Raadsfrakties Duiveland niet gelukkig met verwijt Jaantje Bakker - een bijzondere Zwarte Piet uit Brouwershaven GEZOND SLAPEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT Zwembad en sporthal .Onderdak" 't Kraanplein M. P. PANKOW UW TAXATEUR MC Jr -f*. Politie onderzoekt „zaak Schwietert" ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 3 december 1982 139ste jaargang Nr. 23228 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1809) In dit nummer: Marathonzitting Bruse raad DUIVELAND - „De sporthal is een zeer noodzakelijke sport voorziening op Schouwen-Duiveland. Veel vereni gingen maken van deze voorziening gebruik. Wanneer deze hal gesloten zou moeten worden, betekent dat, dat verenigingen elders onderdak moeten zoeken, bijvoor beeld in Goes." Dat liet de P.v.d.A.-fraktie van de ge meente Duiveland weten donderdagavond tijdens de al gemene beschouwingen. Ook de V.V.D.-fraktie bleek van mening, dat sporthalOnderdak" in Zierikzee voor grotere evenementen voor het regionaal gebeuren niet ge mist kan worden. Beide frakties ga ven te kennen duidelijk onderscheid te willen maken tussen het zwembad en de sporthal. „Wat de zweminrichting in „Onderdak" aangaat vinden wij het belangrijker ons eigen zwembad („Dol-Fijn") in stand te houden", liet V.V.D.-woordvoerder W. Stouten duidelijk weten. Niet terecht De P.v.d.A. achtte de verwijten geuit door Zierikzee aan het adres van de kleinere gemeenten niet hele maal terecht. Zoals bekend is wrij ving ontstaan nadat die regio gemeenten niet bereid bleken hun bijdrage aan „Onderdak" met 25 Advertentie wijnhandel-slijterij Uw adviseur in goede en passende relatiegeschenken KRAANPLEIN 2 ZIERIKZEE TEL. 01110-3053, B.G.G. 4669 te verhogen. „De kleinere gemeenten delen ook in de malaise van de bezui nigingen en ten tweede zijn de oorza ken van het grote exploitatietekort van „Onderdak" reeds jaren bekend", aldus de P.v.d.A.-fraktie. Verder pleitte deze fraktie voor een nota „beleid zwembad" na het ge reedkomen van de renovatie van zwembad „Dol-Fijn". In die nota zou geïnventariseerd moeten worden wat de mogelijkheden zijn en hoe dat uitgevoerd zal kunnen worden, mèt de daaraan verbonden financiële konsekwenties. De S.G.P.-fraktie noemde de uitla tingen van de wethouder van sport zaken te Zierikzee en van bestuursle den van „Onderdak" „op zijn minst misplaatst". Deze fraktie had vooral moeite met een uitlating, dat de ge meente Duiveland op onverantwoor de wijze omspringt met gemeen schapsgelden door 6 ton voor de reno vatie van het eigen zwembad te vote ren. „Aan die gemeente die zo onver antwoord omspringt met het geld, wordt nu een verhoogde bijdrage ge- vr 9gd van 25 konstateerde de S.G.P. De heer A. van Klinken stelde namens deze fraktie voor dit jaar geen verhoging van de bijdrage aan „Onderdak" toe te passen. Sportraad De C.D.A.-fraktie bleek niet geluk kig met de manier, waarop de huidi ge sportraad funktioneert. Gedacht werd enerzijds aan opheffing, of an derzijds er op een heel andere basis gestalte aan te geven. Verder bracht de C.D.A.-fraktievoorzitter de heer J. v. d. Maas de welzijnskommissie ter sprake. Daar de betrokkenheid van de burgers zeer minimaal blijkt te zijn, achtte hij de verantwoording van de kommissieleden des te groter. Als mogelijke oplossing de burgers meer interesse bij te brengen, stelde de C.D.A.-woordvoerder voor de sa menstelling van de welzijnskommis sie nogeens onder de loupe te nemen. Ten aanzien van de advisering over subsidies ging deze fraktie ervan uit, dat de welzijnskommissie, zeker in de toekomst, gevraagd zal worden prioriteiten te stellen. Het C.D.A. liet weten ervan uit te gaan, dat in principe gemeentelijke belangen voorrang hebben op regio nale of provinciale belangen. Derhal ve stelde deze fraktie zich nu ook achter de vorig jaar genomen beslis sing om de subsidiëring van de Stich ting Samenlevingsopbouw Schou wen-Duiveland per 1 januari 1984 te beëindigen, ten voordele van andere plaatselijke belangen. Laatste keer Ook de V.V.D.-fraktie nam over deze zaak een duidelijk standpunt in: „Samenlevingsopbouw heeft geen achtenswaardige vruchten voor onze Advertentie van onroerende goederen in geheel z.w.-Nederland MEEUS/ DEI KOEPEL Breda Roosendaal 076-222511 01650-40150 Bergen op Zoom Haamstede 01640-41900 01115-1224 gemeente afgeworpen en het is hope lijk de laatste keer dat deze post op de begroting staat". Wat betreft de kosten van welzijnsvoorzieningen was ook de V.V.D.-fraktie van me ning, dat die beter rechtstreeks be nut kunnen worden. Gepleit werd verder door de V.V.D. voor een betere koördinatie tussen gemeente en ouderen, omdat een en ander momenteel, volgens de ze fraktie, over teveel schijven loopt, waardoor de bedoelde zorg vaak wordt opgevat als betuttelen en niet gezien wordt als helpen. Ook werd geïnformeerd hoe men het probleem met de wachtlijst voor „Tafeltje-dek- je" denkt op te lossen. De V.V.D.-woordvoerder was van mening, dat de peuterspeelzalen een goede funktie vervullen. „Het is al leen jammer, dat vrijwilligerswerk zo duur is. We hopen dat door deze ontwikkeling de peuterspeelzalen niet de das wordt omgedaan", aldus de heer Stouten. Hij informeerde verder naar de stand van zaken met de Welzijnskoe- pel, naar de plannen met de muziek tent in Ouwerkerk, naar het dorps huis „Oosterhof", dat - volgens de V.V.D. - een moeilijk punt blijft voor de plaatselijke bevolking en naar de mogelijkheden tot uitbreiding van de rekreatie-akkommodatie. Sportvelden De P.v.d.A.-fraktie wees op de pro blemen, die er waren (en zijn) met de sportvelden in Oosterland en Ouwer kerk. „Deze zijn door deskundigen aangelegd, maar of ze nu ook deskun dig en goed afgeleverd zijn, moeten we betwijfelen". De fraktie kon zich vinden in het advies van de welzijns kommissie de subsidie voor de zang verenigingen aan de hand van vast gelegde normen te verhogen. Vervolg pag. 3 i t~:in Wr^t BRUINISSE - Op het dak van de kerk van de Ger. Gem. te Bruinisse is don derdag om twee uur 's middags een nieuwe klokkestoel geplaatst. De oude, welk nog van hout was, werd op 17 mei van dit jaar verwijderd door een kraan van de fa. Goud bv uit Waarde. In de loop der jaren werd het houten skelet dermate aangetast dat vervanging noodzakelijk bleek. In eerste instan tie was het de bedoeling dat zes weken later de nieuwe klokkestoel zou wor den neergezet, maar het heeft zes maanden geduurd voordat het zover was. De nieuwe .stoel" is van verzinkt ijzer gemaakt. Een ander voordeel van de ver vanging is dat de klok voortaan elektrisch kan worden geluid. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Een gegeven paard ziet men niet in de bek. Spreekwoord PEKING - China wil de waarde van zijn jaarlijkse industriële en agrarische produktie voor het einde van de eeuw verviervoudigen. Pre mier Zhao Ziyang heeft dit meege deeld in het Chinese volkscongres. Het nationale inkomen van China moet de komende jaren met ten minste vier procent per jaar stijgen, aldus de premier in een uiteenzetting van het vijfjarenplan tot eind 1985. Advertentie DEN HAAG - De Haagse politie krijgt een dezer dagen de opdracht een onderzoek in te stellen in „de zaak Schwietert". Zo'n feitelijk on derzoek is nodig, omdat justitie niet over voldoende informatie beschikt om te bepalen of er al dan niet een ge rechtelijk vooronderzoek moet wor den geopend. Dit heeft de persoffi cier van justitie in het arrondisse ment Den Haag, Mr. H. A. Holthuis, vrijdag desgevraagd meegedeeld. Er zijn bij justitie vier klachten ge deponeerd naar aanleiding van het gedrag van de kortstondige staatsse cretaris van defensie. Eén zwaluw maakt nog geen zomer, toch komt de zomer eraan; de eerste zomergids is reeds binnen: die van De Jong Intratours Uiteraard verkrijgbaar bij uw zonnig reisburo: Haal 'm op! Advertentie Twintig jaar Zwarte Pif „Hoe vaak ik dat pak heb aange trokken en hoe vaak ik me heb laten schminken weet ik echt niet meer. Het loopt misschien wel tegen de honderd keer. En toch, ieder jaar kijk ik uit naar het traditionele Sin terklaasfeest. Want stel je voor, als we onze tradities overboord zetten, dan blijft er weinig meer over". Zowel Jaantje als haar man Kees staan bekend als twee zeer vitale be jaarden. Ze lelden, volgens haar, een vrolijk leven in hun bejaardenwo ning. Beiden zijn nog steeds zeer ak- tief, dus wat dat betreft sluiten ze uitstekend bij elkaar aan. Jaantje doet nog geregeld aan gymnastiek: „Dat is om m'n oude botten lenig te houden" vult ze aan. In 't Schuitje Kinderen De jubilerende Zwarte Piet werd donderdagmiddag tijdens het Sinter klaasfeest in kleuterschool 't Schuit je in het middelpunt van de aandacht gezet. De kinderen hadden allerlei verrassingen voor Piet in petto en daar werd hij (of zij) toch wel een beetje verlegen van. De kleuters overhandigden Piet tientallen ka- dootjes. zodat dit jaar niet alleen de kinderen, maar ook Sint's knecht te-' weden naar huis kon gaan. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) Donderdagmiddag was ze weer in vorm ais Zwarte Piet op de kleuter school 't Schuitje in Brouwershaven. Ze heeft een bepaalde aantrekkings kracht op kinderen, want zo zingen en praten met haar. terwijl zo'n zwart gezicht er best griezelig uitziet voor een kleuter. „Een paar weken geleden kwam het eerste verzoekje weer binnen. Wil je voor Piet spelen, vroegen ze me en telkens weer ga ik graag op het ver zoek in, want ik kan er geen afstand van doen. Ik vind het machtig" In een kort gesprek met haar komt haar grote liefde voor kinderen dui delijk tot uiting. Vooral nu zij sinds een jaar zichzelf oma mag noemen, is deze genegenheid alleen maar groter geworden. „Daarom doet het Sinter klaasfeest me iets. Het is overigens niet alleen een prachtig evenement voor de kinderen". Volwassenen Ze vindt het een prettige zaak, dat ook de volwassenen er de afgelopen Pinksteren. Het zijn hoogtepunten in sen verstevigt. Dat moet zo blijven, een jaar, die de band tussen de men- dat vind ik heel belangrijk". BROUWERHAVEN - Ze is vitaal, humoristisch en bruist van de energie. Ze heet mevrouw Bakker-Hage, maar in Brouwershaven kent men haar beter als Jaantje. Vooral in de maand december kan zij haar fantasie laten gaan en zich heerlijk ontspannen als ze (voor de zoveelste keer) voor Zwarte Piet speelt. Dat doet zij al twintig jaar even geestig en even lenig. En dan te bedenken dat Jaantje dit jaar 68 is geworden! jaren weer meer bij betrokken ra ken. „Het dorp loopt uit om naar de goedheiligman te komen kijken. Dal is uniek. Mensen die eikaar normaal gesproken voorbij lopen, komen alle maal bijeen om dit feest te vieren. Dat geldt net zo goed voor het Kerst feest in de kerk, of met Pasen en

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1