Uw Gasbedi adviseert. DOE-HET- N/ET-ZELF Geisertje aansluiten? Parkeerplaatsen en groene aanplant bij Brauwstraat GEEN NIEUWE BELEIDSPLANNEN VERENIGING „BETER WONEN" Stichting Welzijn Ouderen aktief in sozenoverleg en uitleg bewonerskommissie J aarvergadering ABVA/KABO over meer medezeggenschap Raad Zierikzee nog steeds oneens over handhaven van internationale kontakten J aar vergadering Meerjarenplan nog aktueel genoeg STREEKNIEUWS Advies kommissie publieke werken ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 30 november 1982 Nr. 23228 3 ZIERIKZEE - De verenigingsraad van de woning bouwvereniging „Beter Wonen" heeft maandagavond tijdens de vergadering de begroting van 1983 goedge keurd. Zij deed dit zonder uitvoerige diskussie, op voor dracht van de leden van de begrotingskommissie, de her en C. Douw, A. C. de Feiter en I. Bal. Bij baten staat in deze begroting een bedrag van ruim 18 miljoen gulden, bij lasten 16,5 miljoen en het gunstige exploitatieresul taat beloopt voor '83 naar raming 1.609.760,—. Andere cijfers uit deze begroting: aan huren zal naar verwachting 13 mil joen binnenkomen, rijksbijdrage 3 miljoen, rente- en afschrijving 12 mil joen, storting onderhoud ruim 2 miljoen. Het batig exploitatiesaldo gevoegd bij het algemeen bedrijfsreserve vormt met andere posten samen een totaal inkomen ad 3.099.735,—. Het uiteindelijk eindsaldo per 31-12-'83 zal naar verwachting 8.768.269,— bedragen. In een inleiding op de begroting schrijft direkteur Ph. H. van Doorne, dat voor 1983 geen nieuwe be leidsplannen op tafel liggen. Het meerjarenplan van de begroting 1982 is nog zo aktueel, dat aanpassing niet nodig is. Uitgaande van een 40-urige werkweek wordt voor het komende jaar geen personeelsuitbreiding voorzien, ondanks de toename van de aktiviteiten. Voorzitter van de ver gadering, de heer F. K. Vos legde uit dat deze opmerking voornamelijk voor rekening van de aanschaf van een computer komt. Computer „Bij een sterk groeiende organisa tie als de onze kom je een keer voor de vraag te staan of je moet kiezen voor arbeidsplaatsen of een compu- termatige aanpak", aldus de heer Vos. „Het bestuur heeft gemeend te moeten kiezen voor de computer, als investering in de toekomst, maar vooral om adekwaat te kunnen be schikken over informatie". deden zich geen overschrijdingen voor in het lopende jaar. Nieuwbouw- plannen Naar aanleiding van de lijst nieuw bouw in voorbereiding vroeg de heer I. Bal hoe het komt dat de streefdata van aanvang verschuiven. Direkteur Van Doorne legde uit, dat veel plan nen voor nieuwbouw verouderen in de buro's van „Middelburg". „Daarom doen wij het wat lang zaam aan met het indienen van plan nen, waardoor de streefdata soms wat opschuiven. We zetten er dus zelf een rem op, omdat we anders na twee jaar de plannen terug krijgen met de aantekening dat ze inmiddels verou derd zijn", aldus de uitleg van Van Doorne. Voorzitter Vos vroeg nog eens de aandacht voor de distriktsvergade- ringen de komende weken: op 6 de cember in Scharendijke, 8 december in Nieuwerkerk en op 13 december in Zierikzee. Diverse herverkiezingen van leden staan op het programma van de vergaderingen. Aan de vraag om een attraktief onderwerp op de distriktsvergaderingen te behande len komt het bestuur tegemoet: di rekteur van „Beter Wonen", de heer Van Doorne zal het onderwerp „renovatie-totaal" bespreken. Verkiezing Bij akklamatie werden in de raad van kommissarissen herkozen, de he ren M. C. Verhei jen en H. P. Ever wijn. Dezelfde procedure gold de her en L. Becu, C. Kloet en H. Coomans als leden van het bestuur. Ter zake van de invulling van het terrein Nieuwe Boogerdstraat deed de voorzitter tijdens de vergadering geen mededelingen. Desgevraagd zei hij wel, dat er besprekingen geweest zijn niet de bibliotheek, maar dat daar nog geen konkrete plannen uit kwamen. „We wachten af" aldus de heer Vos. Nieuw kantoor Bij het vergaderschema dat tot slot aan de orde werd gesteld, deelde de voorzitter mee dat het in de bedoe ling ligt het kantoor Calandplein 1 op 31 januari te openen. Enigszinds feestelijk, in aanwezigheid van de voltallige verenigingsraad. Als tijdstip kwam 17.30 uur uit de bus. Hoe het programma die dag er uit gaat zien is nog niet bekend, wel dat er „misschien een officiële daad ver richt zal worden". Advertentie Dit is een publicatie van dein VEGfN samenwerkende Gasbedrijven. ZIERIKZEE - Op initiatief van de Stichting: Welzijn Ouderen Schouwen-Duiveland werd onlangs een geza menlijk sozenoverleg gehouden, in het dorpshuis te Nieuwerkerk. Belangrijkste doelstelling van dit geza menlijk overleg was regionaal spelende zaken of proble men betreffende de bejaardensozen te bespreken. Verder bestond de mogelijkheid onderling ervaringen uit te wis selen over te ontplooien aktiviteiten. De woningbouwvereniging moet daar overigens (volgens de begro ting) wel 90.000,— per jaar voor gaan betalen, gedurende een periode van vijf jaar. Uit de begroting werd tevens dui delijk, dat bij voortgaande recessie vooral een verschuiving te verwach ten is van renovatie naar groot- onderhoud. Verder zijn rentestand en gasprijs van invloed op het isolatie programma en daarmee samenhan gend op het meerjarenplan voor groot-onderhoud en schilderwerk. Voor de eerste keer is het meerjaren plan voor groot-onderhoud in geld uitgedrukt: oplopend tot in 1985 4 miljoen. Routebeschrijving Direktie en staf van „Beter Wonen" gaan er bij het opstellen van de begroting van uit, dat het aktivi- teitenplan en de begroting een zo goed mogelijk richting aan geven is van de (ver)nieuwbouw en beheer, zonder een komplete routebeschrij ving, aldus de heer Van Doorne in zijn inleiding. Bij zijn openingswoorden zei voor zitter F. K. Vos gelukkig te zijn dat zovelen van de raad de dichte mist getrotseerd hadden. Blij was Vos met de grote be langstelling (ook van de zijde van de verenigingsraad) bij de officiële sleu teluitreiking van de 3000ste woning in Bruinisse. De voorzitter achtte het een goede zaak dat de woningbouw vereniging zich op deze wijze presen teerde. „We zullen het nu wat rusti ger aan doen, en het slaan van eerste palen maar even vergeten", aldus de heer Vos. Het vorig jaar genomen besluit om het algemeen bestuur te machtigen zaken af te handelen tot een bedrag van 10.000,— werd op verzoek van voorzitter Vos ook in deze vergade ring voor 1983 genomen. Overigens Van Velthoven bracht een wens van de bijenhoudersvereniging over en vroeg of bij de aanplanting aan de Brauwstraat rekening kan worden gehouden met „bijen-vriendelijke aanplantingen". De Rijke stemde niet zo in met dit voorstel. Naar zijn mening zal het heel moeilijk worden om dit soort beplantingen tussen te voegen. Daar komt bij dat de bevol king niet erg over de aanwezigheid van bijen in hun direkte omgeving te spreken is. Aanschaf materiaal Voor de aanschaf van materiaal en apparatuur in verband met de orga nisatie dienst gemeentewerken stel- SCHO UWEN-D UI VELAND Inbraken Op verschillende plaatsen op Schouwen-Duiveland is het afgelo pen weekeinde ingebroken. Bij de fam. v. d. L. uit de Weisestraat te Bruinisse werd een deurslot gefor ceerd en werd 50,— ontvreemd. In de woning van de fam. D. R.-R. uit de Unastraat werd de inboedel over hoop gehaald en werd een onbekend bedrag aan geld meegenomen. Bij de fam. 't H. uit Oosterland werd een poging tot inbraak ondernomen. De rijkspolitie heeft een onderzoek in gesteld. De auto van mevrouw V.-S. uit de de kommissie een krediet van 9000,- beschikbaar. Tijdens de ver gadering werd duidelijk gesteld dat de aanschaf in nauw overleg zal plaatsvinden met de nieuwe mon teur, die binnenkort in dienst treedt. „Hij krijgt een gereedschapkist van 9000,-". zei voorzitter De Rijke. Om de vier grote en twee kleine ri oolgemalen in Zierikzee te kunnen beveiligen met een signalerings systeem, bestemd om storingen in het gemaal direkt te kunnen ontdek ken, adviseerde de kommissie 13.000,beschikbaar te stellen. Voor het weghalen en herplaatsen van een hoogwatermelder werd Bruinisse, die zaterdag op de Nieuwe Haven stond geparkeerd, is openge broken. Een mand levensmiddelen en een tas met lakens en slopen wor den vermist. ZIERIKZEE Najaarsvergadering Stad en Lande Tijdens de najaarsvergadering van de vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, drong dr. A. de Vin er bij het bestuur op aan te reageren op de grootscheepse rekrea- tieplannen aan de Kraayestcinweg te Haamstede. Volgens hem zijn er genoeg rekrea- tiemogelijkheden in de Westhoek. Verder sprak mr. W. P. Martens f 2000,- beschikbaar gesteld. Ook vo teerde de kommissie 6655,- voor de vernieuwing van negen stadsplatte gronden cn bijna 25.000,- voor de vernieuwing van de elektro-carrier voor de straatmakers. Indien de bestelling voor 1 januari 1983 wordt geplaatst heeft de dienst gemeente werken 7% korting op de prijs. Na 1 januari worden de kosten 7% hoger. De kommissie besloot snel te bestel len en het voordeel mee te nemen. Aktiegroep Havenkwartier Op de agenda stond ook de bespre king van de resultaten van de door de Aktiegroep Havenkwartier onder de bewoners ingestelde enquête. De Ak tiegroep wilde weten hoe de bewo ners dachten over eventuele verbete ringen in hun buurt. Wethouder De Rijke zei tijdens de vergadering dat hij zich nog niet voldoende had kun nen oriënteren op de uitslag van de enquête. Hij had te weinig inz.icht in het totaal beeld en stelde voor het on derwerp naar een volgende publieke werken kommissie-vergadering te verschuiven. De kommissie-leden gingen akkoord. zijn bezorgdheid uit over de plannen van het gemeentebestuur om de Var- reput te Zierikee te versmailen. Het bestuur zou zich over deze zaken bui gen. De geplande lezing van de heer A. Delahaye over de historische mythen in Nederland kon door omstandighe den niet doorgaan. Daarvoor in de plaats vertoonden de heer en me vrouw Jansen uit Brouwershaven dia's van kaarten en luchtfoto's van Schouwen-Duiveland. Tijdens deze vergadering werd het jaarboek gepresenteerd, waaraan el ders in dit nummer aandacht is besteed. Aanrijding Automobilist C. P. uit Burgh- Haamstede kreeg vrijdag op het Kraanplein geen voorrang van auto mobilist R. D. uit Zierikzee. Beide auto's liepen schade op. Bestuursvergadering Stichting Jeugd Woensdag 8 december wordt in het Hervormd verenigingsgebouw de bestuursvergadering gehouden van de Stichting Jeugd Schouwen-Dui veland. Aan de orde komen onder meer de onderwerpen: Welzijnspro- gramma 1983 en jeugdwerkloosheid. Voor tijd: zei agenda. Aanrijding Op de kruising Blokweg/Verbran- demansweg botsten zondag twee au to's op elkaar. Automobiliste J. J. d. R.-d. G. kwam van de Verbrande- mans weg en wilde de Blok weg oprij den. Zij gaf geen voorrang aan bestuurder A. de B. uit Zonnemaire, die wilde uitwijken maar wegens ge blokkeerde remmen in de berm tegen de auto van de G. terecht kwam. De wagens raakten zwaar beschadigd en moesten door takelbedrijf J. de Jon ge worden weggesleept. Er deed zich geen persoonlijk letsel voor. Inbraak in J. L. de Jongeschool In de J. L. de Jongeschool aan 't Vrije is ingebroken. Een bedrag van 100,— en een aantal video-cassettes ter waarde van 400,— worden ver mist. In de J. W. v. d. Doelschool werd het meubilair overhoop ge haald. Sukses voor John Schults De oud-Zierikzeese kapper, John Schults, thans woonachtig in Delft, heeft afgelopen weekeinde met suk ses deelgenomen aan het Westerto- rentournooi, in Krasnaspolsky in Amsterdam. Bij het onderdeel Knip pen Brushen behaalde hij een 2e prijs van de 31 deelnemers. Van de 17 deelnemers bij het onder deel Dagkapsel behaalde hij een 3e prijs en bij het onderdeel Cocktail kapsel, eveneens 17 deelnemers, een 2e prijs. Met deze resultaten behaal de hij de le prijs in het algemeen klassement. Tenslotte behaalde hij bij het Con cours D'Elegance (21 deelnemers) een 2e en een 10e prijs. Volgens de heer Van der Sluijs heeft de overheid altijd een beetje achterop gelopen wat betreft deze medezeggenschap. Al sinds 1950 kent het bedrijfsleven een ondernemings raad, terwijl de overheid pas veel la ter met een dergelijke organisatie, de dienstcommissie, op de proppen kwam. „Nu de wet dienstcommissie nieuwe stijl van kracht is gegaan zijn het adviesrecht en de instemmings bevoegdheid van het overheidsperso neel alleen maar toegenomen". Aktics Ook de bezuinigingsplannen van de overheid kwamen aan de orde. Spreker deelde mede dat de bonden zeker akties gaat voeren, als het overleg met de regering mislukt, „Dit zou kunnen leiden tot protesten en misschien wel vergaande akties". Meer informatie wilde de heer Van der Sluijs nog niet geven. Hij pleitte ervoor dat de bondleden begrip moe ten tonen voor degenen die deelne men aan akties. „Tenslotte zijn dat de mensen die de kastanjes uit het vuur halen." Tijdens een discussie die hierop volgde werd gesproken over de rechtsbescherming van een lid van de dienstcommissie of ondernemings raad. Ook kwam de wens naar voren het kontakt met de F.N.V. Schou wen-Duiveland te verbeteren. Bestuursverkiezing Tot leden van het dagelijks bestuur werden benoemd: de heer A. Stuijk (penningmeester), A. Timmer, J. Struijk en J. Vcrmeule. Verder werd het jaarverslag besproken, waarbij opgemerkt werd dat het ledenaantal steeds minder wordt. Ondanks deze daling kon het kassaldo niet veront rustend worden genoemd. Ten slotte werden de aanwezigen er op gewezen vroegtijdig bekend te maken of ze ge bruik gaan maken van V.U.T.- regeling in verband met de contribu tie van de bond. Aan de orde kwam ook de wisse ling van de bestuurszetel namens de bejaardensozen binnen de Stichting Welzijn Ouderen. Mevrouw Van Bommel-Den Hartog trad af uit deze funktie en als nieuw bestuurslid na mens bejaardensozen werd mevrouw Mandemaker uit Zonnemaire geko zen. Akties Tijdens deze bijeenkomst, bleek dat vele bejaardensociëteiten wel wat meer financiële middelen zouden kunnen gebruiken en derhalve werd doorgesproken hoe ondersteunende akties op touw gezet kunnen worden. Verder werd besproken, dat een be jaardensociëteit er weliswaar is voor de ontspanning van ouderen, maar dat tijdens de bijeenkomsten van die soos ook weieens wat informatie ver strekt kan worden bijvoorbeeld door een notaris, dokter of sociale dienst. Zoals bekend gaf de RU-fraktie vo rig jaar reeds te kennen de kontakten met de jumelagesteden Hatfield en St. Hilaire liever afgebouwd te zien. Tijdens de vergadering donderdag middag liet ook CDA-fraktievoorzit- ter L. S. P. van Velthoven weten voorstander te zijn „één enkele draad van de gemeentelijke franje af te knippen". Advies jumelagekommissie De PvdA wilde de hele zaak besprokenin de jumelagekom missie en vond dat voorlopig geen brief naar genoemde steden gezon- Informatie dus, waar ouderen wat aan hebben. In maart zal wederom een dergelijk overleg plaatsvinden. De Stichting Welzijn Ouderen on der leiding van de heer R. v. d. Weide was verder aktief ten behoeve van het bewonerskommissieoverleg tus sen de rusthuizen „Duinoord", „In 't Opper" en „Borrendamme". Tijdens een voorlichtingsbijeen komst over het werk van de Stich ting Welzijn Ouderen kreeg de heer Van der Weide te horen, dat er veel vragen bestonden bij de bewoners kommissies betreffende sociale aan gelegenheden. Op verzoek van ge noemde funktionaris verklaarde de direkteur van de I.S.D. de heer M. P. v. d. Broeke zich bereid een en ander te komen toelichten. Deze uiteenzet ting heeft inmiddels plaatsgehad en werd, volgens de woordvoerder van de Stichting Welzijn Ouderen, door betrokkenen bijzonder gewaardeerd. den moest worden, voordat de raad een definitieve uitspraak heeft ge daan over de internationale uitwisse lingen. De heer J. J. Geleijnse (WD) vol hardde in zijn standpunt, dat verkor ting van de tijdsduur van de bezoe ken wel enig financieel voordeel zal bieden. Ook hij wilde, dat de jumela gekommissie over dat punt advies uitbrengt. Raadsvoorzitter burgemeester Th. H. de Meester liet weten, dat inder daad advies van de kommissie inge wonnen zal worden: vervolgens zal de zaak wederom in het seniorencon vent aan de orde komen en ten slotte zal de raad een uitspraak kunnen doen. De brief aan Hatfield en St. Hilaire werd voorbereid, maar over de ver zending zal pas na die raadsuit- spraak een besluit worden genomen. Die brief bevat een verklaring waarom van de gemeente Zierikzee voorlopig geen uitnodiging tot een officieel bezoek uitgaat. Verhoging eigen bijdrage Bij de vaststelling van de gemeen tebegroting 1983 stelde de heer H. Asma (PvdA) voor de eigen bijdrage voor de deelnemers aan de jumelage- reizen te verhogen van f 150,— naar f 175,—. De raadsvoorzitter achtte het beter ook daar eerst advies van de ju melagekommissie over in te winnen. ZIERIKZEE - Het terrein aan de Brauwstraat dat voorheen bestemd was voor de noodJokalen van de RSG en de Chr. Mavo krijgt een totaal andere in richting. De kommissie publieke werken adviseerde 12.500,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van openbaar groen, openbare verlichting en parkeer plaatsen. Pvda-kommissielid H. Asma zei dat er geen woningen In dc direkte omgeving stonden en dat de verlichting daarom belangrijk was. In dit ver band doelde hij op de veiligheid van de onbeheerd staande auto's. CDA-lid L. S. P. van Velthoven vroeg zich af of het niet mogelijk was één parkeerplaats voor een invalide-auto te bestemmen. Voorzitter P. de Rijke had daar geen problemen mee. Laat het over aan een vakmanDie is er voor om gasapparaten aan te sluiten en te onderhouden/Waar u een goede installateur kunt vinden? Informeert u eens bij uw Gasbedrijf. ZIERIKZEE - Tijdens de jaarvergadering van de ABVA/KABO maandagavond in het Huis van Nassau te Zierikzee, sprak de heer A. van der Sluijs, lid van het da gelijks bestuur over de wet op de dienstcommissie nieu we stijl. Via deze wet zijn de bevoegdheden van het per soneel bij de rijksoverheid sterk verbeterd. BROUWERSHAVEN Het zijn niet alleen de allerjongste die plezier heieven aan het Sinterklaasfeest, zoals deze foto van de aankomst van de Sint in Brou wershaven toont. Deze meisjes amuseren zich eveneens kostelijk. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - Evenals vorig jaar heerste er tijdens de begrotingsvergadering van de Zierikzeese gemeenteraad vorige week weer onenigheid over het wel of niet en over het in welke vorm voortzetten van de internationale uit wisselingen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3