Bruse raadsleden kregen uitvoerig antwoord op algemene beschouwingen Gemeenteraad van Bruinisse had moeilijke vergadering Heren Jumelet en Capelle uit bestuur Stichting Dorpshuis Bruinisse subsidieert school in Oosterland „Uit, goed voor u Marathonzitting tot één uur STREEKNIEUWS Toch nog optimisme 4 Burgemeester T. C. Hekman: „De raad beslist L. J. van den Bos (SGP): ,,Dat kan toch niet BRUINISSE - Alle registers van de gemeentepolitiek gingen donderdag open in de Bruse raadszaal. Replie ken, duplieken, schorsing, spitsvondige opmerkingen, aggressie, stemming, kortom: het kon niet op. De publie ke tribune kreeg waar voor zijn geld. Eén toehoorder hanteerde zelfs de slogan „Uit, goed voor u!". Wie dacht dat het kollege-antwoord op de algemene beschouwin gen het meeste tijd zou vergen kwam bedrogen uit. Drie agendapunten bleken voldoende stof te bevatten om bij na twee-en-half uur te debatteren. De eerste hobbel die de raad moest nemen was de vaststelling van het jaar programma 1983 van de sociaal-kulturele aktiviteiten. Het was hier vooral de SGP-er L. J. van den Bos, die vraagtekens zette bij het toch enorme bedrag: twee ton subsidie aan allerhande verenigingen en instellingen. ..Als we ergens op moeten bezuini gen dan is het hierop", vond Van den Bos. ..Trouwens, het wordt de men sen opgedrongen als een koopman die zijn waar aanprijst, maar er is niemend die iets koopt". Het rapport als zodanig zag hij als een spel van cijfers en letters; hij drong nogmaals aan op bezuinigingen anders zou de SGP-fraktie zich genoodzaakt voelen tegen te stemmen. Bij de latere stem ming was die fraktie overigens vóór. Het antwoord van CDA-wethouder H. Schot was een voorproefje op het kollege-antwoord later op de avond (zie elders in dit nummer, red.). Daar in kwam onder meer vast te staan, dat er alleen bezuinigd wordt op de komende kosten voor sport- akkommodaties en -middelen, met 107c. ,,Dus als er een sporthal ge bouwd wordt in Bru van zeg maar een miljoen, moeten de verenigingen daar 10% zelf van betalen? Dat kan toch niet!" zei Van den Bos. De veel besproken fonds-vorming kwam weer om de hoek kijken en de wet houder zei dat men dat maar moest geloven: ,,het komt wel goed". Meeuwsen (CDA): ,,Ik denk dat het meer bij wensen zal blijven dan dat het realiteit wordt". Schot: „Geloven kan je het pas als je het ziet. En let op: de bezuinigin gen gaan door". Openluchtvoorziening Raadsvoorzitter T. C. Hekman gaf tenslotte toe dat de aangekondigde bezuinigingen, waar de SGP op doel de, niet door zijn gegaan, omdat de tijd te kort was ze door te voeren. M. Houkamp wilde nog weten „of dat speelwetje ook onder openluchtvoor zieningen valt". Schot: „Het ligt in de open lucht, ja". Houkamp: „Dan kan je er betert een paar schapen op gooien, kost geen duizenden guldens". Na al het gekrakeel over het Bruse welzijn bracht de stemming uit komst: de „raad van elf" ging met al gemene stemfnen akkoord met het kollegevoorstel. Dit doel werd verwezenlijkt door hiervoor voor het symbolische be drag van 1.- de voormalige Christe lijke lagere school aan de Poststraat over te nemen. Dit toen in zeer bouwvallige staat verkerende gebouw werd met veel inzet en hulp van de inwoners van Bruinisse als verenigingsgebouw in gericht. Op 2 december 1970 werd deze stichting omgezet in de tegenwoordi ge Stichting Dorpshuis Bruinisse on der de zeer aktieve leiding van de voormalige burgemeester Hokken kwam toen het nieuwe Dorpshuis van de grond dat op 23 maart 1972 of ficieel werd geopend. Jeugdsoos Kortgeleden werd in dit gebouw (de voormalige Jeugdsoos De Pul) omgetoverd in een mooie moderne vergaderlokalteit. die naarmate de2e meer bekend wordt, door de Bruse gemeenschap wordt ervaren als een Het aanvullend krediet voor het opstellen van plannen ter herziening van het bestemmingsplan Buitenge bied deed de raad in conclaaf gaan op verzoek van M. Meeuwsen. Na een vooraf gegeven verklaring (in beslo ten vergadering, red.) door de stede- bouwkundige, was het de heren zo helder als koffiedik en wilde Meeuw sen dit onderwerp graag van de agen da afvoeren. Maar tijd is geld en verdagen naar volgend jaar kon niet, volgens de raadsvoorzitter, die toen maar aan drong op schorsing voor beraad on derling. Na een „Bru's kwartiertje" in de catacomben van het gemeente huis te hebben doorgebracht, oor deelde het kollege alsnog het voor stel terug te nemen. Het kan verke ren. Watertoeristen Verreweg de meeste tijd ging zitten in de nieuwe verordening op de hef fing en invordering van een water- toeristenbelasting. Het begin van de behandeling was komisch, het slot knorrig. Toen namelijk de raads voorzitter dit punt aan de orde stelde en vroeg wie hier het woord over wenste te voeren, trad het „Bru's raads-koor" op: in diverse toonaar den riepen alle raadsleden tegelijk: ja. A. J. Bal als eerste spreker vond, dat de toeristenbelasting alles al had meegepikt (iedereen belastte, red.), maar vond verder toch dat ook de passanten in de belasting moesten worden betrokken. De moeilijkheid deze belasting te heffen, zoals het kollege in het voorstel stelde, zag hij niet: de havenmeester zou dit heel goed kunnen doen. C. J. van Liere (Algemeen Belang) wilde eveneens de passanten de be lasting opleggen, waardoor het voor gestelde heffingsbedrag 0,50) om laag zou kunnen door een evenredi- ger verdeling. CDA-er J. S. Wiebrens had uitgeknobbeld, dat van de zes door hem nagetrokken gemeenten er drie waren die helemaal geen water toeristenbelasting heffen, en ande ren lager dan Bruinisse, zoals Veere: 0,42. M. Houkamp stelde een ande re rekensom voor met hetzelfde doel als Van Liere, waarna de diskussie pas goed op gang kwam. Voldoende gepakt" Kernpunt uit het betoog van de burgemeester was: de watertoerist wordt al voldoende „gepakt" in de jachthaven waar hij thuis hoort, en: het heffen zal meer kosten dan de op brengst is. De gemoederen raakten vervolgens enigszins verhit, maar de rustige stem van sekretaris B. de Groot suste dit tijdens zijn zeer uit voerige uitleg. H. Schot gooide echter weer olie op de golven door op te merken dat er buiten de jachthavens geen behoor lijke akkommodatie is waar een jacht fatsoenlijk kan gaan liggen, en het „onzin" uit te spreken over de passanten-heffing. W. F. M. Vonk (AB) vond dat de raadsleden door het kollege in het be-* klaagdenbankje werden gezet. Gesmeekt Voorzitter Hekman vervolgens: „Aquadelta heeft gesmeekt de hef fing vooral eenvoudig te houden. Door de passanten er bij te betrek ken kost dat een berg aan admi nistratiekosten". De heer De Groot trachtte alles nog eens op een rijtje te zetten, maar Vonk mistte alle logika in zijn verhaal en bleef erbij dat de havenmeester best wel in staat zou zijn de heffing te innen. Hekman: „U als raad beslist. Maar kunnen we het nu niet een jaartje proberen op onze manier? Je kunt toch niet door blijven gaan met steeds maar belasten?" Vonk: „Dus u blijft bang voor loon kosten?" Houkamp: „U zet toch ook niet voor elk hotel of pension een mannetje om de toeristenbelasting te heffen? De stemming werd er niet vriende lijker op waarop, nadat er heel veel water door het Zijpe was gestroomd, uiteindelijk de burgemeester aan kondigde het kollegevoorstel in stemming te brengen. Tegenvoorstel Vonk: „Dan dien ik een tegen voorstel in: de passanten erbij be trekken en het bedrag naar 0,40 te brengen". Vonks voorstel werd door Bal gesteund, maar dat hoefde niet meer nadat over het kollegevoorstel was gestemd. Voor de stemming zet te De Groot het mes op de raadskeel door te zeggen dat de verordening vóór 1 januari klaar moet zijn. Met de stemmen van Houkamp, Bal, Van Liere en Vonk tegen werd het kolleg- voorstel aangenomen. De passanten varen er wel bij Raadsvergadering Bru BRUINISSE - Na het aanhouden in de vorige raadsvergadering van het kol legevoorstel om de Stichting Begeleidingscentrum Gereformeerd School onderwijs te gaan subsidiëren, kwam dit onderwerp donderdagavond op nieuw op de raadsagenda. Het kollege had het huiswerk over gedaan en gaf antwoord op de gerezen vragen. Zo rees de vraag vorige keer door W. F. M. Vonk A.B. gesteld, aan wie de subsidie wordt uitbetaald: aan de gemeente Duiveland of aan de Stich ting? Het antwoord: aan degene die het heeft aangevraagd, in dit geval de stichting. Tweede vraag: moet die gemeente betalen waar de school is gevestigd of de gemeente waaruit de leerlingen komen? (Bruse leerlingen gaan in Oosterland op school Red.). Geen verplichtingen „De gemeente „moet" niet", vol gens b. en w.; er zijn geen verplich tingen aangegaan of gemeenschappe lijke regelingen. „De gemeente Brui nisse moet alleen ingevolge de R.P.C.Z.-gemeenschappelijke rege ling betalen voor l.o.- en k.o.-scholen, die een begeleidingsovereenkomst met de R.P.C.Z. hebben afgesloten, en wel naar rato van alle leerlingen op die scholen, ongeacht waar ze van daan komen. Dat geldt ook voor de gemeente Duiveland", aldus het kol lege. Vonk vond daar het antwoord op zijn vraag: óók de gemeente Duive land. Dat betekent naar zijn oordeel dat Duiveland de stichting moet sub sidiëren en niet Bruinisse. Weer werd het principe: vrijheid van onderwijs, uit de kast gehaald, maar daar ging het Vonk niet om. „Ben ik dan de eni ge die begrijpt waar het hier om gaat?", vroeg Vonk vertwijfeld. Dr. pe W. F. M. Vonk (A.B.): „Princi- Uit het bevestigend gemompel kon de uitslag van de stemming bij voor baat worden vastgesteld. Waarschuwing Voor het stemmen stak de fraktie- voorzitter van de S.G.P., L. J. van den Bos een waarschuwende vinger op: als het voorstel zou worden afge wezen zou hij nog wel een woordje spreken. Dat hoefde hij niet, want met de stemmen van Vonk, Van Lie re, Bal en Houkamp tegen besloot de Bruse raad de gevraagde subsidie te verlenen. Spraakverwarring alom was er bij het behandelen van de machtiging tot onderhandse aanbesteding van werken, tot een bedrag van 75.000,—. Het ging alleen om de verhoging van dit bedrag en niet om het onderhands aanbesteden, waar vooral M. Houkamp (Lijst v. d. Vel de) uitvoerig op in ging. Dit raadslid wilde dat de wethou der van openbare werken zoveel mo gelijk werken zou gaan kombineren, hetgeen al lang geschiedde. Toen kwam de openbare inschrijving nog aan de orde, maar daar ging het alle maal niet om: zonder stemming werd ook dit voorstel aangenomen. BRUINISSE H. J. Hage overleden Afgelopen dinsdag 30 november is op 88-jarige leeftijd overleden de heer H. J. Hage. De heer Hage is van oorsprong Oosterlander en kwam na de ramp naar Bruinisse, waar hij tuinders- en druivenkassen had. Hij is meer dan 60 jaar lid van een mu ziekvereniging geweest, eerst van de Oosterlandse Fanfare en later bij Nu met Hope, waar hij verschillende bestuursfunkties bekleedde, waaronder enkele jaren het voorzit terschap. Voor dit feit is de heer Ha ge onderscheiden. Opbrengst kollekte In de maand november werd weer voor de MBuma-zending gekollek- teerd. De opbrengst was 292,01. Al le gevers en kollektanten worden hartelijk dank gezegd. Prima verkoping voor Rode Kruis De verkoopmiddag ten bate van het Rode Kruis, dinsdagmiddag in „In 't Opper", was weer ouderwets gezellig en had een prima resultaat. De Rode Kruis Welfare, afd. Brui nisse, kon aan het eind van de mid dag het fraaie bedrag van 1984,30 noteren. Veel zelfgemaakte, gehaak te of gebreide spulletjes verruilden van eigenaar en het bakkie koffie smaakte best. Alle medewerkers, thuiswerkers, kopers en verkopers hartelijk bedankt. Na dertig jaren BRUINISSE - In een daartoe speciaal belegde bijeen komst van de Stichting Dorpshuis Bruinisse werd woensdagavond afscheid genomen van de bestuurlsden St. J. P. Jumelet en J. J. Capelle, die ruim 30 jaren deel hebben uitgemaakt van het bestuur. De voorzitter, de heer T. C. Hekman, memoreerde hoe de heren Jumelet en Capelle behoorden tot de mannen van het eerste uur die bij akte van 10 april 1952 de Stichting Bruinisse tot in standhouding van een gebouw voor culturele- en ont- spannings doeleinden hielpen oprichten. BRUINISSE - Het kollege van b. en w. van Bruinisse heeft de betreffende raadsleden zeer uitvoerig van ant woorden voorzien, voortkomende uit de algemene be schouwingen op de gemeentebegroting van 1983. Welge teld 43 vellen papier waren er voor nodig om de heren op gepaste wijze van repliek te dienen. De door de heer M. Meeuwsen (C.D.A.) gesignaleerde „hoerastemming" ten aanzien van de gemeentelijke financiën, werd door de raadsvoorzitter T. C. Hekman omgezet in een „blij-zijn". Blij met de toename van 130.000,— voor 1983, omdat zonder dit bedrag de gemeentebegroting niet sluitend zou zijn. welkome aanwinst voor het Bruse verenigingsleven. In al deze aktiviteiten van het Dorpshuis hebben de heren Jumelet en Capelle een zeer werkzaam aan deel gehad. De heer Jumelet fungeerde al die jaren tevens als vice-voorzitter. Voorzitter Hekman prees de heren Jumelet en Capelle voor hun inzet en bood beide heren namens het bestuur geschenkenbonnen aan en aan hun echtgenoten bloemen. Bedankje Op de voor hem karakteristieke wijze dankte de heer Jumelet na mens de beide scheidende bestuursle den voor de dankwoorden en ca deaus Hij liet menige gebeurtenis in deze 30 jaren nogeens de revue passe ren Als opvolgers van de heren Ju melet en Capelle zijn onlangs geko zen de heren M. Jumelet en P. Neele. De door de S.G.P.-er L. J. van den Bos gevraagde verhoging van de prijs van ventvergunningen, zodat de animo hiervoor iets bekoelt, werd door wethouder H. Schot (C.D.A.) niet gehonoreerd. Die verhoging is niet mogelijk, anders dan door een legesverhoging van maximaal 4%. „Overigens is het kollege van een dergelijke protcktionismc geen voor stander, en riekt een drastische ver hoging van de leges naar een mis bruik maken van de macht, waar voor deze niet is gegeven", aldus Schot. In antwoord op vragen van raadslid W. F. M. Vonk (Algemeen Belang), over het Grevelingenschap. zei burgemeester Hekman in eerste instantie dat dit Grevelingenschap er nog niet is. „Het is ons niet bekend dat het nadelige saldo van dit sehap op ongeveer 2lh miljoen zal uitko men. Blijkens de gemeenschappelij ke regeling komt 5% van dit nadelige saldo voor rekening van de deelne mende gemeenten". Gemeentehaven Wethouder Van de Velde (Lijst v. d. Velde) meldde op vragen van alle vier de fraktievoorzitters over de aanpassingsplannen van de gemeen tehaven, dat het kollege niets nalaat om het gewenste resultaat te berei ken. Een gesprek met de Vaste Kom missie van Verkeer en Waterstaat van de Tweede Kamer acht het kolle ge op dit moment echter prematuur. Het aan te leggen strand bij Aqua delta komt qua exploitatie voor re kening van het Grevelingenschap in oprichting. De eerste kosten worden echter gezamenlijk gedragen door het Grevelingenschap en de b.v. Rc- kreatieprojekt Bruinisse. Te zijner tijd zal het plan in een openbare raadsvergadering aan de orde ko- De heer Schot zei, dat op de PZEM- motie 15 gemeenten adhesie betuig den, 12 gemeenten namen de motie voor kennisgeving aan en drie waren een andere mening toegedaan. Het kollege blijft van mening dat de nutsbedrijven de bezuinigingen van de burgers niet moet afstraffen met het opvoeren van de kosten. Brandweer Ten aanzien van de door de heren Vonk en Van den Bos gevraagde spe cialisatie van de brandweer, met het oog op de vele ongelukken op rijks weg 18. zei de raadsvoorzitter dat het kollege wel een specialisatie wil, maar dan alleen in het kader van de technische hulpverlening EHBO- werk toedelen aan de brandweerlie den (zelfs met een zekere dwang, vol gens Van den Bos) acht het kollege onjuist. „De verzorging van de gewonden is een duidelijke taak voor de Rode Kruis kolonne". Als aanvulling zei Hekman verder, dat met ingang van het kursusseizoen '82/'83 de opleidin gen voor brandweerlieden aanzien lijk zijn verzwaard. In aansluiting hierop, betreffende de hot-line" Grevelingensluis, zei de burge meester dat met die hot-linc bedoeld wordt de aanleg van een extra tele foonlijn, voorzien van een geheim nummer en een geblokkeerde kics- schijf en extra bel. Bij het overgaan van die bel weet het personeel van de sluis dat de brug voor het verkeer geopend moet blij ven. Het geheime nummer zal zowel aan de Alarmcentrale voor het ambu lancevervoer te Goes als aan de Alarmcentrale voor de brandweer te Vlissingen worden doorgegeven. Wijkrijders De heer Schot deelde in antwoord op vragen van de C.D.A.-er Meeuw sen, aangaande wensen van de Bruse middenstand, mee. dat het kollege reeds besloten heeft de rijkspolitie te verzoeken na te gaan, in hoeverre de aktiviteiten van de zogenaamde „wijkrijders" (Uspaleis, IJskoning. Powacks, een vlccsver*er en De Rid der). geoorloofd zijn. De door de S.G.P.-fraktie gemaak te opmerking, dat het kollege heeft voorgesteld dat de verenigingen 10% moeten inleveren op de bestaande subsidies, werd door wethouder Schot tegengesproken. De bedoelde 10% slaat op vernieuwing of verbet- ring van sportakkommodaties en sporimiddclen. die ten laste van de gemeenten komen. Geen korting dus voor de verenigingen. Schot antwoordde verder aan de heren Vonk en Bal, dat het een mis verstand is, dat de gemeente het pToefprojekt voor alternatieve oesterkweek in de Grevelingen zou kunnen aanmelden bij het provinci aal werkgelegenheidsfonds. „Het in itiatief dient vanuit het bedrijfsle ven te komen. Voor zover mogelijk zal het kollege wel trachten in dit op zicht stimulerend te werken", aldus de heer Schot. Energie-arm Burgemeester Hekman zei van me ning te zijn, dat de verhoogde bouw kosten van energie-arme woningen op zich te verdedigen zijn, op grond van de omstandigheden dat extra in vesteringen door besparing op ener gie worden terugverdiend. Dit in ant woord op vragen van de heer Van de Bos, die in zijn algemene beschou wingen opmerkte: „Laat een ander maar experimenteren". Voor wat betreft de keuze zout- of zoet water in de Grevelingen zei de heer Schot alternatieven van de raadsleden te verwachten, zodat deze door of namens de raad in de diskus sie kunnen worden ingebracht. De „toeristische tip" van de heer Vonk om Bruinisse wat meer te gaan promoten is niet nieuw. Wethouder Schot overlegde donderdagavond een brief van het V.V.V. gericht aan de Culturele Stichting, waarin bijna dezelfde suggestie werd gedaan, ge dateerd op 29 juli 1982. Bouwkontrole Het kollege leek bang om een strengere bouwkontrole te gaan uit voeren. Wethouder Van der Velde liet zich in deze bewoordingen uit in antwoord op een vraag van de heer Van den Bos. „Een strengere bouw kontrole zal het aantal gevallen be perken, maar zal ok uitmonden in een regen van bezwaar- en beroep schriften bij het aan het licht bren gen van illegale bouw", aldus de wet houder van openbare werken. „Er is wel degelijk bezuinigd", zei raadsvoorzitter Hekman. Als voor beeld hiervan gaf hij de posten stu dietoelagen en de post reis- en ver blijfskosten. „Overigens is het u (de heer Vonk) bekend dat veel posten reeds vastliggen, omdat een begro ting in feite een financiële inventari satie is van in het verleden genomen besluiten door de gemeenteraad Met alleen de stemmen van de S G P.-fraktie tegen op enkele (be kende) principiële begrotingspunten. werd de begroting voor 1983 goedge keurd. Het was toen inmiddels al ver na middernacht: bijna ëên uur. Een zeer uitgerekte laatste raadsvergade ring van 1982 derhalve.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4