MC Sombere konklusies na het onderzoek decentralisatie Giftig hydrazine aangesploed op strand in Westerschouwen GEZOND SLAPEN! DE ZIERIKZEESCHE COURANT „Welzijn in de knel" Twee witte vaatjes Geen vertraging Oosterschelde- werken door scheuring funderingsmat ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek .Agenda". Uitgave B V. Drukkérij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11. 4301 HH Zierikzee. Postbus 1. 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 29 november 1982 139ste jaargang Nr. 23225 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: I.C.R.P. steekt hand in eigen boezem ZIERIKZEE - De aanbieding van het eerste exemplaar van het boekje „Welzijn in de knel" vrijdagochtend in restaurant Mondragon werd een korte plechtigheid, ge kenmerkt door een ondertoon in mineur, want... het wel zijn zit echt in de knel. Ook de samenstellers van dit boekje konden daar niet omheen. Het werkje vormt het resultaat van een onderzoek naar en over decentralisatie van rijkstaken op welzijnsterrein. Dr. J. L. M. Hakvoort (l.) biedt prof. dr. J. Sperna V/eiland, rector magnificus van de Erasmus Universiteit, het eerste exemplaar van het boekje Welzijn in de knel" aan. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dit onderzoek werd verricht in een samenwerkingsverband tussen het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (Commissje Uni versitaire Contacten) en de Sociale Faculteit van de Erasmus Universi teit te Rotterdam. Het eerste exem plaar van ..Welzijn in de knel" werd vrijdagochtend aangeboden aan prof. dr. J. Sperna Weiland, rector magnificus van de Erasmus Univer siteit. Voorafgaand aan die aanbieding ging dr. J. L. M. Hakvoort, één der samenstellers, in op de opzet van het boekje en in het kort ook op enkele konklusies daarin. Prof. dr. J. A. A. van Doorn hoogle raar sociologie te Rotterdam, gaat in op de ontwikkeling van het begrip welzijn en het welzijnsbeleid gedu rende de afgelopen periode. Zijn bij drage aan het boekje vormt de uitge werkte tekst van de voordracht, die hij op het welzijnssymposium in Vlissingen heeft gehouden. Schets Drs. A. J. M. Mutsaers, direkteur van het Provinciaal Opbouworgaan in Zeeland, geeft een schets van de bemoeienis van de provincie Zeeland bij het welzijnsbeleid sedert de Tweede Wereldoorlog. In het tweede deel van het boekje wordt verslag gedaan van het in Zee land gehouden onderzoek. Dr. J. L. M. Hakvoort, wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de Erasmus Universiteit liet weten dit onderzoek in nauwe samenwerking met H. de Boer, doctoraal student-assistent (gratis) te hebben opgezet en uitge voerd. Mr. J. J. van der Weel, advokaat te Middelburg en docent bestuursrecht aan de Interfaculteit Bedrijfskunde te Delft, behandelt in het derde deel een aantal juridische knelpunten die samenhangen met het gedecentrali seerde beleid. Een financiële bijdrage van de Stichting Universiteitsfonds maakte de uitgave mogelijk. Om enigszins duidelijk te maken hoe dit beknelde welzijn er met het oog op de toe komst voorstaat, greep de heer Hak voort naar de regeringsverklaring van premier Lubbers, waarin op het welzijnsterrein enkele belangwek kende uitspraken werden gedaan. Naast de korting op de uitkeringen uit het Provincie- en Gemeentefonds, zullen de burgers meer zelf moeten gaan betalen voor welzijnsvoorzie ningen (herinvoering van het profijt beginsel); zal in het welzijnswerk meer de nadruk gelegd worden op het vrijwilligerswerk en wil boven dien de regering de Haagse bureau cratie op de helling zetten door het afstoten van taken. 1800 ambtenaren Wat dit laatste betreft verwees dr. Hakvoort naar uitspraken van de huidige minister van „Wevocul" (Welzijn, Volksgezondheid en Cul tuur) de heer Brinkman dat 200 van de ruim 500 rijkstaken afgestoten zouden kunnen worden en dat ver doorgevoerde decentralisatie tot het afvloeien van 1800 rijksambtenaren zou kunnen leiden. Met de welzijnstekst uit de reg'è1 ringsverklaring kon dr. Hakvoort een link leggen naar het boekje. Prof. dr. Van Doom doet daar namelijk twee aanbevelingen in: Juist in een tijd van bezuinigingen zal het nodig blijken om te decentraliseren. Vervolg pag. 2 ZIERIKZEE - Het Zierikzees Kamerkoor gaf zaterdagavond in de R.K. kerk een sprankelende uitvoering. Het concert werd geopend met een dubbelkoor a capella samen met ,,Eén Naam is onze Hope" uit Nieuwerkerk. Op de inzet: de alt Liesbeth Franken uit Zierikzee, die met haar solo-optreden het publiek duidelijk wist te imponeren. (Zie ook elders in dit nummer). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ATHENE - De 23.000 artsen in Grie kenland hebben maandag gedurende drie uur de handen in de schoot ge legd en geen patiënten behandeld. De Griekse medische wereld is namelijk in beroering omdat een aantal medici in staat van beschuldiging is gesteld in verband met de dood van een pa tiënt. KIEL - Westelijke deskundigen gaan ervan uit dat de Sowjet-Unie van plan is, in 1984 een bemande reis naar Mars ondernemen, zo heeft de Duitse ruimtevaartgeleerde profes sor Heinz Haber meegedeeld. WESTERSCHOUWEN - Op het strand bij de Zeeuwse gemeente Westerschouwen zijn vrijdagmiddag rond kwart voor vier twee witte vierkante plastic vaten aan gespoeld, waarin zich het uiterst giftige hydrazine be vindt. Elk vaatje bevatte 25 liter van deze vloeistof in een 35-procents oplossing. Hydrazine is naast uiterst gif tig een zeer brandbaar produkt, dat bij kontakt met de huid zeer ernstige brandwonden veroorzaakt en bij ina deming dodelijk kan zijn. BURGHSLUIS - Sint Nicnlaas maakte zaterdag zijn opwachting in de Westhoek. De muzikale zwarte Pieten waren nok nu weer van de partij Met muziek en vrolijke dansjes kreêerden zij een fijne sfeer op de kade. (Zie ook elders in dit nummer). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De vaten werden gesloten aange troffen. De brandweer heeft, gesto ken in beschermende kleding en voorzien van zuurstofmaskers, de va ten verpakt in overnaadse vaten. De rijkspolitie te water achtte het overigens niet uitgesloten dat nog meer van deze vaten op de Zeeuwse kusten zouden aanspoelen. Zij adviseert een ieder die deze wit te vaten aantreft, ze niet aan te raken maar direkt de plaatselijke politie te alarmeren. Het is de rijkspolitie te water over igens nog niet bekend door welke oorzaak de twee vaatjes in zee zijn geraakt. Op de vaten waar een meta len afsluitdop op zit, staan de beken de etiketten van giftig en brandbaar, alsmede de naam Naflock Ltd. Nor wich, alsmede het codenummer 741005. Noodbrandstof De Nederlandse chemische on- dustrie maakt per jaar gebruik van ongeveer 500 ton van deze vloeistof op 100 procent basis. Op 70 procent basis wordt de vloeistof als nood- brandstof voor de F-16 straaljagers gebruikt. Volgens een woordvoerder van de rijkspolitie is er vorig weekeinde een melding geweest dat een schip twee containers op zee had verloren. Rijkswaterstaat werd toen meege deeld dat de inhoud van die contai ners uit diverse giftige stoffen bestond, zonder dat daarbij expliciet hydrazine werd vermeld. Vliegtuigen van rijkswaterstaat en boten van de rijkspolitic te water uit IJmuiden en Den Helder hebben ver volgens zonder resultaat naar de con tainers gezocht. Volgens de woordvoerder is het „niet onaannemelijk" dat de aan gespoelde witte vaatjes afkomstig zijn uit die containers Zaterdagmiddag vloog een heli kopter van de dienst luchtvaart van de rijkspolitie de stranden van Zee land af op zoek naar nog meer vaat jes met het giftige hydrazine. Ook boten van de rijkspolitie te water in Zeeland waren daar zaterdag extra attent op. evenals de verschillende korpsen van rijks- en gemeentepoli tie in Zeeland BURGHSLUIS - De bouwers aan de Oosterschelde-pijlerdam hebben een forse teleurstelling te verwerken gekregen. De eerder met veel sukses op de bodem van de Oosterschelde neergelegde- funderingsmat voor de pijlers heeft een grote beschadiging opgelopen tijden het verwijderen van het zand op deze mat door de zui ger van de aan het mattenschip be vestigde zuigmond. De mat werd over een afstand van vijf bij dertig meter opengescheurd. Het schoonzui- gen van de mat is daarop onmiddel lijk gestaakt. Volgens voorlichter L. Kneepkens van rijkswaterstaat zal vandaag worden overlegd hoe de reparatie het meest effektief kan worden aange pakt. Er is wel gerekend op schades aan de matten. Daarvoor is op voor hand al een speciale duikerklok ont wikkeld, die neergelaten op de bo dem een luchtbel overlaat van enkele meters waarin duikers reparatie- werkzaamheden kunnen verrichten. Rijkswaterstaat wil echter eerst be kijken of dtze duikerklok ook voor dit soort grote reparaties kan wor den ingezet. De tegenvaller zal overigens de werkzaamheden voor de aanleg van de pijlerdam niet vertragen. Ook verwacht rijkswaterstaat niet, dat de stroming de mat verder leeg zal zuigen het bovenste deel van de uit drie lagen bestaande mat bevat grof grint en dat ligt vrij stevig, zo ver wacht nicn. Dc fundcringsmattcn zijn 200 me ter lang, 42 meter breed en 37 cm dik. Ze wegen per stuk 5500 ton. Dc mat ten dienen als ondergrond voor dc pijlers, waarin dc schuiven voor de stormvloedkering worden opgehan gen. Dc eerste mat is neergelegd op een diepte van 21 meter. Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat ti weten moet. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. Verwachting tot dinsdagavond: Nevelig Droog en nevelig weer en vooral in de nacht en ochtend op veel plaatsen mist; minimumtemperatuur om het vriespunt; middagtemperatuur om streeks 5 graden; weinig wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 2 dec. Woensdag: Af en toe zon Kans op neerslag: 10% Minimumtemp.: 1 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: zuidoost 3 Donderdag: Af en toe zon Kans op neerslag: 20%. Minimumtemp.: 2 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: zuid 3 Vrijdag: Kans op neerslag: 20% Minimumtemp.: 2 gr. Middagtemp.: 7 gr. Windkracht: zuidwest 3 ZON- EN MAANSTANDEN 30 nov. Zon op 8.24, onder 16.34 Maan op 16.32, onder 7.16 Volle Moan: 1 december (1.21) HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Laagwater 30 nov. 2.28 14.32 8.03 20.26 Springtij: 3 december HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 29-11 Het K.N M l. deelt mede: Een krachtig hogedrukgebied dat vanochtend nog boven de Golf van Biscaje lag, komt morgen boven onze omgeving terecht. Het zorgt voor rustig weer. In de nacht ont staat op veel plaatsen mist, die over dag geleidelijk aan dunner wordt. Het blijft dan echter wel nevelig en de kans op zon lijkt niet groot. Van nacht daalt de temperatuur tot om het vriespunt en overdag wordt het ongeveer 5 graden. De oceaandepressies blijven de ko mende dagen op grote afstand van West-Europa, zodat het rustige weer de eerste dagen aanhoudt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1