Verbetering- vooroverleg zou goede zaak zijn Onderwijs wellicht op 14 december grotendeels plat Nederlandse tegenstem VN-F reeze-resolutie KINDERBIJSLAG WORDT LEEFTTJDSAFHAJNKELIJK DEURLOO BV. Eigen bijdrage geneesmiddelen Stijging tarieven CDA legt zich neer bij openbaar vervoer ivt j \M> UGT Pl „Snorder" vermoord in Amsterdam Vergeefse inval in Abcoude PvdA-statenleden hielden werkbezoek installatiebedrijf Jeugdsozen in het weekeinde zierikzeesche nieuwsbode 2 DEN HAAG - Het onderwijs in ons land zal wellicht 14 december grotendeels plat liggen. De meeste georgani seerde onderwijsgevenden en andere medewerkers van de scholen voor kleuter-, lager en voortgezet onderwijs zullen dan staken. Velen van hen koesteren plannen die dag in Den Haag te demonstreren tegen het wetje, waar mee met ingang van 1 januari 1,65 procent kan worden gekort op hun salarissen. De aktie vloeit voort uit de vorige maand gehouden regionale vijfdaag se staking, georganiseerd door de Al gemene Bond van Onderwijzend Per soneel (ABOP), de Katholieke On derwijsvakorganisatie (KOV), het Nederlands Genootschap van Lera ren (NGL), de Unie van MTO- verenigingen en de ambtenarenbond ABVA/KABO. De Protestants Chris telijke Onderwijsvakorganisatie (PCO) hiel een week later haar eigen regionale werkonderbreking. De aktie voor de 14de is een voor tzetting van de vijfdaagse en tevens een uitbreiding ervan daar ze geldt voor alle scholen in ons land. Bij het besluit van de vijfdaagse staking was deze landelijke stakingsdag al aangekondigd. Hij zou samenvallen met de behandeling van het wetje dat de extra-korting op salarissen moge lijk maakt. LEIDSCHENDAM - Staatssekreta- ris Van der Reijden (volksgezond heid) is van plan de per 1 januari voorgenomen eigen bijdrage voor ge neesmiddelen - een rijksdaalder per aflevering - door te laten gaan. Al leen de kamer zou hem daar nog van kunnen af houden, maar dan moet ze wel andere mogelijkheden aangeven om de met de maatregel beoogde be zuiniging van 175 miljoen gulden te kunnen bereiken, zo zei de staatsse- kretaris donderdag op een perskon- ferentie in Leidschendam. De staatssekretaris zal het regee rakkoord uitvoeren, wat wil zeggen, dat er in de gezondheidszorg tot en met 1986 vier miljard gulden moet worden omgebogen (inklusief een voor 1983 al eerder vastgesteld be drag van 1 miljard). Oproep Naar alle waarschijnlijkheid ge beurt dat op 14 december, althans in de tweede volle week van deze maand. De Unie van MTO-verenigin- gen roept haar leden op voor de sta king op 14 december. Op de 60 MTS- en met ongeveer 50.000 leerlingen werken tussen de 2.500 en 3.000 do centen met een volledige betrekking. De ABOP denkt ook dat het onder wijs die dag plaat gaat. De KOV voelt er eveneens voor, maar houdt een slag om de arm, evenals het NGL. Alle voorbereidingen zijn nog niet af gesloten. Ook wordt gewezen op na der onderling overleg en op overleg en contact van bondsbestuurders met volksvertegenwoordigers. Onrust over toekomst De stakingen tegen de 1,65 procent- ingreep zien de bonden als een begin van de uitingen van onrust over de toekomst van het onderwijs. Alleen over deze maatregel, louter ingege ven om een gat van 278 miljoen in de begroting van onderwijs voor vol gend jaar te dekken, was men in het officiële overleg met minister Deet- man van onderwijs en wetenschap pen uitgepraat. In de begroting en het regeerak koord zijn ingrepen aangekondigd die de kwaliteit van het onderwijs zullen aantasten. Ook daarvoor wil len de werkers in het onderwijs, als mede anderen, waaronder organisa ties van ouders en besturen, de barri caden op. De werkonderbreking, die de PCO had uitgeroepen, was tgericht tegen de extra-salariskorting en andere dreigende verslechteringen in het on derwijs. van verkeer en waterstaat kan in de Tweede Kamer zonder meer rekenen op de steun van de regeringspartijen C.D.A. en V.V.D. bij haar plannen om de tarieven van het openbaar ver voer op 1 april te verhogen. Het stads- en streekvervoer wordt op die datum 13 procent duurder en een treinkaartje gaat met 8 procent om hoog. Dit bleek donderdagmorgen in de Tweede Kamer waar de P.v.d.A.-er Castricum de minister interpelleerde over dit yoornemen. Volgens Castricum worden vooral de lagere inkomensgroepen getroffen door de tariefsverhoging, zeker ook gezien de koopkrachtontwikkeling die er volgend jaar te verwachten is. Bovendien zullen de hogere tarieven tot gevolg hebben dat minder men sen dan nu het geval is van het open baar vervoer gebruik zullen maken, aldus Castricum. Mevrouw Smit- Kroes meentf dat eralleen sprake zal zijn van een verminderde groei van het aantal reizigers bij het openbaar vervoer. Verwachting tot zaterdagavond: Veel bewolking Droog weer en veel bewolking, plaatselijk mist; minimumtempera tuur om het vriepunt; middagtempe- Tatuur ongeveer plus 3 graden; zwak ke zuidoostenwind. WEERSVOORUITZICHTEN Verwachting t/m dinsdag 7 dec.: Zondag: Veel bewolking Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: zuid 4 .Vaandag: Veel bewolking Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 7 gr. Windkr.: zuidwest 3 Dinsdag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuidwest 3 ZON- EN MAANSTANDEN 4 dec. Zon op 8 29, onder 16.31 Maan op 20.17, onder 12.04 5 dec. Zon op 8.31. onder 16.31 Maan op 21.38. onder 12.44 6 dec. Zon op 8.32. onder 16.30 Maan op 22.59, onder 13.16 Laatste Kwartier: 7 dec. (16.53) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 4 dec 4 51 17.53 11.03 23.15 5 dec 5.31 18.42 11.56 - 6 der 6.29 19.32 0.13 12.49 Doodtij: 10 december HET WEEROVERZICHT DE BILT Er verandert zaterdag nog niet veel in het weer Het blijft droog en er komt veel bewolking voor. Dit rustige weer hangt samen met een hogedrukgebied waarvan de kern zich boven Polen bevindt. Dit hogedrukgebied koerst langzaam naar het zuidoosten maar blijft zijn invloed op het weer in west-Europa zeker tot en met het weekend behou den Storingen die nu nog ver ten westen van Ierland en Schotland naar het noordoosten wegtrekken, komen vanaf maandag weer in onze nabijheid Voor die tijd blijft het droog en ligt de temperatuur overdag iets onder de voor deze tijd van het jaar normale waarde DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer legt zich erbij neer dat de Nederlandse delegatie bij de Verenigde Naties op 8 december in de Algemene vergadering tegen de be vriezingsresolutie van de kernwape narsenalen zal stemmen. De steun voor het regeringsstand punt van WD en de kleine christelij ke partijen (SGP, GPV en RPF) stond al voor het plenaire kamerdebat van donderdagmiddag vast. Wat betreft het CDA ging zelfs minister Van den Broek van buitenlandse zaken er in zijn nadere antwoord vanuit dat zijn partijgenoten genoegen zullen nemen met een tegenstem plus bijbehorende stemverklaring waarin de bezörgd- heid van het Nederlandse parlement en de nederlandse bevolking ovëï de toeneming van de kernbewapening tot uitdrukking zal worden gebracht. CDA-woordvoerder Ton Frinking repte overigens nog van beraad" in de boezem van de fraktie, maarjalge- meen wordt verwacht dat van de CDA-fraktie dinsdag bij de stemmin gen over moties van de oppositie slechts enkele leden uit de boot zul len vallen. Die moties van PvdA en D'66, die derhalve niet op een kamer meerderheid kunnen rekenen, drin- BRUSSEL - De twee voornaamste Belgische vakbonden, het katholieke ACV (Algemeen Christelijk Vakver- band) en het socialistische ABVV (Al gemeen Belgisch Vakverbond) vin den dat de staking die ze hadden uit geroepen dinsdag een succes gewor den is. Het ging om een algemene sta king in vier van de negen Belgische provincies, namelijk Antwerpen, Brabant, Namen en Oost- Vlaanderen. De vakbonden zijn van mening dat er vooral successen ge boekt zijn bij de spoorwegen, in de havens en in de metaalsektor. gen beide aan op het afzien van een stem tegen de Freeze-resolutie. UTRECHT - Een sollicitant voor de funktie van medewerker personeels zaken van het koninklijk huis is in maart van dit jaar op het laatste mo ment afgewezen, toen uit een onder zoek bleek dat hij homofiele gevoe lens had. De man stond op het punt bij het koninklijk huis te worden aangenomen, toen de sollicitatiepro cedure abrupt werd afgebroken. Dit blijkt uit korrespondentie van de man met P. Jonkman, grootmeester van het huis van H.M. de koningin. DEN HAAG - D'66-fraktievoorzit- ter Engwirda is van oordeel dat in het kader van de fraudebestrijding maatregelen moeten worden geno men die het accepteren van zwart geld door Nederlandse banken tegen gaan. In schriftelijke vragen aan de minister van financiën wijst Engwir da op een publikatie in een weekblad waaruit zou blijken dat verschillen de Nederlandse banken zwart geld aannemen en hun klanten adviseren hoe zij dit geld voor de belasting dienst verborgen kunnen houden. AMSTERDAM - De politie in Amsterdam heeft vrijdagmorgen vroeg het lijk van de 44-jarige G. Logman gevonden achter het stuur van zijn auto in de troelstralaan. De man, volgens de politie een „snorder" (een illegale taxichauf feur), was door het hoofd geschoten. De politie kreeg vrijdagmorgen een mededeling van het gemeente vervoerbedrijf, dat er op de Troelstralaan een aanrijding zou zijn. De wagen van Logman bleek in de middenberm tussen de struiken te staan. De linkervoorkant was er- mstig beschadigd en het linkervoor wiel was afgebroken. Volgens de politie is bij het onder zoek vast komen te staan dat Log man in het hoofd is geschoten door ie mand die bij hem in de auto heeft ge zeten. In de auto werd een lege huls gevonden. De man moet tijdens het rijden neergeschoten zijn, waarna de auto met een flinke snelheid de mid denberm van de Troelstralaan is in gereden daarbij een boom scham pend, aldus de politie. DEN HAAG - Met algemene stemmen heeft de Tweede Kamer donderdag het voorstel tot invoering van leef- tijdsafhankelijke kinderbijslag goedgekeurd. Geen van de door P.v.d.A., D'66 en G.P.V. ingediende wijzigings voorstellen haalde voldoend^ stemmen, zodat het ont werp in zijn oorspronkelijke vorm naar de Eerste Kamer zal worden doorgezonden. De senaat zal komende week de behandeling voorbereiden, opdat de nieuwe regeling op 1 januari in werking kan treden. Vanaf die datum wordt de leeftijd van het kind bepalend voor het be drag dat de ouders aan kinderbijslag ontvangen. Voor kinderen in de leef tijdsklasse tot zes jaar wordt de uit kering lager, voor de leeftijdskatego- rie van zes tot twaalf jaar blijft ze ge lijk en voor kinderen van twaalf tot achttien jaar wordt ze hoger. Geleidelijk zal het nieuwe systeem worden ingevoerd. Jaarlijks wordt het verschil tussen de bedragen iets groter om uiteindelijk in 1988 te re sulteren in een situatie waarin de kinderbijslag voor de kleinste kinde ren 70 procent van de huidige zal be dragen en die voor de groep van 12- tot 18-jarigen 130 procent. De groep daartussen zal ongeveer gelijk blij ven. Teneinde de scheve verhouding die gaat ontstaan voor kinderen boven 18 jaar, al of niet studerend, recht te trekken zal voor die categorie nog iets moeten worden gedaan. De oppositiepartijen P.v.d.A. en P.S.P. lieten weten voor het rege ringsvoorstel te hebben gestemd on danks hun bezwaren op onderdelen ervan. Zo had de P.v.d.A. liever een inkomensafhankelijke kinderbijslag gezien, maar De Graaf had zonder omslagen laten weten dat een voor stel in die richting van dit kabinet niet valt te verwachten. Willems (P.S.P.) uitte zijn bezorgdheid voor de laagste inkomensgroepen door in een motie extra aandacht voor deze categorieën te vragen omdat ze als gevolg van de nieuwe regeling in koopkracht achteruit gaan. Ook over deze motie zal de Kamer zich volgen de week uitspreken. Ontvoering NULAND - De rijkspolitie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een inval gedaan in een oud schoolge bouw in Abcoude in de hoop daar de ontvoerde mevrouw A. van der Valk van der Capelle aan te treffen. In het gebouw werd eehter niets gevonden. Dat heeft een woordvoerder van de rijkspolitie vrijdagmorgen meege deeld. De politie besloot tot aktie over te gaan nadat er een tip was binnenge komen die duidelijk wees naar het schoolgebouw in Abcoude. ,,Die tip was dermate serieus dat we er wel aktie op moesten ondernemen", al dus de politiewoordvoerder vrijdag morgen. Na het vinden van de foto van me vrouw Van der Valk zijn er geen ver der kontakten meer geweest tussen de ontvoerders en de familie. De ont voerders hebben deze foto, waarop zij staat afgebeeld met een exem plaar van de Herald Tribune, in han den gespeeld van de familie. Maandag 6 december Zierikzee Iona, Poststraat 25. Dia-avond over Findhorn. 20.00 uur. Brouwershaven Stadhuis. Raadsvergadering ge meente Brouwershaven. 19.30 uur. Dinsdag 7 december Kerkwerve Verenigingsgebouw; bejaardensoos, aanvang 14.30 uur. Bruinisse Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Bij eenkomst Hervormde Vrouwenver eniging „Helpt Elkander". 19.30 uur. Woensdag 8 december Zierikzee Raadzaal Stadhuis. Vergadering kommissie middenstand. 16.30 uur. ISD. Vergadering. 19.15 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bestuurs vergadering Stichting. 19.30 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Woningbouwvereniging „Beter Wonen", voor leden die wo nen in de distrikten Bruinisse en Duiveland. 19.30 uur. Donderdag 9 december Zierikzee Eethuis Marktzicht. Ledenvergade ring P.v.d.A. 20.00 uur. Minderbroederstraat 52. CDA-Vrou- wenberaad, 20.00 uur. Nieuwerkerk Kerk, Stationsstraat 9. Ledenverga dering Staatkundige Studievereni ging. 19.45 uur. Sirjansland Verenigingsgebouw. Lezing Refor matorisch Contact Schouwen- Duiveland. 19.45 uur. Vrijdag 10 december Haamstede Gemeentehuis. Openbare vergade ring kommissie sport-, jeugd en kul- turele zaken. 19.30 uur. Pleintheater Aquadelta. Algemene vergadering Cebeco Zuidwest. 13.30 uur. Zaterdag 11 december Nieuwerkerk Dorpshuis. Postduivenshow. 14.00 - 22.00 uur. Advertentie ZIERIKZEE - De leden van de P.v.d.A.-fraktie binnen de Provinciale Staten van Zeeland hebben donderdag 2 december een werkbezoek gebracht aan de gemeente Zierikzee en aan het Waterschap Schouwen-Duiveland. Aansluitend werd 's avonds een informatieve vergade ring gehouden met de afdeling Zierikzee van de P.v.d.A. Het doel van deze werkbezoeken is het verkrijgen van uitgebreide en volledige informatie over allerlei knel punten en vraagstukken, waarmee de lagere overheden en instellingen te kampen hebben. Het bezoek aan de gemeente Zie rikzee was gegoten in de vorm van een gesprek met het kollege van b. en w. en de gemeentesekretaris, en duurde ongeveer twee uur. Het twee de gedeelte van de middag werd ge vuld met een gesprek met het bestuur van het waterschap Schou wen-Duiveland. Tijdens het gesprek met het kolle ge kwamen een aantal onderwerpen ter sprake Eén van deze onderwer pen was de decentralisatie van het Welzijnsbeleid, waardoor de gemeen te het zogenaamd uitvoerend werk dient te subsidiëren. Hieruit vloeien, volgens het kollege, te zware finan ciële gevolgen voort ten laste van de gemeente Vooroverleg De statenfraktie kreeg, zowel bij de gemeente Zierikzee als bij het wa terschap, nogal wat klachten te ho ren over het ontbreken van voorover leg van de zijde van de Staten. Tal van ingediende verzoeken worden af gewezen zonder dat er van de kant van de Staten overleg wordt ge pleegd véór het nemen van beslissin gen. Wanneer dergelijk overleg fre quenter wordt gevoerd, kunnen plan nen eventueel worden bijgesteld, zo dat voorkomen wordt dat procedure's, na afwijzing, geheel op nieuw moeten worden opgestart. Met name op het gebied van de ruimtelij ke ordening wordt dit vooroverleg erg gemist. Tolheffing Een andere zaak. die tijdens het gesprek aan de orde kwam. is de voortgezette tolheffing op de Zoe- landbrug. Hierbij werd het een rede lijke zaak gevonden dat inwoners van Schouwen-Duiveland eerder re- duktie wordt verleend dan wanneer de investeringen voor de Zeeland- brug zullen zijn afgeschreven. Dit laatste zal in 1986/'87 het geval kun nen zijn; men denkt aan een tolvrije passage tegen betaling van 25 gulden per auto per jaar. Ook de verbetering van de Provin ciale Weg no. 7. van de Zeclandbrug naar Rijksweg 18, kwam ter sprake. De verkeerssituatie ter hoogte van de afslag naar het centrum van Zie rikzee (door het ontbreken van een voorsorteermoegelijkheid - red.), als mede de bocht nabij De Val. werden als vcrkecrsgevaarlijk bestempeld. Ten aanzien van de wegvcrbetcring van het trajekt Hcllegatsplein- Stormvloedkering kon de staten fraktie geen enkele uitspraak doen. Met name het wegvak Zicrikzee-Se- rooskerkc is een bron van voortdu rende zorg voor het Zierikzeesc kol lege. „Maar omdat deze verbinding door dc minister van verkeer en wa terstaat is opgenomen als autoweg in het ontwerp-rijkswegenplan 1982. kan weinig anders worden gedaan dan afwachten", aldus de fraktie- leden. Behalve over bovengenoemde za ken werd nog van gedachten gewis seld over onder andere de subsidië ring van welzijnsvoorzieningen, het voorwaardenscheppend beleid, het knelpunten-onderzoek betreffende relatie gemeente-provincie inzake het „Zeeuws bestuur boven wateT", weekend servlcedienst tel. (01110) 6255 Zondag 12 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „De verre reis van Joris Jan". 14.30 uur. Maandag 13 december Zierikzee Ziekenhuis. Lezing over borstkan ker. 14.00 uur. „Huis van Nassau". Woningbouwve reniging „Beter Wonen", voor leden die wonen in Zierikzee en buiten Schouwen-Duiveland. 19.30 uur. Iona, Poststraat 25. Ontmoetings avond. 20.00 uur. Scharendijke Gemeentehuis. 19.30 uur. Raadsvergadering. de subsidiëring van projekten betref fende de openluchtrekreatie, de uit voering van kostbare riolerings werkzaamheden en over de tarieven van de PZEM. Waterschap Tijdens het bezoek aan het water schap Schouwen-Duiveland werd gesproken over zaken als de wegsa nering met de daaruit voortvloeien de konsequenties op het personele en materiële vlak en over het water- kwaliteitsplan. Ook kwamen aan de orde de gevolgen van het sluiten van dc stormvloedkering (in de toe komst). waardoor het waterpeil kan stijgen tot boven de steenglooiïng van dc dijken; de beide laatste onder werpen van gesprek waren de Stuur groep Oosterschelde en de zoetwater- voorziening. Zinvol Dc leden van de statenfraktie wa ren het er. na afloop van beide gesprekken, over eens dat het hou den van dergelijke werkbezoeken zeer zinvol zijn. Hierdoor kunnen be trokkenen hun toelichtingen en in formatie spuien bij ge\ one statenle den, in tegenstelling tot de formele weg waarbij voornamelijk kontakt wordt onderhouden met leden van Gedeputeerde Staten. Het ligt dan ook in dc bedoeling dat gedurende de huidige zittingspe riode nog twee van dergelijke werk bezoeken door de P.v.d.A- statenleden zullen worden gebracht. DEN HAAG - Binnen de Mobiele Eenheden komen speciale teams (aanhoudingseenheden), die bij rel len overgaan tot aanhoudingen. De ministers van binnenlandse zaken (gemeentepolitie) en justitie (rijkspo litie) hebben hiertoe besloten. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Vergadering onder- wijskommissie Duiveland. 16.00 uur. Woensdag 15 december Dreischor „De Drie Schapen". Algemene leden vergadering „Landbouwvereniging Dreischor". 19.30 uur. Donderdag 16 december Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Vrijdag 17 december Noordgouwe Dorpshuis. Klaverjassen. 20.00 uur. Zondag 19 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „De verre reis van Joris Jan"/14.30 uur. Maandag 20 december Zierikzee „Huis van Nassau". Familie-avond „Philatelica". 20.00 uur. Vrijdag 24 december Zierikzee Gasthuiskerk. Dienst Interkerkelij ke Werkgroep Zierikzee. 19.30 uur. Dinsdag 28 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „Wolkje Wit". 14.30 uur. Woensdag 29 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „Wolkje Wit". 14.30 uur. Donderdag 6 januari Zierikzee Havenplein 24. Rechts winkel.119.00 - 20.00 uur. Donderdag 20 januari Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. Dc Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 24.00 uur; zon dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Gesloten wegens verbouwing Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redakhe (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2