Volop wetenswaardigheden over regionale historie deurloo mode Geen subsidie verlenen aan het Vrouwencafé in Zierikzee Raad verschilt van mening over reserveringsposten HOLTY'S YOUNG SHOP Vaststelling sociaal- kultureel programma '83 4 Jaarboek Stad en Lande Bruinisser jaarprogramma 1983 sociaal-kulturele aktiviteiten Advies welzijnskommissie Duiveland: SMOKINGTIME STREEKNIEUWS Begrotingsbehandeling Zierikzee Advertentie SCHOUWEN-DUIVELAND - Het jaar boek van de Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, „Kroniek van het land van de Zeemeermin" werd maandagavond gepresenteerd tijdens de najaarsvergadering van deze vereniging in restaurant Mondragon. Het is alweer de zevende uitgave en ook dit keer weer met een zeer gevarieerde inhoud. De ge schiedenis van Schouwen-Duiveland wordt hierin vanuit diverse standpunten bekeken, uiteenlopend van bodemkunde tot streektaal. KROMIEK VAM HET LAND VAN DE ZEEMEERMIN (SCHOUWEN-DUIVELAND} 1982 J>caw .YzsrvzjuexKi - VERENIGING STAD EK LANDE VAN SCHOUWEN-DUIVELAND In het voorwoord vraagt de redaktiekommissie specia le aandacht voor het artikel van drs. J. P. J. Lokker en H. Uil over de geschiedschrijver en archivaris P. D. Vos, die veertig jaar geleden overleed. Eerste archivaris Als eerste archivaris van Zierikzee bracht hij heel wat historische achtergronden van Zierikzee en omgeving bo ven water. Een fragment: ,,De Vos schreef over de meest uiteenlopende onderwerpen. Hij zocht en vond ook meestal in de chaos van de nog nauwelijks geordende en bestofte archieven de geschiedenissen van kerken en kloosters, van de patricische woonhuizen en hun geslach ten, van stadspoorten en buitenplaatsen en hij verhaalde van branden die de stad ooit hebben gesteisterd. Hij gaf de vage herinnering aan gilden en godskamertjes nieuwe glans en bracht het beeld van het „Zierikzee voor hon derd jaar" tot leven". Ook over de sfeer in en rond het stadhuis gaat het ver haal van E. W. Smit over de totstandkoming van het stadhuis- en maritiem museum in Zierikzee, getiteld „Van rommelzolder tot stadhuismuseum". „Indien ik u bij een bezoek aan Zierikzee zeide, dat ik u zou meenemen naar den zolder van het stadhuis, dan zoudt ge ongetwijfeld vragen of ik mijn tijd niet beter besteden konen daar gekomen, zoudt ge uw oogen uitstaren", aldus een citaat uit een artikel in het tijd schrift Buiten van 1936. Het museum werd in 1930 op 26 juli officieel geopend. Voor die tijd heette deze ruimte de „Oudheidkamer" en het werd niet door de gemeente be heerd, hoewel de tentoonstellingsruimte dezelfde was. Deze kollektie zou kunnen worden beschouwd als de ba kermat van alle latere Zierikzeese musea. Dialektschrijvers In dit jaarboek worden de dialektschrijvers van Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee onder de loep genomen. In de inleiding van dr. A. de Vin wordt stil gestaan bij het overlijden van de heer M. J. Bij de Vaate die een grote voorliefde had voor zijn streek en taal. Vooral in de korte schetsjes in dialekt hebben velen hun eigen taal herkend. Om hem te gedenken als één van de dialektschrijvers werd in het jaarboek zijn laatste dialekt-kursiefje gepu bliceerd dat hij schreef onder het pseudoniem Schier eilandman. Verder wordt aandacht besteed aan „Bêênekluwer", pseudoniem van J. G. Jonker, „Joös van Jaone „pseudo niem van M. J. Kosten en „Wullum", pseudoniem van W. van Gilst. Nog een aardig verhaal is dat van K. J. Sijsling over de eerste vliegdemonstratie in Oosterland en zo zouden we nog wel enkele titels kunnen noemen van zeer interessan te artikelen in het jaarboek van Stad en Lande. Lamswollen pullovers (machine wasbaar) 59,- Shetland pullovers 39,- Mol 5-7, Zierikzee Ruim twee ton subsidie BRU1NISSE - „Het is een solide programma geworden", vindt de welzijns- kommissie van de gemeente Bruinisse in de inleiding van het jaarprogramma 1983. De kommissie heeft gemeend de kortingen van 1982 (ruim 13 van de rijksbijdrage, niet te moeten doorberekenen aan de verenigingen. Als achter grond noemt de kommissie, dat de meeste „grote" instellingen zelf al hebben bezuinigd en dat korting op subsidies aan kleine verenigingen nauwelijks ef- fekt sorteren. DUIVELAND - „Ik wil niet suggereren, dat Sara in de tent moet blijven, maar hier is sprake van een gekweek te behoefte op kosten van de gemeenschap", symboli seerde de heer J. A. Schiettekatte vrijdagavond tijdens een vergadering van de welzijnskommissie van Duive land bij de behandeling van het onderwerp subsidiever zoek van de Werkgroep Vrouwencafé Zierikzee. De heer Schiettekatte vond, dat de leden van het vrouwencafé maar ge zamenlijk voor de kosten moesten opdraaien en hij wees erop, dat voor Advertentie met satijn afgebiesd zwart flannel pak 189 gulden taft blouse in wit, petrol of oker 79 gulden Dam 15 Zierikzee het lidmaatschap van mannen- en vrouwenverenigingen toch ook wordt betaald. Voorzitter van de welzijnskommis sie wethouder A. L. Bakker toonde zich ook geen voorstander van het verlenen van subsidie aan het vrou wencafé. In de eerste plaats vond hij de naam niet juist gekozen en verder achtte hij het niet juist, dat in het verzoek niet werd gerept over in komsten, terwijl tijdens een bijeen komst de afgelopen week toch entree werd geheven. „Daar kun je ze op vangen", aldus wethouder Bakker. Statuten? De heer C. A. Struijk informeerde of het Vrouwencafé over statuten be schikt. De voorzitter antwoordde dat dit waarschijnlijk niet het geval is. De heer K. Hendrikse liet weten, dat dergelijke aktiviteiten loodrecht tegenover de beginselen van zijn par tij (S.G.P.) staan. „Dat hele revoluti onaire gedoe van de emancipatie gaat tegen Gods Woord in", aldus de heer Hendrikse. Hij adviseerde uiteraard tegen deze subsidie. De heer W. Stouten deelde mede, subsidie aan het vrouwencafé ook „niet te zien zitten" en de heer M. K. Romeijn vond, dat de werkgroep maar beter kontributie kon heffen in plaats van subsidie te vragen. De enige in deze, voor dit keer ge heel uit mannen bestaande kommis sie, die een andere mening was toege daan bleek de heer C. J- Hillebrand. Hij hield een pleidooi deze subsidie wel te verlenen en merkte op, dat de werkgroep het volgens hem betreur de dat werd nagelaten te vermelden, dat er af en toe wel entree wordt ge heven. Volgens hem ging het hier niet om de vraag of het vrouwencafé wel of geen kontributie moest hef fen, maar om de vraag of men voor of tegen een vrouwencafé was. De heer Hillebrand signaleerde, dat vrouwen nog steeds minder kansen krijgen en adviseerde met kracht de subsidie wel te verlenen. De andere kommis sieleden brachten het tegenover gestelde advies uit. Subsidie V.A.C. Met de stem van de heer Hendrikse tegen besloot de kommissie wel een positief advies uit te brengen betref fende een subsidie van 0,06 per in woner aan de Vrouwen Advies Com missie voor de Woningbouw op Schouwen-Duiveland. De heer Hen drikse was van mening, dat hier geen taak voor de vrouw was weggelegd, hetgeen bij de heer G. La Grand de opmerking ontlokte, dat toch juist de vrouw het langst en meest van een huis gebruik maakt. Een positief advies werd ook uitge bracht betreffende een subsidie aan de Stichting tot steun van de Prot. Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht. Verder boog de kommissie zich over een subsidieverzoek van de Stichting Zeeuws Biologisch Mu seum. Unaniem werd geadviseerd, overeenkomstig de afgelopen twee jaren, een subsidie van 0,02 per in woner te verstrekken. Verschil van mening bestond er wel over het ver zoek een eenmalige subsidie van 600,— te verlenen ten behoeve van de bouw en inrichting van een educa tieve werkruimte in het museum. De heren Hendrikse, Hillebrand en Schiettekatte toonden zich voorstan der van deze eenmalige subsidie. De overige vier leden adviseerden uit bedrag niet te verlenen. De welzijnskommissie kon zich vinden in de 0,5 korting op de sub sidie aan de Stichting Welzijn Oude ren Schouwen-Duiveland. Vereenvoudiging Verder kwam tijdens deze vergade ring de vereenvoudiging procedure- en inspraakregels welzijnsplanning aan de orde. Grootste verschil tussen de oorspronkelijke procedure en de voorgestelde vereenvoudigde proce dure is (simpel gezegd) dat de wel zijnsplanning in het eerste geval be gint bij de welzijnskommissie en in het tweede geval bij het kollege van ben wdan is er dus één fase minder af te werken. De heer Schiettekatte liet weten de adviesfunktie van de welzijnskom missie liever gehandhaafd te zien. Dc overige kommissieledcn bleken het daar mee eens te zijn. Een mogelijkheid tot vereenvoudi ging van de inspraakregels zag de kommissie wel in het laten vervallen van een hoorzitting in de inventari satiefase. Dit houdt in, dat naar aan leiding van de tervisiclegging van het inventarisatierapport wel schrif telijk bezwaren ingediend kunnen worden, maar geen hoorzitting zal worden gehouden. Het opstellen van een evaluatierapport in de vorm zo als dat dit keer is gebeurd, achtte de kommissie in de toekomst niet nood zakelijk. Geadviseerd werd een hoofdstukje gewijd aan die evaluatie gelijk mee te nemen in het wel- zijnsprogramma. UTRECHT Het voornemen zie kenfondsverzekerden per 1 janiari 1983 een eigen bijdrage van een rijks daalder per voorgeschreven ge neesmiddel te laten betalen, zal een aantal sterk negatieve effektcn heb ben. ZIERIKZEE Inbraak in woning In de woning van L. aan de Paar denstraat werd 455,— ontvreemd. De daders wisten door een keuken raam het pand binnen te komen. Het huis werd doorzocht en in een kastje hebben de daders het geldbedrag ge vonden. Er wordt verder niets ver mist. De bewoner heeft niets van de inbraak gemerkt. NOORDWELLE Sinterklaasbezoek Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten brengen donderdagavond 2 december een bezoek aan Noordwelle. Rond ze ven uur arriveert de goedheiligman bij het dorpshuis. Na een praatje brengen de klassen 1, 2 en 3 van de lagere school een to neelstukje op de planken, dat speci aal voor deze gelegenheid werd ge schreven. Na de pauze, waarin ook aan de kleuters en peuters wordt ge dacht, voert de theatergroep van de vierde, vijfde en zesde klas het to neelstuk „De Wondersloffen" op. NIEUWERKERK Dagattrakties van de Middenstandsakties Onvermoeid gaat de Nieuwerkerk- se Middenstands Vereniging voort met de dagattrakties voor de jeugd. Zo moest er geraden worden hoe veel bokkepoten bevat deze land bouwtrekker. Lia van Westen raadde het precies en kreeg daarvoor de speelgoedtrekker. Verder moest de naam geraden worden van vreemde voorwerpen, gebruikt voor schoenre paratie. 't Was wat moeilijk - maar 't kwam „rond". Winnaars waren: Ri- neke Goudzwaard, Peter v. d. Cingel en Bart van Strien. De winkeliers-deelnemers willen nog de aandacht vestigen op de Lego wedstrijd. Ook daarop zijn mooie prijzen te winnen! De uitslagen van de dag-attrakties van de Nieuwerkerkse Middenstand sactie, worden steeds aangeplakt aan een der etalageruiten bij fa. Keste- loo, Ooststraat 1. Daar moet men ook de verkregen aktie-bonnen inleveren. Deze wor den volgende week dinsdag 7 decem ber uitgeloot. Daarbij mag iedereen aanwezig zijn, in de zaal van Ons Dorpshuis, Postraat. Tevens dient naar het oordeel van de kommissie er voor gewaakt te worden dat het bloeiende vereni gingsleven in Bruinisse niet verloren dreigt te gaan door de bezuinigings woede van het Rijk. „Dit betekent evenwel, dat de ge meente nu als een stootkussen dient om de financiële klappen die het Rijk uitdeelt, op te vangen. Dat kan niet tot in het oneindige doorgaan. De verenigingen moeten beseffen dat niet langer de gemeente de gevolgen kan dragen", aldus het jaarprogram- Weigeringen De C.J.V.-jongensklub „Daniël" komt in het programma niet voor, omdat men weigerde te reageren op een oproep om de nodige bescheiden in te dienen. Ook de Stichting Jeugd- sociëteit „De Pul" weigerde op die oproep te reageren, maar is wel in het programma opgenomen in ver band met de onderhoudskosten en kapitaalslasten. Al eerder werd bekend dat de ge meente niet van plan is om het voor de Stichting Cultuur Spreiding Zee land in de plaats komende theaterbu- ro, te steunen. Dit buro is dan ook niet in het jaarprogramma opgeno men. Met dit rapport meent de kommis sie dat op een konstruktieve wijze uitvoering is gegeven aan de ver plichtingen die de gemeente op zich heeft genomen in het kader van de welzijnsplanning. Totaal subsidie Totaal staat een bedrag van 210.301,53 voor 1983 op het pro gramma. Onderverdeeld alsvolgt: jeugd- en jongeren werk: 42.122,61 opbouwwerk: 9.767,—; plaatselijk vormings- en ontwikkelingswerk: 104.048,78; muziekscholen: 10.989,—; amateuristische kunst: 6.782,07; overige aktiviteiten: 4.750,—; openlucht voorzieningen: 28.933,70 en algemene akkommoda- ties: 2.908,37. In het jaarprogramma van 1982 be droeg het totaal van de gemeentelij ke subsidies 214.098,70, hetgeen be tekent dat het geraamde totaal van 1983 twee procent lager ligt. De voornaamste oorzaak hiervan is gelegen in het feit, dat de Stichting Cultuurspreiding Zeeland is wegge vallen en dat het bedrag voor het op bouwwerk vrij laag is. Daar staat tegenover dat de kosten van de Cul turele Stichting Bruinisse en de bij dragen aan het jeugd- en jongeren werk zijn gestegen. Voorstel kollege Bruinisse BRUINISSE - Voordat het kollege van b. en w. van Bruinisse zal antwoor den op vragen van raadsleden, gesteld in hun algemene beschouwingen op de gemeentebegroting 1983, donderdagavond in het gemeentehuis, zullen de raadsleden zich eerst nog buigen over een korte raadsagend. Zo komt onder meer de vaststelling van het sociaal-kultureel jaarprogramma 1983 aan de or de. Het ontwerp-programma heeft na ter inzage legging en hoorzitting slechts twee reakties opgewekt: van de Culturele Stichting Bruinisse en van de Zeeuwse Muziekschool. Voor ts zullen er twee wijzigingen in wor den aangebracht op voorstel van het kollege, betreffende de Stichting Jeugd en de Stichting Samenleving sopbouw Schouwen-Duiveland. Dit in verband met het te voeren uniform beleid op regionaal nivo. Dit heeft tot gevolg dat de Stichting Jeugd ge kort wordt met 6 en de Stichting Samenlevingsopbouw met 4 Krediet vissershaven Ten einde de werkgroep die plan nen op gaat stellen voor aanpassing vissershaven, in staat te stellen hun opdracht naar behoren uit te voeren, stelt het kollege de raadsleden voor een krediet te voteren ad 10.000, als zogenaamd „werkkrediet". De op 20 september gevraagde bij drage van „Bru-tèn" van 10 in de rekonstruktie van de tennisbanen, acht het kollege bij nader inzien niet juist. Op de raadsvergadering van donderdag vragen zij dit raads besluit terug te draaien en af te zien van het invorderen van deze bijdrage (is 10 van 35.930,—). Ter vaststelling biedt het kollege de nieuwe verordening op de heffing en invordering van een water- toeristenbelasting aan. Deze be lasting gaat 0,50 per persoon per et maal bedragen; wordt alleen gehe ven ter zake van verblijf op vaartui gen met een vaste ligplaats (passan ten worden vrijgesteld); en bij de opstelling van de verordening werd gestreefd naar een zo eenvoudig mo gelijk geheel in het belang van een soepele wijze van heffing van de be lasting. Machtiging De machtiging tot onderhandse aanbesteding van werken dient naar het oordeel van het kollege her nieuwd te worden. In verband met de steeds verdergaande inflatie is het wenselijk de grens van 50.000,— op te trekken tot 75.000,—. Het kollege stelt voor hiertoe over te gaan. Tot slot stelt het kollege de raad voor een aanvullend krediet te ver strekken voor de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied, ad. 9000.-. ZIERIKZEE - Mocht in 1983 niet met de aanleg van het nieuwe sportpark aan de Lange Blokweg kunnen wor den gestart, dan dient volgens de wethouder financiën L. J. van Gastel de post van 108.000,—, zijnde de gereser veerde kapilaalslasten te worden toegevoegd aan de re serve „Aanleg nieuw sportveld". Dit liet hij weten op een desbetreffende vraag van de P.v.d.A.-fraktie tijdens de begrotingsvergadering vorige week. De heer J. J. Gclcijnse (V.V.D.) was eenzelfde mening toegedaan en pleit te in dit verband ook voor kontinuï- teit in dc reservering voor de herin richting sportpark Bannink. Ook dc C.D.A.-fraktic Het bij monde van de heer L. S. P. van Vclthovcn weten de begrote kapitaalslasten in deze reser ve te willen zien gaan. De heer W. F. Sprcngelmeijer (R.U.) was van mening, dat de ge meente het snoeimes moet gaan han teren en gaf wat dit betreft de voor keur aan bezuinigingen op luxe voor zieningen als sportakkommodaties. Hetgeen volgens hem overigens niet wilde zeggen, dat de R.U. tegen elke vorm van sport zou zijn. De aanleg van een nieuw sportveld noemde de heer Sprcngelmeijer echter „geen kleinigheid" en hij bleef van mening, dat dit een te hoog gegrepen investe ring zal worden. Kanttekening De heer D. v. d Wekken {P.v.d.A.) plaatste een kanttekening bij de me ning van wethouder Van Gastel be treffende de toevoeging aan genoem de reserve. Zo wees hij erop. dat voor de aanpassing van de riolering in Zie rikzee nog een tekort van 300.000.— overbrugd moet worden. Mocht de aanleg van het nieuwe sportveld door bepaalde omstandig heden volgend jaar nog niet kunnen starten, dan leek het de P.v.d.A.- fraktie niet ondenkbaar dat die 108.000,— voor de rioleringswerken bestemd zou kunnen worden. Temeer daar er goede hoop bestaat op een provinciale subsidie voor dit projekt en dc rioleringswerken mis schien eerder dan volgens het meer- jarenspektief gerealiseerd kunnen worden. De opmerkingen van de R.U.- fraktie betreffende een mogelijke af bouw van de bijdragen aan jeugdsoos Brogum en de Stichting Jeugd Schou wen-Duiveland werden door het kol lege en de overige frakties niet in dank afgenomen De heer Sprcngel meijer voerde daarop aan niet zo maar de jeugd de straat op te willen sturen, maar dat hij ook nu evenals vorig jaar - pleitte voot een goede huisvesting voor het C.J.V., dat veel goed werk voor de jeugd doet. Raamplan Concertzaal Bij de vaststelling van het meerja- renperspektief stelde mevrouw M. R. de Jong-van Loo (P.v.d.A.) voor een bedrag van 10.000,— (ten laste van de post onvoorzien) op te nemen in het bestedingsplan 1983 ten behoeve van een raamplan voor aanpassingen van de Concertzaal. Raadsvoorzitter burgemeester Th. H. de Meester acht te dat nogal voorbarig. Hij wees er op. dat eerst overleg gevoerd zal wor den in de volgorde: exploitant. Con- cert7.aalkommissie en eventueel met de welzijnskommmissie en met de sa menstellers van de nota „Geld kost het toch". Door een bedrag van 10.000.— op te nemen, zouden volgens hem valse verwachtingen gewekt kunnen wor den. Bovendirn zou in dat geval de exploitant bij voorbaat uitgescha keld worden, volgens de voorzitter, terwijl deze toch ook bepaalde ge dachten zou kunnen hebben over de situatie na 1 januari 1984, de datum waarop het huidige kontrakt af loopt. De heer Van Velthoven was ook van mening, dat eerst de besprekin gen met de diverse instanties afge wacht moesten worden en als dan zou blijken dat een nader plan moet wor den opgesteld, kan via de kommissie financiën geadviseerd worden over een bepaald plankrediet. Met deze gang van zaken bleef ook mevrouw De Jong zich te kunnen verenigen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4