Beleidsplan gaat in op projekt-werkgelegenheid Ziekenomroep bracht de Sint bij de patiënten Doden door noodweer in de Verenigde Staten GEZOND SLAPEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT Stichting Woonwagenwerk Ontslag voor 5 werknemers bij machinefabriek Nemag Feest in Rode Kruis Ziekenhuis KNMI registreert ondergrondse kernproef ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling I 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 6 december 1982 139ste jaargang Nr. 23229 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Uitbreiding gemeentehuis Duiveland ZIERIKZEE - In de toekomst dienen Projekten-werkgelegenheid te worden opgezet voor woonwagenbewoners. Dat schrijft de Stichting Woonwagenwerk Midden- en Noord-Zeeland in het beleidsplan '82-'85. Projekten, waar de bewoners zelf initiatie ven in ontwikkelen en verantwoordelijkheden dragen voor werkzaamheden dienen volgens deze stichting gestimuleerd en ondersteund te worden. In Zierikzee, Goes en Middelburg hebben inmiddels oriënterende gesprekken plaatsgevonden over de even tuele mogelijkheden van zo'n werkprojekt. Volgens de stichting valt bijvoor beeld te denken aan het vervaardi gen van 4-wielige strandfietskarren, onderdelen voor aanhangers, frames voor aquaria, fietsreparaties of der gelijke aktiviteiten. Ten behoeve van deze werkprojek- ten worden ook kontakten onderhou den met de sekretaris van de provin ciale stuurgroep werkloosheid naast uiteraard het overleg met de bewo ners hierin. In het beleidsplan wordt verder meegedeeld, dat bij nadere opzet van een projekt de kontakten uitgebreid zullen worden met bijvoorbeeld het ministerie van ekonomische zaken, Kamer van Koophandel, technisch bureau, administratieve ondersteu ning. Positieve resultaten Ook worden door de Stichting konstakten onderhouden met ar beidsbureaus en uitzendbureaus. De ze laatste hebben in een aantal geval len tot positieve resultaten geleid. De Stichting laat weten, dat uit er varing is gebleken, dat de werkge vers de woonwagenbewoners niet als eerste keuze nemen als zij vakatures hebben, de teruglopende ekonomi sche situatie heeft zeker negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid van woonwagenbewoners. Men acht het mede daarom van groot belang, dat goede sloopterrei- nen en onderdelenterreinen ter be schikking staan. Door de toenemen de vraag naar gebruikte auto's en auto-onderdelen hebben de slopende en onderdelen verkopende bewoners meer terrein nodig. De Stichting acht het noodzakelijk, dat gemeenten in een aantal gevallen onder huurkon- dities industrieterrein ter beschik king stellen, aangezien anders de ge bruikte auto's en onderdelen op het woongedeelte worden neergezet met alle kwalijke gevolgen van dien. Voldoende oppervlakte ,,De werkterreinen dienen uit vol doende oppervlakte te bestaan zodat eventueel ook een werkschuurtje neergezet kan worden, zodat ook on der slechte weersomstandigheden doorgewerkt kan worden. Deze sloop- en onderdelenterreinen dienen goed gescheiden van het woongedeel te te worden gerealiseerd", aldus de Stichting. Bij het te ontwikkelen Provinciale Autowrakkenplan zal voor de Stich ting de werkgelegenheid van de be woners voorop staan. De milieu hy giënische eisen dienen zodanig ge hanteerd te worden, dat de werkgele genheid van de bewoners niet in ge vaar komt. ZIERIKZEE - De direktie van de machinefabriek Nemag b.v. te Zierikzee heeft vrijdag aan drie personeelsleden ontslag aangezegd. Vandaag krijgen nog twee werknemers te horen dat er voor hen geen emplooi meer is binnen het bedrijf. De oorzaak voor deze ontslagen moet worden gezocht in het terug lopen van het aantal orders, aldus de direktie van het bedrijf. Over het ontslag van de vijf werknemers is enkele weken geleden al kon- takt geweest met de bonden, terwijl ook de ondernqpiingsraad van het bedrijf al geruime tijd op de hoogte was. Vandaag zal bij het ge westelijk arbeidsbureau een ontslagvergunning voor de vijf werk nemers worden aangevraagd. Het bedrijf verhuisde ongeveer drie jaar geleden van Rotterdam naar Zierikzee, en heeft op dit moment zo'n tachtig werknemers in dienst. Volgens de direktie zijn op korte termijn niet nog meer ont slagen te verwachten. ,,We hebben geprobeerd om met deze ontsla gen een beperking te bewerkstelligen in de niet-produktieve sfeer" Aldus de direktie. ZIERIKZEE -Werkterreinen voor woonwagenbewoners dienen voldoende oppervlakte te hebben, anders worden ge bruikte auto's en onderdelen op het woongedeelte neergezet met alle kwalijke gevolgen van dien". Dit schrijft de Stichting Woonwagenwerk in het beleidsplan '82-85. Op de foto: de situatie op woonwagenkamp De Val, dat zoals be kend binnen afzienbare tijd zal worden verplaatst naar het nieuwe terrein aan de Klerksweg. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. NEW VORK - Stormen met zware regenval die vorige week in Califor- nië opstaken en sindsdien andere ste den van de Verenigde Staten teister den, hebben tot dusver aan zeker 35 mensen het leven gekost. Dit weekeinde trok het noodweer over de Staten Louisiana en Mississip pi In de stad New Orleans stonden straten onder water. Alleen in Califor- nië vielen elf doden, terwijl in de Staten Illinois, Arkansas en Missouri in totaal 15 mensen het leven verloren. In Pennsylvania was het aantal doden drie en in de Staten Zuid-Dakota, New- Mexico, Arizona, Wyoming en Utah in totaal zes. Veel werk blijft nog te doen en zal er nog overblijven, en aan niemand zal de gelegenheid onthouden worden er het zijne toe bij te dragen. Seneca ZIERIKZEE - Ook in het Rode Kruis Ziekenhuis heerste het afgelopen weekend een sfeervolle Sinten klaasstemming. Vooral zaterdag was het feest toen de goedheiligman alle kinderen van het personeel van het ziekenhuis bij zich riep en kadootjes overhandigde. Dit keer konder niet alleen de kinderen en hun ouders hiervan genieten, maar ook de patiënten op de afdelingen werden van het gebeuren op de hoogte gehouden via de huisomroep. Tijdens het Sinterklaasfeest voor de kinderen van het personeel van het Rode Kruis Ziekenhuis, was een patientje in de 2aal aanwezig Twee Pieten overhandigen haar een kadootje, terwijl John Cevaal van de ziekenomroep een praatje met haar maakt (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Met een drieeneenhalf durend pro gramma gaf ziekenomroep Nomen Nescio met interviews en korte ver slagjes een beeld van de gang van zaken, zodat de patiënten het Sinter klaasfeest een beetje konder meebe leven. Voordat de Sint zaterdag werd bin nengehaald, verzorgde het Leger des Heils een spel- en luisterprogramma voor de jeugd. Ook de direktrice me vrouw A. Kortleve sprak de aanwezi gen nog even toe. Speciale aandacht vestigde ze op de ziekenomroep, die „fantastich werk verricht voor de pa- tienten hetgeen bijzonder wordt ge waardeerd", aldus de directrice. Wandeling Na het Sinterklaasfeest in de eet zaal, maakte de Sint met een stel vro lijke Pieten een wandeling over de afdelingen, terwijl kleine attenties werden uitgedeeld. En dit alles werd door de medewerkers van Nomen- Nescio via de huisradio aan de luiste raars doorgegeven. Het programma kon worden gerealiseerd door de tech nici Peter Mens en Peter Geldof, die in de eetzaal van het ziekenhuis een pro visorische studio hadden ingericht De presentatie lag in handen van Johan Cevaal, Marja Geldof en Inez van Oord. De ziekenomroep heeft plannen om tussen Kerst en Oud en Nieuw (stille dagen in een ziekenhuis) een serie programma's te verzorgen over uiteenlopende onderwerpen. VERENIGDE NATIES In Afgha nistan. Laos en Cambodja zijn sedert 1975 bijna 10.000 mensen omgekomen door het gebruik van chemische wa pens door Sowjet- en Vietnamese troepen. Dit heeft een hooggeplaatsr Amerikaanse funktionaris vrijdag meegedeeld. Gary Crocker, militair en politiek analytucus op het State Department, zei tegen journalisten dat een grote hoeveelheid bewijsma teriaal het gebruik van dergelijke wapens aantoonde. De schatting was echter conservatief daar het moeilijk werd informatie uit Afghanistan en Zuidoost-Aziê daarover te verkrij gen. Aan onze abonnees De voortdurende kostenstijgin gen noodzaken ons de abonne mentstarieven aan te passen. Per 1 januari 1983 zijn deze tarie ven als volgt vastgesteld: Jaarabonnement 141,00 Kwartaalabonnement f 37,00 Los nummer f 0,75 De verhogingen zijn door het Min. van Economische Zaken toege staan. DE DIRECTIE DE BILT - De Sowjet-Unie heeft zondagmorgen in het proefgebied Se- mipalatinsk in Kazakstan een onder grondse kernproef genomen. Dat heeft een woordvoerder van de seismologi sche dienst van het KNMI in de Bilt, waar de proef werd geregistreerd, zon dag meegedeeld. De kracht van de explosie was 6,2 op de schaal van rich ter hetgeen volgens de woordvoerdei overeenkomt met een sterkte van min stens 150 kiloton. Het KNMI regi streerde de explosie om 04.37 uur Nederlandse tijd, dat is 09.37 plaatse lijke tijd. Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemalre vind! u alles wal ij weten moet. Verwachting tot dinsdagavond: Opklaring-en Droog weer met opklaringen, mini mumtemperatuur om het vriespunt; middagtemperatuur ongeveer 5 gra den; zwakke tot matige wind. draai end van noordoost naar zuidoost WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 9 dec. Woensdag: Veel bewolking Kans op neerslag: 70%. Minimumtemp.: 5 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 5 Donderdag: Veel bewolking Kans op neerslag 80%. Minimumtemp.: 5 gr Middagtemp.: 8 gr Windkracht: zuidwest 6 Vrijdag: Kans op neerslag. 70%. Minimumtemp 5 gr. Middagtemp.: 7 gr. Windkracht - zuidwest 6 ZON- EN MAANSTANDEN 7 dec. Zon op 8.33, onder 16.30 Maan op onder 13.40 Laatste Kwartier: 7 december (16.53) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 7 dec. 7.30 20.30 1.16 13.54 Doodtij: 10 december HET WEEROVERZICHT DE BILT - Een kleine depressie trekt maandagmorgen van zuidwest naar noordoost over ons land. De de pressie brengt in het zuidoosten van het land een flinke hoeveelheid re gen. Na het wegtrekken van de de pressie breiden zich van het noord westen opklaringen over het land uit De middagtemperatuur wordt ongeveer zes graden, behalve in die gebieden waar mist blijft hangen, daar blijft de temperatuur lager De depressie wordt gevolgd door een ho- gedrukgebied, dat zich in de nacht van maandag op dinsdag boven ons land zal bevinden Er vormt zich dan op uitgebreide schaal mist. waarbij dc temperaturen tot om het vriespunt dalen. i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1