Half juni is golfslagbad „De Roompot" gereed CDA lanceert voorstel aanpak riolering „onrendabele panden" deurloo mode SGP valt fel uit naar CDA-fraktie Raadsfrakties Duiveland gingen in op de keuze Grevelingen zout/zoet Algemene Beschouwingen Duiveland Duiveland ontstemd over verwijt van „Onderdak" Jongensmode: My STREEKNIEUWS ,,De Schelphoek" Hoogste punt bereikt ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 3 december 1982 Nr. 23228 3 DUIVELAND - De C.D.A.-fraktie in de Duivelandse gemeenteraad acht het niet langer verantwoord, dat met het afwerken van het rioleringsplan wordt gewacht. Fraktievoorzitter J. v. d. Maas lanceerde donderdag avond tijdens de algemene beschouwingen derhalve het voorstel naast aanpassingswerken riolering Oosterland en Nieuwerkerk ook de rioleringswerken „onrendabele panden" aan te pakken in 1983. De C.D.A.-woordvoerder kwam met een financieel onderbouwd voor stel. De uitvoering van de riolerings werken „onrendabele panden" vergt een bedrag van 607.000,—. Van der Maas stelde voor het overschot van de rekening 1981, zijnde 300.000,—, voor dit werk te bestemmen, zodat een bedrag van f 307.000,— aan kapi- taalslasten rest. (Vervolg van pagina 1) De P.v.d.A, verbaasde zich over het feit, dat een formatieplaats bij de Stichting Welzijn Ouderen, aangebo den door C.R.M., door de gemeenten is geweigerd. Afgezien van het feit of deze formatieplaats al of niet geak- septeerd moest worden, was de P.v.d.A. van mening dat én de raadsleden én de Stichting Welzijn ouderen hierover geïnformeerd had den moeten worden. Ten aanzien van het jeugdwerk konstateerde deze fraktie, dat in de begroting alleen bedragen zijn opge nomen voor het georganiseerde werk zoals de padvinderij. Men vroeg zich af of het juist is, dat voor de ongeor ganiseerde jeugd geen enkel bedrag is opgenomen. Ook de P.v.d.A. signaleerde de ern stige financiële problemen van het peuterspeelzaalwerk. „Niet alles kan worden teruggeschoven naar het vrijwilligerswerk", vond deze frak tie en men hoopte, dat het kollege in overleg met het peuterspeelzaalwerk tot een oplossing zal komen. Aanvullend bejaardenwerk De S.G.P.-fraktie konstateerde dat 2.800,—minder is geraamd voor het aanvullend bejaardenwerk. Geïnfor meerd werd of dit een vorm van be zuiniging is of een aanpassing aan de gedane uitgaven. Men pleitte in de zen voor voldoende financiële ruim te, zodat belanghebbenden hun werk kunnen doen. Verder wees deze fraktie op het be lang van een blijvend volkstuintjes komplex te Oosterland. Ten aanzien van de rekreatie liet de S.G.P.-fraktie weten geen behoef te te hebben aan uitbreiding, „wat trouwens het gevoelen der gehele raad is", liet de heer Van Klinken daarop volgen. Dat laatste klopte echter niet helemaal met wat de V.V.D.-fraktie in haar algemene be schouwingen over rekreatie naar vo ren bracht. Het kamperen bij de boer sprak de S.G.P.-fraktie wel aan. De enige ern stige bedenking van de S.G.P. tegen rekreatie betreft het feit, dat de Zon dagsrust en -heiliging in grote mate wordt overtreden. Het verdient volgens deze fraktie aanbeveling in het kader van bezui niging, de subsidies aan de plaatselij ke muziekverenigingen te handha ven op het huidige peil (95 van de zogenaamde Sonmo-norm). De toe kenning van deze laatste 5 zou dan bezien kunnen worden op een gunsti ger financieel tijdstip. „Papierverslindend" Over de sociaal-culturele aktivitei- ten en de welzijnsplanning zei de S.G.P.-woordvoerder kort te kunnen zijn en noemde dit alles een papier- verslindende materie. Verder infor meerde deze fraktie of het mogelijk is de gebruikers van de gemeen schappelijke bibliotheekvoorziening een verhoogde eigen bijdrage te vra gen, om in het kader van de algemene bezuiniging te komen tot een vermin derde gemeentelijke bijdrage. Deze investering zou een jaarlast van ongeveer 44.000,— vergen, waar dan weer een bedrag van 36.000,— uit de verfijningsregeling van af getrokken kan worden, zodat het restant van de jaarlasten 7.500,—) voor rekening van de post onvoorzien zou moeten komen. De C.D.A.-fraktievoorzitter sprak de hoop uit, dat het kollege dit voorstel zal overnemen. „Goede zaak" De V.V.D.-fraktie noemde het „een goede zaak" dat een begin wordt ge maakt met de aanpassingswerken van de riolering te Nieuwerkerk en Oosterland. Verder informeerde deze fraktie, evenals de P.v.d.A. naar de plannen tot herinrichting van de Ring te Ouwerkerk. De S.G.P. liet weten, dat de aan pak van de rioleringswerken in over eenstemming is met de wensen van deze fraktie. De post van 165.000,— voor her bestrating achtte de S.G.P. wat aan de krappe kant. Geïnformeerd werd naar een meerjarenplan ten behoeve van de herbestrating met daar de vraag aan gekoppeld of dit dan fi nancieel op tijd is rond te krijgen. De P.v.d.A.-fraktie liet weten de energiebesparende maatregelen niet te willen beperken tot de scholen, maar waar nodig alle openbare ge bouwen daarvoor in aanmerking te laten komen. De gedachten gingen in dit verband vooral uit naar de turn zaal in Oosterland. Geïnformeerd werd naar een prioriteitenschema en naar de daaraan verbonden kosten. De S.G.P.-fraktie deelde bij monde van de heer A. van Klinken mede, be zorgd te zijn over de wensen van een aantal bewoners betreffende het rooien van bomen. De fraktie liet we ten zich bewust te zijn van overlast door vallend blad en schaduw, maar drong desalniettemin aan op voor zichtigheid met rooien. „Alleen in ge val van noodzaak mag een boom ge rooid worden. Het zou toch jammer zijn dat bijvoorbeeld de prachtige rij populieren achter de Unastraat zou verdwijnen", aldus de S.G.P.-woord- voerder. Hij vroeg zich nog af of het beetje overlast opweegt tegen de voordelen van windbeschutting en Advertentie truien Mol 5-7, Zierikzee Van de CDA-fraktie mag de Greve- lingen zout blijven, als er In elk geval maar zoet water in de nloten komt. „Of dat nu komt uit het Markie- zaatsmeer of uit de Maas of uit de Rijn maakt niet uit, als het maar komt", aldus de heer J. v. d. Maas. Hij verwees naar de oorspronkelij ke plannen, die voorzagen in een zo genaamd halskanaal dwars door Flakkee, waardoor zoet water van het haringvliet naar de Grevelingen zou worden getransporteerd. Het moet naar de mening van de CDA- fraktie mogelijk zijn voor de kosten, die alleen al bruggen en wegen over zo n kanaal zouden vergen een pij plijn voor zoet water aan te leggen. het gedeeltelijk wegnemen van ge luidshinder van de rijksweg. V olkshuisvesting Onder het hoofdstukje Volkshuis vesting informeerde de C.D.A.- fraktie naar de gronden ten westen van de kern Nieuwerkerk. De heer Van der Maas vroeg of daar alle ver plichtingen ten opzichte van de ge meente ten volle zijn nagekomen en of de exploitatieovereenkomst ook voorziet in het overdragen van grond zonder dat deze direkt bebouwd wordt. De V.V.D.-fraktie wilde weten hoe veel woningaanvragen er voor de ge meente Duiveland zijn. De fraktie sprak haar vreugde uit over de start van de huizenbouw in Sirjansland. Verder wilde de V.V.D. weten wat het te verwachten woningcontingent voor Duiveland in 1983 zal zijn en of inmiddels iets bekend is ten aanzien van de decentralisatieplannen op het gebied van de volkshuisvesting. Evenals vorig jaar pleitte de V.V.D. voor het betrekken van de Vrouwen Advies Commissie in de bouw van woningen. Wederom werd erop aan gedrongen deze post van de V.A.C. niet onder kuituur en rekreatie, maar onder volkshuisvesting onder te brengen. Deze fraktie informeerde verder naar de omvang van het verlies als in de huidige bestemmingsplannen van partikuliere woningbouw naar socia le woningen moet worden omgscha- keld. Eenzelfde vraag stelde de P.v.d.A.-fraktie. Verder wilde de V.V.D. weten of er nog vraag is naar industriegrond, of dat de prijs per m2 misschien te hoog is en bijgesteld moet worden. De S.G.P.-fraktie brak een lans voor de bouw van bejaardenwonin gen. Opgemerkt werd, dat in Ooster land daar al gestalte aan wordt gege ven door de bouw van voor bejaar den geschikte woningen. De S.G.P. wilde weten of voor de andere ker nen ook in die richting wordt ge dacht. Wederom wees deze fraktie op het strefen de ouderen zo lang moge lijk zelfstandig te laten wonen, even tueel met wat hulp. Het vrijwilli gerswerk in deze wordt volgens de S.G.P.-woordverder door zijn fraktie hoger gewaardeerd, dan door enkele mede-raadsleden. Ook de S.G.P. toonde zich verheugd met de woning bouw in Sirjansland. In de algemene beschouwingen van de diverse frakties werd met verheu ging gesproken over de verbetering aan Rijksweg 18, waar thans aan wordt gewerkt. De C.D.A.-fraktie noemde het wel opvallend, dat het Rijk het blijkbaar heel normaal vindt dat gemeenten die het tracé van zo'n rijksweg in hun gemeente hebben voor de kosten van de beveiliging van die weg opdraai en. Het C.D.A. ondersteunt het initi atief van de regio-gemeenten geza menlijk aan te treden voor verbete ring aan Rijksweg 18. Ook de V.V.D.-fraktie liet weten dit standpunt te onderschrijven. De heer W. Stouten informeerde in dit verband ook naar de mening van het kollege betreffende de voorgenomen besparing van anderhalf miljoen gul den door een smalle werkweg over de Oosterscheldedam aan te leggen. De S.G.P.-fraktie vroeg of inmid dels overleg werd gepleegd met de politie naar aanleiding van vragen of een snelheidsbeperking van bijvoor beeld 30 km op enkele plaatsen kan worden ingevoerd. Verder werd ge vraagd of de mogelijkheden zijn be zien om tot beperkte verkeersmaat regelen te komen ten behoeve van be grafenissen, in verband met geluid soverlast. Raad Duiveland DUIVELAND - „We gaan met deze begroting een nieu we periode in. Er zijn verkiezingen gehouden, de raad is in veranderde samenstelling beëdigd of heeft de belofte afgelegd, de wethouders zijn herkozen, de SGP is als naar gewoonte gepasseerd. Aan het woord SGP-fraktievoor- zitter A. van Klinken donderdaga vond tijdens de algemene beschou wingen in de gemeenteraad van Dui veland. Zijn woorden bleken een aanloop naar een felle uitval naar de CDA-fraktie. SGP-fraktievoorzitter A. van Klin ken. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) DUIVELAND - Bracht een uitspraak van het kollege van b. en w. betreffende de wens van een zoete Grevelin gen de Zierikzeese raad vorige week in beroering, don derdagavond kwam deze kwestie ook diverse malen aan de orde tijdens de algemene beschouwingen van de frak ties in de gemeenteraad Duiveland. Het CDA gaf te kennen dit een zeer belangrijke zaak te vinden en ver zocht het kollege mee te zoeken naar wegen voor realisatie van deze sug gestie. Men zag door de komst van zoet water enorme mogelijkheden voor de ontwikkeling van (glas)tuln- bouw In de regio. „Schouwen-Dulve- land zou één van de belangrijkste tuinbouwgebieden van West-Europa kunnen worden, wat vooral ook de werkgelegenheid hier ter plaatse ten goede zou komen", aldus de CDA- woordvoerder Ook de VVD acht de realisering van een 2oete Grevelingen een goede zaak voor de land- en tuinbouw Z1ERIKZEE Aanrijding Op de Prov. weg tussen Zierikzee en Burgh-Haamstede vond donderdag middag rond 14.45 uur een aanrijding plaats tussen twee auto's. M. uit Zie rikzee reed richting Zierikzee. Zijn in de auto zittende kleinkinderen zou den aan de automatische versnelling hebben gezeten, waardoor de wagen tot stilstand zou zijn gekomen. Ach ter M. reed W. uit Zierikzee, die niet meer tijdig kon stoppen. Beide voer tuigen raakten beschadigd. Poging tot inbraak In de nacht van donderdag, op heden-vrijdag is bij de fam. L. aan de Gouweveerseweg te Zierikzee een proging tot inbraak ondernomen. Er werd een raam ingeslagen, maar er wordt niets vermist. Vergadering ISD De Intergemeentelijke Sociale Dienst Schouwen-Duiveland Sint Philipsland houdt woensdag 8 de cember een vergadering. Aan de orde komen de vaststelling van de slotwij- ziging begroting 1981 en de voorlopi ge vaststelling van de rekening 1981. Voor tijd: zie agenda. Sinterklaas bij KV All Ready De jeugdkommissie van de Zierik zeese korfbalvereniging All Ready hield een dezer dagen haar jaarlijkse Sinterklaas-avond. Om 19.00 uur werden de pupillen, ouders en bestuursleden welkom geheten in een van de lokalen van de Theo Thijs- senschool. Na een spel arriveerden twee Zwarte Pieten met een brief van Sinterklaas. De Goede Man eks- kuseerde zich daarin, vanwege de grote drukte niet aanwezig te kun nen zijn. Ook een al een jaar lopende afspraak met zijn kapper dwars boomde de plannen om de KV All Ready met een bezoek te vereren. Te vens beloofde hij het volgend jaar in ieder geval te komen. Na het voorlezen van de brief wer den de meegebrachte kadootjes uit gepakt e») de gedichten voorgelezen. Na het nuttigen van een hapje en een drankje werd de pupillenbeker uit gereikt aan Sandra Evertse. Zij mocht die inkasseren voor haar ge toonde inzet en karakter. Na een aan tal spelletjes was het vervolgens de beurt aan de aspiranten voor het uit pakken van de kado's. Een disko luisterde dit Sinterklaasgedeelte op. De aspirantenbeker kwam voor een jaar terecht bij Marcel de Ronde. Om streeks 23.00 uur werd het gezellige feest afgesloten met een dankwoord aan alle betrokkenen, alsmede het schoolbestuur van de Theo Thijssen- school voor het beschikbaar stellen van de ruimte. Interkerkelijke werkgroep De Interkerkelijke Werkgroep Zie rikzee organiseert voor vrijdag 24 de cember een dienst met als thema Volkskerstzang. Voorganger is ds. B. de Graaf. Aan de dienst in de Gasthuiskork te Zierikzee verlenen de K.H. „Kunst en Eer" en de Zierikzeese Oratorium Vereniging medewerking. Het orgel wordt bespeeld door mevrouw Dc Regt. De te houden kollektc is bestemd voor Vluchtelingenhulp. Voor tijd: zie agenda. BRUINISSE „Helpt Elkander De Hervormde vrouwenvereniging „Helpt Elkander" komt dinsdag 7 december bijeen in het Nederlands Hervormd Verenigingsgebouw. Voor tijd: zie agenda. Advertentie RESTAURANT Serooskerke (S) Telefoon (01117) 1212 Beide kerstdagen geopend Menu op aanvraag RENESSE Peuterspeelzaal Renesse vierde Sinterklaasfeest Donderdagochtend 2 december werd in de peuterspeelzaal te Renes se het Sinterklaasfeest gevierd. Om dat er erg veel pas tweejarige peuters op de speelzaal zitten, had men beslo ten ook de moeders uit te nodigen een deel van het feest mee te maken. Vandaar dat van half elf af de moe ders van de kleintjes het hoogtepunt van het feest meevierden. De heer Van Klinken liet namens zijn fraktie weten zeer teleurgesteld te zijn door het feit, dat de PvdA met het CDA een gezamenlijk program ma aan het kollege van b. en w. had den doen toekomen. Grondslag De SGP-woordvoerder konstateer de hieruit, dat het CDA zijn grondslag niet meer zo belangrijk schijnt te vinden. „Is het CDA zo in de strikken van de PvdA geraakt, dat de gronslag namelijk het dier baar zijn aan God en medemens, niet in het gezamenlijk beleidsprogram ma mag worden opgenomen? Een be treurenswaardige ontwikkeling," al dus de SGP-fraktie. Om te voorkomen dat er kleintjes angstig zouden worden, zag Sint er van af persoonlijk een bezoek te brengen. Hij volstond er mee om op de deur te bonzen en een zak kadoot jes neer te zetten, die door de kleint jes vol spanning werden uitgepakt. Tot het tijd was om naar huis te gaan speelden de peuters, samen met hun moeders, nog een poosje met hun nieuwe aanwinst. Voor het bezoek van de Sint moch ten de kinderen koeken versieren en een van de leidsters vertelde met de stokpoppen een Sinterklaasverhaal. Kruidkoekaktie C.J.V. „De Schakel" Zaterdag 4 december organiseert de C.J.V. „De Schakel" te Renesse een kruidkoekaktie. 's Ochtends gaan de C.J.V.-ers met Friese kruid koeken langs de deuren. Na aftrek van de onkosten is de opbrengst van deze aktie voor de helft bestemd voor het provinciaal jeugdwerk van de C.J.V. en voor de andere helft voor het vluchtelingenwerk van deze ver eniging. KAMPERLAND - Rekreatiecentrum De Roompot gaf woensdagmiddag een feestelijk tintje aan het bereiken van het hoogste punt van het subtropische golfslagbad. Medio 1983 zal het golfslagbad worden geopend, en daar mee levert De Roompot een bijdrage aan de verbetering van de slecht-weer-voorzieningen in Zeeland. De heer H. J. van Koeveringe van dit rekreatiecentrum vertelde in zijn toespraak dat het bad een capaciteit zal krijgen van ongeveer 200.000 be zoekers per jaar. „Ook uit het oogpunt van werkge legenheid mag dit projekt niet wor den onderschat. Bij volledig funktio- neren kan het zwempaleis aan mini maal 10 personen een arbeidsplaats bieden." Verder dankte hij de bou wers die door hun geweldige inzet en enorme prestatie leveren. Verwacht wordt dat het bad half juni kan gaan draaien. De heer J. Deist, direkteur van het streekvervoer Zuid-West Nederland werd uitgenodigd om het bord te ont hullen, dat alvast op de muren van het golfslagbad werd bevestigd. Gat in de markt „Inventiviteit, moed, durf en on dernemingsgeest, om maar enkele aspecten te noemen, liggen ten grondslag aan de aktiviteiten, die de direktie van de Roompot in de ach terliggende jaren heeft ontwikkeld en ook thans weer ontwikkelt. Het binnenlandse toerisme stijgt met sprongen. Alleen al dientengevolge is hier wellicht een gat in de markt ontdekt. Immers, met de voltooiing van het Deltaplan en de afsluiting van de Oosterschelde, zullen de re- kreatieve mogelijkheden voor het Deltagebied veel groter kunnen zijn dan wij ons wellicht nu kunnen voor stellen", aldus de heer Deïst. Weg over stormvloedkering In dit verband sprak hij ook over de plannen van het ministerie om geen goede wegverbinding te maken over de toekomstige stormvloedke ring. „Het is ondenkbaar dat een weg tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland Walcheren over de Oosterscheldekering zou moeten ont breken om 15 miljoen te sparen op een projekt waarvan de totaalkosten in miljarden guldens moet worden geschreven". Ten slotte zei de heer Deïst „met smart te wachten op het moment dat een bus van de ZWN als eerste over de stormvloedkering mag rijden, te neinde te tonen dat er in Zeeland iets groots is verricht en dat wij daarop inspelend, het gehele jaar door, unie ke mogelijkheden bieden". Ter afsluiting oon een belangrijke fase vit de bouw van het golfslagbad, onthulde direkteur ZWN dc heer J Deïst het naambord. Naast hem (rechts) staat de direkteur van het rekreatiecentrum Roompot de heer P Amelink, (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3