M Winst van 1,6 miljoen voor Cebeco-Zuidwest Verjaardag Sint werd in Serooskerke intens gevierd deurloo mode Omzet St. Nicolaas 20 procent minder ONZE PUZZELRUBRIEK STREEKNIEUWS Schooladviesraad in Nieuwerkerk gekozen Postzegels verzamelen kan veelzijdige hobby zijn tttt 1 Musical 2000-zoveel Bruse ruilavond ASK Omzet ruim 283 miljard i 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 3 december 1982 Nr. 23228 5 Een kleuter uit Serooskerke luistert aandachtig naar Sinterklaas. Later op de middag werd door oudere leerlingen van lagere school De Schelphoek een musical uitgevoerd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) SEROOSKERKE - Vele inwoners van Serooskerke ga ven gehoor aan de uitnodiging om het St. Nicolaasfeest mee te vieren met de lagere school „De Schelphoek". De kinderen uit de onderbouw tekenden, verfden en knut selden de afgelopen week om de zaal van het dorpshuis te versieren. De leerlingen uit de bovenbouw studeerden sinds de herfstvakantie de teksten en liederen in van de musical „2000-zoveel", een uitgave van het Nederlands Schoolm eikcomité Donderdagavond werd Sinterklaas met zijn Pieten onder luid gezang binnengeleid in het volle dorpshuis en vervolgens verwelkomd door de schoolleider H. Rösken. Op dit feest voor de kinderen is het steeds fijn te konstateren dat de Sint nog alle tijd heeft voor een gesprek met de jongste kinderen, bovendien zien de kinderen verlangend uit naar hun kadootje, dat ze pas kregen als ze een liedje hadden gezongen. Na de pauze lieten de kinderen uit de bovenbouw zich van hun beste Ook deze week weer twee win naars die de boekenbon a 10,— krij gen toegestuurd. De eerste prijs gaat naar: H. A. P. Huigens-Stoel Verseputsweg 3 4321 TC Kerkwerve De tweede is voor: Ingrid Schroder Lindelaan 2 Renesse De oplossing van de vorige puzzel luidt als volgt: HORIZONTAAL: 1. bigamie: 6. verraad; 12. taak; 14. daas; 15. uk; 17. nr.; 18. ben; 20. A.P.; 21. Dr.; 22. set; 24. eerbied; 27. duw; 28. Suez; 30. me rel; 31. klei; 32. er; 33. eb; 35. dat; 36. da; 37. L.S.; 38. terra; 40. spang; 43. malie; 44. adder; 46. kater; 48. Sneek; 50. eg; 52. N.S.; 53. alt; 55. re; 56. do; 57. lood; 59. snaak; 61. lier; 63. oom; 64. brokaat; 66. ren; 67. T.T.; 68. pij; 69. keg; 70. Ra; 72. nu; 73. ring; 75. Maas; 77. nijptang; 78. commies. VERTIKAAL: 1. Brussel; 2. GT; 3. aan; 4. mare; 5. ik; 7. e.d.; 8. raad; 9. rap; 10. as; 11. derwisj; 13. zebra; 16. keur; 18. Breda; 19. niets; 21. duel; 23. te; 25. Em.; 26. el; 27. dl; 29. Zeeland; 31. kandeel; 35. brits; 36. dader; 38. tak; 39. ree; 41. pan; 42. gek; 45. pelo ton; 47. ranok; 48. staag; 49. fornuuis; 51. goot; 54. lakei; 56. Deen; 58. om; 59. Sr.; 60. ka; 62. ir.; 64. bijna; 65. tram; 68. pit; 71. aam; 73. RP; 74. G.N.; 75. M.O.; 76. si. kant zien. Zij brachten een musical, die handelde over een groep kinde ren uit 2010. Ze leefden op pillen en daardoor leden ze aan een vermoeid heidsziekte. De „opoe" van één van de kinderen was altijd fit en liet hen kennis maken met een vloeibare stof waardoor ze weer sterk werden. Ze wonnen zelfs met gemak de schoolsportdag. Tevens kwam toen hun geheim uit, nl. dat opoe een melkkoe had. De minister van ge zondheid en pillezaken kwam eraan te pas en proefde de melk. Hij werd zo enthousiast dat opoe de koe mocht houden en, verder kondigde hij aan dat iedereen in het vervolg melk moest drinken. De kinderen vertolkten hun rollen met veel enthousiasme en de liederen werden goed gezongen. Ouderensoos Op 1 december hadden zij reeds een opvoering van deze musical gegeven voor de ouderensociëteit van Seroos kerke, waarbij de ouderen genoten van het opgevoerde spel. Na afloop van de musical kwamen de oudere kinderen bij Sint om hun kado in ontvangst te nemen. De Sint sprak ten slotte een dankwooord aan het adres van het schoolteam, de ou derraad en andere medewerkers. Vervolgens werd hij onder luid ge zang weer uitgeleide gedaan en aan een sfeervolle Sinterklaasviering kwam een einde. Na afloop kwamen de oudere kin deren van het dorp (jeugdsoos) bij een, om als vervolg op het St. Nico laasfeest elkaar surprises uit te rei ken. Al met al heeft het dorp Seroosker ke van jong tot oud wederom het ver jaardagsfeest van de goedheiligman intens gevierd. DEN HAAG - De nieuwe minister van welzijn, volksgezondheid en cul tuur - het vroegere departement van crm - Mr. Drs. L. C. Brinkman, wil op het departement een zuinig en gede gen taalgebruik invoeren. Hij zegt dat in antwoord op schriftelijke vra gen van de CDA-Kamerleden me vrouw Evenhuis-van Essen en Beine- ma, waarin zij het taalgebruik van een departementale circulaire over de rijksbijdrageregeling hadden ge hekeld. In die circulaire namelijk was sprake,van versleuteling, van flexibele niveautoedeling en van bij voorbeeld verbijdraagd. De beide Kamerleden drongen aan op het bezi gen van goed en begrijpelijk taalge bruik in officiële stukken. SEROOSKERKE Bejaardensoos Op woensdag 1 december vierde de bejaardensoos te Serooskerke het Sinterklaasfeest. Mevr. Van Nieuwenhuize-Gasliga heette allen hartelijk welkom, waar na de kinderen van de openbare lage re school een musical opvoerden. Voor deze erg geslaagde opvoering werden de kinderen beloond met li monade en een cadeautje. Het soosprogramma werd verder met de gebruikelijke spelletjes voortgezet. Rond half vijf las mevr. Hanse-Kouwenberg een gedicht voor, waarna de Sinterklaaskadoó- tjes werden uitgedeeld. Hierbij wer den de tweeschenksters niet verge ten. De gezellige middag werd beëin- digd met het zingen van een aantal Sinterklaasliedjes, onder het genot van warme chocolademelk. DREISCHOR Landbouwvereniging Dreischor Woensdag 15 december vergadert landbouwvereniging Dreischor in De Drie Schapen te Dreischor. De heer H. Eerkens, bedrijfsvoorlichter op Schouwen-Duiveland zal een inlei ding houden over het onderwerp bo demvruchtbaarheid. Voor tijd: zie School met de Bijbel NIEUWERKERK - De School met de Bijbel te Nieuwerkerk hield de jaar lijkse ouderavond in het Verenigingsgebouw Salem. Tijdens deze goed be zochte bijeenkomst nam de voorzitter, de heer J. J. Folmer afscheid. Zijn funktie werd overgenomen door de heer M. Braam. Gastspreker was de heer C. Geluk, schoolbegeleider van de Begeleidingsdienst Gereformeerd Schoolonderwijs te Hendrik Ido Ambacht. Hij sprak over het ontstaan, de or ganisatie en het werk van deze dienst. De dienst houdt zich met die kinderen bezig, die om op school te kunnen blijven wat extra zorg nodig hebben. Tijdens schooltijd worden ze ondergebracht, getest en geobser veerd. De heer Geluk vertelde het een en ander over de methodes waar mee wordt gewerkt en zette uiteen hoe de organisatie in elkaar steekt. Hij vertelde wat over zijn eigen werkuren. Twee jaar geleden heeft de staatssekretaris van onderwijs toestemming verleend voor het zelfstandig oprichten van een School begeleidingsdienst, zij het dat de dienst de eerste drie jaar financieel onafhankelijk dient te zijn. De heer Geluk ging nog in op enkele vragen van de ouders. Schoolad viesraad In de schooladviesraad werden de volgende mensen gekozen: de heer C. Struik en mevr. J. Kooyman-Flik- weert namens de Ger. Gemeente; mevr. Op 't Hof-Krabbe namens de Ger. Kerk; de heer C. Stoutjesdijk namens de Herv. kerk; de heer C. v. d. Welle namens het schoolbestuur; mej. v. d. Werken namens het perso neel en de heer G. R. J. van Heuke- lom als schoolhoofd. NIEUWERKERK Studie-Vereniging De Staatkundige Gereformeerde Studie-Vereniging Schouwen-Duive land houdt donderdag 9 december een ledenvergadering in de kerk aan de Stationsstraat 9. De heer Uil uit Zierikzee zal spreken over het ambts gebed op Schouwen-Duiveland in historisch perspektief. Voor tijd: zie agenda. SIRJANSLAND Lezing over advent voor Reformatorisch Contact Ds. Van Kooten, Nederlands Her vormd predikant te Delft, houdt don derdag 9 december een lezing voor het Reformatorisch Contact Schouwen-Duiveland, in het'Vereni gingsgebouw te Sirjansland. Hij zal spreken over De Advent- verwachting en over dit onderwerp kunnen na afloop van de/causerie vragen worden gesteld. Voor tijd: zie agenda. BRUINISSE Sinterklaasproject samen met bibliotheek Omdat ten tijde van de kinderboe- BRUINISSE - „Postzegels verza melen kan veel meer inhoud hebben en bevrediging schenken dan alleen maar de nieuwe zegels in je boek ste ken en verder niets". Aan het woord de heer J. A. Rotte op de bijzonder geslaagde en gezellige ruilavond van de Bruse vereniging van postzegel verzamelaars „G. J. Peelen", woens dagavond in het Ned. Herv. Jeugdge- bouw. In een zeer boeiend betoog bege leidde de heer Rotte, voorzitter van de zustervereniging uit Zierikzee, een diaserie over een gedeelte van zijn verzameling. De serie had als thema; „Nederlandse motieven op buitenlandse postzegels". Aan de hand van deze fraaie beel den zagen de aanwezigen o.a. hoe Ne derlandse geschiedenis, sport en kui tuur op buitenlandse zegels werd herdacht. Veelzijdig Een prachtig voorbeeld hoe veelzij dig de hobby is, mits men zich op een bepaald onderwerp richt en dit ver der uitdiept. Elke dia van een zegel werd door de heer Rotte op een on derhoudende manier besproken. De voorzitter, Jac. Huizer, bedank te de heer Rotte voor zijn philatelisti- sche bloemlezing. Na een gratis ver loting met leuk zegelmateriaal als prijs was er nog ruim gelegenheid de manco's aan te vullen. Advertentie Overhemden v.a. 29.90 Spencers v.a. 39.90 Mol 5-7, Zierikzee kenweek in Bruinisse het 400-jarig schoolfeest werd gevierd is de boe kenweek enigszins verslofd. De bi bliotheekkommissie heeft, met de leerkrachten van alle scholen, ge meend de kinderen in een projekt te betrekken dat rechtstreekse banden DE NIEUWE PUZZEL Nr. 345 E HORIZONTAAL: 1. soort gebakje; 6. schepeling; 12. jonge tak; 14. be drag dat voor iets betaald wordt; 15. stoomschip (afk.); 17. slaginstru ment; 20. nationaliteitsletters van vliegtuigen afkomstig uit Neder land; 21. warm zeepwater; 23. oot moedig; 24. vragend voornaam woord; 25. god der liefde (mytholo gie); 27. lijn waarop geschreven wordt; 28. voelbare stroming in de dampkringslucht; 29. gesponnen draad; 31. onderricht; 32. familielid; 33. morsdoekje; 35. altijd groene heester; 36. inrichting voor het bema len van een polder; 37. zoogdier; 39. trek, begeerte; 41. tweetal; 43. rechts geding; 45. geheel gevuld; 47. stopga ren; 49. graansoort; 50. heilig boek; 52. lastdier; 53. voorzetsel; 54. tevre den; 56. muzieknoot; 57. gehalteëen- heid van goud (afk.); 58. kaart van het kaartspel; 60. oude lengteëen- heid; 61. tijding; 62. metselspecie; 64. Europees gedeelte van de U.S.S.R.; 65. laagvormige grijze wolkenmassa. VERTIKAAL: 1. middel om b.v. vermoeidheid te verdrijven; 2. aard rijkskundige aanduiding (afk.); 3. kledingstuk; 4. dapper, onverschrok ken; 5. marterachtige roofdier; 7. maand van het jaar; 8. etensbak voor varkens; 9. bevroren dauw; 10. trek dier; II. bovendeel van het hoofd; 13. kwajongen; 16. bedwelmende drank; 18. wars van laagheid; 19. boordsel van gevlochten goud- of zilverdraad; 20. oude vochtmaat; 22. fijn aarde werk; 24. kledingstuk; 26. knaagdier; 28. nonsens; 30. voorzetsel; 32. sleep net; 34. slaghout bij het cricketspel; 35. omslag voor papieren; 38. persoon die het zetsel in pagina's afdeelt; 40. verhoogde stope met treden; 42. bio scooprang; 44. vergevorderd in tijd; 45. eenheid van elektrische spanning; 46. weg met bomen; 48. drietenige struisvogel; 50. veldgewas; 51. zon der plantengroei (b.v. van rotsen); 54. Nederlandse omroepvereniging (afk.); 55. vervelend; 58. hoge en rui me vestibule; 59. bladplant; 61. mo torschip (afk.); 63. gehalte-eenheid van goud (afk.). ZIERIKZEE - Door de coöperatieve vereniging.van Land- cnTuinbouwcoö- peraties Cebeco-Zuidwest zal op vrijdag 10 december a.s. in het Pleintheater te Bruinisse de algemene vergadering worden gehouden. Cebeco-Zuidwest heeft in het afgelopen boekjaar 1981-1982 een winst gemaakt v*n ruim 1,6 mil joen gulden. Aan de algemene vergadering zal worden voorgesteld om aan de winst de volgende bestemmingen te geven: 872.000,— algemene reserve; 239.000,— reserve deelnemingen en Iedenschuldrekcning 510.000,—. In het boekjaar 1981/1982 werd bij Cebeco-Zuidwest in totaal voor rtim 283 miljard gulden omgezet tegen ruim 255 miljard gulden in het voorgaande boekjaar. 22 Al AA 55 Het graanaereaal voor de oogst 1981 nam in het zuidwesten met ruim 1% toe, vergeleken bij de oogst 1980. Daarbij was een voortzetting te bespeuren van de tendens van de laatste jaren: een lichte stijging van het tarwe-areaal en een duidelijke daling van het gerst-areaal in 10 jaar tijd met meer dan 50%. De op brengsten waren goed, evenals de kwaliteit. Ondanks een verwacht groot over schot aan granen binnen de E.E.G. had de afzet tijdens de oogst en di- rekt daarna een vlot verloop, hoofd zakelijk doordat in Frankrijk grote terughoudendheid bij de verkoop werd betracht wegens de te verwach ten devaluatie. De al enkele jaren bestaande E.E.G.-regeling voor voerpeulvruch- ten is van invloed op de arealen in Nederland. Vrij algemeen wordt ver wacht dat het areaal groene erwten in het voorjaar van 1983 een verdere uitbreiding 2al ondergaan. De wijzi gingen in de arealen van schokkers, capucijners en bruine bonen hangen samen met de prijsontwikkeling tij dens het verkoopseizoen 1981/1982. Zaden Ten aanzien van de zaden wordt in het jaarverslag opgemerkt dat de in vloed van de matige prijzen van kar- wijzaad gedurende de laatste jaren duidelijk tot uiting komt. Door te grote voorraden van voor gaande oogsten lag de blauwmaan- zaad-prijs reeds enkele jaren op een veel te laag niveau.Tijdens het afge lopen verkoopseizoen bleek echter dat die voorraden vrij snel afnamen met als gevolg een zeer forse prijsstijging, weerspiegeld in de uit breiding van het areaal. Bij de zaai granen neemt de winterzaaitarwe verreweg de belangrijkste plaats in. De opbrengst per h* was goed en het uitvalpercentage gemiddeld vrij laag. De teelt van de zaaipeulvruchten is in een zeer sterke mate afgestemd op de afzetmogelijkheden van de ver schillende gewassen. De zaaizaadvoorziening van kool zaad. karwijz.aad blauwmaanzaad was ruim voldoende. Ook met uienzaad waren er geen problemen. De totale oppervlakte goedgekeur de pootaardappden was in het ver slagjaar ca. 5% of'.ewel 1.600 ha klei ner dan in 1980/1981. Het areaal Bintje omvatte 8883 ha, tegen 10.185 ha in het voorgaande jaar. In 1981 werd la ons land 11.770 ha uien uitgezaaid. Vergeleken met de twee daaraan voorafgaande jaren is dat een uitbreiding van 8 A 9 De opbrengsten zijn in het verslagjaar bijzonder hoog geweest en volgens definitieve oogstraming van het C.B.S. kwam de opbrengst uit op net to 45.5 ton per ha. Een grotere uitzaai zou, samen met een hogere opbrengst kunnen leiden tot lage prijzen, maar door de zeer goede kwaliteit waren de exportmo gelijkheden voor overzee ruimer en met name een grotere order naar Ja pan gaf al vroeg in het seizoen een verlichting op de markt. De inkrimping van het areaal konsumptie-aardappelen. van 69.000 ha bij oogst 1980 tot 67.100 ha in 1981, werd ruimschoots gekompenseerd door een hogere opbrengst per ha en een lager uitvalpercentage, zodat de totale produktie in Nederland toch ca. 180.000 ton hoger werd geraamd. Deze enorme produktie is vlot en tegen redelijke prijzen afgezet, waar bij de export een rekord hoogte van ca. 1.350.000 ton bereikte. heeft met de bibliotheek en de lees zaal. In het projekt staan Sinterklaas en z'n medewerkers centraal. De kinde ren van de kleuterscholen en de klas sen 1 en 2 hebben tekeningen (gete kend of geplakt) klas 3 en 4 hebben een verhaal geschreven. De klasse 5 en 6 hebben hun poëtische gaven kunnen testen op een Sinterklaasge dicht. Alle werken zijn in een over zichtstentoonstelling te bekijken in de leeszaal bij de bibliotheek. Een ju ry, bestaande uit mevrouw Kortle ver, mevrouw Welters en mevrouw De Hertogh heeft alles bekeken en beoordeeld. Morgen, zaterdagmiddag om vier maakt deze jury de prijswinnaars be kend in de leeszaal. Prijzen? boe ken natuurlijk! MIDDELBURG Portretten van Tie Hof in Middelburg In het Zeeuws Kunstenaarscen trum wordt van 11 december af werk tentoongesteld van de schilders Tie Hof uit Ritthem. Ze laat portretten zien die met veel vakmanschap en in zicht geschilderd zijn. Wat de vorm betreft zijn ze impres sionistisch te noemen, inhoudelijk kan gesproken worden van een dui delijke betrokkenheid tot het onder werp, in dit geval de persoon die ge poseerd heeft. In Zeeland kreeg Tie Hof twee maal officiële waardering door be kroning van haar werk door de jury die de Van de Perreprijs toekent, voor het eerst in 1980, de tweede keer in 1982 voor een portret van Henk van Ulsen. Zaterdag 11 december zal de acteur Henk van Ulsen om 15.00 uur de ope ningswoorden spreken in het ZKC. De tentoonstelling duurt tot en met 6 januari 1983. Openingstijden: di. en do.: 10.00 - 17.30 uur, wo. en vr.: 13.30 - 17.30 uur en 19.00 - 21.00 uur; za. 10.00 - 16.00 uur. (Za. 25 december en 1 januari gesloten; vrijdag 24 decmeber en 31 december gesloten om 15.30 uur. Zon dag, 2e kerstdag geopend van 14.00 - 17.00 uur.) BEIROET - De Libanese president Amin Gemayel heeft een beroep ge daan op de Amerikaanse president Reagan om zich persoonlijk tot Israël te wenden ten einde de onderhande lingen tussen Libanon en Israël te bespoedigen. Dit is donderdag van gezaghebbende zijde in Beiroet ver nomen. DEN HAAG - Speelgoedzaken hebben in de laatste week van november, die belangrijk is voor de Sint Nicolaas verkoop, twintig procent minder omgezet dan in diezelfde week vorig jaar. Dit blijkt uit de telefonische enquête van het Economisch Instituut voor het Midden en Kleinbedrijf bij 24 speelgoedzaken. Volgens het instituut is gebleken dat aaleen zaken die in steden met warenhuizen zijn gevestigd direcht last hebben van de krotingsacties van de warenhuizen. Alle zaken heb ben echter te lijden van een vermin derde kooplust bij het publiek. On danks de geringere omzet zeggen bij na alle onderzochte bedrijven de *d- viesfunetiën van de speciaalzaak voorop te stellen en daarom niet mee te gaan in een algemene kortingsac tie. Het grote speelgoed zoals tafelsbil jarts. sjoelbakken en tafeltennista fels en technisch speelgoed, bijvoor beeld modeltreinen en bouwdozen, is duidelijk minder verkocht. Wel de den de elektrische spelletjes en pop pen het good

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5