BB 119 Christelijk Gereformeerde Kerk officieel in gebruik a G Nieuwbouw in Noordgouwe voorjaar 1983 gereed GEZOND SLAPEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT Haamstede kan trots zijn" Oud-predikant J. Westerink leidde dienst des woords Vijftien woningen BRON WATER Ingebruikneming kan impuls geven aan kleine school ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierlkzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) t 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 2 december 1982 139ste jaargang Nr. 23227 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Afscheid administrateur ziekenhuis HAAMSTEDE - „Dat kleine klubje kan wel wat!" Een uitspraak van de heer C. J. Groenleer, scriba van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Haamstede, naar aanleiding van de niet geringe prestatie: dit kleine klub je (120 belijdend- en doopleden) kreeg het voor elkaar een kerk te bouwen. Weliswaar met veel steun van de zomer-gasten, maar toch Het nieuwe Godshuis ver rees aan de Kraaijesteinweg en werd woensdagavond of ficieel in gebruik genomen met een dienst des woords, geleid door de oud-predikant ds. J. Westerink te Urk. De verwelkoming van de talloze gasten geschiedde door de scriba, die dank baar was dat zovelen waren gekomen. De heer Groenleer sprak de wens uit voor een goede samenkomst die zou uitmonden in een lofprijzen tot de Here God. Vervolgens ging hij voor in gebed en werd gezongen psalm 23: ,,Mijn her der is de Here God". Voordat de voorzitter van de bouwkommissie het woord kreeg zong de gemeente psalm 65 de verzen 1 en 3. ,,Hoe is het mogelijk dat dit kleine Haamstede zomaar een nieuwe kerk heeft kunnen bouwen!", vroeg de voorzitter van de bouwkommissie, de heer J. Boot zich af. ,,het is een wonder in onze ogen, we zien het maar doorgronden het niet. Door Gods goedheid en hulp hebben we dit kunnen en mogen doen. God zorgt voor Zijn kerk, óók in Haamstede". Door die geest gedreven is geen op dracht te zwaar, hield Boot de ge meente voor. Eerste gesprek Teruggaand naar het allereerste begin, memoreerde Boot het eerste gesprek over de nieuwe kerk, dat al in 1971 plaatsvond. Aanleiding was het beschikbaarstellen van grond. De financiële middelen waren toen ech ter niet toereikend, om op dit prach tige gebaar in te gaan. In 1977 kwam de nieuwbouw weer ter sprake: het huidige gebouw werd te duur in (groot)-onderhoud en veel te klein. De in datzelfde jaar gevormde bouwkommissie kreeg in 1978 op nieuw grond aangeboden, nu van de fam. Van Oord uit Haamstede, mits een bouwvergunning werd verstrekt. De lange weg via b. en w. en provin ciale waterstaat werd uiteindelijk voltooid, en in 1978 startte men met het bouwfonds. De vriendenkring van Haamstede werd toen eveneens geboren. Akties brachten gezamen lijk anderhalve ton op en het eerste gesprek met architekt Van der Plas vond plaats. „Toen alle opstakels waren over wonnen konden we tot aan besteden overgaan, op 29 december '81. April van dit jaar kon ds. J. Oosterbroek de eerste paal slaan, even later ge volgd door de eerste steenlegging door de heer J. de Munnik", aldus de heer Boot. „Wat is er mooier dan een huis te bouwen voor onze God? Als bouw kommissie hebben we dit werk dan ook met plezier gedaan, dankbaar voor de zegeningen die we van Hem mochten ontvangen". Dankwoorden Vervolgens sprak de heer Boot dankwoorden aan allen die aan de totstandkoming van het kerkgebouw hadden meegewerkt: de officiële in stanties, aannemer en onderaanne mers en partikulieren, onder wie ook de eigen gemeenteleden. Het waren vooral de eigen gemeenteleden, die de „laatste loodjes" (die doorgaans het zwaarst wegen) hadden verzorgd, onder meer het schoonmaken van het gebouw. „Wij als bouwkommissie dragen hierbij deze kerk aan u, kerkeraad, over en hopen dat God deze kerk, dit werk en deze gemeente, rijkelijk wil zegenen. Dat is onze bede", besloot de heer Boot zijn toespraak, waarna hij de sleutels van de kerk overhan digde aan de scriba. De gemeente zong hierna psalm 116 de verzen 10 en 11, waarna verschei dene sprekers de kansel beklommen. Dat waren achtereenvolgens: archi tekt Van der Plas, een vertegenwoor diger van bouwondernemer A.S.D., burgemeester J. L. Niemandsver driet-Leenheer, ds. De Graaf namens de classis, kerkbouw deputaal L. van Valen, namens de Gereformeerde Ge meente van Haamstede de heer Boot, namens de Hervormde kerk van Haamstede heer heer P. Scheer, me vrouw Van Vught uit Dordt sprak namens de gastenkring en tot slot de HAAMSTEDE - De nieuwe Christelijke Gereformeerde kerk van Haamstede kerk zo goed als klaar, buiten moet de tuin nog worden aangelegd. heer F. de Ronde van de eigen ge meente, die een avondmaalskleed aanbood, door zijn echtgenote ver vaardigd. Ds. Oosterbroek In zijn dankwoord aan alle spre kers, haalde de heer Groenleer voor al de voormalig predikant ds. J. Oosterbroek naar voren, die de grote stoot tot nieuwbouw had gegeven. Zoals bekend vertrok ds. Ooster broek naar Brazilië, maar hij zal van deze avond toch getuige kunnen zijn door middel van een bandopname die hem wordt toegestuurd. Verder zal ds. Oosterbroek op de hoogte worden gehouden door verscheidene gemeen teleden, want er is een geregelde kor- respondentie tussen Brazilië en Haamstede. Een door gemeenteleden gevormd koor zong na het dankwoord van de scriba twee liederen uit het Lied boek: lied 48 en 322, gevolgd door kinderkoorgezang. Ouderling L. Kloet opende voor de eerste keer in het nieuwe gebouw de kanselbijbel en als een pericoop uit de 119de psalm. Vervolg pag. 3 Advertentie naturel I citroen NOORDGOUWE - Direkteur Ph. H. van Doorne van de woningbouwvereniging Beter Wonen verwacht dat de vijftien woningen, die in Noordgouwe worden gebouwd, in het tweede kwartaal van 1983 gereed kunnen zijn, wanneer althans zeer strenge vorst niet tot problemen zal leiden. Het worden huurhuizen voor gezinnen met 1, 2 of 3 kinderen, maar de woningen zijn natuurlijk ook geschikt voor 1- of 2 persoons huishoudens. De vijftien huurwoningen in aanbouw te Noordgouwe (Foto- Zierikzeesche Nieuwsbode) „Als woningbouwvereniging moe ten we er rekening mee houden dat er in het jaar 2000 meer vraag zal zijn naar 1-persoons huishoudens. Dit in verband met de toename van het aan tal scheidingen, waardoor meer men sen op zoek zijn naar een kleine wo ning", aldus de heer Van Doorne. Toch heeft de woningbouwvereni ging besloten in Noordgouwe kleine gezinswoningen te bouwen, omdat daar een duidelijke behoefte aan bestaat. School Ook de teruggang van het aantal leerlingen op de lagere school speelt hierin mee. De gemeente hoopt op de ze wijze meer gezinnen naar Noord gouwe te trekken, waardoor mis schien ook het leerlingenaantal op school stijgt. „Dit is echter zeer be trekkelijk en ook een zaak van tijde lijke aard. Als de kinderen opgroei en, belanden we weer bij hetzelfde probleem, of er moeten steeds nieu we gezinnen in deze woningen komen wonen met een paar jonge kinderen". Noordgouwe voorrang De huurwoningen kunnen worden toegwezen „aan een ieder die daar belangstelling voor heeft" aldus Van Doorne. Hij merkte op, dat de huizen niet direkt geschikt zijn voor bejaar den omdat de slaapkamer zich op de eerste verdieping bevindt. Zouden cr teveel aanvragen binnen komen, dan krijgen inwoners van het dorp Noordgouwe voorrang. Daarna vol gen dc inwoners van de betreffende gemeente en als derde prioriteit slaat een ekonomische of sociale binding met Schouwen-Duiveland op het lijstje Tien gegadigden Er zijn«inmiddels al 10 serieuze ge gadigden die allen een binding heb ben met Schouwen-Duiveland Verder vertelde de heer Van Door ne dat voorlopig ongeveer 5 wonin gen niet verhuurd zullen u-orden, omdat deze volgend jaar kunnen die nen als wisselwoning, wanneer Beter Wonen start met de renovatie van 9 woningen aan de Pauwstraat. Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. Advertentie Eén zwaluw maakt nog geen zomer, toch komt de zomer eraan; de eerste zomergids is reeds binnen: die van De Jong Intratours Uiteraard verkrijgbaar bij uw zonnig reisburo: aan de Kraaijesteinweg. Binnen is de (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Tijdens de renovatie zal voor de be woners tijdelijk een huisvesting moeten worden gevonden en daar kunnen de nieuwbouwwoningen voor dienen. Als de renovatie achter de rug is, kunnen ook de overige vijf woningen worden verhuurd. Het ziet er naar uit dat de nieuw- bouwplannen, waarover al zo lang is gediskussieerd in de raad van Brou wershaven, binnenkort verwezen lijkt worden. Advertentie SANTIAGO - Chili heeft een rap port van dc Verenigde Naties ver worpen waarin kritiek wordt gele verd op de situatie van de mensen rechten. Volgens Chili is het rapport het resultaat van diskriminalie te gen het land. Haal 'm op! W«7 ffih P£ BILT Verwachting tot vrijdagavond: Veel bewolking Droog weer en veel bewolking; mi nimumtemperatuur van plus twee graden in Zeeland tot min twee gra den in Groningen; middagtempera- tuur omstreeks plus drie graden; ma tige zuidoostenwind. WEERSVOORUITZICHTEN Verwachting t/m maandag 6 dec. Zaterdag: Af en toe zon Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.. 5 gr. Windkracht: zuid 3 Zondag: Af en toe zon Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 7 gr. Windkracht: zuidwest 3 Maandag: Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: n.west 3 ZON- EN MAANSTANDEN 3 dec. Zon op 8.28. onder 16.32 Maan op 19.02, onder 11.10 Laatste kwartier: 7 dec. (16.53) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 3 dec. 4.06 17.00 10.14 22.22 Springtij: 3 december HET WEEROVERZICHT DE BILT, 2-12 Het KNMI deelt mede: Een oostelijke wind blijft ook donderdag koude lucht uit Oost- Europa aanvoeren. De wind wordt veroorzaakt door een hogedrukge- bied boven Polen met een uitloper via Denemarken tot boven de Oost zee, en door een lagedrukgebied bij Italië. Veel bewolking wordt daarbij niet verwacht, en het blijft de ko mende dagen droog weer. De tempe ratuur loopt in de middag op tot en kele graden boven nul, maar in de nacht daalt hij op veel plaatsen tot enkele graden onder het vriespunt. In deze toestand komt de komende dagen maar weinig verandering. WASHINGTON Elf Kussen die probeerden geheim elektronisch ma teriaal te halen uit een Israëlisch vliegtuig dat boven Libanon door Sy rië was neergehaald, zijn door een Is raëlisch kommando doodgeschoten. Dat heeft het Amerikaanse specia listische blad „Air Force Magazine" gemeld in het decembernummer

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1