SGP heeft geen moeite met uitvoeren van slechts noodzakelijke werken deurloo mode Lijst v. d. Velde stemt in met gemeentebegroting Broekriem nog een gaatje strakker het volgend jaar Leerlingen gaan stage lopen op Schouwen-Duiveland ALGEMEEN BELANG VERBAASD OVER JUICHSTEMMING KOLLEGE Algemene beschouwingen Bruinisse: Vergadering Beatrixsehool: Begrotings beschouwing Bruinisse Bruinisse scz CDA-Bruinisse: 4 BRUINISSE - De algemene beschouwing op de ge meentebegroting 1983 van de gemeente Bruinisse, uit gesproken door de fraktievoorzitter van de SGP, de heer L. J. van den Bos, begon met het dank brengen aan God, voor het grote voorrecht als raadsleden in vrijheid te kunnen vergaderen. „Zien wij op de situaties in verschil lende landen om ons heen, dan blijkt dat wij op dit punt zeer bevoorrecht zijn", aldus v. d. Bos. Naar aanleiding van het in de aanbiedingsbrief gestelde, dat er weinig ruimte is om grote kapitaalswerken uit te voeren in het komende begrotings jaar, zei de fraktievoorzitter; „Wij hebben daar weinig moeite mee, omdat wij al jaren stellen dat alleen die werken voorrang behoren te krijgen, die ten al gemene nutte der bevolking dienstig zijn". De SGP vindt het voorts gewenst alle gemeentelijke vergoedingen kri tisch onder de loep te nemen en niet te schromen deze in gelijke mate te beknotten, en waar mogelijk zelfs te doen ophouden, met uitzondering van de verzorgingssektor. Dit in het kader van de verminderde in komsten van de gemeente. „Het gaat niet aan", volgens Van den Bos, „om- de burgers steeds maar met hogere belastingen te konfronteren, omdat het gemeentebestuur het huishoud boekje niet sluitend kan krijgen". Openbaarheid De door het kollege voorgestelde openbaarheid en spreekrecht in kom missies juicht de SGP niet toe, „daar we dan op den duur de gemeenteraad wel kunnen ontbinden. Wij hebben mandaat van de kiezers gekregen om allerlei zaken op te lossen en te rege len. Op hoorzittingen krijgt de bevol king voldoende gelegenheid zich te laten horen". „Wij hebben de onmacht geproefd van het thans opererende politie-ap- paraat. Niet omdat de agent geen an dere methode zou willen toepassen, maar de wetgeving is op dit punt to taal ziek", aldus Van den Bos over het hoofdstuk openbare orde. Een en ander was hem duidelijk geworden bij een bezoek aan het buro van poli tie in Zierikzee. Ten aanzien van de recente onge lukken op rijksweg 18, zei de fraktie voorzitter te hopen dat het kollege zich volledig zal inzetten om deze te voorkomen. De gedachten van de SGP gaan uit om de hogere overheid te overtuigen van de noodzaak van de aanleg van een vierbaansweg. Ook in het licht van deze ongeluk ken, dringt de SGP er op aan een ze kere dwang uit te oefenen op de le den van de brandweer om deel te ne men aan een kursus EHBO, op kosten van de gemeente. De SGP zag graag wat meer varia bele huizenbouw in de toekomst (voor de grotere gezinnen) en heeft volle instemming met optreden tegen permanent gebruik van rekreatiewo- ningen. Brandpaden Goedkeuring voor de aanleg van parkeergelegenheid bij het voetbal veld geeft de SGP niet, tenzij de bete geling van de brandpaden eerst wordt afgerond. De SGP attendeerde het kollege nog eens op de illegale erfbebouwing en drong aan op strengere kontrole hierop. „Hoorde men vroeger vaak de kreet: de vervuiler betaalt, nu zijn we op het punt aangekomen om te zeggen: de gebruiker betaalt", aldus een opmerking over het sportgebeu ren in de gemeente Bruinisse. De korting van 10 op de subsi dies aan sportverenigingen vond de SGP dan ook prima: „Wij beschou wen dit als een eerste aanzet tot een verdere afbouw van deze aktivitei- ten. We hebben tot op heden nog steeds geleden aan de subsidieziekte, en daar hebben we een goede dokter bij nodig die van aanpakken weet." De SGP-fraktie wil wel meewerking verlenen aan het verbeteren of ver groten van de gymzaal, maar is tegen het feit dat de gehele bevolking de lasten daarvoor moet dragen. De SGP beschouwt het niet als een van zelfsprekendheid dat gemeenschaps gelden in een dergelijke mate naar deze instellingen afvloeien. Welzijn Het welzijnsbeleid vond (en vindt) de SGP altijd al een papierverslin- dende instelling en wordt nu gesterkt in deze opvatting door „de zelfde geluiden in de regio", volgens Van den Bos. Op deze post wil de SGP sterke bezuinigingen zien door gevoerd, met uitzondering van de verzorgende sektor. „Bij het ten ein de lopen van gemeenschappelijke re gelingen raden wij het kollege zich er goed over te beraden, of de noodzaak nog wel aanwezig is verdere subsidie te verlenen". Van den Bos betreurde het, dat in de aanbiedingsbrief niets vermeld werd over de landbouw. „Het is voor de gehele agrarische bedrijfstak van groot belang dat er een goede zoetwa tervoorziening tot stand komt. Of dat nu uit het zoommeer komt of uit een ander spaarbekken, dat is min der belangrijk", vond de SGP- woordvoerder. Het Grevelingenmeer betitelde de SGP-er als een gigantisch aquarium voor de oesterteelt, maar ook voor de palingvissers. „Wij wensen allen die daar hun beroep uitoefenen, dat ze gevrijwaard worden van de strope rijen die zich daar veelvuldig hebben voorgedaan. Een streng politie optre den is zeker geboden", aldus de me ning van de SGP. V ent vergunning „Wij stellen voor de prijs van een ventvergunning zodanig te verhogen, dat de animo om hier te venten wat verkoelt." Dit merkte Van den Bos op naar aanleiding van de problemen die de Bruse middenstand heeft met het venten in het dorp. Naar zijn me ning dient de gemeente in de eerste plaats te zorgen voor de eigen mid denstanders. Dat er behoefte is aan een strand bij Aquadelta ontkende de heer Van den Bos niet. Zijn fraktie stelt zich echter wat terughoudend op, omdat de afgelopen zomer meldingen bin nenkwamen over naaktloperij aan het Grevelingenmeer. „Wanneer het strand zal worden aangelegd en er een gedeelte zal worden vrijgegeven voor deze oneerbare praktijken, zien wij ons genoodzaakt uit principieel oogpunt tegen dit voorstel te moeten stemmen". Tot slot van zijn algemene beschou wing sprak Van den Bos dank uit aan het adres van de gemeentesekretaris en zijn medewerkers die de begroting verzorgden en wenste allen, die eni germate met het besturen van de ge meente te maken hebben, Gods over vloedige en onmisbare zegen toe bij het vervullen van de werkzaamhe den in het komende jaar. ZIERIKZEE - Woensdagmiddag werd in de Beatrixsehool weer een bestuursvergadering gehouden, onder voorzitterschap van Zierikzee's we thouder van onderwijs, de heer J. Groen. Naast de gebruikelijke agendapun ten als verslagen van eerdere vergaderingen en ingekomen stukken, kwam onder meer het onderwerp stages aan de orde. De leerlingen van de afdeling voor tgezet onderwijs gaan op stage in de bedrijven op Schouwen-Duiveland. Deze stage zijn onder meer in win kels, bedrijven, gezinnen, instellin gen en agrarische bedrijven. Op de vergadering werd melding gemaakt van een zeer positieve medewerking Advertentie Overhemden v.a. 29.90 Spencers v.a. 39.90 Mol 5-7, Zierikzee van het bedrijfsleven op Schouwen- Duiveland. Het bestuur besloot de aansprakelijkheidsverzekering vor de stage-lopers zelf te betalen en hier niet het bedrijfsleven mee te be lasten. Met de L.O.M.-school te Middelhar- nis werd afgesproken, dat aanmel dingen van Schouwen-Duiveland voor deze school altijd via de centra le aanmeldings- en onderzoekskom- missie moet verlopen De heer P. van der Weele te Zierik zee werd benoemd tot conciërge in tijdelijke dienst voor 10 uur per week. Dit met ingang van 1 december a.s. Mevrouw S. P. T. Rietveld- Zegers treedt per 1 november in dienst van de Beatrixsehool als logo pediste, eveneens voor 10 uur per week. Eerder deze week was er in de school een ouderavond, waar de ou ders gelegenheid kregen te praten over het werk van hun kinderen, en tevens de handvaardigheids overzichtstentoonstelling bekijken van alle afdelingen. Die tentoonstelling had te maken met het onderwerp na de pauze: de motoriek van de leerlingen. De gym- nastiekklerares Els Koster hield hierover een inleiding met on dersteuning van een video-film. BRUINISSE - Het Algemeen Belang, bij monde van fraktievoorzitter dr. W. F. M. Vonk, sprak donderdaga vond tijdens de algemene beschouwingen op de gemeen tebegroting zijn verwondering uit over de „juichstem ming" van het kollege ten aanzien van de Financiële Verhoudingswet. „In het hele land wordt geschreeuwd over bezuinigingen, ook in Bruinisse tot halverwege dit jaar. Wie schetst onze verbazing, dat nu, nauwelijks drie maanden later, wij-van het kollege vernemen dat zij de toekomst rooskleurig inziet?", aldus Vonk. „Speculeren op de invoering van deze wet lijkt ons erg gevaarlijk". Verder achtte Vonk het niet uitgeslo ten dat nog voor het begrotingsjaar is begonnen, de post onvoorzien al op het nulpunt is aangeland of zelfs in de rode cijfers zit. BRUINISSE - „Wij hopen met u dat voor onze gemeen te de Financiële Verhoudingswet ruimte zal bieden voor meer financiële armslag om zo nodig kapitaalswerken te kunnen uitvoeren". Dit zei fraktievoorzitter van de lijst Van de Velde (PvdA) tijdens de algemene beschouwin gen, donderdagavond in het gemeentehuis. De heer A. J. Bal zei de begroting voor 1983 aan te nemen zoals deze ter tafel ligt, maar had toch enkele aan merkingen en vragen. Over het alge meen was de heer Bal het met het kollege eens. Met het kollege sprak de heer Bal de wens uit, dat er ooit nog eens een koper voor het oude gemeentehuis komt opdagen. „Wij zijn verheugd dat door de PZEM opnieuw wordt onderzocht of er een mogelijkheid bestaat om een besparing aan te brengen aan de openbare verlichting." Ook met het kollege eens was de heer Bal het ten aanzien van het mi lieu om deze problematiek onder te brengen bij de Reinigingsdienst Schouwen-Duiveland. al zei hij wel „de vinger aan de pols te houden", wat betreft de financiële kant van deze zaak. Woningzoekenden Het registreren van woningzoeken den in de gemeente hoeft volgens de ze partij niet zo'n probleem te zijn: er zijn maar twee woningbouwvereni gingen en het lijkt daarom niet zo moeilijk om hierover gezamenlijk en in samenwerking met de gemeente tot een juiste registratie te komen. Zoal* de brand vijvers er nu bijlig gen, vond Bal een grote modder- troep. Over het dempen hiervan zei Bal nog terug te komen, om eerst de mogelijkheden eens kritisch te he llen. Dat de rekonstruktle van de Molenweg-oost op de prioriteitenlijst geplaatst wordt heeft de volle in stemming van de PvdA. De heer Bal betreurde het, dat we gens ekonomische omstandigheden de tweede en derde fase van het re- kreatieplan niet uitgevoerd kan wor den. Onderwijs Bijzonder bezorgd was Bal over de ontwikkelingen die gaande zijn in het onderwijs. Zijn fraktie blijft van mening, dat door opname van het aantal kinderen en verloop tussen beide scholen de werkgelegenheid en de kwaliteit van het onderwijs in ge vaar komt. „Het kind mag niet de dupe worden van dit onderwijsbe leid", aldus de heer Bal. Het intergemeentelijk theaterburo hoeft naar de mening van deze partij niet te worden gesteund. „Wij heb ben zelf een Culturele Stichting, die ook de nodige aandacht vraagt op fi nancieel gebied". „Wij zijn nooit gelukkig geweest met kommissies als de Stichting Sa menlevingsopbouw. Wij hebben al meermalen gesteld, dat we zelf mans genoeg zijn om het welzijn van onze gemeentenaren te bepalen", was de mening van de PvdA-woordvoerder over het hoofdstuk Welzijn in de ge meentebegroting. Zoals ieder jaar pleitte Bal voor een zoetwatervoorziening voor de land- en tuinbouw Ten aanzien van het nieuwe strand bij Aquadelta zei Bal te hopen dat dit nog voor het vakantieseizoen '83 ge reed zal zijn. „Bent u dan van plan de bezuini gingsvoorstellen weer op tafel te leg gen?", wilde Vonk weten. Het AB vond het nogal lichtzinnig van het kollege om van bezuinigingen af te zien, met in het achterhoofd de ge dachte, dat men nog altijd kan terug keren op zijn schreden. Tevreden was Vonk over het terug brengen van het financieringstekort, maar tekende daarbij aan dat dit te kort nog wel zal oplopen het komend jaar, omdat er in de begroting geen rekening werd gehouden met nieuwe kapitaalswerken Het AB is met het kollege bezorgd over de korpssterkte van de rijkspo litie en de fraktievoorzitter pleitte dan ook voor extra versterking gedu rende de zomermaanden in Bruinis se. Brandweer „Gezien de verkeersintensiteit en de daarmee gepaard gaande ernstige ongelukken lijkt het alsof de eerste taak van de brandweer niet meer het blussen van een brand is. Hun taak is veel omvattender geworden en het lijkt ons nuttig om binnen het korps aan specialisatie te gaan doen met het oog op verkeersongelukken". „De PZEM blijft ons verbazen. Wij vinden dat het gemeentebestuur zich moet blijven inzetten om de tarieven voor de gewone burgers omlaag te krijgen". Het AB wilde van het kollege we ten de juiste vraag van direkt wo ningzoekenden. Een geregelde op schoning van het bestand kan hier aan meewerken. Het AB achtte het raadzaam te bestuderen hoeveel krotwoningen (Steinstraat) te slopen zijn en be- drijfsoverplaatsingen naar het in dustrieterrein te realiseren, nu het aantal subsidieregelingen hiervoor enorm is. Garantie geldleningen Na uitvoerige bestudering van de kwestie van garantie geldleningen ter bevordering van het eigen wo- ningbezit, (heet hang-ijzer op de laatst gehouden raadsvergadering) zei Vonk nu volledig te kunnen in stemmen met de zienswijze van het gemeentebestuur. „Wij hopen dat het kollege er in slaagt de schade zo be perkt mogelijk te houden en dat het reservepotje zolang mogelijk gevuld mag blijven", aldus fraktievoorzit ter Vonk. Ten aanzien van de aanpassings- werken aan de oude gcmcentehaven sprak de A B-woord voerder zijn zorg uit, dat als gevolg van bezuinigingen deze werken op de lange baan wor den geschoven. Uitstel zal de doodsteek betekenen voor de aldaar gevestigde bedrijven en de werkgele genheid in Bruinisse. Vertrouwen had Vonk in de werk groep die een plan gaat maken voor de aanpassing van de visserijhaven. „Wij hopen dat deze werkgroep niet met noodverbandjes aankomt maar met een dergelijke oplossing, die ook voor de toekomst bruikbaar zal zijn". Strand-vragen „Kan het kollege al nadere mede delingen doen over de aanleg van het strand bij Aquadelta? Zijn de plan nen al rond? Is er een goed verkeer- scirkulatieplan? Zijn er parkeer plaatsen? Wie heeft de zorg voor schoon water langs het strand?", vra gen van het Algemeen Belang over het nieuw aan te leggen Grevelin- genstrand. Vonk zei volledig achter het kolle ge te staan betreffende de reserve ring van gelden voor het verlies van grondverkopen, omdat de prijzen sterk zijn gedaald ten aanzien van enkele jaren terug. Het onderwijs kan naar mening van Vonk het kollege de komende ja ren voor grote problemen zetten. Voorspelbaar wat er in de toekomst gaat gebeuren achtte het AB een ha chelijke zaak. Indien er inderdaad lo kalen komen leeg te staan zal dat grote financiële gevolgen hebben voor de gemeente. Het standpunt van het Algemeen Belang ten aanzien van de sport acht te de heer Vonk genoegzaam bekend: „Wij blijven streven naar een verbe tering van de zaalsportakkommoda- tie". De opheffing van de Stichting Cul tuurspreiding Zeeland noemde Vonk een goede zaak en het daarvoor in de plaats komende theterburo wenste 'hij een goede toekomst, echter zon der bijdrage van Bruinisse. Vrijbrief Ironisch was de heer Vonk in zijn opmerking over het „Welzijnsland". Vonk: „Dit slaat wel bijzonder goed aan in Bruinisse, gezien de opkomst van de burgerij bij de laatste hoorzit ting: slechts één persoon (beroepshal ve bij de zaak betrokken) was aanwe zig. Kortom, de belangstelling voor dit soort zaken is minimaal en geeft het kollege min of meer een vrijbrief naar goeddunken te handelen". Verder sprak de AB-woordvoerder nog over de werkloosheid; aanslui ting van onrendabele gebieden op het aardgasnet; hoe komen we aan zoet water voor de land- en tuinbouw (niet via de zoete Grevelingen); de on zeker tijden voor de mosselvissers; de oesterkweek naar Amerikaans model in de Grevelingen; en de vent en standplaatsenvergunningen. Promotion Bru" De heer Vonk besloot zijn algeme ne beschouwing van het Algemeen Belang met een tip voor het kollege onder het motto „promotion Bru". „Wat vindt u van een dagtrip: hal ve dag Neeltje Jans, gekombineerd met een halve dag Bruinisse (visserij museum etc.) en een mosselmaaltijd tot besluit?". Gezien de te verwachten toeloop naar het werkeiland en de ontwikke lingen die daar gaande zijn, kan Bruinisse hier ook een graantje of mosseltje van meepikken. BRUINISSE - De CDA-fraktie van Bruinisse is de eni ge partij die bij de algemene beschouwingen op de ge meentebegroting niet vraagt wat het kollege denkt te gaan doen, maar zégt wat het doen moet. Anders dan kollega fraktievoorzitters, zei. M. Meeuwsen dat de ge meente voor bezuinigingen staat het komende jaar, „we zullen de broekriem alsnog een gaatje strakker moeten aanhalen om het hoofd boven water te houden en niet in een poel van schulden onder te gaan". „Door een goed beleid te voeren, wat we tegenover onze kiezers ver plicht zijn, zullen we trachten zo dc- mokratisch mogelijk, verantwoorde beslissingen te nemen over de aange boden voorstellen van het kollege", aldus Meeuwsen. Het CDA stelt het kollege voor de bedragen voor opleiding van ambte naren te halveren. „Overdrijf dit niet te veel, dat zou kunnen leiden tot salarisverhogingen bij het beha len van diploma's", vond Meeuwsen. Meeuwsen drong reeds vaker aan op het verschijnen van de wijagent in het dorpsbeeld, en betreurde het dat aan dit verlangen nog steeds niet te gemoet kon worden gekomen. Een goede zaak noemde de CDA-er het, dat de PZEM besparingen wil gaan aanbrengen op de openbare ver lichting, maar voegde daaraan toe, dat hoe zuiniger we omgaan met energie, des te hoger de tarieven wor den. „Liever zagen we de winsten van de PZEM worden omgezet in voordeliger tarieven". Bouwplan „Wij zagen graag dat het bouwplan Kerkstraat-Beursstraat dit (komend) jaar te realiseren is, ondanks dat men nog kampt met stagnerende ver koop. zodat men nog niet met bou wen kan beginnen. En dat terwijl de gemeente al diverse kredieten heeft uitgegeven". De toegewezen bouw volumen zullen naar de mening van het CDA zoveel mogelijk in eigen ge meente worden gebruikt. Hiertoe moet volle medewerking worden verleend aan de beide woningbouw corporaties, evenals aan partikuliere woningbouw. „Ga hier nog eens extra hard tegen aan", was Meeuwscn's advies aan het kollege ten aanzien van dc sle pende zaak van dc aanpassingswer- ken oude gemccntchavcn De brandvijvers renoveren en in de vijvers een beperkt aantal dieren toelaten vindt het CDA een mooiere oplossing dan aldaar parkeerplaat sen aanleggen. Barrière „Iedere meter grond in het bestem mingsplan Buitengebied heeft intus sen een vastomlijnde bestemming. Voor iemand die iets wil onderne men, werkt een en ander enorm frustrerend en is tijdrovend. Een bij na onneembare barrière waar men zich doorheem moet wurmen: de bu- rocratie ten top", waren de weinig vleiende woorden over de bestem mingsplannen. Niet betuttelen, was het devies over de vaststelling rekreatiepro- jekt, hetzelfde voor het bedrijfster rein en bouwen aan de dorpsstraat. „Laat een ander maar experimen teren". aldus Meeuwsen bij het plan Rikusweel, om daar energie-arme woningen te gaan houwen. Het lage pitje van Rikusweel kan iets worden opgedraaid, vindt het CDA. Sport vond Meeuwesen een nuttige en aangename vrijetijdsbesteding. „Maar in het verleden werd wel eens tè gemakkelijk aan de eisen van sportverenigingen voldaan. Onze fraktie is van mening, dat bijvoor beeld onderhoud aan voetbalvelden met begeleiding van de technische dienst, door zelfwerkzaamheid ver richt kan worden". Meeuwsen zag dit graag voorgesteld aan de sportraad. Wèl-zijn „In de achterliggende vette jaren is het welzijnsbeleid in het leven geroe pen. Nu de ekonomie ernstig stag neert wordt daar het eerste aan ge tornd. Maar, laten we eerlijk zijn, voorzitter: we zijn toch wèl!" De mogelijkheden die een half open Oosterschclde biedt voor de mosselkuituur moet aan klle, dus ook aan de Bruse vissers ten goede komen. Het kollege moet naar de me ning van het CDA voortgaan de Bru se vissers in hun streven daarnaar te steunen. De uitgegeven proefperce- lcn in de Oosterschclde noemde Meeuwsen een stap in dc goede rich ting. Aanpassen en herinrichten van de vissershaven duit geen uitstel als hel aan het CDA ligt. Van het aan te leggen strand bij Aquadelta vroeg de fraktievoorzitter zich af of dit wel ekonomisch verant woord is. Het is een miljoenenpro- jekt. Soepelheid Tot slot van zijn betoog pleitte Meeuwsen nog voor het betrachten van de nodige soepelheid ten aanzien van de gemeentelijke belastingen. Pijnlijk noemde hij de toeristenbe lasting. Met grote waardering konstateer- de Meeuwsen dat het kollege de be- grotingshrief eindigde met de bede dat Gods te-gen moge rusten op als ons werk. „Wij hopen dit ook van harte".

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4