HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Verdiepen Westerschelde hangt af van regeling Maaswater Dit biedt de beeldbuis ELEKTRO LIEVENSE Minister Smit-Kroes: Opheffing staat van beleg in Polen Amerikaan krijgt kunsthart Consumentenbond voor rechter gedaagd Lionel Hampton in goede gezondheid na oogoperatie Duo bekent drie roofovervallen Celstraffen voor bouwfraudeurs Een betaalbaar kado 6 RIJSBERGEN - „Voor België is de verdieping van de Westerschelde erg belangrijk, terwijl Nederland groot belang hecht aan een bevredigende regeling voor het Maaswater. De bereidheid van Nederland om mee te werken aan de uitvoering van de verdieping van de Westerschelde wordt bepaald door de Belgische bereid heid eindelijk iets te doen aan de regeling die verbete ring brengt in verdeling en kwaliteit van het Maaswater". Dit zei donderdag minister Smit- Kroes van verkeer en waterstaat bij de opening van het Belgisch-Neder landse douanekomplex aan de E10. De bewindsvrouw zei, dat door de in stelling van een technische Maascom missie onlangs, nu tenminste de mo gelijkheid is geschapen dat de twee landen met elkaar over Maas vraagstukken kunnen praten. ,,Dat heeft Nederland weer enige hoop ge geven." BEIROET - Israëlische troepen houden 112 Palestijnse medewerkers van de VN-organisatie voor de hulp aan Palestijnse vluchtelingen (UNR- WA) in Zuid-Libanon vast. Dit heeft het hoofd van de UNRWA, Olof Ryd- beck, donderdag tijdens een perskon- ferentie gezegd. Ze worden volgens Rydbeck al sinds de Israëlische inva sie in Libanon (6 juni) gevangen ge houden. Bovendien heeft het Libane se leger kortgeleden 10 Palestijnse medewerkers van de hulporganisatie geïnterneerd. Dit heeft John Defra- tes, een van de leidende funktiona- rissen van de UNWRA in Libanon, gezegd. BRUSSEL - Enkele NAVO-landen hebben van Polen onofficieel te ho ren gekregen dat de staat van beleg in dat land op 13 december wordt op geheven. Dit is uit westerse diploma tieke bronnen in Brussel vernomen. De boodschap zou zijn overge bracht aan de westerse ambassa deurs in Warschau. De staat van be leg, die de Poolse autoriteiten vorig jaar december afkondigden, wordt opgeheven en alle geïnterneerde le den van de verboden vakbond Soli dariteit worden in vrijheid gesteld, zo zou de westerse regeringen zijn meegedeeld. In diplomatieke kringen wordt er op gewezen dat de boodschap erop gericht kan zijn de NAVO-ministers van buitenlandse zaken, die op 9 en 10 december gaan praten over de sancties tegen Polen, te beïnvloeden. De landen van NAVO verbinden drie voorwaarden aan het opheffen van de sancties tegen Polen: het beëindi gen van de staat van beleg, vrijlating van de gedetineerden en het hervat ten van de dialoog tussen staat, kerk en vakbonden. SALT LIKE CITY (UTAH) - Een 61- jarige Amerikaan is in de nacht van woensdag op donderdag (plaatselijke tijd in de VS) geopereerd voor de in- plantatie van een kunsthart. Het is voor het eerst dat bij een mens een kunsthart wordt ingebracht. De ope ratie. die werd uitgevoerd op het me disch centrum van de universiteit van Utah, duurde tussen de drie en vijf uur. De patiënt is de ex-tandarts Bar ney Clark, wiens hart woensdaga vond een korte tijd stilstond. Het moest met schokken weer op gang worden gebracht, waarna werd besloten de operatie die donderdag zou moeten beginnen, te vervroegen. De oefening van het douanekom plex volgt bijna elf jaar na de openstelling van de snelweg zelf. Vrachtverkeer De aanleiding tot de bouw van het komplex was de afhandeling van het zware vrachtwagenverkeer bij grensoverschrijding. De vracht wagens moesten daarvoor via een aparte -route („Wernhout via Rijsber- gen") door de bebouwde kom van Rijsbergen en Zundert rijden. Die omleiding van het vrachtver keer heeft in het verleden tot fel ver zet van de bevolking geleid. On danks tussenmaatregelen, reden er volgens Smit-Kroes in 1980 nog twee duizend vrachtauto's per dag door de dorpen. Hoewel een teken van bedrijvig heid, bleef de aanwezigheid van het zware verkeer een „bedreiging voor het woon- en leefmilieu". Door de bouw van het douanekomplex en daardoor het verdwijnen van de aparte afhandeling van het vracht wagenverkeer aan de grens, „gaan Rijsbergen en Zundert een nieuw verkeerstijdperk tegemoet". Daar toe liet de minister symbolisch het bekende bord „Wernhout via Rijs bergen" verdwijnen. Pijnlijke beslissing De overgang naar de E10 is voor het lokale bedrijfsleven een zeer pijnlijke beslissing geweest, zo me moreerde de bewindsvrouw. „Men moet bedenken, dat het provinciaal bestuur thans de mogelijkheden on derzoekt om nabij de E10 een bedrij ven terrein op te richten. Met name voor die Zundertse ondernemers die zo dicht mogelijk bij het grensgebeu- ren willen zitten. De studie daarnaar is in goede samenwerking met de beide gemeentebesturen aan de gang", aldus Smit-Kroes. DEN HAAG - Het vakcentrum le vensmiddelen heeft een zogenoemde bodemprocedure aangespannen te gen de Consumentenbond, het vak centrum (werkgeversorganisatie voor zelfstandige levensmiddelende taillisten met 2300 leden) wil via de rechter de Consumentenbond dwin gen op te houden met prijsvergelij kingen waarin alle zelfstandige on dernemers die binnen een kommer- ciële organisatie samenwerken (Spar, Vivo en dergelijke) op één hoop worden geveegd wat hun prijsstelling betreft en vervolgens met grootwinkelbedrijven worden vergeleken die in al hun filialen de zelfde prijs rekenen (bij voorbeeld AH en Edah). Het vakcentrum spreekt van het vergelijken van koei en met paarden. Raadsman mr. J. C. A. Stevens van het vakcentrum vindt, dat de wijze van prijsvergelijking onjuist is, scha de veroorzaakt, in strijd is met de zorgvuldigheid die in het maatschap pelijk verkeer vereist is en derhalve onrechtmatig is. Tenslotte kondigde de minister de uitbreiding van douanebevoegdhe den bij nog een aantal grensovergan gen aan: bij de nieuwe rondweg van Essen en Nispen, aan de E3, waar door de bebouwde kommen van Reu- sel en Arendonk worden ontlast. Ver der aan de E39 bij Maasmechelen en aan de E9 bij Eijsden-Moelingen. NEW YORK - De Amerikaanse mu sicus Lionel Hampton was donder dag in goede gezondheid nadat er een plastic lens in zijn rechteroog was ge bracht. Dit hebben medewerkers van het ziekenhuis gemeld. Hampton, die 75 jaar is, onderging een operatie van een uur omdat hij lijdt aan grijze staar. Men verwacht dat hij zondag zodanig zal zijn her steld dat hij weer kan optreden. Volgende maand zal Lionel Hamp ton ook een lens in zijn linkeroog la ten inbrengen. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG - Tien politiemensen, een team van de brandweer en een dierenambulance zijn in de nacht van woensdag op donderdah bijna drie uur lang in touw geweest om een ge signaleerde rode vos in het centrum van Den Haag te vangen. Het dier werd rond kwart voor twee door twee agenten bij de Groenmarkt ont dekt, doch na een achtervolging ver stopte de vos zich onder een vlonder in het Weseinde. Ondanks het graven van een geul kon het dier niet wor den bereiktm zodat uiteindelijk twee schoten uit een verdovingspistool uitkomst boden. De vos, waarvan de herkomst niet bekend is, werd daar na overgebracht naar het dierenop vangcentrum in Nootdorp. DEN HAAG - Het Landbouwschap heeft de regering gevraagd, haar in vloed aan te wenden opdat in de overeenkomst inzake de tuinders- gasprijs tussen Schap, Gasunie en Vegin (gastdistributiebedrijven) de zogenaamde 30.000 m3-grens wordt afgeschaft. Met dit verzoek, gedaan in een donderdag verzonden tele gram, geeft het Landbouwschap steun aan de motie,' die het Tweede- Kamerlid Van der Sanden (CDA) tij dens de behandeling van de begro ting van landbouw met steun van een groot deel van de Kamer heeft inge diend. 1 AMSTERDAM - Alle politieke par tijen die vertegenwoordigd zijn in de Amsterdamse gemeenteraad, hebben donderdag de Tweede Kamer met klem verzccht er bij minister Van Aardenne (ekonomische zaken) op aan te driagen de steun aan de scheepsreparatiewerf ADM voort te zetten. In een brief stellen de hoofd stedelijke bsturen van PvdA, WD, CPN, CDA, fSP, PPR en D'66 dat het voortbestaan van de werf van groot belang is voor de Amsterdamse werkgelegenheid. Zij vinden verder dat de regering ondersteunende maatregelen moet nemen om de or derpositie van de ADM in binnen- en buitenland te versterken. LEEUWARDEN - Twee inwoners van Leeuwarden hebben drie roofo vervallen en een poging daartoe in Friesland bekend, aldus donderdag de rijkspolitie. De 34-jarige J.S. en de 32-jarige H. B. gaven toe de postagentschappen in Tietjerk en Roordahuizem te hebben overvallen. Zij maakten in totaal 39.000 gulden bult. Bij hun overval op een verkoper van een slijterij in Leeuwarden namen de overvallers een geldcassette met 2200 gulden mee. Een roofoverval op een ver koopster van de Brilmij mislukte omdat de geldcassette al in de nacht kluis van een Leeuwarder bank ver dwenen was. De politie heeft een deel van de buit achterhaald. DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch heeft donderdag de 46- jarige Nijmeegse aannemer J. M. en zijn 37-jarige kolltga uit Oss Th. B. tot respektieveiijk twintig en zestien maanden gevangenisstraf veroor deeld wegens valskeid in geschrifte. De officier van justitie had tegen ie der drie jaar geëist Het duo had tussen 1977 en 1980 door het onjuist invullen van aangif teformulieren voor de belasting en vervalsing van fakturen de fiscus volgens een belastingambtenaar die als getuige was gehoord, voor ruim tien miljoen gulden benadeeld en het sociaal fonds bouwr.ijverheid ruim 1.7 miljoen aan af te dragen sociale premies onthouden bij hun werk zaamheden in Nijmegen. Noord- Brabant en Noord-Limburg. De 34- jarige UdenaarJ. B die toen de zaak aan het rollen dreigde te komen door het duo was ingeschakeld om de boekhouding te vervalsen, werd ver oordeeld tot vier maaiden, waarvan drie voorwaardelijk, legen hem had de officier negen maarden geëist. DEN HAAG - C.D.A. en V.V.D. zijn niet van zins om wijzigingsvoorstel len van de oppositie te steunen om minder te bezuinigen op de begroting van landbouw voor 1983. De P.v.d.A. wil bij wijzigingsvoorstel de geleide lijke vermindering van de subsidie in de keuringskosten van slachtvee, die in 1986 voor de schatkist 120 mil joen gulden moet opleveren, bene vens de bezuiniging van twintig mil joen gulden op landbouwkundig on derzoek ongedaan maken. DEN HAAG - De vaste kamerkom missie van sociale zaken wil dat staatssekretaris De Graaf nagaat of kan worden voorkomen dat zoge noemde bijstandsmoeders die naast hun uitkering een baan hebben extra zwaar getroffen worden door de kor ting op de inkomsten uit arbeid voor bijstandontvangers, die 1 januari van kracht wordt. De Graaf stemde daar woensdag tijdens een gesprek met de kommissie mee in, maar de bezuiniging van 7,5 miljoen gulden die uit de maatregelen voortvloeit mag daardoor niet lager uitvallen. Zaterdag 4 december Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur Nieuws voor doven 10.30 uur Teleac 16.00 uur Don Quichot 16.25 uur De roze panter 16.45 uur De aanvaller. Het team hoopt in Londen Ben en zijn vader te treffen om over het nieuwe voetbal terrein te praten. 17.10 uur Studio Sport 18.08 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur Zo vader, zo zoon. Spelpro- gramma. 19.25 uur Harold Lloyd show 19.50 uur Barry Manilow in Londen. Een registratie van een concert in de Royal Albert Hall. 20.40 uur Maggie Forbes. Maggie For bes voelt zich bijzonder machteloos, als een van haar kollega's bij een ar restatie in een moeilijk pakket komt. 21.37 uur Journaal 21.55 uur Studio Sport 22.25 uur U zij de glorie. Koorzang- programma. 23.15 uur Journaal 23.20 uur The Moonraker. Deze film speelt zich af in de 17e eeuw, toen de Engelse koning Karei II gevaar liep in handen te raken van Cromwell een een poging ondernomen werd de ko ning daarvoor te behoeden door hem naar Frankrijk over te brengen. Ned. 2 13.00 uur Journaal 18.25 uur Paspoort 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Toeristische tips 18.57 uur Mini-bios 19.20 uur Wie van de drie. Spelpro- gramma. 20.00 uur Journaal 20.28 uur Mies. Als gasten zullen ont vangen worden Louis van Dijk en Toots" Thielemans. 21.30 uur Dallas. Bobby raakt steeds meer geïrriteerd door de ongeïnteres seerdheid van JR en dat leidt tot een pittige ruzie. 22.20 uur Televizier 23.00 uur Toestand in de wereld 23.05 uur Sportpanorama 23.35 uur Journaal 23.40 uur Nieuws voor doven 23.45 uur Tennis vainuit Antwerpen Zondag 5 december Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.25 uur Nieuws voor doven 16.00 uur Teleac 17.00 uur Kerk en antisemitisme 17.55 uur Teleac 19.00 uur Journaal 19.05 uur Mr Merlin. Sheila viert haar charmes bot op Leo en dit is de aanleiding van spanning tussen de vrienden Zac en Leo. 10.30 uur Countdown 20.10 uur Dynasty. Claudia tracht wraakzuchtige plannen tegenover Colby ten uitvoer te brengen. Kryst- le weet dit te vermijden, maar Clau- 54 „Maar denk jij, dat ik zo gek zal zijn mijn huwelijksgeluk op het spel te zetten door te proberen jou of een andere vrouw in te palmen? Afgezien nog van het feit, dat ik op mijn leeftijd waarschijnlijk bitter weinig kans zou hebben, komt zoiets niet in mijn hoofd op. Ik ben tevreden met Jannie en ik houd van haar. Ik houd heel veel van mijn vrouw. Wat niet wegneemt, dat ik best wel eens een onschuldige flir tation wil beginnen met een andere schone. Zonder ook maar één bijbe doeling." Ina schudde ongeduldig haar hoofd. „Jij begrijpt me niet, of je wilt me niet snappen, de bijbedoeling zat er bij Jannie blijkbaar wel ia Waarom ging ze anders weg? Zo overwacht? Kom me niet meer aan de deur met dat afge zaagde smoesje van te oud zijn. Dat wist ze al die jaren, dus daar trap ik niet meer in." Ze keek de man met vlam mende ogen aan. „Ik zal jou eens wat vertellen, buurman, en je oren zullen ervan klapperea Herinner jij je nog, enige tijd geleden onze kaartavond? Bij ons thuis? Toen Jannie zo nodig even weg moest om zich op te tutten op mijn slaapkamer? En daarna moest ze hoognodig naar huis, zogenaamd om dat ze ongerust was over haarjullie dochter? Dat was dezelfde avond, waarop Frans zij, dat hy de VW nodig had de volgende morgen, omdat de Mercedes een grote beurt moest heb ben. Tel dat alles samen eens op en wat krijg je dan? Jannie haalde uit mijn linnenkast een opvallend slipje en dia raakt zwaar gewond en de politie gaat zich met deze zaak te bemoeien. 21.00 uur Not the nine o'clock news. Satirisch programma. 21.15 uur Steven Spielberg. Een por tret van deze bekende Hollywood re gisseur. 21.40 uur The pink panter strikes again. Peter Sellers vertolkt in deze lachfilm de rol van inspekteur Clou- seau. 23.10 uur Agenda 23.15 uur Journaal 23.20 uur Nieuws voor doven Ned. 2 12.00 uur Capitool 12.45 uur Magie van de dans 13.45 uur De ontpopping 14.20 uur Het Amadeus Kwartet speelt Schubert 15.30 uur Teleac 16.00 uur Nieuws 16.05 uur Vader Charlie. Moeder Overste kan het niet meer uithouden in het klooster en ze vraagt over plaatsing aan. 16.30 uur Toppop 17.15 uur Studio Sport 18.00 uur Sprekershoek 18.15 uur Sesamstraat 18.30 uur Artsenij 19.00 uur Studio Sport 19.55 uur Lotto 'Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie Video - enz. legde dat in mijn VW. Toen ging ze immers even naar huis? Daar verwis selde ze haar beha gauw even voor een schone, pakte en passant een sigare- peuk van jou uit de asbak, plus een paar afgestoken lucifers. De beha depo neerde ze in de Mercedes, terwijl peuk en lucifers terechtkomen in de asbak van de VW. En met welke bedoelingen deed ze dit alles? Om bij Frans en my een wederzijds wantrouwen op te wekken. Want wat dacht Frans, toen hij beha, peuk plus lucifers in mijn Volkswagen ontdekte? En wat zag ik in de Mercedes, toen ik hem uitzoogf? Precies, de vuile beha Dus dachten we allebei hetzelfde. Incasu, dat Frans de schok van zijn leven kreeg, door te denken, dat ik aanpapte met jou en ik dacht hetzelfde van Frans en Jannie. Nou, het is haar aardig gelukt. Waar schijn lijk had jannie al eerder een poging gedaan om Frans te verleidea Best mogelyk, dat Frans nieuwsgierig is geworden en last but not lest bestaat de mogelijkheid, dat ze al lang stie- kum een verhouding hadden. Hoe het ook zij: dat plotseling heengaan van Jannie was met voorbedachte rade. Ongetwijfeld was het zo al afgespro ken met mijn man. Eergisteren, toen mijn vader een beroerte kreeg en in alleryl naar het ziekenhuis moest worden gebracht, probeerde ik Frans te bereiken. Via de telefooa Hij zou de volgende morgen zogenaamd een be langrijke bespreking hebben in Zalt- bommel en omdat het mistig was, wilde hij daar blijven. Een uur tevoren 20.00 uur Nieuws 20.10 uur Panoramiek 20.40 uur Humanitisch Verbond 20.45 uur Schaaktweekamp 21.00 uur Tussen Keulen en Parijs 21.50 uur Haraold en Maude. Het ver haal handelt over een 21-jarige zwer ver Harold, die geen vrolijke kijk op het leven heeft en over de optimisti sche 74-jarige zwerfster Maude. Ze oefenen ondanks hun verschillen een enorme aantrekkingskracht op el kaar uit. 23.30 uur Journaal 23.35 uur Nieuws voor doven Maandag 6 december Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.25 uur Nieuws voor doven 10.00 en 14.00 uur Schooltelevisie 16.00 uur Tineke. Praatprogramma. 18.28 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur Bassie en Adriaan. Bassie heeft de schuilplaats ontdekt van de professor. 19.25 uur Simonskoop. Filmpro gramma. 19.55 uur Mae West. Een film over het leven en werk van de actrice Mae West. 21.37 uur Journaal 21.55 uur Verklarte Nacht. Ballet op muziek van Arnold Schönberg. 22.30 uur Journaal 22.35 uur Nieuws voor doven Ned. 2 13.00 Nieuws voor doven 18.35 uur Sesamstraat 18.57 uur Maja de bij. Tekenfilm. 19.25 uur De verborgen vallei. Hierin wordt koortsachtig gewerkt een de vinding van een voertuig dat een al ternatieve brandstof gebruikt. 20.28 uur Terugkeer naar Brides- head. Charles en Julia besluiten na een verhouding van twee jaar van hun echtgenoten te scheiden en sa men verder door het leven te gaan. 21.25 uur Brandpunt 22.10 uur De ver van mijn bed show. Programma over de ontwikke lingslanden. 23.10 uur Schaaktweekamp 23.15 uur Staande blijven tussen hoop en vrees 23.25 uur Journaal 23.30 uur Nieuws voor doven Door GRÉ DE BOER deelde hij me dat telefonisch mee. Hij zei: ik zoek wel een hotel op. Man, ik heb die avond wel veertig hotels in Zaltbommel en wijde omgeving ge beld, op zoek naar mijn man, maar ner gens was Frans. Die kwam gisten avond thuis met een rotsmoesje: dat hy bij een zakelijke relatie in Kerkdriel was gebleven. Jawel, m'n neus! Hij heeft nog nooit een zakelijke relatie in dat dorp gehad. Zal ik je eens vertel len, waar hij ws, buurman? Bij Jannie in Hurwenen. Zo. Nou weet je tevens, waarom ze er vandoor is gegaan. En nou mag je me vertellen, hoe je daar over denkt" De man had al die tijd, leunend op het bergmeubel, zwijgend geluisterd. Hoewel hij haar een paar keer in de rede had willen vallen, hield hij zich in en beperkte zich verder tot aanhoren. Maar nadat ze uitgesproken was, gooi de hij de opnieuw uitgebrande peuk in de asbak, kwam vlak voor de vrouw staan en antwoordde, met een onmis kenbare dreiging in zijn stem: „Jij bent je carrière misgelopen, buurvrouw, je had verhaaltjes moeten gaan schrijven, want fantasie bezit je wel Mens-nog- an-toe, hoe krijg je al die onzin bij el kaar! Ik ben gewoon perplex. Je had het over eergisteren, nietwaar? Wel ik ben de hele morgen en een deel van de middag in Hurwenen geweest Op advies van de vroegere collega van Jannie, bij wie mijn vrouw een toe vlucht had gezocht met onze dochter." (wordt vervolgd) De belangrijkste gebeurtenissen op Schouwen-Duiveland in het jaar 1981 in beeld gebracht. Een uitgave van drukkerij Lakenman Ochtman B.V. Aantal pagina's 72, uniek voor later. Voordealprijs abonnees Zierlkzeesche Nieuwsbode I 7,50 voor niet-abonnees f 12,50 Verkrijgbaar aan het kantoor Drukkerij Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, Zierlk- zee, tel. 01110-6551

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6