ERIC DE NOORMAN KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG OVERDENKING Een doopsel van bekering SUCCESJES Heren- en jongens western laarzen HAGE'S SCHOENEN 8 Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur eerw. heer De Jong. Hoogerheide. 11.00 uur ds. Assendorp. 19.00 uur ds. Van den Ban, Nieuwerkerk. Kerk- werve: 11.00 uur eerw. heer v. d. Ploeg, Goes. Serooskerke: 10.00 uur ds. Bolijn; 11.30 uur zondagsschool. Burgh: 10.00 uur ds. Baas. Haamste de: 10.00 uur ds. Baks; 19.00 uur kand. J. Wegerif, Spijkenisse. Renes- se: 9.30 uur kand. J. Wegerif. Noord- welle: 11.00 uur kand. J. Wegerif. Scharendijke: 9.30 uur mevr. De Boon-Tol, Spijkenisse. Brouwersha ven: 11.00 uur ds. Schneider, 9.45 uur zondagsschool. Zonnemaire: 9.30 uur ds. Schneider, H.D.; 11.00 uur zon dagsschool. Noordgouwe: 9.30 uur ds. Geers. Dreischor: 11.00 uurds. Geers; 17.00 uur zondagsschool kleinen, •19.00 uur zondagsschool groten. Ouwerkerk: 10.00 uur dienst, 10.00 uur zondagsschool. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. Van den Ban, H.D. Oos terland: 10.00 uur eerw. heer v. d. Berg, Yerseke; 18.00 uur ds. Bolijn, Serooskerke. Sirjansland: 10.00 uur ds. H. Binnekamp, Strijen; 18.30 uur ds. W. H. van Kooten, Hillegersberg. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur ds. Tee- kens. Lutherse Kerk Zierikzee: Geen dienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. W. B. Ob- bink, voorber. H.A.; 18.30 uur ds. J. Noordhof, 's-Gravenpolder. Haam stede: 10.00 uur de heer J. van Leer dam, Serooskerke (W.); 19.00 uur ds. A. v. d. Waal, Middelhamis. Scharen dijke: 10.00 uur de heer D. de Best, Temeuzen, voorber.; 19.00 uur de' heer J. Hartkamp, Brielle. Brou- wershaven/Zonnemaire: 10.00 en 18.30 uur ds. P. A. de Bres, Dinxper- lo. Nieuwerkerk: 10.00 uur de heer J. Verheul, Spijkenisse; 17.00 uur de heer J. van Leerdam, Serooskerke (W.). Bruinisse: 10.00 uur ds. Eikel boom. Haamstede; 17.00 uur kand. Jobsen, Heinkenszand. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur ds. Meijer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. De Graaf. Kerkwerve: 10.00 uur Dienst Gedurende de Adventstijd, waarin we nu zijn en ons voorbereiden op de komst van de Heer, zowel in ons ei gen hart als in onze samenleving, treedt de figuur van Johannes de Do per, ongeveer 30 jaar oud zoals Jezus, op de voorgrond in de liturgie of de kerkelijke vieringen. Johannes de Doper leefde niet iib dé rumoerige drukte van de menselijke samenleving, waarin vele stemmen verstommen, maar in de stilte van de woestijn, waar de diepere gronden van een mensenleven de gelegenheid krijgen tot leven te komen. Daar was hij een vrij man, die een sober leven leidde: hij droeg een kameelharen kleed en voedde zich met sprinkha nen en wilde honing. Daar in de stilte van de woestijn „kwam het woord van God over Jo hannes". Van Godswege kreeg Jo hannes de opdracht tot prediking. Wat hij van nu af aan gaat doen, is geen zelf uitgedacht mensenwerk, dat hij naar eigen goeddunken kan gaan verrichten, maar een goddelijke opdracht, die hem van boven is gege ven en die hij getrouw of in gehoor zaamheid aan God ten uitvoer zal brengen. Wat is de inhoud van deze opdracht van Godswege? Het evangelie van Lucas zegt hierover: „Hij begon op te treden in heel de Jordaanstreek en een doopsel van bekering te preken tot vergeving van zonden". Hij treedt op in naam van God, hij spreekt of verkondigt het woord van God. hij maakt een boodschap van God wereldkundig. En deze boodschap houdt in „een doopsel van bekering". Bekering is je zelf omkeren en precies de andere kant uitgaan; niet meer op je zelf ge richt zijn maar je op God (laten) rich ten; niet meer leven vanuit eigen in zicht maar je door God laten beteren; niet je eigen weg gaan maar de weg van God volgen. Deze bekering vraagt de inzet van je hele leven; het is geen vemisje aan de buitenkant, die je anders doet schijnen dan je werkelijk bent, maar een gebeuren, dat je raakt tot in het diepst van je hart en waardoor je werkelijk een nieuwe of heel andere mens wordt en heel anders gaat le ven. Johannes preekt dan ook een „doopsel" van bekering „tot verge ving van zonden". Doopsel is „hele maal erin onder gedompeld worden", helemaal gereinigd wor den van zonde of zelfzucht, en een nieuw leven beginnen in hechte ver bondenheid met God. Lucas licht dit toe met woorden van de profeet Jesaja: Elk dal van aardse gezindheid zal moeten wor den gevuld, elke berg of heuvel van menselijke hoogmoed zal geslecht moeten worden de kronkelpaden van onoprechtheid zullen recht getrok ken moeten worden, en de oneffen wegen van ruwe zeden of levensstijl zullen effen moeten worden. En dan zal heel de mensheid óf zul len alle mensen Gods redding zien, nl. bevrijding van alle benauwenis- sen, die ons nu knellen, en nieuw le ven vanuit God, waarbij wij elkaar - in waarheid recht in de ogen kunnen zien. elkaar - in gerechtigheid - recht zullen doen en allen zullen geven waar zij als mens recht op hebben, en elkaar in liefde - zullen bejegenen als broeders en zusters, omdat we al len kinderen zijn van dezelfde vader. Wij mogen ons zelf christenen noe men, maar de vraag wordt aan ieder van ons geteld: Zijn we het ook wer- kelijk"* Le Adventstijd nodigt ons daartoe uit, want met de woorden van Johannes roept de Kerk ons op tot een „doopsel van bekering tot vergeving van zonden". Pastor H. de Graaf des Woords; 15.00 uur ds. P. den But ter, Middelhamis. Haamstede: 10.00 en 15.00 uur ds. H. P. Brandsma, H.A. en dankz. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur lees- dienst. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uurds. Van Gelder. Oosterland: 10.00 en 14.30 uur leesdienst; 18.30 uur ds. Van Gelder, Nieuwerkerk. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst, in de Lutherse kerk. Nieu werkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur lees dienst. Oud-Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 9.30 uur. Haamstede: zo. 11.30 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. v. d. Valk. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Lopik: J. P. Nap, Ne- derlangbroek. Bedankt voor Harderwijk: B. Oosterom, Maarssen; voor Kapelle: J. L. Ravesloot. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Zeist: J. Brons, Urk. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Nijkerk: A. Moerker ken, Nieuw-Beijerland. Aangenomen naar Rijssen-Zuid: J. Kareis, Beekbergen. SCHEEPVAART Acmaea, 1-12 van Hongkong naar Singapore «IsFedlloyd Barcelona, 1-12 30 west noord west Lissabon naar Aalborg Nedlloyd Djima, 1-12 250 noord oost Okinawa naar Hongkong Nedlloyd Delft, 2-12 te Jeddah Nedlloyd Tasman, 1-12 160 west Kre ta naar Tilbury Ondina, 1-12 200 zuid west Flores naar New York MARKTBERICHTEN De Eierveilingen BARNEVELD, 2-12. Coöp. Veluw- se Eierveiling: Aanvoer 4.388.610 stuks. Stemming: traag. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 12,70; 55-56 gram 13,30- 13,40; 60-61 gram 13,65; 65-66 gram 13,95 - 12,70. Eierveiling: Aanvoer 1.404.000 stuks. Stemming: rustig. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 12,90 - 13,00; 56-57 gram 13,60 - 13,80; 61-62 gram 13,85 - 13,85; 66-67 gram 13,55 - 13,45. Eiermarkt: Aanvoer ca. 850.000 stuks. Handel: kalm. Eieren van 48-54 gram 12,50 -ƒ 13,25 per 100 stuks, kg-prijs 2,60 - 2,45; 57-61 gram 13,50 - 13,60 per 100 stuks, kg-prijs 2,36 - 2,23; 64- 67 gram 13,60 per 100 stuks, kg- prijs 2,13 - 2,03. Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 2-12. Aanvoer: 210 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 1900 - 3150; voljarige 1650 - 2550; 2'^-jarige, luxe (merries) 1450 -ƒ 2150; 2'/2-jarige luxe (hengsten) 1350 -ƒ 2050; l'/j «jarige, luxe (merries) 800 -ƒ 1650; IVt- jarige, luxe (hengsten) 750 -ƒ 1500; veulens, luxe merries 550 -ƒ 1200; veulens, luxe hengsten 550 -ƒ 1100; hitten 475 - 1400; Shetlandse po ny's (ruins) 200 - 400; Shetlandse pony's (merries) 250 - 500. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 5,95 - 7,00; oude slachtpaar- den 5.45 - 6.75. De handel lui. DEN HAAG - Nog deze maand wor den de rijksstudietoelagen en tege moetkomingen in studiekosten uit betaald van ongeveer 15.000 studen ten bij het wetenschappelijk en ho ger beroepsonderwijs die er anders tot januari op hadden moeten wach ten Dit heeft minister Deetman mee gedeeld in aanvulling op vragen van Tweede-Kamerleden over de vertra ging van uitbetalingen. AMSTERDAM De sluiting van de Amsterdamse droogdokmaatschap pij (ADM) zou de aantasting van een essentieel en onmisbaar deel van de Amsterdamse industriële kapaciteit betekenen en daarmee het wegvallen van een van de pijlers van onze eko- nomie. Dit zei woensdagmiddag bur gemeester W. Polak in de gemeente raad over de dreigende ondergang van de ADM. Volgens de burge meester gaat het niet alleen om een scheepswerf en 1600 direkte ar beidsplaatsen, maar ook om ruim duizend arbeidsplaatsen bij de toele veringsbedrijven. Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten, bloemen en attenties, die wij na de geboorte van onze zoon GIJS hebben ontvangen. JAN en HENNY DE JONGE Zierikzee, december 1982 St. Jacobstraat 5 Plaats uw familieberichten In de Zierikzeesche Nieuwsbode HAN PHILIPOOM en COBIE DEURLOO gaan trouwen op 10 december 1982 om 14.45 uur in het stad huis te Zierikzee. De kerkelijke inzegening vindt plaats om 15.30 uur in de Gasthuiskerk te Zierikzee door ds. C. L. de Rooij. We houden een receptie van 20.30 tot 22.00 uur in Restaurant „de Hofstede" te Burgh-Haamstede. Ons adres: Schouwenbank 64, 4301 ZS Zierikzee. BERT VAN DEN BOS ELMA VERTON geven u, mede namens wederzijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden op vrijdag 17 december a.s. om 14.00 uur in het stad huis te Brouwershaven. Kerkelijke inzegening om 14.45 uur in het Ned. Herv. Ver. gebouw Nieuwstad 13 te Brouwershaven door de weleer waarde heer ds. Schneider. Gelegenheid tot feliciteren van 19.00-21.00 uur in het „Ton- nenmagazijn" te Brouwershaven. December 1982 Korte Ooststraat 1, 4307 LC Oosterland Hoogenboomlaan 18, 4325 DH Renesse Toekomstig adres: Kromwal 27, 4318 EJ Brouwershaven Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de felici taties, bloemen, planten en cadeau's die wij bij ons huwelijk mochten ontvangen. Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden. RINI en WILMA TROMPER 4315 CC Dreischor, december 1982 Bogerdweg 12 Hiermee bedankt de Vogelvereniging „Zang en Kleur" iedereen die meegeholpen heeft de tentoonstelling te doen slagen. Bestuur Vogelvereniging „Zang en Kleur" afd. Schouwen-Duiveland Na een liefdevolle verzorging in het verpleegtehuis „De Samaritaan", is van ons heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma WILHELMINA VERJAAL Weduwe van WILLEM DIRK KOOMAN op de leeftijd van ruim 88 jaar. Haamstede: E. D. HANSE-KOOMAN M. O. HANSE MARCEL, ELJO en JOANNE 4328 NP Burgh-Haamstede, 3 december 1982 Koudekerkseweg 8 De begrafenis zal plaatshebben dinsdag 7 december a.s. om 14.45 uur op de algemene begraafplaats te Scharendij ke, voorafgegaan door een rouwdienst in „De Putmeet" aldaar. Aanvang 14.00 uur. Gelegenheid tot condoleren in bovengenoemd gebouw, na afloop van de begrafenis. Langs deze weg betuigen wij u onze welgemeende dank, voor de vele blijken van medeleven, welke wij mochten ontvan gen na het overlijden van onze geliefde moeder, behuwdmoe- der en oma CORNELIA DUINHOUWER-SLAATS Tevens danken wij de heren doktoren en verplegend perso neel van het Zweeds Rode Kruis Ziekenhuis te Zierikzee voor hun liefdevolle verpleging. Familie DUINHOUWER Brouwershaven, december 1982 Voor de vele blijken van deelneming die wij mochten ont vangen bij het overlijden op 18 oktober jl. van onze geliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader de heer izaAk zorge zeggen wij u hartelijk dank. Oosterland: Rijswijk (Z.H.): Naaldwijk: A. P. J. FIERENS-ZORGE H. FIERENS J. H. VAN AST-ZORGE J. VAN AST P. C. BOLKENBAAS-ZORGE J. W. BOLKENBAAS Klein- en achterkleinkinderen December 1982 Te koop: 3 nieuwe scheerhoofden voor zijn Philishave! T/m morgen 10 procent korting. Radio v. d. Berge, Zevenhuisstraat 6. Verlichting t/m morgen tien procent korting. Radio v. d. Berge, Zevenhuisstraat 6. Snuf en de Zwarte toren, een nieuw boek van Piet Prins. Evang. Boekwinkel, Meel- straat 1, Zierikzee, tel. 2624 Elk jaar weer kiest Sint Nico- laas bij ons uit de geweldige kollektie aardewerk - koper en riet het kado voor het (lief je) van Zwarte Piet. Wo., do. en vr. 's avonds van 19.00 tot 21.00 uur geopend. Bloemen en tuincentrum C. W. Jonker. Hogezoom 20, Haamstede, tel. 01115-1383. Overjarige eiken wandmeu- bel, 2Vz element van 2995,- voor 1495,-. Duivelands Meubelhuis BV, tel. 01114- 1213 of 01113-1513. Wij hebben veel goede kin derboeken voor de kerst. Speciaal voor zondagscholen en clubs. Evang. Boekwin kel, Meelstraat 1, Zierikzee, tel. 2624. Zelfleggers 10% korting op alle kamerbreed tapijt, gra tis thuisbezorgd. Deurloo Zierikzee. Vanaf dinsdag 7 december a.s. zelfgekapte kerstbomen in alle maten, ook met kluit. Kwekerij Marco de Rijke, Zandweg 22, Zierikzee, tel. 01110-3365. Nieuwe piano's. Klasse pia no's, met 10 jaar garantie. Nu tijdelijk 50% korting. J. van Urk, Westersingel 42, Rotter dam, 010-363500. Philips transistorradio 120,—, batterij en lichtnet. T/m 4 december tien procent korting. Radio v. d. Berge, Zierikzee. Enige gebr. zig-zag naaima chines 150,- p.st. G. J. Wil brink, K. St. Janstraat 3-5, Zierikzee, tel. 01110-2923. Geef een echte leren poef als Sint-Nicolaas kado. Volop keus. Prijs 99,-. Tuinman, Mol 19, Zierikzee. Hubo Karweishop Renesse voor vloerbedekking, novi- lon, biezentegels, tegen scherpe prijzen. Tel. 01116- 1343. Scanners, alle kristallen 27- MC en video. I.B. Telecom, Markt 33, Brouwershaven, tel. 01119-1770. Uitlaten groot en klein moet je bij Albert's Autowasseret te zijn. Zelfmontage 15% kor ting. Tel. (01114) 2200, b.g.g. (01114) 2775. Oude blikken hanglampjes, oude emaille kannetjes, ke tels, vergiet enz. Apothekers flesjes, eierrekje, vazen, droogbloemen. Bij de Vaate Antiek, Nieuwe Haven 103. Kittekat blikvlees van 1,80 nu 1,40 (zolang de voorraad strekt). G. J. Wilbrink, K. St. Janstraat 3-5, Zierikzee, tel. 01110-2923. Wegens overcompleet zeemo len 2 x gebruikt. Tel. 01110- 3411. Uitneembare betonloods afm. 6 x 12 m zijwand 3,30 m "met schuifdeuren. Loods nog opgebouwd te zien op ons ter rein. Zelf afbreken en wegha len. Prijs slechts 5000,- excl. btw. Aannemingsbedrijf- Bouwmarkt Jan P. Boogert b.v., Wilgenstraat 1, Ooster land, tel. 01114-1641. Vanaf dinsdag 7 december a.s. zelfgekapte kerstbomen in alle maten, ook met kluit. Kwekerij Marco de Rijke, Zandweg 22, Zierikzee, tel. 01110-3365. In Ouwerkerk mooi gelegen, schitterende bungalow met garage op 1200 m2 grond, zeer compleet geïsoleerd, dus zuinig stoken, grote woonka mer met openhaardpartij, complete badkamer en luxe keuken, verwarmde plavui zen vloeren, 4 slaapkamers, extra douche, en dat alles voor 300.000,-. Bel voor af spraak 01114-2400 (na 18.00 uur). Rolluik bestellen Deurloo bellen, vraag gratis prijslijst. Wij zijn voordeliger en heb ben betere kwaliteit en bete re ervaring. Bel nu: 01110- 5951. Overjarige salontafels, eiken 60 x 130, van 398,- voor 150,-. Duivelands Meubel huis BV, tel. 01114-1213 of 01113-1513. Alle evenementen Sportpa leis Ahoy, tel. (01116) 1473 bellen. VOORDEELAANBIEDING Diverse modellen vanaf f 89.90 Nieuwerkerk - Telefoon 1416 Lieve kleine kadootjes, b.v. wandbordjes opgemaakt met droogbloemen 5,50; droog bloem boeketjes v.a. 3,50; keramiek olielampjes 7,50; wit stenen kaarsenstan daardje 3,50 en veel leuke potjes, pulletjes en vaasjes in mini-prijsjes. Wo., do. en vr. 's avonds van 19.00 tot 21.00 uur geopend. Bloemen- en tuincentrum C. W. Jonker, Hogezoom 20, Haamstede, tel. 01115-1383. Rolluiken, in alle maten, past op elk kozijn, verkrijg baar bij: Bouwmarkt Jan P. Boogert B.V., Wilgenstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Friskies kattevoer (blik), normaal 1,70, aanbieding ƒ1,- (zolang de voorraad strekt). G. J. Wilbrink, K. St. Janstraat 3-5, Zierikzee, tel. 01110-2923. Benzine 8 cent per liter goed koper (contant). Autobanden gratis leggen en uitbalance ren korting. Maakt u even een afspraak 01114-1495 in Oosterland, St. Joostdijk 41 - Burg. v. d. Havestraat 48a. Autobedrijf Ista, uw dealer voor Leyland en Subaru. Voor echte amandelspijs roomboter bladerdeeg naar reform- en dieethuis Joppe, Poststraat 31, Zierikzee, tel. 01110-2067. Bij ons echte steenstrippen voor 9,95, 29,75 en 39,75 per m2 incl. B.T.W. Levering uit voorraad. Bouwmarkt Jan P. Boogert B.V., Wil genstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Philips Ladyshave, batterij en lichtnet 59,—, t/m 4 de cember tien procent korting. Radio v. d. Berge, Zeven huisstraat 6, Zierikzee. Tot 10% korting op alle nog voorradige 1982 caravans: Adria (type A.C.), Bürstner, Chateau, Hobby, home-car. Tevens 30 occasions. Sta caravans, nieuw en gebruikt ±25 st. Caravancentrum „De Smokkelhoek", Biezelinge, tel. 01102-1623. Openhaardhout. Thuisbe zorgd of af te halen in Schou wen. Tel.: 01.100-14308. Hallo alternatieve Sint Niko- laas! Een mini kerstboom in pot (na 26 december in de tuin) voor 8,50. Bloemen- en tuincentrum C. W. Jonker, Hogezoom 20, Haamstede, tel. 01115-1383. Overjarige bankstellen: zwart van 2995,- voor 1495,-; gestoffeerd van 3495,- voor 1695,-; eiken effen van 2695,-voor 1995,- eiken bloemstof van 1795,- voor 1295,-. Duivelands Meubelhuis BV. tel. 01114- 1213 of 01113-1513. Damesfiets i.p.st. 150,-. Scanner met kristallen 250,- Tel. 01113-2543. Klassiek bankstel z.g.a.n. 450,-. Bontmantel Veulen naturel mt. 42, nieuw 850,-. Tel. 01114-1473. 1 pers. opklapbed, koelkast, autozitje en een mahonie houten boot. Tel. 01115-2002. Wishkasnu/ 1,80 per blik! G. J. Wilbrink, K. St. Janstraat 3-5, Zierikzee. tel. 01110-2923. Tompoes literblik van 2,35, aanbieding 1,80. G. J. Wil brink. K. St. Janstraat 3-5, Zierikzee, tel. 01110-2923. Sint Nicolaas-tips, ook voor de kleinste beurs: amaryllis- bol 6,75; gemengd bloem- bolpakket (125 bollen in 9 soorten) 22,50; verder: tul pen, hyacint en krokusbolle tjes, alle in geschenkverpak king. wo., do. en vr. 's avonds van 19.00 tot 21.00 uur geo pend. Bloemen- en tuincen trum C. W. Jonker, Hoge zoom 20, Haamstede, tel. 01115-1383. Compressor, lichtnet, vat 50 1. Kompleet 550,- met af slag. Trekhaak: 92 cm en 110 cm breed 20,-. Tel. 01119- 1722. Een groot assortiment wan den, vloertegels en plavuizen vindt u natuurlijk bij Tegel- handel de Boerderij. Alle kleuren en soorten, wandte- gels reeds vanaf 7,- m2. Al les uit voorraad leverbaar, ook zaterdags geopend. Lan- geweg 59, Anna Jacobapol- der, tel. 01677-2632. Philips transistorradio's, lichnet en batterij 120,-, t/m 4 december tien procent korting. Radio v. d. Berge, Zevenhuisstraat 6, Zierikzee. Video-spel. Tel. 01117-2005. Piano. Tel. 01110-4686. 1 paar kunstschaatsen, wit, maat 39 25,-; 1 paar kunst schaatsen, wit, maat 41 30,-; 2 paar voetbalschoenen, maat 4Vi en 5lA. Tel. 01114- 1687. Zierikzee: toestanden van destijds: 108 afbeeldingen met tekst over „oud-Zierik- zee". Prijs 24,90. De Zeeuw- sche Boekhandel - in de Kor te St. Janstraat 17 - Zierik- Te koop gevraagd: Loop- en sloopauto's. Te koop volop onderdelen van div. auto's. Auto-sloperij Ad Stouten, Ringweg la, Ooster land. Tel. (01113) 2130 b.g.g. (01114)1469. Oude metalen en 2e hands bouwmat. Tevens te koop: 2e hands bouwmat. en curiosa. H. W. de Vrieze, Caustraat 15, tel. 01110-4044 of 6032, Zierik zee. Gebruikte weide palen en ge bruikt schapengaas. S. L. de Feiter, Dreef 21, Burgh, tel. 01115-2253. Te huur: Knolselderij/reiniger, grote capaciteit. M. P. van 't Hoff, tel. 01114-1962. Te huur gevraagd: Oogst '83. 2 ha grond voor knolselderij; 2 ha grond voor witlof wortels. J. J. Steen- poorte, Zeedijk 4, 01114-2716. Personeel aangeboden: Voor ramen wassen, tevens schoonmaakwerkzaamheden belt u 01114-1813. Schoon maakbedrijf De Jong, van huis uit schoner. Ook voor reiniging van uw dakgoten. Woningruil gevraagd: Op Schouwen-Duiveland huur tot 600,- eensgezins woning. Tel. 078-174044 aan te bieden grote eensgezins woning, prachtige omgeving uitenwijk, huur 540,- per mnd. Gevraagd: Oude kasten en eventueel ar chiefkasten. Tel. 01110-2506. Huisdieren: Trimhuis „De Vospit" tfe Kerkwerve, mw. Meiners- Kagie. Trimmen/plukken v. alle honden. Tel.: 01110-4816} Diversen: Koeltechnischburo Kemink (01110)4537. Service en plaat sing van koel-, vries-en air- cond.-installaties. Slijpen van zaagkettingen. Blom b.v., Burgh-Haamste de. 01115-2020. Laat nu alvast schaatsen slij pen. Jan de Jonge. Zierikzee, St. Jacobstraat 17-19. Ben je een aanstaand bruidje en wil je het gratis felicitatie pakket, bel of schrijf mevr. de Vin-Gasteels, Muijeweg 9, Nieuwerkerk. 01114-1299. De huid van de beer 64. Omdat Gurd nog vrij rondloopt en de burcht vrijwel geheel onbewaakt is, zendt Er- win de krijgers, die op hem waren blijven wachten, terug en gaat alleen met Thorfinn verder. „Wist jij dat Olaf naar de Joms gevlucht was", vraagt Erwin. „Zeker," knikt Thorfinn. „En waarom ging je niet meev' „Ik mag die Joms niet zo erg", is het korte antwoord. Erwin doet het er het zwijgen toe. Als er iemand is, die Ingrid vinden kan, is het Thorfinn en de prins beseft, dat hij op dit mo ment min of meer van de jager afhankelijk is. In een weinig broederlijke stemming rijden ze naast elkaar voort, tot Thorfinn op een heuvel zijn paard inhoudt „Als ik het goed heb, moet Gurd hier ergens uit de bossen zijn gekomen en hier zou hij In grid ook gezien kunnen hebben", zegt hij. Zon der verder op Erwin te wachten, rijdt hij in de richting van de beboste hellingen. In spanning slaat Erwin hem gade Rusteloos zoeken Thor- finns ogen rond, terwijl hij langzaam langs de voet van de helling voortrijdt Dan roept hij eensklaps: „Hier Sporen van drie, vier paarden in galop en zij lei den in de richting van het pad naar het noor den Het pad, dat Ingrid volgde. Ik geloof, dat we beet hebben

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8