou ten dienste van rekreatie of be drijfsvestigingen, eventueel vanuit partikulier initiatief, gemaakt kun nen worden", vertelde fraktie-voor zitter L. Tieleman. Het steeds gereed hebben van bestemmingsplannen, waarin ook plaats is voor voldoende sociale wo ningbouw bij de dorpskernen, noem de het C.D.A. een mogelijke injektfe voor de bouwmarkt. In de aanbie dingsbrief noemt het kollege een lijst van prioriteiten, waarin, ook vol gens de wens van het C.D.A., voor rang wordt gegeven aan de dorpsker nen, de gebieden Oost cn West en het gebied Burghsluls. In verband met een goede regeling voor de detailhan del en horeca en de pianherzieningen, die door gewijzigde inzichten nood zakelijk blijken te zijn, bepleit de C.D.A.-fraktie de dorpskernen voor rang te verlenen. „Om te streven naar verdere af bouw van de toeristische rekreatie zullen nieuwe bestemmingsplannen met spoed gereed moeten worden ge maakt". aldus het C.D.A. De V.V.D had nog een wens ten aanzien van burger en rekreant. De fraktie wilde meer eenvoudige ban ken in enkele wijken, zoals bij het postkantoor en bij wegen die toegang tot het strand geven. Ook wilde de V.V.D. uitbreiding van de toiletvoor zieningen onder toezicht op parkeer plaatsen bij de strandovergangen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3