Begrotingsbrief '83 kondigt belasting verhogingen aan Geen hoge verwachtingen woningbouw Middenschouwen Bru's kollege doet huiswerk over van schoolbegeleiding GEEN SUBSIDIE AAN VROUWENCAFÉ VAN MIDDENSCHOUWEN SAMAN BV ELEKTRO LIEVENSE Sportvelden Scharendijke seizoen '83/'84 gereed STREEKNIEUWS 7 Til ZENTRQ SPORT In Middenschouwen Raadsvergadering Bruinisse Bij gunstig weer ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 26 november 1982 Nr. 22224 3 MIDDENSCHOUWEN - Om een redelijk financiëel be leid te kunnen voeren dient de gemeente Middenschou wen te beschikken over in totaal f 130.000,te weten 30.000,— voor onvoorziene uitgaven en f 100.000,— voor reservering van rente en afschrijving voor voorgenomen kapitaalsinvesteringen In de primitieve begroting voor 1982 waren deze bedra gen reeds geraamd, maar het ontwerp van de gemeente begroting voor 1983 vertoont, na bijstelling van een aan vankelijk tekort, een overschot van maar bijna f 43.000,—. Die financiële achteruitgang van tegen de f 88.000,zal door verhoging van inkomsten en verla ging van uitgaven moeten worden weggewerkt In de begrotingsbrief 1983 worden daartoe een aantal maatregelen ge noemd. Verhoging van inkomsten kan wor den bereikt door: rentebesparing door verlaging rentepercentage (ruim f 17.000,—), verhoging algeme ne uitkering gemeentefonds i.v.m. korrektie aantal woningen (f 33.000,— 4 procent verhoging on roerend goedbelasting (f 16.500,—) en verhoging (eveneens met 4 pro cent) van woonforensenbelasting, hondenbelasting, begraafrechten, le ges bouwvergunningen, scheepvaart rechten, secretarieleges met uitzon dering van leges kampeervergunnin- gen, plus 10 procent verhoging leges kampeervergunningen en verhoging van het maximum van f 360,— tot f 2.000,—. Met huurverhoging van gebouwen wordt dan een totaal van bijna f 80.000,— bereikt. Op de uitgaven kan worden bespaard op representatiekosten f 1000,—, (geen rookgerei en koekjes meer), f 1360,— door halvering pre sentiegelden kommissieleden, f 5.000,— op straatgelden en ruim f 5.000,— op schoolzwemmen (ge meente betaalt alleen vervoers kosten). De besparing door de minus raming voor Rode Kruisziekenhuis kan f 12.250,— belopen. Totaal wordt zodoende bijna f 80.000,— be reikt. In de primitieve begroting was bijna f 43.000,— beschikbaar, zodat overschot begroting 1983 zodoende op ruim f 122.000,— komt. De belangrijkste posten waardoor de achteruitgang werd veroorzaakt waren: raming loonkosten zevende gemeentewerkman, herbestratingen, renteverlies bestemmingsplannen, bijdrage I.S.D. en vergoedingen lager-onderwijswet. Funktie waardering Ten aanzien van de funktiewaarde- ring van het secretariepersoneel (1981), waarmee G.S. zich niet kon den verenigen, is besloten deze te la ten beoordelen door het bureau O.D.R.P. Omdat een centrale regionale ar chiefberging in Zierikzee nog niet van de grond komt, zoekt Midden- schouwen zelfstandig naar een oplos sing. Politie Waardering wordt in de begro tingsbrief geuit voor de wijze, waarop de rijkspolitie Schouwen- Duiveland deze zomer in de nieuwe opzet heeft gefunktioneerd. Helaas is het niet mogelijk geble ken de bouw van een politiepost aan „De Putmeet" te realiseren, zoals het plan was, omdat de Rijksgebouwen dienst geen fiat kon geven aan een huurovereenkomst voor dit ge bouwtje. Middenschouwen blijft er naar streven zo spoedig mogelijk in de be hoefte aan kantoorruimte voor de plaatselijke politie te voorzien. Een passend optreden tegen ille gaal kamperen tijdens het drukke Pinksterweekeinde was onmogelijk, maar gedurende het zomerseizoen lukte het het illegaal kamperen tot een minimum te beperken. Brandweer De brandweerkorpsen Kerkwerve en Scharendijke worden gekompli- menteerd voor geoefendheid en inzet en er zal worden bezien of in 1983 aanvulling kan geschieden van hulp verleningsmateriaal, hetgeen in '82 al gedeeltelijk is gebeurd. Verwacht wordt dat een ontwerp- rampenplan, waarbij een provinciaal toetsingsmodel richtlijn is, in 1983 ter vaststelling kan worden over legd. Een plan tot verkeersmaatregelen in Scharendijke kan nog niet worden overlegd, maar te zijner tijd zullen bepaalde voorstellen worden ge daan, die de kern van Scharendijke betreffen. Volgens globale raming zal het ge meenteaandeel voor een proefpro- jekt milieuwetgeving, waarvoor de Schouwen-Duivelandse gemeenten zich uitspraken, ongeveer f 15.000,— SCHARENDIJKE - Ook de gemeente Middenschou wen reageerde afwijzend op het subsidieverzoek (voor '83) van het Vrouwencafé te Zierikzee. Donderdagavond werd dat tijdens de raadsvergadering beslist, conform het voorstel van b. en w. Het Vrouwencafé had de ge meente om een bijdrage van 195,20 gevraagd, per om slag berekend naar een gevraagde subsidie van 1200,- aan alle gemeenten op Schouwen-Duiveland. „Contributie wordt niet geheven, terwijl ook voor de aktiviteiten geen toegangsgelden worden gevraagd", aldus werd in het raadsvoorstel om schreven (dat werd althans niet in de begroting van het Vrouwencafé ver meld). Zuinig omspringen met overheids gelden was reden voor afwijzing, hoewel op grond van de tijdelijke rijksbijdrageregeling ter stimulering van emancipatiewerk een bijdrage kan worden verkregen. „Dus de ge meente kost dat niets", aldus PvdA- er W. Renden, die aangetekend wenste te zien dat hij tegen het afwij zend voorstel stemde. Hij vroeg zich tevens af, waarom het voorstel niet eerst behandeld was in de advieskommissie welzijn. Bur gemeester W. den Boer liet daarop weten, dat emancipatiewerk niet on der welzijn (sociaal cultureel werk) valt, dus daarom was het niet in deze kommissie behandeld. Maar Renden dacht dat deze bijdrage toch viel in hetzelfde kader, namelijk dat van de Advertentie VERWARMINGSSERVICE Telefoon 01110-2647 - 3909 MIDDENSCHOUWEN - Ten aanzien van de woningbouw zijn de verwach tingen zoals die in de begrotingsbrief '83 van Middenschouwen worden uit gesproken, niet hoog gespannen. De Advieskommissie Verdeling Rijkssteun Woningbouw bepleit voor deze gemeente 8 woningen in '83, maar er zijn al te kenen die er op wijzen dat de helft of minder zal worden toegekend. In het financieel belang van de ge meente wordt gemeend geen mede werking te moeten verlenen aan het op verzoek van kopers terugkopen van bouwgrond. In 1982 kwamen in Kerkwerve 12 woningwetwoningen gereed en in de vrije sektor werden in Kerkwerve en Scharendijke 2 woningen in gebruik genomen. Het Kleine Kernen Projekt heeft ertoe geleid, dat geldelijke steun is verkregen voor de bouw van 4 woningen in Ellemeet. Ongewenst wordt het geacht akti viteiten te ontwikkelen in het ont werpen van bestemmingsplannen voor dorpsuitbreiding. Scharendijke Het bestemmingsplan „Kern Scha rendijke" zal vermoedelijk in 1983 onherroepelijk worden. Verwacht wordt dat dit plan in de raadsverga dering van december kan worden vastgesteld. Het ontwerpen van een bestem mingsplan voor een bedrijventerrein in Scharendijke is urgent geworden, omdat een verzoek tot beschik baarstelling van grond is ingediend. Hoewel de realisering daarvan zo wel op praktische als financiële be zwaren stuit, wordt goede hoop uit gesproken dat een gerede oplossing kan worden gevonden. Ellemeet Hoe spijtig ook kunnen geen ver der voorstellen worden gedaan voor het plan Ellemeet-Zuid. Wegens het onthouden van goed keuring aan het globale bestem mingsplan rekreatiegebied De Bout zullen deze gronden waarschijnlijk in de agrarische sektor worden terug gebracht. De direktie van De Bout B.V. wil in principe meewerken aan verkoop van een deel van de gronden voor een kleiner rekreaticpian (kampeerter rein). Het kollege staat daar positief tegenover. Een definitief voorstel tot het be noemen van een gemeentewerkman kan nog niet worden gedaan, maar de loonkosten zijn in dc begrotingsbrief '83 reeds geraamd. Een arbeids kracht in het kader van de Werkgele- genheidsverruimende maatregel aan te trekken is niet gelukt. Het kollege wil echter toch nagaan in hoeverre inschakeling van de buitendienst van het Werkvoorzieningsschap De Zuidhoek een oplossing kan bieden. Gemeentewerken De voormalige aardappelbewaar plaats aan de Carlstraat is voorlopig in gebruik genomen als nodige extra bergplaats voor gemeentewerken. Wanneer het eerder genoemde bedrij venterrein in Scharendijke zal wor den geraliseerd, is daar misschien te denken aan een nieuwe ruimte voor gemeentewerken. Wegen Nadat Middenschouwen dit jaar de gaan bedragen. Er wordt naar gestreefd om in begin 1983 met dit projekt te beginnen. Gememoreerd wordt de f 5,— per inwoner die het bestuur van de Stich ting Rode Kruis Ziekenhuis te Zie rikzee heeft verzocht te reserveren voor de toegezegde bijdrage voor be houd van basisspecialismen. Het is nog niet zeker of de bij het zieken huis aanwezige reserve van de ge meenten (f 70.921,—) voor de exploi tatie 1982 aangesproken moet wor den. De hoop wordt uitgesproken dat de extra kosten te zijner tijd in de verpleegprijzen mogen worden opge nomen. Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. BRUINISSE - Voordat de Bruse raadsleden donderdagavond begonnen aan het jaarlijkse politieke „hoofdgerecht": de algemene beschouwingen op de ge meentebegroting, hadden ze eerst nog een „gewone" raadsagenda af te wer ken. Kennelijk wilden de heren hun kruit droog houden: slechts één aganda- punt leverde stof tot diskussie, aan welk slot het punt van de agenda werd af gevoerd. Het betrof de subsidiëring van de Stichting Begeleidingscentrum Gereformeerd Schoolonderwijs. Het kollege werd gevraagd hun huiswerk in deze schoolzaak nog maar eens over te doen. rijksbijdrageregeling. De raadsvoor zitter zag de zaak als een „randgeval" en op Renden na was de gehele raad het dus met het afwij zend collegevoorstel eens. Riolering Kerkwerve Aan het begin van de vergadering reageerde burgemeester Den Boer op klachten uit Kerkwerve betreffende het slecht funktioneren van de riole ring omgeving Verseputseweg. Dat blijkt vooral het geval te zijn wan neer er een grote hoeveelheid neerslag tegelijk valt en kan alleen worden opgelost wanneer de riool buizen worden vervangen door een grotere diameter dan thans het geval is. Een oplossing is vanwege de hoge kosten op korte termijn niet te ver wachten, hoewel het aantal overstor- tingen groter is dan milieu-eisen toestaan. Getracht zal worden de overlast tot een minimum te beper ken. Hinderwet Bij de ingekomen stukken was een bij K.B. goedgekeurde wijziging van de leges-verordening, hetgeen in houdt dat te hoog betaalde leges met betrekking tot de hinderwet worden verrekend. Met algemene stemmen werden de wethouders J. Groen van Zierikzee en A. J. Padmos van Westerschou- wen benoemd als vertegenwoordi gers van de gemeenten in de Stich ting Samenlevingsopbouw. Ten gevolge van wisselingen in di verse raden vervangen zij burge meester Th. H. de Meester van Zie rikzee en ex-wethouder P.M. van den Aarsen van Westerschouwen. De raad besloot verder tot deelne ming in de nieuwe gemeenschappelij ke regeling voor het instandhouden en exploiteren van een Zeeuwse mu ziekschool, waarna tot slot de ge meentebegroting 1983 6met stagnatie vanwege ziekte7 werd aangeboden. Wegaanduiding: Naar aanleiding van een vraag van de WD-er J. M. van Langeraad over de slecht aangegeven wegaanduiding bij het nieuwe fietspad aan de Kui- jerdamseweg, deelde de raadsvoor zitter mee, dat de werkzaamheden nog niet geheel voltooid zijn, maar dat de situatie inmiddels al wat beter was aangegeven. Bij het gereedko men zal alles nog duidelijker worden aangemerkt. Onderwijs-wethouder H. Schot vond het Algemeen Belang en lijst Van de Velde, maar ook zijn CDA- fraktievoorzitter M. Meeuwsen te genover zich bij het behandelen van dit punt. Vonk vond het een gevoeli ge materie en zei niemand het recht te willen ontzeggen om te kiezen voor het soort onderwijs dat kwa le vensovertuiging het best past. Maar hij vond wel, dat ouders die hun kin deren in Bruinisse van school halen en in Oosterland op school „doen", ook de financiële konsekwenties moeten dragen. Hij kondigde dan ook aan tegen het kollegevoorstel te zullen stemmen. Lijst Van de Velde-woordvoerder Houtkamp liet zich in dergelijke be woordingen uit, en zei dat de werkge legenheid en kwaliteit van het Bruse onderwijs gevaar liep. Zijn fraktie zette grote vraagtekens bij het voor stel. Meeuwsen tenslotte vond dat er hier sprake is van dubbele begelei ding en dus dubbele betaling. Hij zou wel akkoord gaan als de gevraagde subsidie bij het RPCZ te verhalen zou zijn. Niet weigeren Wethouder Schot toonde wei be grip voor de bezwaren, maar kondig de aan dat het hier om een éénmalige subsidie ging, omdat beide begelei- dingsvormen onder 's rijks paraplu komen in de toekomst. „Deze mensen wensen begeleiding van diegenen, die het meest aan hun principes beantwoorden", zei Schot, die verder vond het subsidieverzoek niet te kunnen weigeren. Voor Vonk bleef de vraag overeind wie van de twee gemeenten de kosten volgens de LO-wet vergoed krijgt. „Dat is naar mijn mening Duiveland, en ik vind dat die dan ook het bege leidingsinstituut moet subsidiëren". MIDDENSCHOUWEN - In de begrotingsbrief '83 van de gemeente Midden schouwen wordt de verwachting uitgesproken, dat bij gunstige weersgesteld heid het veldenkomplex van het sportkomplex Scharendijke in het seizoen 1983/1984 gereed zal zijn. Het bouwen van de kleed- en klubakkommodatie heeft vertraging opgelopen door wisselingen hij de technische Dienst kring Bruinisse en Middenschouwen. Heuvelsweg van een fietspad liet voorzien, wordt de hoop uitgespro ken dat het resterende deel op Zierik- zees grondgebied in 1983 zal worden aangelegd. In samenwerking met de Techni sche Dienst van het Waterschap Schouwen-Duiveland zal de Techni sche Dienst een onderhoudsschema opstellen voor de wegen die bij de ge meente in onderhoud zijn. Het weg dek van enkele wegen verkeert in niet al te beste staat. Onlangs is een krediet beschikbaar gesteld voor incidenteel herstel van de Kloosterweg en de Ringdijk. De gladheidsbestrijding kan in eigen be heer worden uitgevoerd nu krediet beschikbaar is gesteld voor een nieu we vrachtauto cn een zoutstrooier Riolering De totale uitvoeringskosten van een rioleringsstruktuurplan worden ge raamd op f 1.540.747 en het hoeft wei nig betoog dat dit niet in een kort aantal jaren zal kunnen gebeuren. Twee projekten worden urgent geacht: een riolering van Elkcrzee naar Scharendijke cn het vergroten van de riolering Grevelingenlaan (zo- merhuizenterrein Scharendijke). Wanneer de financiële middelen dit toelaten hopen b. en w. over een van deze projekten een voorstel te doen. Jachthaven Gunstige berichten over verhuur ligplaatsen jachthaven Scharendij ke Er is zelfs een wachtlijst voor aanwezig. Dit gunstig resultaat is te danken aan het naar verhouding late liggeld van f 31,— per m3 en aan de gunstige ligging. Over 1982 werd aan passantengeld ontvangen f 44 267,78 in '81 f 36.666,40). Daarbij heeft tevens de keuze van een aannemer een rol gespeeld: wordt dat een plaatselijke of een an dere. Het kollege van b. en w. zal, na inzicht te hebben verkregen in de fi nanciële konsekwenties, de raad een definitief voorstel voorleggen, waar door deze zaak binnen kort zal wor den afgerond. Overleg is gepleegd met de LTC Scharendijke, die volgend jaar een verzoek tot aanleg van twee tennis banen zal indienen. Getracht zal wor den tot een vergelijk te komen met WIK-tennis te Kerkwerve over wijzi ging van de huurprijs. Die f 10.000,— per jaar wordt in geen verhouding tot de prijzen van overige akkommo- daties bevonden, maar b. en w. stel len zich voorlopig op het standpunt dat die andere prijzen verhoogd die nen te worden. Na ambtelijke voorbereiding met alle sportverenigingen wordt de raad verder over deze zaak geïnformeerd.Ook voor 1983 is weer f 4.000,— geraamd voor subsidiëring van de jeugdsport. Gekonstateerd wordt, dat het sportvoorzieningenniveau in Mid denschouwen hoog is (2 gymnastie klokalen, 2 sportkomplexen en (voorlopig) 2 tennisbanen). Met de jeugdsoos Scharendijke zijn besprekingen gaande over verbete ring of vernieuwing van akkommo- datie. Welzijn In dc decembervcrgadering zal de raad het evaluatierapport, het jaar programma '83 cn de procedureregels ten aanzien van het Welzijnsbeleid ter vaststelling worden aangeboden. De bijdrage per inwoner voor dc Intergemeentelijke Sociale Dienst Schouwen-Duiveland wordt ge raamd op f 34,75, hetgeen voor Mid denschouwen een bedrag van f 83.740,- betekent. De stijging van 7,6 procent in de kosten van algemeen beheer van de I.S.D. is een gevolg van de toename van de uitkeringsgevallcn. Tafeltje Dckje funktioneert tot volle tevre denheid van de gebruikers. ZIERIKZEE Vergadering Beter Wonen De woningbouwvereniging Beter Wonen houdt maandag 29 november in het Huis van Nassau een vergade ring. Op de agenda staat onder meer de begroting 1983 (aktiviteitenplan Ten aanzien van de rekreatie wordt onder andere gemeld, dat de nieuwe attraktie in de vorm van een zee aquarium (bij de Brouwersdam) er waarschijnlijk in het voorjaar 1983 zal komen. Scholen Het leerlingenaantal van de scho len in de gemeente Middenschouwen blijft stabiel of laat een geringe afna me zien. Binnen de scholen is men druk doende zich voor te bereiden op de integratie die volgens plan op 1 augustus 1985 tot de nieuwe basis school moet leiden. en de financiële begroting), verkie zing bestuur en raad van kommissa- rissen en de (ver) nieuwbouwplannen in voorbereiding en uitvoering. Voor tijd: zie agenda. BURGH-HAAMSTEDE Expositie in De Burght De uit Woerden afkomstige schil der en grafisch ontwerper Abraham Blankers exposeert van zaterdag 4 t/m vrijdag 17 december en maandag 3 t/m zaterdag 15 januari in De Burght een deel van zijn werk. In zijn werkstukken komen Bijbelse onder werpen aan de orde. Op zaterdag 1 ja- nuarti is de expositie ook 's middags geopend. Openingstijden: 10.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur. SCHARENDIJKE Tegen een boom Donderdagavond (18.30 uur) haalde C. V. uit Scharendijke op de Waard- weg een voor hem rijdende vrachtau to in, bestuurd door de heer B. Bij de ze manouevre raaktc-V. in de berm en belandde tegen een boom. V. werd vrij ernstig gewond naar het Zweed se Rode Kruis ziekenhuis overge bracht. Jan de Jonge voerde zijn auto af, die total-loss was. KERKWERVE Avondsgodsdienstoefening in Oosterland De avondgodsdienstoefening 28 no-t vember in de Ned. Herv kerk waarin' voorgaat de plaatselijke predikant ds. J. Plante zal een zangdienst zijn. Medewerking hieraan zal worden verleend door het Jeugdkoor „Poly hymnia" uit Oud Vossemeer. Aan vang van deze dienst 18.00 uur. Daarmee haalde Vonk een inge wikkelde materie boven water, want toen mengde raadsvoorzitter T. C. Hekman zich in de diskussie met de opmerking: „als onze kinderen naar Oude Tonge gaan om daar de MAVO te bezoeken, betalen we ook geen be geleiding". Vraag op vraag stapelde zich toen op, voor het kollege aanleiding het huiswerk over te gaan doen. Zure druiven voor SGP Voor de SGP-er L. J. v. d. Bos wa ren de druiven zuur: hij had graag ge zien dat de subsidie verstrekt zou worden. „Ik vind het kleinzielig om dit zo te spelen. We hebben ooit eens een bedrag betaald aan Oude Tonge om jongens van De Pul daar een kur- sus te laten volgen. En zou je dit dan niet toestaan?" Van den Bos doelde op een subsidie aan het VJV ad f 500,—, die overigens nooit werd verstrekt. Weg over stormvloedkering De overige agendapunten waren hamerstukken. In het begin van de vergadering stipte burgemeester Hekman nog de weg (of beter: géén weg) over de stormvloedkering aan. Het was de gezamenlijke kolleges van b. en w. van Schouwen-Duive land en Goeree-Overflakkee nu pas ter oren gekomen, dat deze weg in- plaats van de geplande 20 meter, slechts 11 meter breed zou gaan wor den als gevolg van bezuinigingen. Hekman zei het een blunder te vin den, dat op een werk van acht mil jard, vijftien miljoen bezuinigd wordt op, een weg. „We kunnen straks bij Serooskerke een bord neer zetten: doodlopende weg", was zijn kommentaar. Het „waar zijn we mee bezig" sprak de raadsvoorzitter eveneens uit over bezuinigingen op de Grevelingendam, waar een gep land viadukt (aansluiting vanuit Brabant) niet komt. „Het is te zot om dit viadukt te schrappen", zei Hekman, mede in het belang van de verkeersveiligheid, waar juist Bruinisse veelvuldig mee wordt gekonfronteerd. Makaber de tail was, dat tijdens de vergadering het alarm voor de brandweermannen ging, die zich (drie man uit de verga dering) naar een ongeluk op de ge wraakte weg begaven. Gelukkig voor hen betrof het hier een oefening: een oude kever was wat slordig langs rijksweg 18 geparkeerd. Overigens rijst hier de vraag of de Bruse brand weermannen de laatste tijd helaas niet genoeg te oefenen kregen Sint voor de jeugd Vrijdag 3 december organiseert de Werkgroep Jeugdaktiviteiten Ker kwerve een Sinterklaas-avond voor de jeugd van 12 t/m 16 jaar in het ver enigingsgebouw. Het is de bedoeling dat de kinderen een kadootje (een surprise) meebrengen van ongeveer 5,-. Dit moet zowel voor een jongen als voor een meisje geschikt zijn. Ook worden er op die avond enkele spelletjes gedaan en bingo gespeeld. Natuurlijk zullen Sint en de Pieten niet ontbreken. Belangstellenden kunnen zich voor 26 november opge ven bij Jopie Kouwenberg, Noordstraat 6. NIEUWERKERK St. Nikolaas St. Nikolaas en de Zwarte Pieten maken zaterdag 27 november hun in trede in Nieuwerkerk. De Sint maakt om twee uur 's middags een rondgang door het dorp. Oefening en Uitspanning verleent muzikale me dewerking. Do schholkinderen kun nen daarna in de grote zaal van het dorpshuis een film zien. De organisa tie is in handen van de Verenigings raad in samenwerking met de Mid denstandsvereniging. Advertentie Voor sportieve geschenken 1INTERNRTIONOL SCHUITHAVEN 2 4 BEIROET Het Libanese kabinet heeft een militaire dienstplicht in gesteld vor ongehuwde Libanczen in de leeftijd van 18 tot 30 jaar.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3