Uitkering vervalt alleen bij nieuwe aanmeldingen Grondverkoop aan PTT voor nieuw voorsorteercentrum Massagraf ontdekt bij Bergen-Belsen Rijnaak sleurt pont vijf kilometer mee AGENDA Omvangrijke koppelbazenfraude in Oosterhout Inzittenden taxi ongedeerd na botsing met trein GAK: Lagere ziektewetpremie in 1983 Hij-examen wordt weer duurder 2 Bijstanduit kering 16- en 17-jarigen DEN HAAG - Het wetsontwerp dat aan de werkloze 16- en 17-jarigen het recht op een bijstandsuitkering ont neemt en vervangt door het recht op kinderbijslag voor de ouders, heeft uitsluitend betrekking op .nieuwe gevallen". Jongeren van die leeftijd die dus op 31 december 1982 zo'n uit kering hebben behouden die mits hun omstandigheden dezelfde blij ven. Dat blijkt uit het wetsontwerp van staatssekretaris De Graaf van socia le zaken en werkgelegenheid dat maandag bij de Tweede Kamer is in gediend. De ombuiging moet 70 mil joen gulden opleveren. De 16- en 17-jarige schoolverlaters die aansluitend aan hun schoolperio de werkloos zijn en in de wachtperio- de voor een schoolverlatersuitkering zitten, krijgen echter geen bijstands uitkering per 1 januari 1983. De ou- De PvdA wil overigens van de re gering horen, dat zij een aktieve rol zal spelen bij bevordering van af spraken in afzonderlijke cao's over werktijdverkorting. De WD daaren tegen meent, dat de regering een „zo neutraal mogelijke houding" moet betrachten. Als in een bepaalde sek- tor geen afspraken kunnen worden gemaakt lijkt dat de WD „niet zo'n ramp". CDA en PvdA leggen de nadruk op handhaving van voortzetting van de beknibbeling op de vakantie-uitke ring van acht tot 7,5 procent en het stellen van een maximum aan de va kantie-uitkering. De PvdA vondt dat ook voor dit De premie zal voor alle GAK- bedrijfsverenigingen gemiddeld 5,71 procent bedragen, tegen 6,18 procent in 1982. In geld uitgedrukt betekent deze premiedaling voor de bedrijfs verenigingen een verlaging van op te brengen premies van 225 miljoen gul den. Zo heeft het GAK in Amsterdam maandag meegedeeld. De GAK-bedrijfsverenigingen om- Het examengeld gaat door de ver hoging nu ongeveer 77 gulden bedra gen. De kosten van de eigen verkla ring komen op 6,75 gulden. Het mi nisterie van ekonomische zaken is volgens de woordvoerder akkoord met de verhogingen. In april van dit jaar was er al een verhoging, volgens de woordvoerder was dat die van 1981. Bij de onder- uandelingen met het ministerie was er in '81 zoveel vertraging opgelopen, dat het ingaan van de verhogingen pas dit jaar van kracht kon worden. „De inkomsten die wij voor onze dienstverlening krijgen lopen al ge ruime tijd achter de kosten die wij maken, met name de salarissen, aan. Willen we de inkomsten gelijke tred De voorsorteerafdellng van de PTT wxi tot drie jaar geleden gevestigd in het postkantoor aan de Poststraat. Ruimtegebrek was er de oonaak van dat een tijdelijke oplossing werd ge vonden door intrek te nemen in de Graanbeurs aan de Hogemo- lenstraat. Het ziet er naar uit dat de overlast, die een dergelijk centrum in de bin nenstad veroorzaakt, straks tot de ders van deze kinderen houden het recht op enkelvoudige of tweevoudi ge kinderbijslag tot de kinderen 18 jaar zijn en werkloos. Oorspronkelijk zou in dit wetsont werp ook staan dat per 1 januari het recht voor jongeren onder de 23 jaar op een WWV-uitkering wordt vervan gen door de lagere RWW-uitkering (bijstand). Dat voorstel wil De Graaf nu echter pas op 1 maart 1983 laten ingaan om de sociaal-economische raad de gelegenheid te bieden erover te adviseren. Hierbij wordt de over gangsperiode tot 1 juli voor oude ge vallen gehandhaafd. Bij de Tweede Kamer is verder het wetsontwerp ingediend dat per 1 ja nuari 1983 de kinderbijslag voor in het buitenland wonende kinderen wil beperken. In het voorstel staat tevens dat de kinderbijslag voor zo genaamde huishoudkinderen, voor jaar wenselijk om een rechtvaardi ger verdeling van koopkrachtoffers over de inkomensgroepen te berei ken. Het CDA hecht daaraan even eens groot belang omdat beperking van de vakantie-uitkering een ruil- objekt kan zijn voor arbeidstijdver korting. De VVD wijst er op, dat in het regeerakkoord is vastgelegd dat bij het tornen aan cao's bij wet „de grootst mogelijke terughoudend heid" zal worden gehanteerd. Zowel het CDA als de PvdA willen van de regering weten of zij bereid is een mouw te passen aan de wenselij ke beperking van de vakantie-uitke ring. Het CDA denkt aan een „wets- konstruktie". vatten ruim tweederde van alle werknemers die onder de sociale ver zekering vallen. Het ziekteverzuim daalde in 1982 met 3,5 procent ten op zichte van 1981, toen het ziektever zuimcijfer nog 8,6 procent was. Over de oorzaken van de vermindering van het ziekteverzuim bestaat nog geen duidelijkheid, aldus het GAK. met de kosten laten houden, dan moeten we wel flink verhogen", al dus de woordvoerder. Met de verhoging die donderdag van kracht wordt lopen de in komsten van het C.B.R. nog steeds achter de kosten aan. „Dat betekent volgend jaar waarschijnlijk weer een forse verhoging", zo meende de woordvoerder van het C.B.R. Door de prijsverhoging van het examengeld en de eigen verklaring is men gemiddeld 185 gulden voor een volledig examen kwijt. Daarbij is dan inbegrepen een lesuur voor het examen en het uur van het examen zelf. Per uur mag een rijschool maxi maal 44 gulden berekenen. verleden tijd zal behoren. Een andere bijkomstigheid van deze plannen is, dat er straks weer enig soulaas wordt geboden aan de toch wel nijpende zaal-akkommodatie in Zierikzee Sociaal-kultureel werk Een en ander punt van de raadsa- het grootste deel kinderen die het huishouden mede-verzorgen, te beln- digen. Verder wil het wetsontwerp de voorwaarden voor het recht op kinderbijslag voor invalide uitwo nende kinderen aanscherpen. De ou ders moeten een grotere bijdrage le veren in de onderhoudskosten van die kinderen. De drie maatregelen le veren een bezuiniging op van 70 mil joen gulden. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND UTRECHT - Het gemeenschappe lijk administratiekantoor is het volstrekt oneens met het voornemen van minister De Koning (sociale za ken en werkgelegenheid) om het GAK-personeel onder de loonregels voor ambtenaren en trendvolgers te brengen. De maatregel zou 1 januari moeten ingaan. Woensdag praat de vaste kamerkommissie voor sociale zaken en werkgelegenheid er over. De hoofddirektie van het GAK zegt dat ze het met de vakbonden en ande re werkgevers in deze sektor eens is, dat er voor de minister geen enkele aanleiding bestaat om in te grijpen in de c.a.o. Onder c.a.o.-sociale zeker heid (alle bedrijfsverenigingen) val len 18.000 werknermers. Het GAK heeft dit maandag meegedeeld. AMSTERDAM - De prijskompen- satie over 1983 kan geen inzet wor den van ruilpartijen ten behoeve van korter werken. Een algemene ver korting van de werkweek blijft bo vendien onaanvaardbaar. Dit stelt dr. J. H. J. Crijns, tweede voorzitter van de werkgeversvereniging voor het bankbedrijf, in een gesprek met het A.N.P. over de kansen van ar beidstijdverkorting in het bedrijfsle ven, en in het bijzonder in de bank- sektor. ROTTERDAM - De Nederlandse Shell-tanker „Latia" heeft maandag in de Zuidchinese Zee 65 Vietnamese vluchtelingen opgepikt. Onder hen bevinden zich 37 kleuters en babies. Volgens de Shell-persdienst bevon den de vluchtelingen zich in een zeer klein open bootje en verkeerden zij in hulpbehoevende toestand. De 278.000 ton metende Latia is op weg naar Yosu in Zuid-Korea. Vietname se vluchtelingen, die door een Neder lands schip worden opgepikt, kun nen zich in Nederland vestigen als zij dat willen. NAALDWIJK - De 47-jarige.W. Ba- ven uit Naaldwijk is maandagmid dag door een gekompliceerd ongeluk in aijn woonplaats om het leven ge komen. De man werd in zijn perso nenwagen op de Galgeweg frontaal aangereden door een vrachtwagen die op de verkeerde weghelft was be land na een aanrijding waardoor hij een defekt aan de stuurinrichting had gekregen. De vrachtwagen was in botsing gekomen met een perso nenwagen die aan het inhalen was. De bestuurder van deze personenau to is zwaar gewond opgenomen in een ziekenhuis. Dit heeft de politie van Naaldwijk meegedeeld. OOSTERHOUT - De politie van Breda vermoedt met de aanhouding maandag van de 31-jarige J. van M. uit Oosterhout wegens koppelbazen praktijken en werkgeversfraude een grootscheepse fraude-affaire op het spoor te zijn. Op dit vermoeden heb ben de rechter-kommissaris en de of ficier van justitie van het arrondisse ment Breda maandagmorgen op 23 plaatsen in Oosterhout en omgeving huiszoeking gedaan, aldus een poli tiewoordvoerder. Daarbij is een gro te hoeveelheid administratie in beslag genomen. De politie vermoedt dat de fiscus en de bedrijfsverenigingen voor „zeer grote bedragen" zijn bena deeld. Over de precieze omvang van de fraude is nog niets bekend maar die moet volgens de politiewoord voerder in de miljoenen guldens lo pen. genda, die in totaal 31 punten omvat, is de vaststelling van het jaarpro gramma sociaal-cultureel werk voor 1983. Het ontwerp-jaarprogramma werd opgesteld door de adviescom missie voor het welzijnsbeleid, maar is door het college van b. en w. op een aantal plaatsen gewijzigd. Dat is ge beurd omdat de gemeenteraad op 25 november jl. heeft besloten om een groot aantal subsidies te verminde ren; het ontwerp programma diende aan dit besluit te worden aangepast. B. en w. achten het in dit verband juist dat ook de Koninklijke Harmo nie „Kunst en Eer" en de fanfare „Rust Roest" in de bezuinigingen worden betrokken. Beide verenigingen ontvangen, be halve een subsidie voor de huur van lokaliteiten, tevens een subsidie van 50 op de overige kosten. Voor gesteld wordt om deze laatste subsi- SEATTLE - De Amerikaanse vlieg tuigfabriek Boeing begint de nadelige invloed van de recessie op het luchtver keer te voelen. De bestellingen van nieuwe vliegtuigen nemen flink af. De grootste vliegtuigfabriek ter wereld verwacht nu tot 1992 3674 vliegtuigen aan de man te kunnen brengen. Begin dit jaar werd nog een aantal van 4053 genoemd. QUITO - Paus Paulus 11 zal in 1984 Ecuador bezoeken, zo heeft de aartsbis schop van Quito, Pablo Munoz Vega, maandag bekendgemaakt. De paus zal op een nog nader te bepalen datum de hoofdstad Quito en de steden Guaya quil en Cuenca aandoen. EINDHOVEN - De vijf inzittenden van een taxi zijn maandag ongedeerd gebleven nadat de auto op een over weg aan de Lingestraat in Eindhoven was aangereden door een trein. Door de botsing werd de taxi zwaar be schadigd. De voorkant werd er afge rukt. Aldus een woordvoerder van de politie. De 23-jarige chauffeur was aanvan kelijk gestopt omdat de bel en het ro de licht werkten. Toen hij zag dat op wat plaatsen aan het spoor werd ge werkt dacht hij dat daarom de knip perlichtinstallatie in bedrijf was. De man reed door. Op hetzelfde moment passeerde een trein, die de auto opzij drukte. Noch de chauffeur, noch de vier passagiers, een vrouw van 28 en haar drie kinderen van 9, 5 en 3 jaar oud, werden gewond. Een zegsman van de justitie in Ne- dersachsen zei dat het mogelijk om joodse concentratiekampslachtoffers gaat, omdat bij enkele skeletten de witte plastic armbanden die Joodse gevangenen droegen nog aan de pol sen zaten. Hij zei verder dat geld van het voormalige concentratiekamp Nordhausen (nu in Oost-Duitsland) ook is aangetroffen in het massagraf. De gevangenen van Nordhausen wer den op 7 april 1945 overgebracht naar Bergen-Belsen, aldus de woordvoer der. De stoffelijke resten kunnen ook De pont werd ruim een uur na de aanvaring door een sleepboot terug gebracht. De vijf auto's, drie fietsen en een bromfiets stonden er nog op. Het ongeluk gebeurde rond half zes. De stuurman van de veerpont, die op het punt stond de Rijn bij Huissen over te steken naar het ge hucht Loo zag de rijnaak op zijn ra dar aankomen en trachtte het schip te waarschuwen voor de bij de veer pont behorende kabels. Daarin slaag de hij echter niet. De passagiers die het ongeluk aan zagen komen sprongen op de kant, kort voordat de pont volgens oogge tuigen begon te schudden en met gro te kracht van de kant werd gerukt. Drie passagiers sprongen vrijwel on middellijk daarna van boord, een vierde deed dat midden op de Rijn. Hij zwom naar de overkant. De veer pont verdween met grote snelheid richting IJssel. die, die wordt vastgesteld volgens landelijke normen (SOMNO-normen), wordt terugge bracht van 50 naar 48 Het totaal aan gemeentelijke sub sidies ten behoeve van het sociaal- cultureel werk in 1983 beslaat een be drag van ruim vijf ton. Maatschappelijke dienstverlening Een agendapunt op het terrein van de maatschappelijke dienstverlening op provinciaal niveau is de subsidië ring van de Stichting Gehandicapten Adviesbureau Zeeland, de Stichting Telefonische Hulpdienst Zeeland en de Stichting Jeugd en Gezin in Zee land. De beide eerstgenoemde instel lingen werden al eerder opgenomen in de ontwerp-begroting voor 1983 en kwamen neer op een bijdrage van 32 cent per inwoner. In het kader van de decentralisatie van het welzijnsbe leid komt in 1983 de Stichting Jeugd en Gezin in Zeeland erbij. Financieel gezien houdt dat een verhoging van de subsidie tot een bedrag van bijna 60 cent per inwoner De adviescom missie voor het welzijnsbeleid heeft zich over dit voorstel positief uit gesproken. Behoudens een aantal an dere zaken staan op de agenda ook een groot aantal wijzigingen van de gemeentebegrotingen over 1982 en 1983 Kinderpostzegels en wenskaarten ZIERIKZEE - De speciale U.V.V.- stand voor de verkoop van kinder postzegels en wenskaarten staat, na een korte onderbreking, weer op gesteld in de hal van het postkan toor. Deze stand is iedere werkdag nog tot en met 30 december geopend van negen tot twaalf en van twee tot vijf uur. Uiteraard heeft men ook dit jaar weer de keus uit een grote kol- lektie wenskaarten en kinderzegels. De opbrengst van deze verkoop komt ten goede aan de zorg voor kinderen in eigen land en in een groot aantal ontwikkelingslanden. van voormalige bewoners van het concentratiekamp Bergen-Belsen zijn geweest die in 1945 werden be vrijd maar kort daarna zijn overle den aan de gevolgen van hun interne ring. Britse troepen die Bergen-Belsen bevrijdden vonden massagraven van meer dan 50.000 lijken, die nu nog steeds niet allemaal zijn geïdentifi ceerd. Volgens dokumenten die in het kamp werden aangetroffen hiel den de nazi's in Bergen-Belsen vooral Europese Joden en krijgsgevangenen vast. Volgens een woordvoerder van rijkswaterstaat heeft de rijnaak door de aanvaring lichte schade opgelo pen. De pont is ongeveer vijf kilome ter meegetrokken. Bij Westervoort kon het schip worden losgemaakt. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwc Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oostcrland „Open lessen". Bejaardcngymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwc Dorpshuis: kaartavond. 20.00 uur. Nieuwerkcrk „Rehoboth". Uitlenen van boeken Van 18.30 tot 19.15 uur. Oostcrland „Oosterhof". Bejaardensoos. 14.00 tot 17.00 uur. Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 -20.00 uur. Iedere vrijdag Schouwcn-Duivcland Op alle politleburo's op Schouwcn- Duivcland: spreekuur, van 14.00 tot 17.00 uur. Zierikzee Rode Kruis ziekenhuis. Uitzending Nomen Nescio. 15.45 16.45 uur. Burgh Café „Het Grote Zwijn". Klaverjas sen. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Hotel-eafé-restaurant Haamstede. Klaverjassen „Haamstede". 20.00 uur. Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Dinsdag 7 december Zierikzee Stadhuis. Openbare vergadering kommissie onderwijs. 19.30 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw; bejaardensoos, aanvang 14.30 uur. Bruinisse Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Bij eenkomst Hervormde Vrouwenver eniging „Helpt Elkander". 19.30 uur. Woensdag 8 december Zierikzee Raadzaal Stadhuis. Vergadering kommissie middenstand. 16.30 uur. ISD. Vergadering. 19.15 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bestuurs vergadering Stichting. 19.30 uur. „Huis van Nassau". V.V.D.-fraktie- bestuursvergadering. 19.30 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Woningbouwvereniging „Beter Wonen", voor leden die wo nen in de distrikten Bruinisse en Duiveland. 19.30 uur. Donderdag 9 december Zierikzee Eethuis Marktzicht. Ledenvergade ring P.v.d.A. 20.00 uur. Minderbroederstraat 52. CDA-Vrou- wenberaad, 20.00 uur. Nieuwerkerk Kerk, Stationsstraat 9. Ledenverga dering Staatkundige Studievereni ging. 19.45 uur. Sirjansland Verenigingsgebouw. Lezing Refor matorisch Contact Schouwen-Duive- land. 19.45 uur. Vrijdag 10 december Haamstede Gemeentehuis. Openbare vergade ring kommissie sport-, jeugd en kul- turele zaken. 19.30 uur. Gereformeerde kerk. Gezamenlijk koncert. 19.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Optreden van „De Perelaar", oude volksmuziek. 20.00 uur. Bruinisse Pleintheater „Aquadelta". Algeme ne vergadering Cebeco Zuidwest. 13.30 uur. Zaterdag 11 december Scharendijke De Putmeet. Poppentheater „Al te klein". 14.30 uur. De Putmeet. Bingo-dansavond. 20.30 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Postduivenshow. 14.00 - 22.00 uur. Zondag 12 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „De verre reis van Joris Jan". 14.30 uur. Maandag 13 december Zierikzee Ziekenhuis. Lezing over borstkan ker. 14.00 uur. „Huis van Nassau". Woningbouw vereniging „Beter Wonen", voor le den die wonen in Zierikzee en buiten Schouwen-Duiveland. 19.30 uur. Raadzaal Stadhuis. Gemeenteraads vergadering. 19.30 uur. Iona, Poststraat 25. Ontmoetings avond. 20.00 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Vergadering onder- wijskommissie Duiveland. 16.00 uur. Woensdag 15 december Drcischor „De Drie Schapen". Algemene leden vergadering „Landbouwvereniging Dreischor". 19.30 uur. (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17 30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774, (01110) 6564 Advertent les Bezorging (01119) 1660 DEN HAAG - De frakties van de regeringspartijen CDA en VVD en de grootste oppositiepartij, de PvdA, stemmen in beginsel in met het wetsont werp van de regering om de prijskompensatie in de partikuliere sektor per 1 januari achterwege te laten. In de bijdragen van deze frakties aan het verslag van de schriftelijke voorbereiding van het wetsontwerp, dat nog voor het kerstreces door de kamer zal worden behandeld, wordt door de drie grote frakties de ruil van prijskompensatie voor arbeidstijdverkorting met bijbe horende uitbreiding van werkgelegenheid toegejuicht. AMSTERDAM - Door het afnemend ziekteverzuim en een reserveverminde- ring zal de premie voor de ziektewet in 1983 voor de meeste bij het Gemeen schappelijk Administratiekantoor (GAK) aangesloten bedrijfsverenigingen lager zijn dan over 1982. RIJSWIJK - Het afleggen van het rij-examen wordt voor de tweede keer dit jaar duurder. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (C.B.R.) ver hoogt met ingang van donderdag zowel examengeld als de kosten van de eigen verklaring, met respektievelijk 11,6 en 12,5 procent. Dit heeft een woordvoer der van het C.B.R. in Rijswijk maandag bevestigd. Raad Zierikzee neemt maandag beslissing ZIERIKZEE - De raadsleden van de gemeente Zierik zee zullen tijdens de raadsvergadering van maandag 13 december een beslissing moeten nemen over de verkoop van een stuk grond aan de Haringvlietstraat in de wijk Poortambacht aan de PTT voor 182.815,exkl. b.t.w. Het ligt in de bedoeling dat de PTT op dit terrein, met een grootte van bijna 2.000 m2, een nieuw voorsorteer centrum gaat bouwen. CELLE - Bouwvakkers hebben in totaal 66 skeletten gevonden op enkele ki lometers van het voormalige concentratiekamp Bergen-Belsen. Dit heeft de politie maandag gezegd. Een politiewoordvoerder zei dat de bouwvakkers vrijdag eerst de stoffelij ke resten vonden van 30 mensen tijdens bouwwerkzaamheden voor een gym nasium bij het Britse legerkamp Bergen-Hohne, ongeveer drie kilometer van het gewezen nazi-kamp Bergen-Belsen waar meer dan 50.000 gevangenen zijn vermoord. Hij vertelde dat er sindsdien nog 36 skeletten zijn geborgen en dat het vinden van nog meer overblijfselen van slachtoffers niet kan worden uit gesloten. HUISSEN - Een rijnaak heeft maandagavond op de Rijn bij het Gelderse Huissen in dichte mist de ankerketting van een pont overvaren en de pont vervolgens meer dan vijf kilometer meegesleurd. Vijf passagiers wisten op tijd van boord te komen. Vier anderen sprongen in de rivier toen het veer met kracht van de wal werd losgerukt. Er deden zich geen persoonlijke ongeluk ken voor.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2