c Emancipatie-diskussie door subsidieverzoek vrouwencafé Leerlingen steunden aktie voor Polen Nieuw centraal magazijn voor Groene Kruis GEZOND SLAPEN! Bitr DE ZIERIKZEESCHE COURANT Welzijnskommissie Zierikzee 't Kraanplein M. P. PANKOW ZIERIKZEESCHE v NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag: 30 november 1982 139ste jaargang Nr. 23226 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Schade aan funderingsmat viel mee ZIERIKZEE - Het subsidieverzoek van de Werkgroep Vrouwencafé Zierikzee zorgde voor de zoveelste maal voor een pittige diskussie. Dit keer gebeurde dat maan dagavond tijdens een vergadering van de welzijnskom missie in het stadhuis te Zierikzee. Na een soort emancipatie-debat, waar heel wat verschillende menin gen in naar voren kwamen, rolde er een zeer verdeeld ad vies uit. Vijf leden stemden voor het verlenen van de subsidie, zij het onder bepaalde voorwaarden en vijf le den waren (met uitgebreide stemverklaringen) tegen het verlenen van de subsidie aan het Vrouwencafé. Van de publieke tribune af werd voorafgaand gepleit positief te advi seren. Naar aanleiding van een recen te publikatie lichtte de woord- Advertentie wijnhandel-slijterij Uw adviseur in goede en passende relatiegeschenken KRAANPLEIN 2 ZIERIKZEE TEL. 01110-3053, B.G.G. 4669 voersters van het vrouwencafé toe dat, dat er tijdens thema-avonden in derdaad weieens entree wordt gehe ven. Vaak zijn de inkomsten daar door toch zeer beperkt gezien de hoge kosten. Vorige week pakte dat an ders uit toen juist veel vrouwen be langstelling bleken te hebben voor een lezing van Mischa de Vreede. De woordvoersters verduidelijk ten het standpunt waarom geen kon- tributie werd geheven. „Het moet een open iets blijven; je kunt geen lid worden van het vrouwenvafé, de op komst is ook sterk wisselend en vaak afhankelijk van de thema's, die aan de orde komen". Welzijnskommissie- lid mevrouw M. R. de Jong-van Loo onderschreef deze woorden van de werkgroep en wees erop, dat een vrouwencafé mogelijkheden biedt voor vrouwen over bepaalde zaken en problemen te praten, waar ze an ders, vaak door gebondenheid aan huis - in tegenstelling tot de meeste mannen - niet aan toe komen. Wat doet kollege? Overigens vroeg zij zich af, wat het kollege van b. en w. zou doen met een positief advies van de welzijnskom missie in dezen. Voorzitter van de kommissie, wethouder J. Groen was van mening, dat die vraag niet rele vant was omdat toch de raad de uit eindelijke beslissing moet nemen. De heer J. de Kreuk zei zich in gro te lijnen te kunnen vinden in het be toog van mevrouw De Jong, maar Rode Kruis-oorkonde als dank ZIERIKZEE - Coördinatrice van het Jeugd Rode Kruis Zierikzee mevrouw A. Boot heeft vrijdagavond twee or- kondes overhandigd aan de heer G. J. A. Kooman hoofd van de lagere school Binnen de Veste en aan mevrouw P. J. A. Schell van de Theo Thijssenschool. Zij ontvingen deze als aandenken van een aktie die de scholen organi seerden voor Polen. In totaal brachten de scholen 1630,- voor dit doel bijeen. De school Binnen de Veste deed dot door een bazar op touw te zetten ter wijl de leerlingen van de Theo Thijs senschool geld inzamelden door plantjes huis-aan-huis te verkopen. Het totaal bedrag werd begruikt voor babypaketten voor het kinder ziekenhuis te Warschau. Tijdens deze bijeenkomst waren te vens de heer J. Simons en W. Geleijn- se aanwezig, die het een en ander ver telden over het goederenvervoer dat zij verzorgden (en nog steeds doen) naar Poznan in Polen. De situatie waarin de Poolse kinderen zich be vinden werd door hen uitvoering be schreven. Ook de leerlingen van bei de scholen, waren naar deze bijeen komst gekomen. Coördinatrice can het Jeugd Rode Kruis mevrouw A Boot overhandigt aan de heer G J. A. Kooman een oorkonde als dank voor de medewerking aan de aktie. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) vond dat wel voorwaarden aan de subsidieverlening verbonden zouden moeten worden. Zo stelde hij voor dat het vrouwen café volgend jaar met een duidelijk uitgewerkt programma zou moeten komen bij een subsidie-aanvraag en zou moeten besluiten tot een stich tingsvorm. Hij toonde zich voorstan der van een subsidie van 100% in de organisatiekosten en van 80% in de aktivieteitenkosten te verlenen (to taal 623,-). Wethouder Groen wees hem erop, dat deze aanvraag overigens niet aan de eisen van de subsidie-verordening behoeft te voldoen, omdat deze akti- viteit niet valt onder sociaal- kultureelwerk, maar onder een apar te rijksbijdrageregeling. Niet korrekt De heer J. J. Geleijnse had moeite met het feit, dat de subsidie aanvraag niet korrekt was ingevuld. Hij konstateerde, dat vermeld werd geen inkomsten te hebben, terwijl nu werd toegegeven, dat er af en toe wel entree werd geheven. De heer W. F. Sprengelmeijer liet weten op grond van zijn principes een andere plaats aan de vrouw in de maatschappij toe te kennen. ,,Niet ondergeschikt aan de man, maar naast de man", aldus de heer Sprengelmeijer, die in twee de instantie daaraan toevoegde de vrouw in geen geval een onderge schiktheid als in Oosterse landen te willen opleggen. Verder was hij van mening, dat een subsidie altijd aan vullend moet zijn en dat er in elk ge val een eigen bijdrage door de be trokkenen moet worden verstrekt. De heer R. Kok bleek moeite te hebben met de inhoud van de aktivi- teiten van het vrouwencafé. De doelstelling gezamenlijk met man nen en vrouwen aan een emancipatie beleid gestalte te geven, vond hij in de praktijk niet terug. Het feit, dat „bepaalde groep" (mannen dus) in het vrouwencafé wordt geweerd, noemde hij onsma kelijk. „Als man voel ik mij daarin gefrustreerd", aldus de heer Kok. Hij kon zich wel voorstellen, dat vrouwen bepaalde onderwerpen be ter onder elkaar kunnen bespreken, maar volgens hem betroffen dat nou juist niet de essentiële zaken, die de achterstand van vrouwen aangaven. Hij achtte het niet juist, dat op deze wijze die ontwikkeling van de vrouw uit die achterstand aan de man voor bij gaat. Fikse achterstand Mevrouw D'e Jong speelde daar in tweede instantie op in met de opmer king dat ook zij van mening was, dat mannen en vrouwen samen aan een emancipatiebeleid zouden moeten werken, maar dat vrouwen nu een maal eerst een fikse achterstand heb ben weg te werken. ,,Dat kunnen ze beter onder elkaar doen, dan gaat het sneller en gemakkelijker". Ze zou het juist achten als ook mannen zouden meepraten over vrouwenon- derwerpen, als die mannen daar ook echt open voor stonden. ,,Maar dat is helaas niet zo, Blijf van m', Lijf zit niet voor niks heel erg vol", liet ze er vinning op volgen. Ze begreep niet, waarom over deze subsidie zo vrese lijk moeilijk werd gedaan. De heer Kok diende haar van re pliek met de konstatering, dat het lang duurt voordat het vrouwencafé de zaken zowel voor vrouwen als mannen aanspreekbaar maakt. „De groep bezoekers wisselt steeds", konstateerde hij: „soms komt er één bijvoorbeeld in de gemeenteraad". De heer C. Bij de Vaate deelde me de niets te voelen voor de struktuur- verandering, die het vrouwencafé voorstaat. Persoonlijk zei hij meer heil te zien in doelstellingen als meer verdraagzaamheid, hulpvaardigheid en naastenliefde. Overigens achtte hij het een zaak van het vrouwencafé welke doelstellingen worden na gestreefd, maar hij vond het niet juist, dat de overheid daar geld voor zou moeten verstrekken. Meer samen Wethouder Groen gaf te kennen zich het meeste in het voorstel van de heer De Kreuk te kunnen vinden. Zelf was hij van mening, dat man en vrouw in sommige zaken emancipa tie aangaande, meer samen zouden moeten doen. „Een mening, die me ook niet altijd in dank zal worden af genomen". aldus de heer Groen. Naast zijn grieven betreffende de on juiste subsidieaanvraag, bleek de heer Geleijnse in tweede instantie ook moeite te hebben met de aktivi- (riten van het vrouwencafé. Ook hij Vervolg pag. 2 NIEUWERKERK - Vergezeld van diverse Pieten bezocht St. Nicolaas zaterdagmiddag Nieuwerkerk. Voorafgegaan door de vrolijke klanken van drumband en muziekgezelschap Oefening en Uitspanning trok de stoet de straten door. In het dorpshuis werd hij vriendelijk door burgemeenster J. van Bommel ontvangen. Voor de kinderen was er na het bezoek van de Sint nog een feest-middag in de grote zaal van het dorpshuis. Deze week volgt als laatste onderdeel van de middenstands-aktie in Nieuwerkerk nog een lego-bouw-werk-wedstrijd. Inzendingen kunnen voor 2 december bij Kesteloo aan de Ooststraat worden ingeleverd. De trekking van de speculaas-surprise-spelloten volgt dinsdag 7 de cember in het dorpshuis in bijzijn van notaris mr. D. van Eek uit Zierikzee en burgemeester J. van Bommel. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Aan het Jannewekken ZIERIKZEE - Achter het wijkgebouw van het Groene Kruis aan het Janne wekken wordt een fors nieuw centraal uitleenmagazijn gebouwd, dat begin volgend jaar officieel zal worden geopend. De kosten (met inrichting) bedra gen 170.000,-. Om de bouw te kunnen realiseren, moest eerst de garage al daar worden gesloopt. Deze garage is nu inpandig in het gebouw verwerkt en naast de grote opslagruimte is onder andere een spoelafdeling gecreëerd. De ingebruikneming van dit gebouw heeft niets te maken met de materi aalopslag in de dorpen; dat blijft daar gewoon aanwezig. m De begroting '83 van de Vereniging Het Groene Kruis Schouwen- Duiveland, werd vrijdagavond tij dens de jaarvergadering in Kerkwer- ve goedgekeurd. Financieel gaat het de vereniging goed. Contributie gelijk De contributie werd gehandhaafd op 39,50, terwijl het ledental een lichte stijging vertoont en bijna op 8000 is gekomen. Bij de bestuursverkiezing werd dc heer J. W. de Jonge uit Westcrschou- wen (ot voorzitter gekozen in dc plaats van aftredende voorzitter K. A. van Langeraad. Voor Zierikzee kwam de heer J. Quant, die al bestuurslid was. in de plaats van sekretaris penning meester L. Dey en werd L. Bécu uit Zierikzee gekozen. Kontaktkommis sieleden voor Kcrkwcrve zijn nu C. v. d. Wekken en J. S. M. Hanse, vooi Dreischor J. A. Dorst en G. M Doeleman-Hüter, voor Bruinisse M. van Gilst en B. dc Groot, voor Scha- rendijke I. C. Padmos en mevrouw M. P. A. Kunst-Visser en voor Brou wershaven mevrouw G. van Oeveren-van Beek en J. van Leeu wen. Tijdens de jaarvergadering hield provinciaal konsulent Jan Eversdijk van „Meer Bewegen voor Ouderen" een causerie over volksdansen, gym nastiek en zwemmen voor ouderen. Het volksdansen wordt met veel suk- ses in Nieuwerkerk gehouden Er zijn onderhandelingen gaande om bij het gereedkomen van dc ver bouwing aan zwembad Dolfijn te Nieuwerkerk daar een speciaal zwemuurtje voor ouderen te gaan houden, met een wat hogere water temperatuur dan normaal. Op Schouwen-Duiveland wordt op 19 plaatsen gymnastiek voor ouderen gegeven. Jan Eversdijk prees de be reidwillige medewerking van het Groene Kruis bij deze aktiviteiten Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat ij weten moet. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. 5 Vertrouwen is de moed van de geest 2 E. de Girardin W/WVtMJWWWVWWIJWC ffih P Het nieuwe centrale uitleenmagazijn aan het Jannewekken is bijna gereed. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Verwachting tot woensdagavond: Nevelig Droog en veel bewolking; in de noordelijke provincies mogelijk mist; minimumtemperatuur om streeks één graad; middagtempera- tuur ongeveer 5 graden; matige oostenwind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 4 dcc.: Donderdag: Af en toe zon Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: zuidoost 4 Vrijdag: Af en toe zon Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.. 6 gr. Windkracht: var. 2 Zaterdag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: var. 2 ZON- EN MAANSTANDEN 1 dec. Zon op 8.25, onder 16.33 Maan op 17.09, onder 8.41 2 dec. Zon op 8.27, onder 16.33 Maan op 17.59, onder 10.01 Volle Maan: 1 december (1.21) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 1 dec. 2.59 15.17 8.42 20.56 2 dec. 3.25 16.05 9.27 21.33 Springtij: 3 december HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 3011. Het K.N.M.l. deelt mede: Een nog in betekenis toene mende hogedrukgebiod trekt lang zaam over ons land naar het oosten en komt morgen boven noord-Duits- land tc liggen. De lucht in het hoge- drukgebied is nabij het aardopper vlak tamelijk vochtig. We mogen daarom op een laaghan gend wolkendek rekenen, terwijl In de noordelijke provincies de kans op mist groot is. De minimumtemperatuur ligt van nacht rond 1 graad boven nul en mor genmiddag wordt het ongeveer 5 gra den

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1