HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Nico van Burg algeheel kampioen regio-tentoonstelling Zierikzee Dit biedt de Jbeeldbuis Zang en Kleur hield geslaagd gebeuren met 650 vogels Prijs filmfestival voor vermoorde IKON-pIoeg ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 30 november 1982 Nr. 23226 5 Nico van Burg ontvangt uit handen van wethouder L. J. van Gastel de trofee behorend bij de door hem veroverde alge hele kampioenstitel. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) van Burg werd verder kampioen bij de stamprijzen kanaries, terwijl S. Landman het kampioenschap opeiste bij de tropen, grasparkieten, grote parkieten en kwartels. De 65 -prijs ging naar N. A. Mol en Robin van der Schelde en René de Meij pakten sa men de jeugdtitel. ZIERIKZEE - Het afgelopen weekeinde organiseerde Vogelvereniging Zang en Kleur afdeling Schouwen-Dui- veland in samenwerking met De Nagtegaal uit Bruinisse en De Schouwse Zanger uit Westerschouwen een uiter mate geslaagde regionale tentoonstelling van louter ei gen kweekvogels. Maar liefst 52 inzenders brachten ruim 600 vogels ter keuring. Met een ideale skore van 90 voor zijn pigment-kanarie met rood eiste Nico van Burg STREEKNIEUWS uit Zierikzee het algeheel regio-kampioenschap voor ren esse zich op. Uit handen van de Zierikzeese wethouder van sportzaken L. J. van Gastel mocht Van Burg de bij de ti- C.J.V. De Schakel tel behorende trofee in ontvangst nemen. Robin van der tijdelijk verhuisd Schelde uit Zierikzee en René de Meij uit Burgh werden Zaterdag hebben leden en leiding beiden jeugdkampioen met 88 punten. elubhu°^,®Chs?hakeïtj^nont- ruimd. 't Schakeltje, een oude barak achter het dorpshuis te Renesse, werd zo'n zeven jaar geleden door de C.J.V. in gebruik genomen, nadat het was omgetoverd tot een gezellig inge richt clubhuis. In verband met de verbouwing en uitbreiding van het dorpshuis moet het gebouwtje ver dwijnen. De C.J.V. van Renesse werd onge veer zeven jaar geleden opgericht. Men ging toen van start met 15 leden. Al snel werd de groep echter te groot voor de kleine ruimte die men ter be schikking had. Daarom werd de groep in tweeën gesplitst. Nu telt de Renesser C.J.V. 56 leden. Verdeeld over drie groepen kwam men tot af gelopen weekend eenmaal per week tezamen in het oude, maar zeer gezel lige „Schakeltje". Weemoed Tijdens de verhuizing kwamen, vooral bij de oudste leden, heel wat herinneringen boven. Vandaar dat men met enige weemoed 't Schakel tje vaarwel zei. Maar gelukkig krijgt de C.J.V. na de verbouwing een prachtige ruimte in het vernieuwde dorpshuis ter beschikking. Tot het zo ver is vindt de C.J.V. een gastvrij onderkomen in een zomer huisje van de familie W. Kooman aan de Hogezoom. nieuwerkerk De twee jeugdkampioenen van de regio-tentoonstelling van Zang en Kleur. Links Robin van der Schelde en rechts René de Meij. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Donderdag 2 december, 19.25 uur, Nederland 2: ,,De zevensprong". De kin deren smullen van de verhalen ftan Meester Frans van der Steg „Ik hoop, dat de vogelliefhebbers en kwekers weer de gezelligheid als vanouds zullen vinden op deze ten toonstelling en ik hoop ook ,dat er weer heel wat nieuwe kontakten ge legd zullen worden. Hiertoe leent een dergelijke uitgebreide tentoonstel ling zich uitstekend", stelde Zang en Kleur-voorzitter Jan Pipping in zijn openingswoord. Trots was Pipping op het feit, dat zijn eigen vereniging in een dergelijke verrassend grote sa menstelling had ingeschreven voor deze tentoonstelling „Daarbij is het natuurlijk ook nooit weg, dat we voor het vierde jaar in suksessie met de regio-kampioen in ons midden zit ten", glunderde Pipping. De regionale vogeïtentoonstelffng In het Huis van Nassau in Zierikzee werd officieel geopend door wet houder Van Gastel „De voorbije jaren ben ik steeds al.s belangstellend kijker naar de ten toonstellingen gegaan en Ik vond het daarom best prettig om deze officiële daad te verrichten. Het feit, dat er to ontstellend veel liefde en werk aan te pas komt om de vogels zo fraai hier te krijgen, speelt daarbij een niet ge ringe rol", legde de Zierikaee.se wet houder uit. „Men moet het zien als een soort waardering voor de men sen. die dit allemaal er voor over hebben. Ik weet uit ervaring hoe moeilijk het is om iets goeds te kwe ken. Vaak zitten er teleurstellingen bij. maar die kan ik hier niet ontdek ken". Ook distriktsvoorzitter J. van de Walle van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers droeg lovende woorden aan voor de organisatie van de tentoonstelling. „Je kunt hier dui delijk zien, wat samenwerking tus sen meerdere verenigingen voor posi tieve resultaten oplevert. Het is on miskenbaar een hint voor andere verenigingen om ook eens samen wat te organiseren. Het is kostenbespa rend en bovendien schept het een band", liet Van der Walle weten. Uit handen van voorzitter Pipping ont vingen de dames Van Gastel en Van der Walle een fraaie bos bloemen, terwijl de heren een fles geestrijk vocht mochten ontvangen. Prijsuitreiking Nico van Burg eiste, zoals eerder gemeld, de algehele regio-titel voor zich op, maar Van Burg sleepte ook nog een groot aantal andere prijzen in de wacht. Kampioen werd hij bij de kanaries pigment zonder rood en met rood. Verdere kampioenen waren: J. Ho-, gendoorn (kanaries vetstof zonder rood), A. Soeteman (kanaries vetstog met rood). M. A. Ramdjan (postuur kanaries), C. Bolle (bastaarden). J. Pipping (zebravtnken), L. J. Lukus (Japanse meeuwen). J. W. van der Zande (tropen). A. P. Bevelander (grasparkieten), J. K. van der Schel de (agapomiden), L. J. Lukus (grote parkieten), A. Bevelander (duiven en kwartels), en als derby-kampioen kwam J. Hogendoom uit de bus. N. Sint blijft aktief op Nieuwerkerk Voor vrijdag 3 december heeft Sin terklaas een heel programma op gesteld. De bedoeling is dat de oude Sint op die dag - een volle dag - op stap zal zijn. Het programma ziet er als volgt uit: Om 9 uur in de morgen bezoekt hij de peuterklas. Om 10.15 uur komt hij in de Openbare Lagere School „De Dobbelsteen". 's Middags om 1.45 uur brengt hij een uitgebreid bezoek aan de Open bare Kleuterschool, 's Avonds, nog op diezelfde dag, bezoekt hij de soos van de oecumenische jongeren groep in de Weststraat. De daarop volgende dag, zaterdag 4 december, zal de sportvereniging hem ontvangen in het SKNWK-huis op het sportveld. ÓÖSTERLAND Geslaagde verkoop Zendlngskrans „Dorcas" De verkoping van de Zendlngs krans der Oud Ger. Gemeente „Dor cas" ten bate van het zendingswerk van de Mbuma-zending, is weer een sukses geworden. De verkoping werd geopend door ouderling Van der Zande. van de Oud Gereformeerde Gemeente met het doen zingen van Psalm 72 10. en ge bed. Na het lezen van een bijbelge deelte begon de verkoop der verschil lende goederen, zoals kleding, goede ren, haak-, brei- en borduurwerk, bloemen, fruit, en allerlei soorten lektuur. Na afloop van de verkoop sloot de heer Van der Zande de ver koping met dankgebed De uiteindelijke opbrengst be droeg, meegerekend wat in het gehe le jaar werd ontvangen, de mooie som van 17.000,—, dankzij veel me dewerking bereikt. Opbrengst kollekte Onder leiding van de heer D. I. van de Velde werd in de maand novem ber weer gekollekteerd ten bate van het werk van de Mbuma-zending door: Mirjam Bakker, Carola de Jon ge, Rianne Morks, Irma Pieper, Ar jan Steenpoorte, Trijnie Verhoek en Joanke IJzelenberg. De opbrengst bedroeg over genoemde maand de spm van 309,75. Dank aan gevers, leiding en kollektanten. Ollebollenaktie „Oosterlands Fanfare" Op zaterdag 18 december houdt de muziekvereniging „Oosterlands Fanfare" een oliebollenaktie te hou den over het dorp. In de morgenuren hopen de muziekleden bij de inwo ners aan te kloppen teneinde wat oliebollen te kunnen verkopen. Het bestuur hoopt op een sukses, want er is nog steeds voor de muziek veel geld nodig. bruinisse Echtpaar Schraver 55 Jaar getrouwd Donderdag 25 november was het 55 jaar geleden dat W. Schraver en L. L. Schraver-Platschorre elkaar het ja woord gaven. Afgelopen zaterdag werd dit in het Hervormd jeugdge- bouw gevierd met een gezellige en erg druk bezochte receptie. De feestmaaltijd werd door ds. Teekens geëindigd met dankgebed. Het echtpaar werd toegezongen door het Ned. Herv. Kerkkoor, waarvan de heer Schraver, naast oudste nota bel van de Hervormde kerk, voorzit ter is. W. Schraver heeft eerst als matroos op de R.T.M.-stoomboten gevaren, daarna voer hij op een Bruse mossel- kotter. De 80-jarige Schraver pleegt nog regelmatig tuinonderhoud voor de kerk, knapt kleine karweitjes op en brengt de Kerkbode rond. Hij zat meer dan 50 jaar in de muziekvereni ging „Nu met Hope", waarvan vele jaren in het bestuur. Schraver en z'n 84-jarige vrouw, beiden in Bru gebo ren en getogen, genieten nog een goe de gezondheid. Ze krijgen dan ook een uitstekende verzorging van één der dochters die bij het echtpaar in woont. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ROTTERDAM Wereldomvattend herstel van de ekonomie door terug te vallen op de vrije-marktekonomie is een foute weg die tot verdere ont wrichting van de samenleving zal lei den. Met deze stelling plaatste de Ne derlandse sociaal-democraat drs. J. M. den Uyl zich maandagavond in Rotterdam lijnrecht tegenover de vooraanstaande monetarist Karl Brunner, onder meer adviseur van de Britse premier Thatcher. DRIEBERGEN - De Bondsraad van de Hout- en Bouwbond CNV ziet wei nig mogelijkheden voor een ar beidstijdverkorting die, voor wat de werkgelegenheid betreft, op korte termijn ook echt zoden aan de dijk zet. Dit bleek maandag op de bijeen komst van de bondfsraad in Drieber gen uit de reakties van de leden op het centraal akkoord van werkge vers en werknemers over het inleve ren van de rpijskompensatie per 1 ja nuari voor arbeidstijdverkorting. AMSTERDAM - De Koninklijke Nederlandse Akademie van Weten schappen in Amsterdam heeft de der tiende Lorentz medaille toegekend aan professor A. Abragam van het Centre d'Etudes Nucl'eaires in Sa- clay, tevens hoogleraar aan het Col lége de France in Parijs. Deze onder scheiding, in 1925 ingesteld ter ere van het vijftigjarig doctoraat van de bekende Leidse fysicus H. Lorentz, wordt om de vier jaar toegekend. Het is de hoogste onderscheiding die de natuurkunde in ons land kent. 52 Met haar handen voor 't gezicht be gint ze weer te huilen. Bijna geluidloos. Doch opeens heeft ze haar hoofd op. Een nieuw idee is in haar op gekomen. Misschien is hij wel naar een hotel gegaan. Hier of in de omgeving Die gedachte geeft haar weer nieuwe moed. Ze gaat hem halen. Zo mag het niet blijven. Ze is bereid alles te vergeven en er nooit meer over te praten. Als hij maar terug wil komen. Energiek staat ze op, gaat naar boven en kleedt zich aan. In een sneltrein vaart Tien minuten later rent ze naar de garage, start de VW en rijdt weg Door het nog stille dorp. Bij het enige hotel, dat dit dorp rijk is, remt ze af en kijkt Er staat een melkauto te lossen. Ze ziet op het eigen parkeerterrein van het hotel vijf wagen, maar niet de Mer cedes van Frans. Dus rijdt ze naar de volgende dorp, maar ook daar geen Mercedes. Nog verder naar de stad. Waar ze alle hotels kent En gaat ze allemaal langs. Ondertussen wordt het drukker op weg Het ia al bij half negen als ze konstateert dat de tank bijna leeg is. En het kan zfjn, dat Frans al vertrokken is, beseft ze. Vroeg weg gereden misschien Verder zoeken heeft geen enkele zin meer. Bij de garage van haAr vader staat haar zuster Eefje een klant te helpen. Ze kfjkt verrast op, als ze Ina ziet «Jee wat ben jij vroeg? Moet je heen?" Op dit moment bedenkt Ina. dat ze Woensdag I december Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur Nieuws voor doven 10.00 en 15.00 uur Schooltelevisie 15.30 uur De poppenkraam 15.55 uur Wereldcircus 16.45 uur Kun je nog zingen 18.28 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur Van gewest tot gewest. Een bezoek wordt gebracht aan o.a. een vioolbouwer in Rijswijk. 19.50 uur Politieke partijen 20.00 uur Op zoek naar Europa. Hans van der Werf reisde voor deze afleve ring naar Griekenland waar de de mocratie zijn grondslag verkreeg. 21.00 uur Cinevisie. Filmprogram ma. 21.37 uur Journaal 21.55 uur Den Haag vandaag 22.10 uur Studio Sport 23.00 uur Journaal, 23.05 uur Nieuws voor doven. Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Jeugdjournaal 18.57 uur Weerhaak. Duitse produk- tie waarin de opkomst van het neo- nazisme onder de schooljeugd wordt behandeld. 19.24 uur Kenmerk 20.00 uur Journaal 20.28 uur Socutera 20.35 uur BGTV 21.05 uur You bet your life. Een Ame rikaans programma met medewer king van Groucho Marx. 21.30 uur Puur natuur. IJf Blokker en Adeline van Liere laten dit keer alles zien op het gebied van milieu vriendelijk warmte en energie. 22.15 uur Dynamishe krachten. Een dokumentaire over de opmerkelijke behandelingsmethode tegen stress van de Franse apotheker Coué. 23.05 uur Teleac 23.40 uur Journaal. 23.45 uur Nieuws voor doven. Donderdag 2 december Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur Nieuws voor< doven. 10.00 uur Schooltelevisie 16.00 uur Aktua matinee 16.15 uur Veilig skiën 16.40 uur Sons and daughters. Susan is met Bill getrouwd maar is beslist niet gelukkiger geworden. 17.05 uur Jan Pelleboer 18.28 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur Het wonder der natuur. Een kijkje wordt genomen bij het St. Lu cia meer in Zuid-Afrika. 19.25 uur Driester. Aandacht voor lichtgewicht vliegtuigjes, een portret van de Amerikaanse hartchirurg Denton Dooley en een bezoek wordt gebracht aan een helderziende. 20.15 uur Airline. Het is 1947 en Jack poogt zijn oude Dakota weer op te lappen, maar iedereen verklaart hem voor gek. 21.05 uur Loop naar de maan. Over het werk en leven van de Nederland se schilder Albert Houthuesen. 21.37 uur Journaal 21.55 uur Den Haag vandaag 22.10 uur Beeldspraak. Een portret een vader in het ziekenhuis heeft lig gen. Die zeer ernstig ziek is. Dus ant- wiirdt ze: „Naar vader. Nog iets over hem gehoord?" „Kees heeft gisteravond nog gebeld Vaders toestand was onveranderd". Ze haalt haar schouders op en dit gebaar spreekt meer dan woorden. Eef ziet geen herstel meer. Het is misschien nog een kwestie van dagen; uren zelfs. Automatisch begint ze de tank te vul len. „Weet Frans het al? Waar was-ie?" „In een hotelletje, bfj Zaltbommel", antwoordt Ina, proberend haar stem zo neutraal mogelijk te laten klinken. „Jee, en je hebt zowat alle hotels afgebeld eergisteravond". „Stond niet in het telefoonboek', fan taseerde haar zuster. „Wij zijn sister- avond samen bij vader geweest". „Frans schrok zich natuurlek wild", meende Eef. Ina knikte. „Allicht Zo'n mooi ge zicht is het ook niet". Hoewel ze heel veel van haar vader houdt, ziet ze er tegenop naar het ziekenhuis te gaan Maar ze heeft a gezegd, dus rijdt ze na het tanken naar het grote ziekenhuis. De vrouw wordt terstond tot de zieke toegelaten. Ina bemerkt geen verande ring ten gunste. Er zit nu an zijn bed een andere zuster. Ze leest in een boek. De infuus werkt door. Van Walsoorden ligt met open ogen omhoog te starea Of hij zijn dochter heeft herkend, weet Ina niet Ze zegt iets bemoedigends, maar wat voor troostwoorden kan ze van de Nederlandse dichter Jacobus Cornells Bloem. 23.25 uur Journaal, 23.30 uur Nieuws voor doven. Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.25 uur Paspoort 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Jeugdjournaal 18.57 uur Harold Lloyd 19.25 uur De zevensprong. Ook de kinderen op school hangen aan de lippen van meester Vap der Steg als hij vertelt over zijn avonturen. 20.00 uur Journaal 20.28 uur Mijn leven op Bamfylde. Direkteur Alcock en David zijn aartsvijanden geworden. De direk teur legt een dossier aan van alle foutjes die Davis maakt. 21.20 uur Hier en nu 21.55 uur Tussen hemel en aarde. Een dokumentaire over buitenaardse krachten. 22.20 uur Speel 's met licht klassiek. Spelprogramma 23.35 uur Journaal, 23.40 uur Nieuws voor doven. Cardium op tv Het regio-gerichte program ma Van gewest tot gewest brengt woensdagavond op Ned. I van 19.00-19.50 uur een uitzending over de Ooster- scheldewerken. Met name het mattenleggen door de Cardium zal uitvoerig worden behan deld. DEN HAAG/LEIPZIG - De onvol tooide film van de begin dit jaar in El Salvador vermoorde IKON-ploeg heeft afgelopen week postuum de prijs van de internationale filmkri tiek gekregen op het film- en tv- dokumentaire-festival in Leipzig. De IKON heeft dit maandag meege deeld. Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Wil- lemsen en Hans ter Laag kregen de onderscheiding van de jury voor hun in maart van dit jaar door de rubriek Kenmerk uitgezonden „Uit humani taire verantwoordelijkheid ontsta ne" film. Ook de afdeling Spanje van de in ternationale vereniging van mensen rechten heeft haar internationale prijs voor journalisten 1982 postuum toegekend aan de vier IKON- mensen. De prijs wordt 10 december uitgereikt. SAN SALVADOR - Salvadoriaan- se guerrillastrijders hebben zondag een trein aangevallen en uit de rails laten lopen. Door GRÉ DE BOER voor deze ongelukkige man vinden? Ze heeft ze immers zelf zo hard nodig!? Binnen een kwartier staaf weer op straat En is besluiteloos. Weer naar huis? De lege woning, waar de kamer nog ruikt naar rooktabak en de helft van het echtelijk bed onbeslapen is? Toch rijdt ze huiswaarts. Proberend haar gedachten te concentreren op het nu drukke verkeer. Want in de stad had ze bijna een aanrijding, omdat ze niet oplette. Dat risoko kan ze niet nemen. Terug in huis, overvalt haar opnieuw de ellende van de eenzaamheid. Wat moet ze nu doen? Komt Frans van avond thuis? Of blijft hij ook weg? Waar is hij gisteravond heengegaan? Naar Jannie? Ze voelt neiging in zich opkomen om naar Hurwenen te rijden Maar bij na der inzien weet Ze, dat het geen zin heeft. Frans is al lang weg. Die moet de uren tussen half tien en twaalf en twee tot half vijf optimaal benutten. Ze kijkt op haar horloge: het is bijna half tien. Ze steekt weer een sigaret op. Hoe langer ze er over nadenkt, des te meer rijst in haar de mening op, dat Frans uit nijd naar Hurwenen is gereden en daar de nacht heeft doorgebracht. In de ar men van die gemene kat' Ze moet er niet aan denken! Wat heeft Jannie, dat ik niet bezit? Voor een man? Wat man keert er in 's hemelsnaam aan mfj? Dat zou ik wel een s willen weten! (wordt vervolgd) 0 0 *0 0 0 0* 000 0 0 00000 0000000000* 9

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5