HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN TE HOGE BELASTING VOOR VASTE KAMPEERDERS deurloo mode TROMP Dit biedt de beeldbuis Exploitanten: GEEF GOUD Mé JE VAN ELKAAR HOUDT Kom kijken bij: Wat moet de jeugd op middenschool leren UI.VW SPECIALE AANBIEDING Borden „kernwapenvrije gemeente' moeten weg Trend matige huurverhoging na aftrek suhsidie Belastingaftrek groot onderhoud Winkels langer open rond feestdagen ZIERIKZEESOHE NIEUWSBODE vrUda* 26 „„v.-,s, 23221 9 WESTERSCHOUWEN - De vereniging van camping- en bungalowexploitanten Westerschouwen heeft deze week in een vergadering in het Grote Zwijn te Burgh, verontrusting uitgesproken over de verhoging van de toeristenbelasting. „Toeristische kampeerders betalen 11% meer, namelijk van 45 naar 50 cent per persoon per overnachting. Kampeerders met een vaste standplaats worden echter aanmerkelijk hoger belast. Het bedrag van 72,-in 1982 wordt 90,- voor een seizoenplaats en 135,-voor een jaarplaats. Dit zijn verhogingen van resp. 25% en 87%. „Aldus voorzitter A. Ruytenberg. Deze bedragen werden door de ge meente vastgesteld in het kader van het planologisch onderzoek (D.P.O.). In het verleden werd voor een vaste standplaats een gemiddelde bere kend van 45 overnachtingen per jaar per eenheid. Dit is, naar aanleiding van die enquete, opgetrokken tot ge-, middeld 60 overnachtingen. Vooral Advertentie GOUDEN OORBELLEN vanaf t 49,50 DAM 10 ZIERIKZEE TEL. 01110-2443 ARHEM - Er moet een brede maat schappelijke diskussie komen over de vraag wat de jeugd in het voortge zet basisonderwijs, de middenschool, in elk geval moet leren. Die diskussie moet worden gevoerd voor en na de invoering van de middenschool. Peri odiek moeten gegevens worden ver zameld die nodig zijn als grondslag voor deze diskussie. Dit heeft het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (CITO) in Arnhem gesteld in een woensdag ge publiceerd kommentaar op de nota „Verder na de basisschool" die in ja nuari is verschenen. Volgens het CI TO schenken de bewindslieden hier in te weinig aandacht aan het maat schappelijk draagvlak voor taak en funktie van het voortgezet basison derwijs. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ROOTERDAM - De Gigantische be zuinigingsoperatie, die de gemeente Rotterdam heeft uitgevoerd en die tot 1987 150 miljoen gulden op zal brengen, is geslaagd. Toch staat vol gens de Rotterdamse wethouder van financien. Joop Linthorst, nu al vast dat een tweede ombuigingsoperatie nodig is, die nog eens 180 miljoen gul den op zal moeten brengen. Het te kort dat de gemeentebegroting 1983 vertoont, is geraamd op 95 miljoen gulden. in deze tijd, nu we gekonfronteerd worden met economische teruggang, zijn deze tarieven voor toeristen mis schien niet meer op te brengen. Wij, als camping- en bungalowexploitan ten, zijn daar niet zo gelukking mee", aldus de voorzitter. Verwacht wordt dat de kampeerders die voor 1983 gekonfronteerd wordt met forse verhogingen, bezwaren zullen aante kenen bij gemeente of consumente norganisaties. Snel In de maand december wordt door de gemeenteraad Westerschouwen de struktuurschets behandeld. ,,Toen werd begonnen met de voorbereidin gen voor deze schets, zijn alle ont wikkelingen binnen de bedrijven be vroren door afkondiging van een voorbereidingsbesluit. Het is uiterst belangrijk dat er nu snel bestem mingsplannen komen voor de rekrea- tiebedrijven. Een te lange rusttijd doet de kwaliteit van het rekreatie produkt achteruit gaan, omdat nood zakelijke verbeteringen niet kunnen worden uitgevoerd". In de vergade ring kwam dan ook de wens naar vo ren, dat er snel globale bestem mingsplannen worden gemaakt. Tenslotte werden ook de D.P.O. en de struktuurschets in hoog tempo op gesteld. Dit snelle werken moet nu niet worden'teniet gedaan door het langzaam op gang komen van de re- •kreatieplannen", aldus de voorzit ter. Tevreden Overigens deeldde de voorzitter mee dat het het D.P.O. onderzoek is gebleken dat de rekreanten best te vreden zijn met het toeristisch pro dukt in de gemeente Westerschou wen. De struktuurschets schrijft echter over kwaliteitsverbetering die nood zakelijk zou zijn en waarvoor maat regelen te verwachten zijn vanuit de nieuwe kampeerwet. ,,Deze kampeerwet is echter een raamwet" aldus de vergadering, ,,De gemeente zal zelf de eigen richtlijnen moeten invullen. Wanneer kwali teitsverbetering wordt genoemd, dat wordt vooral gedacht aan het vergro ten van de standplaatsen. Dat bete kent dat er compensatieruimte be schikbaar moet zijn, maar die is vol gens de struktuurschets niet voor handen. De Nederlandse Kampeerraad heeft onlangs aangegeven in welke volgorde aan kwaliteitsverbetering dient te worden gewerkt. Het vergroten van de standplaat sen staat onder aan het lijstje Zaken als hygiëne en (brand)veiligheid, sport- en spelvelden of landsschappe- lijke inpassing hebben een grotere prioriteit. Illegaal Verder gaf de voorzitter een kort overzicht van het afgelopen seizoen. DEN HAAG - Bij Sijthof Pers in Den Haag, uitgever van ondermeer de Haagsche courant, gaan zestig ba nen verdwijnen. Een deel daarvan gebeurt door natuurlijk verloop, maar volgens de directie van het be drijf zijn gedwongen ontslagen niet te vermijden. DEN HAAG - Een nieuwe TNO- methode heeft aangetoond dat zware metalen, zoals kwik en cadmium, en een groot aantal organische stoffen zoals PCB's, al in betrekkelijk lage concentraties effect hebben op het zee-milieu. Een aantal stoffen bleek geheel niet of slechts langzaam af breekbaar. DEN HAAG - Premier Lubbers heeft bij het debat over de regerings verklaring bevestigd dat de regering ernaar streeft met ingang van vol gend jaar een eigen bijdrage voor ge neesmiddelen te vragen van zieken fondsverzekerden. Advertentie HOGEZOOM 171 RENESSE 01116-1450 Bijvoorbeeld: FLANELPANTALONS vanaf 95A NU 75,- OVERHEMDEN vanaf 69,-NU 55,- M ,,De zomerdrukte begon pas goed in de derde week van juli, aanhoudend tot 14 augustus. Na deze datum raak ten de campings snel leeg, ook nadat de zomerse dagen minder werden. Het was kortom een druk, maar kort seizoen". Tevens uitte de heer Ruy tenberg zijn ontevredenheid over het illegaal kamperen in voor- en nasei zoen. „Er zal harder opgetreden moe ten worden om hier aan een einde te maken. Tenslotte zijn er in het voor- en najaar volop plaatsen beschik baar op de campings". DORDRECHT - Onder een bejaar dencentrum en een groot aantal be jaardenwoningen in de ernstig ver ontreinigde Dordtse woonwijk mer- wedepolder ligt geen afval van de chemische industrie Rijnmond (CIR), zoals elders in de wijk wel is aange troffen. Dit blijkt uit een rapport van de technische milieudienst Drechtsteden (RMD), waarin grond monsters uit boringen zintuigelijk zijn beoordeeld („besnuffeld"). DEN HAAG - Het Verbond van Ne derlandse Ondernemingen (VNO) wijst een centrale afspraak over de vakantietoeslag in 1983 principieel af. Een dergelijk afspraak noemt het oververenigbaar met het woensdag tot stand gekomen akkoord tussen vakbeweging en werkgevers in de stichting van de arbeid, dat uitgaat van contrachtvrijheid in de be drijfstakken en onderneming. SITTARD - Dankzij een anonieme telefonische tip is de gemeentepolitie van Sittard- erin geslaagd drie inwo ners van deze plaats, onder wie een vrouw, aan te houden. Zij hebben in middels bekend sinds december 1980 minstens zestig inbraken te hebben gepleegd. Zij opereerden in hoofd zaak in Zuid-Limburg maar ook in plaatsen langs de Zeeuwse kust. (o.a. Kortgene en Colijnsplaat). RIDDERKERK - Boele Bolnes ziet zich gedwongen over te gaan tot ged wongen ontslag voor 165 van de 1300 werknemers als gevolg van het afne men van de scheepsreparatiemarkt dit jaar, wat indruiste tegen eerdere verwachtingen. HAARLEM - Provinciale water staat van Noord-Holland wil dat de borden met het opschrift „kernwa penvrije gemeente", die verschillen de gemeenten hebben geplaatst, ver dwijnen voor zover die op zijn grond staan. Volgens R. W. Faasen, hoofd van de afdeling beheer en onderhoud wegen van provinciale waterstaat, is aan Zaanstad al het verzoek gedaan om de borden weg te halen. Hij zei dat het plaatsen van de borden in strijd is met het wegenreglement van de provincie en dat er eerst een onthef fing gevraagd moet worden aan gede puteerde staten. „Wij zullen daaro ver overigens negatief adviseren", aldis Faasen. Provinciale waterstaat vindt dat langs zijn wegen alleen bor den geplaatst mogen worden die het verkeersbelang dienen. Alle andere borden leiden volgens Faasen de ver keersdeelnemers af. DEN HAAG - Voor de jaarwisse ling wordt de trendmatige huurver hoging vastgesteld. Vast staat, dat mensen, die huursubsidie ontvangen over het huurbedrag dat na aftrek van die subsidie overblijft, dezelfde huurverhoging moeten betalen als de mensen die geen subsidie ontvangen. In de Tweede Kamer zei premier Lubbers dat er weer orde op zaken zal moet komen. Dat kan als de vrije sektor weer beter aan zijn trekken tomt, de rente omlaag gaat en de ver houding tussen huur- en eigen wonin gen weer wat redelijker is. Ten aan zien van de bijstandsproblematiek voor bezitters van een woning zal op korte termijn een beslissing worden genomen. „We zullen de zaak zo goed mogelijk regelen" beloofde Lubbers. Het betreft hier de geruchtmakende plannen om mensen die een huis be zitten niet in aanmerking te laten ko men voor een bijstandsuitkering zo lang zij de opbrengst van dat huis niet hebben opgesoupeerd. DEN HAAG - Minister Ruding van financien wil binnen een maand kosten voor groot onderhoud van de eigen woning weer aftrekbaar ma ken voor de inkomstenbelastin gaanslag. Het zal zo snel mogelijk moeten, zo meent de minister, om on gewenste gevolgen van deze aankon diging te voorkomen. De minister hield tijdens het debat over de regeringsverklaring de VVD voor dat wordt vastgehouden aan de afspraak dat de inflatiecorrectie voor tachtig procent zal doorgaan Men behoefte niet bang te zijn dat de gemeentelijke onroerend- goedbelasting komend jaar zal wor den verhoogd, aldus Ruding. AMSTERDAM - Bij de perscombi natie, uitgeefster van het Parool Trouw en de Volkskrant, zullen der tig gedwongen ontslagen vallen. Dat is nodig om het bedrijfsresultaat door besparingen en hogere op brengsten tot eind 1984 met 18,6 mil joen gulden per jaar te verbeteren. In totaal zullen bij het bedrijf 225 ar beidsplaatsen verdwijnen. AMSTERDAM - De dagbladuitge vers hebben van staatssecretaris P. van Zeil (economische zaken) geen toestemming gekregen de adverten tietarieven per 1 januari 1983 te ver hogen. ROTTERDAM Volgens de Ge meentelijke Sociale Dienst (GSD) in Rotterdam zullen degenen die uitke ringen op minimumniveau ontvan gen, geen 4,5 procent koopkracht ver liezen maar negen procent, als de be vriezingsplannen van de regering doorgaan. Dat komt omdat de uitke ringen en de prijsstijgingen al twee jaar miet met elkaar in evenwicht zijn. DEN HAAG - De VVD-fractie in de Tweede Kamef vindt dat de subsidie op het plaatsen van dubbele ramen maar moet worden afgeschaft nu uit een onderzoek van de consumenten bond is gebleken dat dubbel glas zel den extra energiebesparing oplevert. DEN HAAG - Ook dit jaar zullen er met Sint Nicolaas en kerstmis weer koopavonden zijn. Het ministerie van economische zaken heeft woens dag meegedeeld dat rond de feestda gen de volgende openingstijden gel den voor winkels, markt en straathandel. Maandag 29 november t/m vrijdag 3 december: tot 21.00 uur. Zaterdag 4 december: tot 17.00 uur. Maandag 20 december: tot 18.00 uur. Dinsdag 20 december: t/m don derdag 23 december: tot 21.00 uur. Vrijdag 24 december: tot 18.00 uur. Maandag 27 december t/m vrijdag 31 december: tot 18.00 uur. Zaterdag 27 november Ned 1 9.30, 13.00 en 18,23 uur Nieuws voor doven. 10.30 uur Teleac 16.00 uur Don Quichot, tekenfilm. 16.25 uur Roffel. Jeugdmagazine 18.08 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur Scooby Doo, tekenfilm. 19.20 uur Leven en overleven. Doku- mentaire reeks, waarin dit keer de tegenstrijdige belangen van de Rijn centraal staan. 19.45 Koning Klant. Konsumenten- rubriek 20.25 uur Love Boat. Een paar ar tiesten onder valse naam trachten een gratis reis met de boot mee tema ken.... 21.15 uur Speelgoedaktie 21.37 uur Journaal 21.55 uur Studio Sport 22.55 uur Edelvrouw-Bedelvrouw. Richard besteedt al zijn tijd, tot gro te ergenis van Audrey, aan zaken. 23.30 uur Journaal Ned 2 18.25 uur Paspoort 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Toeristische tips 18.57 uur Mini-bios. Kinderprogram ma met een aantal korte filmpjes 19.15 uur Babbelonië. Spelprogram- ma 20.00 uur Journaal 20.28 uur MIES. Te gast zijn o.a. Pia Beek en Bireli Lagrence. 21.30 uur Dallas. JR is geheel in dis orde door de dood van Jock. Bobby moet hem zelfs vervangen in zijn werk. De kloof tuusen Ray en Donna wordt alsmaar groter. Zondag 28 november, 21.45 uur, Nederland 2: The go-between. Alan Bates als de jonge pachter Ted Burgess en Julie Christie als Marian, die dochter des huizes, die verliefd raakt op de jonge pachter. 22.20 uur Televizier magazine 23.00 uur Toestand in de wereld 23.10 uur Journaal 23.15 Sportpanorama 00.10 uur Vegas. Dan heeft zich belast met het onderzoek van een zaak waarbij een meisje in schocktoestand op straat werd gevonden. Zondag 28 november Ned. 1 9.00, 13.00, 18,25 uur nieuws voor do ven 11.00 uur Eucharistieviering 15.30 uur Studio Sport 16.00, 17,45, 18.30 uur Teleac 17.00 uur Wie Weet 19.00 uur Nieuws 19.05 uur Happy days. Fonzy pro beert de aandacht te trekken van zijn kunnen en maakt daarbij gebuik van een motor. 19.30 uur Nederland muziekland. Gasten zijn o.a. George Baker, Va nessa, Bonny St. Clair. 20.10 uur Dynasty. Blake moet erva ren dat Rhinewood toch de meerdere is in zakelijk opzicht. 21.00 uur Not the nine'o clock news. 21.40 uur Op zoek naar de schat. Spel- programma. 22.40 uur Hammar house of horror. De jonge vrouw Penny verblijft bij afwezigheid van haar vriend alleen in het huis op het platteland. Een in breker dringt het huis binnen en in angst schiet Penny hem dood. Dat blijkt het begin van nieuwe ellende te zijn. 23.30 uur Journaal, 23.35 Nieuws voor dovën. Ned 2 12.00 uur Capitool 12.45 Magie van de dans 13.45 uur Het Europees jeugdorkest in Rome Advertentie Lamswollen pullovers (machine wasbaar) 59,- Shetland pullovers 39,- Mol 5-7, Zierikzee 15.30 uur Teleac 16.00 uur Journaal 16.05 uur Vader Charlie. Vader Char lie moet afzien van heerlijke gerech ten omdat ze te duur zijn voor een voudige kloosterlingen. 16.30 uur Ontdek je plekje. Corichem wordt dit keer onder de loep geno men. 16.35 uur Toppop. Muziekprogram ma 18.00 uur Sprekershoek 18.15 uurSesamstraat 18.30 uur Horizon 19.00 uur Studio Sport 19.55 uurLotto 20.00 uur Nieuws 20.10 uur Panoramiek 20.40 uur Humanistisch Verbond 20.45 uur Vragen vuur. Vragen door kijkers kunnen weer telefonisch gesteld worden betreffende econo mie, politiek. 21.45 uur De Boodschaper. De twaalf jarige logé Leo moet zichzelf vaak be zighouden door ziekte van zijn gas theer en de dochter des huizes heeft stiekum vriendschap met pachter Ted Burgess. De kommunikatie tus sen deze twee gebeurt vaak per brief. 23.35 uur Journaal, 23,40 Nieuws voor doven. Maandag 29 november Ned 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur Nieuws voor doven 10.00 en 14.00 uur Schooltelevisie 16.00 uur Tinike. Praatprogramma 18.28 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur De Roze panter. Tekenfilm 19.20 uur Kijk haar. Feministisch mazine 19.58 uur Op de schouders van de reus. Een film handelend over Andy die door middel softenon zeer gehan dicapt op de wereld kwam. Bij zijn geboorte deed zijn ongehuwde moe der afstand van hem. Hij werd groot gebracht tot zijn tiende jaar door art sen en verpleegster. Een vrachtwa genchauffeur en zijn vrouw adopte ren hem en trachten hem op te voe den tot zelfstandigheid. 21.37 uur Journaal 21.55 uur De onderste steen. De ge volgen van de atoombom die op Hi roshima werd geworpen. 23.15 uur Simon Carmiggelt. Deze au teur leest het verhaal Welverdiende rust uit eigen werk voor. 23.30 uur Journaal, 23.55 uur Nieuws voor doven. Ned 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Jeugdjournaal 18.57 uur Maja de Bij 19.25 uur De verborgen Vallei. Jeff een jongen uit de stad brengt een weekeindje in de vallei door. Saman- tha leert hem paardrijden. 20.00 uur Journaal 20.28 uur Terugkeer naar Brides- head. Julia en Charles zitten nog steeds op het cruiseschip dat hen naar Engeland brengt. Cecilia wordt ziek tijden een storm... 21.25 uur De alles is anders show. Thema dat centraal zal staan is. Me dia en mensen. 23.10 uur Staande blijven tussen hoop en vrees. Adventsoverweging 23.20 uur Journaal, 23.25 uur Nieuws voor doven. 50 Het meisje, dat ze dan als oppas kon krijgen - een studente - was betrouw baar. En gek op de kleine meid. Dus kon ze zonder zorgen een hele dag gaan. En bleef ze ook wel eens een nacht weg(l Ze wist het niet, maar zo heel onwaarschijnlijk was dat niet eens, als je er goed over nadacht Ze heeft er nooit bij stilgestaan, maar kwam het zo uit dat Frans op zo'n avond niet thuiskwam? Hadden Jannie en Frans dan samen een genoeglijke middag en avond? En daaraan vast misschien ook nog een nacht? Ergens in een of ander louche hotelletje, waar men voor veel geld weinig vraagt? Die zijn er immers? Ina ter Scheure zit zichzelf op te winden. Als het zo is gegaan, ben ik in staat dat gemene kreng te vermoorden. Zij met haar madonnakopje! Haar ver* liefde kalverblikken naar Frans tijdens de kaartavondjes. Ik ben hardstikke ja loers! Ik vreet mezelf bijna op van na ijver! Maar ik laat me vast niet kennen. Ik zeg geen woord meer vanavond. Hij moet maar eens goed beseffen, dat ik niet over me laat lopen. Omdat Frans blijkbaar evenmin zin heeft om te spreken en schuin voor zich uit zit te turen, komt ze overeind en verlaat het vertrek. Frans hooft haar even later rommelen in de keuken. Het gaat nogal hardhandig. Ze is kwaad, weet hij. En jaloers. Al is daarvoor geen enkele steekhoudende reden. Hoewel hy had beter niet naar Wils huis kunnen gaan. Dat was fout Al is er in feite niets gebeurd, waarover ik me moet schamen. Goed, Wil en ik hebben elkander gezoend Steekt daar wat in? Bert heeft Ina ook wel eens een kus gegeven. Op hoogtijdagen. Dat ging immers over en weer? Idioot om zulke verdachtmakingen naar m'n hoofd te slingeren! Wat kan mij die Jannie sche len? Als zij er vandoor wil gaan, is dat een zaak tussen haar en Bert. Weet ik veel, dat zij in Hurwenen zit? Ik weet het niet eens te vinden. Ik vind 't be roerd voor Bert dat is logisch. Maar ik ben niet van plan me er mee te be moeien. Frans ter Scheure hoort dat zijn vrouw de trap bestijgt Even later is ze op de slaapkamer. Dan is het stil in het groote huis. Hij begint zijn pijp op nieuw te stoppen, na hem uitgeklopt te hebben. Steekt daarna de brand in de tabak en probeert te lezen, maar de letters dwarrelen voor zijn ogen. Om half elf loop hij ook naar boven. Doch als hij de slaapkamerdeur wil openen, geeft deze niet mee. Het bloed stijgt naar zijn gezicht: ze heeft de deur aan de binnenkant op slot gedaan. Eén ogenblik laait er een wilde woede in hem op en bekruipt hem de neiging de deur in te trappen. Maar hij bedenkt zich. Geruime tijd staat hij voor de deur. Tol hij enigszins is gekal meerd. „Ina," roept hij met beheerste stem, „dit is niet de oplossing. Maak de deur los, dan kunnen we het uitpraten." Aan de andere kant blijft het stiL Of Ina slaapt of ze houdt zich zo. De man onderneemt nog één poging: Door GRÉ DE BOER „Ina weet wel, wat je doet Als je me er niet in laat, zijn de konsekwenties voor jouw rekening!" Het kommentaar blijft weg. Nog enige tijd blijft hij besluiteloos. Dan doemt opeens het beeld van de glim lachende Wil van der Ven voor hem op. Een diepe zucht slakend, draait hij zich op zijn schreden, loopt de trap af, recht door naar de garage. Er ligt een ver beten trek op zijn gezicht, als hij de me talen kanteldeur omhoog drukt Even later zit hij achter het stuur van de Mercedes en rijdt met een vaart naar buiten, de weg op. En hoort niet dat in het huis een raam is opengeschoven en een vrouwenstem schreeuwt „Frans, Frans!" De man achter het stuur heeft de pijp naast zich neergelegd op de zitting. Het is nu stil op de hoofdstraat van het dorp, als hij er doorrijdt Enkel bij de cafetaria staan enkele jongelui zich te goed te doen aan een of andere kon- sumptie. Maar Frans ziet het nauwe lijks. Eenmaal buiten het dorp ver hoogt hij de snelheid, zodat hy binnen een half uur de autoweg bereikt Ook hier is het niet meer druk. Dieper duwt hij het gaspedaal in, passeert met te grote snelheid het circuit Oudenrijn en eenmaal op de weg naar Den Bosch rijdt hij plankgas. Pas nabij de afrit Kerkdriel remt hij af. De wyzer van de snelheidsmeter loopt met een vaart terug Hij weet nu de weg naar het dorp. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9