Laatste gesprek visserijbeleid is over E.G.- mislukt Funderingsmat wordt op later tijdstip gerepareerd „Kreeftenschip" bij De Val r>-• JSfEf AGENDA Denen liggen dwars: Kommissie Welzijn over Vrouwencafé Gat kleiner dan gedacht Prins Claus opnieuw in kliniek V.0.0. tegen verlaging leerplichtige leeftijd Wetsontwerpen bevriezing minimumloon en uitkeringen ingediend Zestig miljoen garantie voor Fokker Echtgenote moteleigenaar uit Nuland ontvoerd Sportvliegtuig stort neer Moord op Turkse Armeniër 2 BRUSSEL - Er komt, zoals de zaken er nu voorstaan, geen Europees gemeenschappelijk visserijbeleid. De ex tra ingelaste visserijraad die maandag in Brussel werd gehouden is op niets uitgelopen. Die raad duurde nauwe lijks een uur. Toen lieten de Denen weten dat ze niet ak koord konden gaan met een kompromis waarover de ne gen andere EG-landen het al enige weken eens zijn. ken gaat worden op de Europese top- konferentie van 3 en 4 december in Kopenhagen. Als dat zo is zal het een politiek gesprek worden. In Brussel kan men zich namelijk nauwelijks voorstellen dat staats hoofden en regereingsleiders debat teren over kabeljauw-, makreel- en haringvangsten en de verdeling daar van over de lidstaten. De negen hebben de Denen op hun beurt duidelijk gemaakt dat aan dit kompromis niets meer veranderd kon worden, met andere woorden dat er voor Denemarken geen gram extra vis meer uit te slepen was. De negen landen die het wel eens zijn, gaan nu samen met de EG-kommissie een stelsel van nationale visserijmaatre gelen uitwerken om te voorkomen dat er na 1 januari van het komende jaar een chaotische situatie ontstaat. Samenwerken Op aandringen van Nederland en Frankrijk gaat men trachten die na tionale maatregelen toch te funderen op een ,,zo gemeenschappelijk moge lijke basis". De EG-kommissie, die tot nu toe heeft volgehouden dat er slechts een mogelijkheid was name lijk een comminautair visserijbeleid, heeft nu toegezegd met de negen sa men te werken. De te nemen nationale maatregelen zullen voor het eerst worden bespro ken op 6 december in een bijeen komst van hoge ambtenaren uit de EG-lidstaten samen met de EG- kommissie. Op 21 december komt er dan weer een Europese Visserijraad bijeen. Over de nationale maatregelen waaraan men nu gaat werken, werd maandag in Brussel gezegd dat die in werking moet treden ,,in het geval dat de Denen zich op 1 jasnuari niet hebben aangesloten bij het visserij- AMSTERDAM - De werkloosheid in de grafische sektor is de laatste tien maanden verdubbeld. Terwijl er in januari 1982 nog 786 werklozen waren was dat aantal eind oktober al gestegen naar 1.621. „Er is praktisch geen enkele onderneming in de grafi sche bedrijfstak die de moeilijkhe den van het ogenblik niet voelt. De ekonomische recessie treft ons wat later dan andere bedrijfstakken, maar nu is het toch wel goed raak", zie voorzitter R. A. Levisson van het Koninklijk Verbond van Gravische Ondernemingen (KVGO) dinsdag op de ledenvergadering van de KVGO in de RAI in Amsterdam. (Vervolg van pagina 1) achtte het niet juist, dat mannen worden geweerd en hij verwees naar het partijprogramma van de VVD, waarin gesproken wordt over het be lang van emancipatie maar met de man erbij betrokken. Na deze lange diskussie, die veel meer aspekten aan de orde bracht dan een standpunt sec over subsidie aan een vrouwencafé, moest tenslot te over het uit te brengen advies wor den gestemd. Wethouder Groen, me vrouw De Jong, de heer B. v. d. Lelie, de heer R. Kroesbeek en de heer De Kreuk adviseerden de subsidieaan vraag te honoreren zij het onder de voorwaarden, zoals door de heer De Kreuk geformuleerd. De heren Bij de Vaate, Sprengelmeijer, Geleijnse, Kok en mevrouw M. C. P. Kieboom- Vos adviseerde deze subsidie niet te verlenen. Eensgezinder Veel eensgezinder was de kommis sie in haar advies betreffende een subsidie-aanvraag van de Stichting Ons Zeeland betreffende sportaktivi- teiten voor visueel gehandcapten. De kommissie adviseerde de subsidie te verlenen, mede gezien de vrij hoge bijdrage van de deelnemers. Verder kwamen de zogenaamde vijf maatschappelijke instellingen weer aan de orde. Zoals reeds eerder gemeld heeft de provincie zich bereid verklaard twee van de vijf, tw. FI OM en Stichting Jeugd onder Dak (Pleeggezinnencentrale) te subsidië- De gemeenten zouden zich dan be reid moeten verklaren de overige drie. Telefonische Hulpdienst, Ge- handkapten Adviesburo en Stichting Jeugd en Gezin voor hun rekening te nemen. Zierikzee besloot vorig jaar de twee eerst genoemde instellingen te subsidiëren Bij de opstelling van de begroting 1983 werd daar ook vanuit gegaan en er werd een bedrag van ƒ0.30 p i. voor opgenomen. Als de Stichting Jeugd en Gezin daarbij komt zal dat bedrag verhoogd moe ten worden tot 0,60 p.i. „Koehandeltje" De kommissieleden waren van me ning, dat deze laatst genoemde stich ting meegenomen diende te worden in de subsidiëring en adviseerden al dus. De heer Geleijnse kon zich niet onttrekken aan de gedachte dat van de zijde van de provincie hier toch sprake was van een ..koehandeltje". Een mening die wethouder Groen met hem deelde. kompromis dat tussen de negen is be reikt". Deur op kier Met andere woorden, de deur is voor de denen toch op een kier gela ten. Ze zullen zich alsnog kunnen aansluiten bij het door negen lidsta ten bereikte kompromis en in dat ge val zal er alsnog een werkelijk Euro pees visserijbeleid tot stand kunnen komen. De mogelijk is niet uitgesloten dat het Europese visserijbeleid bespro- Tot uiterste Wat de negen Denemarken maan dag volstrekt duidelijk hebben wil len maken is dat ze tot het uiterste van hun mogelijkheden zijn gegaan en dat het voor onderhandelen nu te laat is. Sluit Denemarken zich niet aan bij het kompromis waarover zijn negen partners in de EG het eens zijn, dan dreigt dit land langzamerhand visserijrechten te gaan verliezen in de wateren van andere landen. De Deense vis komt voor 66 procent uit „eigen wateren". Voor de rest is Ko penhagen afhankelijk van de wate ren van andere landen. Frans bloot niet in Japan TOKIO - Met de vraag of kunstzinnige naaktfoto's uit Frankrijk goed of slecht voor de Japanners zijn heeft de han delsoorlog tussen Frankrijk en Japan er een dimensie bijge- kregen. Tot dusverre bleef de strijd beperkt tot onpersoon lijke zaken als videorecorders. De Franse minister van bui tenlandse handel, Michel Jo- bert, heeft er in een brief aan het Japanse ministerie van fi nanciën zijn .hoogste ver vreemding" over uitgesproken dat de Japanse douane studies van vrouwelijk naakt van de avantgardefotograaf Man Ray uit Frankrijk niet voor publi- katie in Japan wil vrijgeven. Dat is maandag in Tokio mee gedeeld. Geheel volgens de voor schriften hebben Japanse douane-ambtenaren de foto's vorzien van de stempelopdruk zedenkwetsend en de Japan se uitgeverij Misoezoe Sjobo gedwongen de Man Ray-kato- logussen verregaand te retou cheren. Een woordvoerder van dat bedrijf zei dat de katalo- gussen aldus hun marktwaar de geheel hebben verloren. NEELTJE JANS - De beschadiging aan de eerste geleg de funderingsmat op de bodem van de Oosterschelde in het sluitgat Hammen is niet zo groot als werd veron dersteld. In eerste instantie werd bekendgemaakt dat de ondermat van 200 m-42 m over een afstand van vijf bij dertig meter was opengescheurd. Een woordvoerder van der afdeling voorlichting van Rijkswaterstaat maakte bekend dat het gat niet groter is dan 3 bij 10 meter. Door dat het losgeslagen stuk doek van de mat was dubbelge- klapt leekt het door de camera's net alsof het beschadig de deel groter was, maar dat viel bij nader onderzoek dus mee. In de tweede helft van deze week zal de Jan Heijmans vrij grof grind op het beschadigde deel van de ondermat storten. Dit gebeurt om verdere uitschuring van het gat tegen te gaan. Met de werkelijke reparatiewerkzaamhe- den wordt pas over enkele maanden begonnen. Volgens de woordvoerde moet namelijk een geschikt moment om te repareren worden afgewacht. Twee mogelijkheden Daarbij kan uit twee mogelijkhe den worden gekozen: óf de Cardium stilleggen en de beschadiging over enkele maanden repareren. Het leggen van matten en het repa reren van het gat kan namelijk niet gelijktijdig gebeuren. De Cardium moet op afstand liggen wanneer de duikers aan het werk gaan. Na overleg werd besloten voorlo pig door te gaan met het leggen van matten en pas wanneer de Cardium op veilige afstand is de reparatie- werkzaamheden te beginnen. Duikersklok De duikers zullen in een duikers- klok vanaf de Johan V neergelaten worden op een duikerskamer, waarin zich aan de bovenzijde een luik bevindt. Door dat luik gaan de .duikers de duikerskamer binnen, die op het beschadigde deel staat, in de kamer zit een luchtbel, zodat er geen zuurstofflessen aan te pas hoeven te komen. De duikers zullen slechts met hun voeten in het water staan, het geen de werkzaamheden vereenvou digt. Vanaf het wateroppervlak komt een slang de duikerskamer bin nen, waardoor grind in het gat kan worden gestort. Ook hebben de dui kers stukken doek en pennen bij zich om de mat te repareren. De woordvoerder vertelde dat het onderzoek naar de oorzaak van de be schadiging nog geen resultaat heeft opgeleverd. Er wordt rekening ge houden met twee mogelijkheden: 1) Eén van de pennen in de mat is tus sen de wielen van de zuigmond van de Cardium gekomen en heeft de mat opengetrokken en 2) de wielen waarop de zuigmond zich over de mat voortbeweegt zijn geblokkeerd geraakt en hebben daardoor de mat opengehaald. DEN HAAG - Prins Claus is maan dag op advies van prof. dr. S. J. Nij- dam naar Basel in Zwitserland ver trokken voor een voortgezette be handeling door prof. dr. P. Kielholz. De Rijksvoorlichtigsdienst heeft dit meegedeeld. Prins Claus werd 1 oktober met klachten van depressieve aard opge nomen in de universiteitskliniek van Basel. Na een behandeling van vier weken door prof. Kielholz keerde de prins op 28 oktober in ons land terug. Toen werd aangenomen dat de prins eind januari voor een korte na behandeling terug zou gaan naar Ba zel. De prins voelt zich evenwel nog niet alle dagen honderd procent fit. Daarom is, na raadpleging van prof. Nijdam, besloten de nabehandeling niet na de kerstvakantie maar ervoor te doen plaatsvinden, aldus de toe lichting van de Rijksvoorlichtings dienst. Sr*. ZIERIKZEE In haven de Val dicht bij de Zeelandbrui? ligt sinds verleden week een enkele tientallen meters lang schip. Het is eigendom van de firma Homaris, die het momenteel verbouwt tot een kreeftverwaterschip. Kreeften worden elders ingekocht en zullen in de haven De Val bij wijze van spreken opgeslagen worden om daarna weer verkocht te worden aan de con sument. Volgens de heer De Haas, adviseur van deze firma, zijn er wat vertragin gen opgetreden, waardoor het verwa terschip pas over ongeveer twee we ken geopend zal worden. Volgens oorspronkelijke planning zou de bouw morgen. 1 december, afgerond moeten zijn. Meer informatie wilde de heer De Haas desgevraagd niet ge ven. De gemeente is in ieder geval wel op de hoogte van de plannen van de (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) firma Homaris. Binnenkort zal in de raad worden voorgesteld Homaris toestemming te geven voor inge bruikneming van de ligplaats. Volgens welingelichte bron zou de ze firma ook in Westkapelle een der gelijk kreeft en verwaterschip hebben geëxploiteerd, hetgeen echter door ziekte van de kreeften geen rendabe le zaak zou zijn geweest DEN HAAG - De Vereniging voor Openbaar Onderwijs (V.O.O.) heeft alsnog de voorgestelde verlaging van de leerplichtige leeftijd tot vijf jaar afgewezen. De noodzaak van deze verlaging is volgens de vereniging niet aangetoond. Er zou een studie worden gemaakt van de effekten van verlaging van de leerplichtige leeftijd. De Tweede Ka mer had er om gevraagd, maar de be treffende bewindsman gaf er geen ge volg aan. Het is nu niet mogelijk ant woord te geven op de vraag: heeft in voering van verlaging van de leer plichtige leeftijd wel de beoogde ef fekten, aldus de V.O.O. DEN HAAG - Staatssekretaris De Graaf van sociale zaken en werkgele genheid heeft bij de Tweede Kamer een aantal wetsontwerpen ingediend over de voorgenomen bevriezing van het minimumloon en de sociale uit keringen per 1 januari 1983. Zowel de wettelijke indexering op 1 januari als de verhoging van 1,8 procent die vorig jaar werd uitgesteld tot 1 ja nuari 1983 gaan niet door. DEN HAAG - Minister Van Aar- denne van ekonomische zaken wil een financiële garantie scheppen van maximaal 60 miljoen gulden voor de vliegtuigfabriek Fokker. Fokker kampt met liquiditeitspro blemen onder andere als gevolg van het afzeggen van orders door lucht vaartmaatschappijen. Ook het F-16 programma (gevechtsvliegtuigen) bleef drastisch achter bij de aanvan kelijke verwachtingen. Begin deze maand maakte Fokker bekend, dat het personeelsbestand van 9.500 man met 1.400 man moet worden terugge bracht. DEN BOSCH - De 51-jarige Antho- nia van der Valk-van der Capelle is in de nacht van vrijdag op zaterdag uit haar woning in Nuland (Noord- Brabant) ontvoerd. Dat is maandag avond meegedeeld door de Rijkspoli tie in Den Bosch. Mevrouw Van der Valk is de echt genote van een van de eigenars van het Van der Valk-concern, dat onder meer een aantal hotels exploiteert in Nederland. Van die motel-keten maakt onder andere motel Nuland deel uit. Volgens de rijkspolitie in Den Bosch hebben de ontvoerders losgeld gevraagd. Noch de politie, noch de familie Van der Valk zullen in verband met de veiligheid van het slachtoffer ver dere mededelingen doen, aldus de mededeling van de politie. ROTTERDAM - Een tweepersoons sportvliegtuigje is maandagmiddag in dichte mist neergestort in de buurt van het volkstuinenkomplex De Lusthof in Rotterdam-Schiebroek. De twee inzittenden zijn ernstig ge wond opgenomen in een Rotterdams ziekenhuis. Het toestel was bezig aan de lan ding op de Rotterdamse luchthaven Zestienhoven. Als gevolg van de zeer dichte mist vloog het vliegtuig kort voor de landing tegen een bomenrij langs het volkstuinenkomplex. Ver volgens stortte het toestel neer. UTRECHT - De Utrechtse politie is er na ruim drie weken intensief speurwerk nog niet in geslaagd dui delijke aanwijzingen te vinden in de moordzaak van de Turkse Armeniër Nubar Yalimian. Deze 22-jarige tolk van het Utrechtse tolkoncentrum werd op 5 november in zijn woning na een worsteling met messteken en twee schoten om het leven gebracht. Dertig rechercheurs van het regiona le bijstandsteam Utrecht hebben zich de afgelopen weken met de opspo ring van de dader bezig gehouden, maar de resultaten zijn miniem. De onderzoeksploeg is nu inge krompen tot tien man, die de weinige aanwijzingen die er zijn nog eens na der onder de lope gaan nemen. Er is inmiddels ook een beloning van 10.000 gulden uitgeloofd voor aan wijzingen die naar de dader kunnen leiden. Dinsdag 30 november Zierikzee Wijkgebouw Jannewekken. Bejaar- dengymnastiek: Sinterklaasmiddag voor beide groepen. 15.30 uur. Burgh Café „Het Grote Zwijn". Jaarverga dering IJsklub Haamstede-Burgh. 20.00 uur. Haamstede Graaf van Haamstede. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd. Westerschouwen. 19.45 uur. Woensdag 1 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „De wensdoos". 14.30 uur. Chr. Geref. Kerk. Officiële opening. 19.30 uur. Brouwershaven Tonnemagazijn; Bijzondere algeme ne vergadering ZLM kring Schou- wen-Duiveland, 19.30 uur. Nieuwerkerk Salem. Ouderavond Chr. school, 19.30 uur Bruinisse Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Bij zondere postzegelavond. 19.30 uur. Donderdag 2 december Zierikzee „Huis van Nassau". Jaarvergadering Zierikzeese IJsvereniging. 19.30 uur. Poststraat 37. Wereldwinkel. 10.00 - 16.00 uur en 19.00 - 21.00 uur. Stadhuis. Excursie PvdA, 13.00-15.00 uur. Waterschap Schouwen-Duiveland, excursie PvdA, 15.15-17.15 uur. Eethuis Marktzicht. Vergadering PvdA, afdeling Zierikzee, 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Herv. Vrouwenvereniging „Wees een Ze gen". 20.00 uur. Brouwershaven Kleuterschool ,,'t Schuitje". Bezoek Sinterklaas. 13.30 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis; 20.00 uur. Bruinisse raadsvergadering, Gemeentehuis. Raadsvergadering, antwoord kollege b. en w. op algeme ne beschouwingen en vaststelling be groting 1983. 19.30 uur. Vrijdag 3 december Zierikzee Poststraat 37. Wereldwinkel. 10.00 - 16.00 uur en 19.00 - 21.00 uur. Burgh Tennisklub Westerschouwen. Verga dering. 20.00 uur. Bruinisse Dorpshuis. Toneeluitvoering „De Komedianten". 19.30 uur. Zaterdag 4 december Zierikzee Poststraat 37. Wereldwinkel. 10.00 - 12.00 uur. Haamstede Nieuwe Chr. Geref. Kerk. Kerk open voor bezichtiging. 10.00 - 17.00 uur. Noordgouwe Ring. Aankomst Sinterklaas. 13.30 uur. Daarna feest in Dorpshuis. Maandag 6 december Zierikzee Poststraat 25. Dia-serie over Find- horn. 20.00 uur. Brouwershaven Stadhuis. Raadsvergadering ge meente Brouwershaven. 19.30 uur. Dinsdag 7 december Kerkwervc Verenigingsgebouw; bejaardensoos, aanvang 14.30 uur. Woensdag 8 december Zierikzee Raadzaal Stadhuis. Vergadering kommissie middenstand. 16.30 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bestuurs vergadering Stichting. 19.30 uur. Donderdag 9 december Zierikzee Eethuis Marktzicht. Ledenvergade ring P.v.d.A. 20.00 uur. Minderbroederstraat 52. CDA-Vrou- wenberaad, 20.00 uur. Zaterdag 11 december Nieuwerkerk Dorpshuis. Postduivenshow. 14.00 - 22.00 uur. (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Bedaktie (niet voor bezorging), na 17 30 uur: (01110) 5396 (01112) 1774, (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2