BUNZINGEN MAKEN DIERENLIEFHEBBERS IN SIRJANSLAND LEVEN ZUUR BALLET IS ALLES VOOR SABINE EN MONIQUE PANTALON f 98,- deurloo f mode ak DUIVELAND STEUNT ZIERIKZEE MET „UIT IN ZEELAND" Vergadering Ned. Chr. Bond overheidspersoneel STREEKNIEUWS Spanning voor slotauditie bij Koninklijk Conservatorium 5 Volgens de heer A. M. van Loo van Staatsbosbeheer te Ouwerkerk zijn er de afgelopen jaren steeds meer bunzingen op Schouwen-Duiveland. ,,Het zijn prachtige dieren, maar 't zijn ook rovers en dat kan voor som migen nadelige gevolgen hebben. De dieren zijn niet beschermd en in sa menwerking met de heer deurloo heb ik al enkele vallen gezet in de vogel- kwekerij. Dat is alleen toegestaan na 15 juli tot 15 februari. In die tussen liggende periode (de paartijd) mogen bunzingen niet geschoten of gevan gen worden". Jaren geleden brachten de bontvel- letjes van deze dieren nog wat op, maar die tijd ligt inmiddels ver ach ter ons. er wordt zodoende niet meer gejaagd op deze dieren en het aantal bunzingen op Schouwen-Duiveland neemt alleen maar toe. Dit tot ergernis van de familie Deurloo, die al heel wat (zeldzame) dieren hierdoor hebben verspeeld. Vreselijk „Onze vogelkwekerij, is voor die roofdieren zoiets als een „prijsslag". De ganzen of eenden kunnen niet vluchten, dus ze kunnen kiezen. Ze vallen de dieren in de nek aan, bijten de slagader door en zuigen het bloed op. Daarna vetrekken ze weer. 't Is vreselijk", zegt Nellie. Uit liefde voor dieren begon de fa milie Deurloo enkele jaren geleden met slecht een paar eenden en ganzen achter het huis. Deze liefhebberij groeide uit tot een vogelkwekerij met zeldzame en kostbare dieren. Ze worden voornamelijk aan partiku- lieren verkocht. Een paar namen: cereopsisganzen, zwarthalszwanen, groenvleugelta- lingen, madarijneenden, Hawaii of Né Né-ganzen en zo kunnen we' nog even doorgaan. Er lopen tientallen heel mooie koppels rond. Partner onvervangbaar „Er zitten dieren bij, die een echt huwelijk zijn aangegaan met elkaar. Dat houdt jaren stand. Als één van de twee door zo'n bunzing wordt ver moord, is het bijzonder moeilijk een passende partner te vinden. Ze wen nen dan niet aan elkaar en van jon gen hoef je dan helemaal niet meer te spreken", vertelt Kees. „Het is een kostbare liefhebberij waar het hele gezin bij betrokken is. Maar op deze manier, door die vuile bunzingen gaat de lol er snel af. In één nacht gaat al het werk verloren dat we bijvoorbeeld aan een stel jon ge dieren hebben besteed. Nog maar een paar maanden geleden had ik nog nooit van een bunzing gehoord. We weten nu wel beter". bijeenkomst gehouden van de Neder landse Bond van Plattelandsvrou wen afdeling Noordwelle e.o. Bij af wezigheid van de presidente werd de avond geopend door mevrouw S. Veerhoek-v. Voskuylen. Zij verwel komde in het bijzonder de dames Vcl- pen en Boom uit Brouwershaven, die op deze kreatieve avond de leiding hadden. Als inleiding werd er door de da mes Vulpen en Boom een zelf beleefd Sinterklaasverhaal verteld. Daarna werd de aanwezigen gevraagd ook eens een zelf beleefde Sinterklaas- ervaring te vertellen. Vervolgens ging men aan de slag met piepschuim ballen, die werden omgetoverd tot fraaie kerstballen. Na de pauze werden gekleurde pa pieren uitgedeeld waarvan, in groe pen van acht zwarte Pietem werden gemaakt. Bovendien moest per groep een gedicht opgesteld. Tot slot wer den de werkstukken bekeken en de gedichten voorgelezen, de avond werd afgesloten door mevrouw Veerhoek-v. Voskuylen. NIEUWERKERK Ouderavond De Chr. school te Nieuwerkerk houdt woensdag 1 december een ou deravond in het gebouw Salem. Op die avond wordt afscheid genomen van de ouderkommissie, maar wel wordt een schooladviesraad gekozen. De heer Geluk uit Tholen spreekt over de schoolbegeleidingsdienst. Voor tijd: zie agenda. Middenstands-aktie In het kader van een middenstands-aktie ligt in de perio de van vrijdag 26 tot maandag 29 no vember in elke etalage van de deelne mende zaken een stuk gereedschap. De bewoners kunnen raden naar de naam van het gereedschap. De oplos singen dienen te worden ingeleverd voor 29 november bij Kesteloo, Oostratstraat 1 voor acht uur 's avonds. BRUINISSE Verkoping in 't Opper Aanstaande dinsdag, 30 november, is in de grote zaal van het bejaarden verzorgingstehuis „In 't Opper" de jaarlijkse verkoopmiddag van de Welfare van het Rode Kruis. Van twee tot vier uur kan men daar te recht om de door de bewoners van in 't Opper en thuiswerkers gemaakte werkstukken te bewonderen én uite raard te kopen. Het zijn veelal zeer fraaie handwerken die te koop wor den aangeboden, alles is ten bate van het Rode Kruis. Daarnaast is er een verloting en wordt er een kopje kof fie met cake geserveerd. Grevelingensluis heeft marifoon De Grevelingensluis, de schutsluis door de Grevelingendam is uitgerust met een marifoon werkend op kanaal 22. Dit is bekend gemaakt door het hoofd van de afdeling Kust- en Scheepsradio van de PTT. Op kanlaa 22 staat ook de verkeerspost Hans- weer, maar gezien de afsdtand zullen de twee objekten weinig of geen last van elkaar hebben. Roer verloren Waarschijnlijk tijdens het mossels vissen op het Wad begin deze week heeft de Bru 8 van de fa Padmos één van zijn roeren verloren. Onderweg naar Zeeland werd wel een mindere wendbaarheid van het schip ge- konstateerd, maar de moderne mos-, selkotter heeft ook een boegschroef, zodat bij manouevreren bijgestuurd kon worden. Na kontrole bij daglicht in de jachtensluis van de Volke- raksluizen bleek het verlies van het roer. KERKNIEUWS Geref. Gemeenten Beroepen te Oud-Beijerland: J. C. Weststrate, 's Gravenpolder; te Clif ton (USA): A. Meerkerken, Nieuw- Beijerland. NIEUWERKERK - De gemeente Duiveland heeft in haar raadsvergadering van donderdagavond, die slechts 20 minuten duurde besloten voor 1983 nog niet deel tenemen aan de Stichting Theaterburo Uit in Zeeland. Wel werd besloten tot het verlenen van een bijdrage in de kosten, die e gemeente Zierik- zee maakt voor haar deelname in de subsidiëring van de apparaatskosten van het Theaterburo tot een bedrag van 0,29 per inwoner. Ook besloot de raad tot het handhaven van de gementelijk bijdrage in de tekorten op de evenmen- ten en deze te betalen aan Zierikzee tot een bedrag van f 2,60 per inwoner. Fraktie-voorzitter A. van Klinken van de SGP zei dat de inhoud van de programma's die het buro in Zierik zee brengt niet overeenstemt met de principes, die de SGP hanteert. Daar bij vond hij het subsidie-bedrag van 15.000,- aan de hoge kant en hij bet wijfelde of de inhoud van de pro gramma's wel een dergelijk bedrag waard was. De driemans-fraktie van dde SGP stemde tegen. De raad ging akkoord met het be schikbaar stellen van een krediet van 18.719,- voor de inrichting van een lokaal vor de tweede leidster van de bijzondere kleuterschool te Nieu werkerk. Ook verleende de raad haar goedkeuring aan het voorstel van b. en w om een krediet van f 3847,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een stencilinbran- der. Integrale dorpsplanncn De raad Duiveland wees de heer J. Groen en de heer A J. Padmos, respectievelijk wethouders van wel zijnszaken van de gemeenten Zierik zee en Westerschouwen aan als verte genwoordigers in het bestuur van de Stichting Samenlevingsopbouw Schouwen-Duiveland. De lozingsve rordening riolering werd opnieuw vastgesteld. Binnen de gemeente Duiveland doet de kern Sirjansfand mee in het projekt intergrale dorpsplannen van het Kleine Kernen Experiment Schouwen-Duiveland. Voor elke deelnemende kern wordt een plaatse lijke werkgroep samengesteld. Per gemeente dienen honderd manuren ter beschikking te worden gesteld voor deze werkgroep. De raad besloot donderdagavond hiermee ak koord te gaan. Woningbouw De raad ging akkoord met het voorstel van b. en w. tot de bouw van dertien woningwetwoningen te Nieu werkerk en vier te Ouwerkerk te besluiten. Ook ging de raad akkoord met met aanvragen en aanvaarden van steun uit 's Rijks kas. De raad besloot tot het verlenen van een één malige extra subsidie van 1500,- voor het jaar 1982 voor de peu terspeelzalen te Nieuwerkerk en Oosterland, NOOKIHVEM.E Bijeenkomst Plattelandsvrouwen Woensdagavond werd in het Dorps huls te Noordwelle een goed bezochte In Burgh-Haamstede Mevrouw Deurloo rechtsen haar dochter Sabine tonen de twee bunzingen, die in één van de vallen liepen. Ze worden voorlopig bewaard in de diepvries, om eventueel als bewijs te kunnen dienen voor schadevergoeding. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) SIRJANSLAND - Voor de vogelkwekerij van Kees en Nellie Deurloo in Sirjansland, betekenen de regelmatig terugkerende bezoekjes van een groep bunzingen, van die aardig uitziende maar zeer agressieve beestjes, een grote financiële strop. De afgelopen maanden wordt de familie Deurloo door deze roofdieren getreiterd. „Ze ko men als dieven in de nacht en binnen een paar minuten vermoorden ze de meest dure exemplaren. Tot nu toe hebben de bunzingen voor f 6500,— aan eenden en ganzen gedood", vertelt Kees Deurloo. Vier bijzondere exemplaren van de vogelkwekerij zwarte zwamen in één van de vele vijvers. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BURGH-HAAMSTEDE - In de re- kreatiezaal van de Ger. Kerk verga derde woensdagavond de Ned. Chr. Bond van Overheidspersoneel, afde ling Schouwen West. de voorzitter P. J. Spaans betreurde de geringe op komst van leden en zegde toe dat in het vervolg meer met de afdeling Schouwen OQst zal worden samenge werkt. Bondsbestuurder L. M. van Veen uit Den Haag hield een uiteenzetting over de Oosterschelde-problematiek en de laatste ontwikkelingen van het regeringsprogramma. Hij stelde dat de politiek geen zicht heeft op de kosten van het Oosterschelde-pro- jekt/maar dat het werk moet worden afgemaakt. Ontslagen bij de werken zijn onvermijdelijk, omdat binnen kort alleen nog maar het leggen van matten en het plaatsen van de pijlers om arbeidsplaatsen vragen. Naar aanleiding van vragen uit het pu bliek over de op hande zijnde ontsla gen van Grontmij-personeel zei de heer Van Veen dat dit afhankelijk is van de gemaakte afspraken. De amb tenaren hebben voorrang om te blij ven. Over de regeringsverklaring zei de heer Van Veen dat de ambtenaren er slecht af komen, maar dat op 1 de cember met de betreffende minister over de salariëring van de ambtena ren wordt gepraat. Van de VUT- regeling om anderen werk te ver schaffen is niets terecht gekomen. In Bridgeklub Zierikzee ZIERIKZEE - Tijdens de kluba- vond van de Zierikzeese bridgeklub werd een onderlinge bridgedrive af gewerkt. De uitslagen waren als volgt: Groep I: mevr. Heuser-hr. Boot 133 ptn; 2. hrn. v.d. Mark-de Wit 120 ptn; 3. echtpaar Akerboom en ds. Verschoor-de Vlieger 117 ptn; 5. hrn. Eekman-Viergever 106 ptn; 6. echt paar v.d. Berg, ds. 'v. 't Leven-de Vos en ds. Becu-v.d. Post 102 ptn; 10. hrn. Besamusca-Meulstee 85 ptn. 108 ptn is 50%. Groep II; ds. Kops-Tuinman 134 ptn; 2. hrn. Beyer-Kloet 125 ptn; 3. ds. Does-Hendriksen 120 ptn; 4. hrn. Does-Schot en ds. Goedhart- Terwisscha 110 ptn; 6 echtpaar Pom- per 109 ptn; 7. hrn. 't Hart 104 ptn; 8. ds. Besamusca-Lievense 82 ptn. 108 ptn is 50% ZIERIKZEE/KERKWERVE - Sabine de Jong uit Zie rikzee en Monique Hanse uit Kerkwerve weten het ze ker. Zij willen ballerina worden. Ondanks hun nog jonge leeftijd - Sabine is 11 en Monique 9 jaar - hebben ze maar één doel voor ogen. Ballet, hun leven gaat er volledig in op en als je iets wilt bereiken in die wereld, dan zul je vroeg moeten beginnen. Ook daar zijn ze zich van be wust. Eén stap in die richting hebben de meisjes al ondernomen. In samen werking met hun balletlerares me vrouw W. M. Kramer-de Groot heb ben ze onlangs deelgenomen aan een auditie voor het Koninklijk Conser vatorium in Den Haag. En ze hebben het gehaald. Nu is het wachten alleen nog op de slotauditie en als Sabine en Monique ook die test goed afleggen, dan betekent dat voor hen een klein begin van misschien wel een grote carrière als ballerina. Elastiek De twee meisjes zitten beiden al drie jaar op balletles bij mevr. Kra mer. Ze zijn blijkbaar lenig als elastiek, want niet de eerste de beste legt zo'n auditie met goed gevolg af. Tijdens de auditie werden Sabine en Monique, samen met tientallen ande ren, geobserveerd door deskundigen die hun allerlei oefeningen lieten doen. Ruggegraat, voetgewrichten, o- of x-benen, schouders, kortom overal werd op gelet. Ze gaven er niets om „want voor ballet doen we alles" antwoordden de meisjes. Ze geven hun vrije tijd er voor op en zeker in de toekomst, als het plan doorgaat, zal de balletstudie steeds meer tijd gaan opeisen. Voorlopig gaan Sabine en Monique drie maanden lang iedere zaterda gochtend naar Den Haag voor les. De ouders zijn bereid om hen ernaar toe te brengen, om de beurt. Worden ze eenmaal op het conser vatorium toegelaten, dan zullen ze de lagere school in hun woonplaats ge dag moeten zeggen. Want het conser vatorium begint al op lagereschool- niveau, inklusief 12 uur balletles. Daarna kunnen de leerlingen kie zen voor een Havo of Mavo-opleiding 15 uur balletles per week. Als ook dat allemaal goed gaat, dan stromen de leerlingen door naar de H.B.O. af deling binnen het conservatorium en dan mogen ze zichzelf ballerina noe men. Verhuizen Sabine en Monique zien er absoluut niet tegen op naar „de grote stad" te verhuizen. Als het doorgaat is de fa milie De Jong zelfs van plan naar Den Haag te verhuizen, zodat hun dochter niet in een pleeggezin hoeft te worden ondergebracht. Monique zou dan bij hen in huis komen wonen. Het plan is in ieder geval al kant en klaar. Het blijft nu alleen nog maar wachten op de slotauditie van 23 april. Sabine Monique (Foto: Zierikzoesche de volgende 4 jaren moet 1% van de ambtenaren weg, of te wel 7ÜÜÜ men sen, verdeeld over Rijk, Provincie en gemeenten. Er is weinig tegen te doen doch vele afdelingen staan te dringen om akties te gaan voeren, zij het in de vorm van modelwerken en geen stakingen. Eventueel zegt het CNV te staken als uiterste middel. Na de pauze vertoonde de heer B. Boot van Rijkswaterstaat de beken de films Kerend Getij en Onder de Vloedlijn. Advertentie Terlenka/wol s-t-r-e-t-c-h (wasbaar) Een piekfijn slanke broek Niet goed? Geld terug! Ook na 5 december Mol 5-7, Zierikzee

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5