deurloo mode Kabinet doorstaat moeiteloos de eerste krachtmeting installatiebedrijf ONGEZOUTEN Kamerdebatten: Jongensmode: Vaste oeververbinding Wester schelde, mag beginnen Zierikzeese discussies over zoete Grevelingen Zeeland verwacht extra toeneming jeugdwerkloosheid Politie doet inval bij twaalf Zeeuwse bedrijven AGENDA DEURLOO B.V. 2 Na een indrukwekkende hoeveel heid algemene beschouwingen, na een niet minder indrukwekkend (van omvang) antwoord van burge meester en wethouders en na een ma rathonzitting van vijf uur voor de re en duplieken stelde de raad Zierikzee de gemeentebegroting 1983 vast zon der één dubbeltje daarin gewijzigd te hebben. Het gemeentelijk beleid werd doorgelicht, toegelicht, bekommen- tarieerd en verdedigd en iedere bur ger, die zich er voor interesseert, kan zich een beeld vormen van hoe de vier frakties in de raad denken over het toekomstige beleid en waar hun prioriteiten liggen. Dit alleen al zou het nut van algemene beschouwingen e.d. kunnen onderstrepen, ware het niet dat vaak te veel over bekende standpunten overdadig wordt uitge- wijd, hetgeen de hele materie bijna onverteerbaar maakt. Hier en daar natuurlijk best wat nieuwe ge zichtspuntjes, maar ze dreigen soms te verzanden tussen alle „ouwe koek". Jammer bovendien, dat de raad bij de huidige gang van zaken vaak de indruk wekt zich nauwelijks bewust te zijn een bestuurlichaam te vor men. Een gemeenteraad is geen Tweede Kamer; een gemeenteraad beslist; een kollege dient zich neer te leggen bij die beslissingen van de raad. Te veel wordt gedaan alsof de raad volkomen afhankelijk is van hetgeen het kollege van b. en w. voorstaat. Zich als raad bewust zijn van eigen bevoegdheden zou weieens heel wat vragen en diskussies kun nen voorkomen. De begrotingsbehandeling sprong er dit keer niet uit met echte „nieuwtjes". Konkrete resultaten van deze lange vergadering zijn vrij wel zeker een adhesie-betuiging door de raad aan een eerder gemelde brief van burgemeesters betreffende de re gionale verkeerssituatie en een on dersteuning vanuit de raad ten aan zien van de wens de organieke sterk te van het Rijkspolitiekorps op Schouwen-Duiveland met ongeveer 20% te verhogen. Leuke franje vorm de de diskussie betreffende de Greve- lingen zout of zoet. Het kollege (met uitzondering van PvdA-wethouder Groen) gaf ongezouten te kennen voor een zoete Grevelingen te kiezen. Dat gaf beroering binnen de frakties. De WD ging een heel eind mee met dit standpunt, maar plaatste toch ook de kanttekening goed de resulta ten van de onderzoekprocedures te willen bezien. De overige frakties ga ven te kennen nog niet toe te zijn aan standpunt-bepaling. „Eerst de nade re studies afwachten". Beetje sneu voor de twee agrari sche wethouders in het kollege is na tuurlijk het feit dat van hen nooit en te nimmer een absoluut neutraal standpunt wordt verwacht, alle ar gumenten ten spijt: „het hemd zit na der dan de rok". Bijna amusant werd het te ervaren welk belang aan de diverse stand punten werd gehecht, als ware het of tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeente Zierikzee definitief bepaald moest worden of de Greve lingen zoet wordt of zout blijft. Ein delijk werd er toch nog gerelati veerd: „De regering neemt uiteinde lijk de beslissing", aldus één der raadsleden en de raad stelde uitein delijk de gemeentebegroting 1983 voor Zierikzee vast. A.P. PEKING - China heeft de Sowjet- Unie donderdag gevraagd de weg vrij te maken voor normalisering van hun verhouding in een eerste reactie op verzoenende uitlatingen van de nieuwe Russische leider Joeri Andropov. JARUZALEM - De Israëlische com missie. die het bloedbad in de Pa lestijnse kampen Sabra en Chatilla in West-Beiroet onderzocht, heeft premier Menachem Begin in de mi nister van defensie Ariel Sharon la ten weten dat haar conclusies in hun nadeel kunnen uitvallen. MULHOUSE De directie van de zoutmijnen in de Elzas heeft ontkend dat de 20 miljoen gulden, die Neder land in 1976 aan Frankrijk heeft be taald voor vermindering van de zout- lozingen op de Rijn. niet voor dit doel zijn gebruikt. /\ii verten tie truien DEN HAAG - Minister-president Lubbers en zijn nieu we ploeg he'uben de eerste krachtmeting met de Tweede Kamer moeiteloos doorstaan. Geen moment droeg het driedaagse debat over de regeringsverklaring, dat te vens diende voor het houden van de jaarlijkse algemene beschouwingen, het spannende karakter dat het ge woonlijk kenmerkt. Centraal stonden drie zaken: het inkomensbeeld voor 1983, de korting op de onderwijssalarissen en het vredes- en veiligheidsbeleid, met als hoofdschotel de voorbereidingen tot plaatsing van de nieuwe kruisraket ten op Nederlands grondgebied. Lubbers kwam de tamelijk mild optredende oppositieleider Den Uyl (PvdA) op een aantal punten tege moet: Over het „inkomensplaatje" voor 1983, dat met 4 Vz procent voor de mi nima en de nullijn voor vier maal modaal er erg onbevredigend uit zag, valt nog te praten. Volgende maand kan de kamer er nog over debatteren en in het overleg met de Stichting van de Arbeid is het kabinet bereid alternatieven te bespreken die met name de positie van de laagstbetaal den nog wat kunnen opkrikken. Ook over de korting op de onder wijssalarissen is het laatste woord nog niet gesproken. Indien de centra les van ambtenaren althans bereid zijn in overleg te treden. Volmondig Voor Den Uyl was deze tegemoet komende houding aanleiding om door hem ingediende moties op deze punten aan te houden. „Volmondig" bracht hij Lubbers en CDA-fraktie- voorzitter De Vries zijn dank over. „Het is mogelijk gebleken met de minister-president „echte" diskussie te voeren. Dat waardeer ik," aldus Den Uyl. Wat de kernwapens betreft ont stond tijdens het debat enige spraak verwarring over het begrip operatio nele maatregelen. In wollige taal probeerde Lubbers de kamer uit te leggen wat operationele voorberei ding nu eigenlijk wel is, maar hij liet nog veel vraagtekens over. Een uit eenzetting van de minister van de fensie moet hier uitkomst bieden, maar dat gebeurt schriftelijk. Pikant puntje op de slotavond van het debat werd de door Den Uyl inge diende bevriezingsmotie. Hij stelde de regering voor om de resolutie van Zweden en Mexico in de Verenigde Naties te steunen, waarin werd opge roepen tot een wederzijdse en veri fieerbare bevriezing van de kernwa penarsenalen. Nederland had in de DAMASCUS, BEIROET - Syrië heeft een Amerikaans verzoek dat via Philip Habib werd overgebracht afgewezen om althans een deel van zijn 40.000 soldaten uit Libanon te rug te trekken. Dit deelden de offi- ciëlle media in Damascus mee. eerste kommissie van de VN tegen deze resolutie gestemd. Het CDA meende, met premier Lubbers, dat een stem voor deze reso lutie de ontwapeningsbesprekingen in Genève geen goed zou doen. Maar het zat er wel in dat het verschijnsel „dissidenten" in de CDA-fraktie weer de kop op stak. Den Uyl pro beerde het CDA tegemoet te komen door zijn motie te wijzigen opdat Ne derland de vrijheid kreeg zich in de Verenigde Naties van stemming te onthouden, maar in een stemverkla ring zijn standpunt kenbaar te ma ken. Lubbers vond deze weg al evenmin gelukkig, al vond hij het verschil tus sen stemonthouding en een stem voor de resolutie kleiner dan tussen een stem voor en een stem tegen de reso lutie. Hij wilde ir geen prestige zaak van maken en liet het oordeel aan de kamer. Maar hij waarscl^fcde voor „mis interpretatie". HiJK^ilde tijdens rustig kabinetsbera» de voorhan den zijnde alternatieven nog eens de revue laten passeren^ in samenhang met de vraag hoe een stemverklaring in de Verenigde Naties er uit moet zien. Afdoend Voor CDA-fraktieleider De Vries was dit een afdoende verklaring. Met uitzondering van de CDA-leden Scholten en Dijkman stemde de CDA-fraktie tegen de motie. Ervoor stemden PvdA, D'66, CPN, PPR, CP, PSP, EVP en de twee eerdergenoem de christen-demokraten. Portret van Carianne Berrevoets op televisie ZIERIKZEE - Zondagavond 28 november zendt het Huma nistisch Verbond in haar popu laire programma ,,Vijf minu ten bedenktijd" een portret uit van de Zierikzeese turnster Ca rianne Berrevoets. De uitzendingdie om' 2Ó.'40 uur begint, tekenUeen dat uit het tumleven van Carianne Berrevoets,die de laatste maanden zo opmerkelijk aan de weg timmert en het voorbi je weekeinde als tweede Ne derlandse eindigde in de inter land tegen Zwitseland. In de utzending komen naast Cari anne Berrevoets ook haar ou ders, haar ..pleeg" ouders, trainers en andere betrokke nen aan het woord. Het Huma nistisch Verbond volgde de Zierikzeese turnster geduren de twee dagen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Indijkingswerkzaamheden MIDDELBURG - De provincie Zeeland heeft bij Koninklijk Besluit toestemming gekregen indijkingswerkzaamheden te beginnen die verband houden met de aanleg van de vaste oeververbinding Westerschelde (VOW) over en onder de Westerschelde. De staten van Zeeland hebben vorige week ingestemd met aanleg van deze verbinding die Zeeuws-Vlaanderen en de rest van Zeeland met elkaar moet verbinden. De kosten van dit projekt zijn ge raamd op 855 miljoen gulden. Mol 5-7. Zlcrlku My (Vervolg van pagina 1) mijn standpunt bepalen", aldus we thouder J. Groen. Deltawet beloofd Burgemeester Th. H. de meester en wethouder L. J. van Gastel gaven te kennen zich achter de woorden van wethouder De Rijke te scharen, dat de keus van een zoete Grevelingen een kollegestandpunt betrof. „In 1954 werd ons via de Deltawet een zoete Grevelingen beloofd en daar wachten wij op", gaf de heer De Rij ke te kennen en hij voegde er aan toe liever een hele dag met de PvdA- fraktie over dit punt te willen pra ten. Na een onderbreking voor het di ner, dat volgens de R.U.- woordvoerder er voorzorgdc dat „de drift er uitraakte bij de fraktie- leiders" kwam dit punt in tweede in stantie aan de orde. De heer Van der Wekken claimde als PvdA-fraktie de knuppel in het hoenderhok te hebben gegooid. „De wethouder sprong erop als een bok op een haverkist; de andere frakties zaten meteen op het vinkentouw, maar het was geenszins onze bedoe ling een raadsstandpunt te ontlok ken". aldus Van der Wekken. Agrarische wethouders De heer Sprengelmeijer signaleer de dat het standpunt werd ingeno men door een kollege met twee agra rische wethouders en zei blij te zijn met het antwoord van de heer Groen. „Eest maar eens de studie afwach ten". aldus de R.U.-woordvoerder. De opmerking over de twee agrari sche wethouders nam de heer De Rij ke hem overigens niet in dank af. „Iedereen is gebaat met een mooi, zoet Schouwen-Duiveland", aldus de wethouder. De diskussie werd ten slotte afge rond met een zeer nuchtere opmer king van CDA-raadslid de heer C. Bij de Yaate: „De regering neemt uitein delijk de beslissing". De koncessie voor indijking is ver leend aan de NV Westerschelde Oe- ververbinding, gevestigd in Middel- u burg, de instantie die de brug/tunnel, gaan bouwen. De indijking heeft be trekking op de aanleg van een eiland in d Westerschelde waar de tunnel en de brug in elkaar moeten overgaan. Bezwaar Tegen de plannen was bezwaar ge maakt door de konsulent Natuurbe houd van staatsbosbeheer in Goes en de Stichting Koördinatie orgaan voor Natuur-, Landschaps- en Milieu bescherming. Beide organisaties vre zen antasting en verstoring van de zandplaten in de Westerschelde, dat door veel vogels als rustplaats wor den gebruikt. Ook wordt gevreesd dat de brug/tunnel een hinderlijk toene mend verkeersaanbod tot gevolg zal hebben en dat de industriële en re- kreatieve druk in het gebied zal toe nemen. ■-» De Kroon stelt de organisaties in het gelijk in hun bezwaar tegen aan tasting van de vogelrustgebieden. Ze stelt namelijk dat de nieuw aan te leggen plaat uit baggerspecie zo klein, mogelijk moet worden gehou den Vóór 1 juli 1983 De eerste spade voor de vaste oe ververbinding Westerschelde moet voor 1 juli 1983 de grond in. Gebeurt dat niet, dan zal volgens de overeen komst tussen rijk en provincie een heroverweging van de plannen plaats moeten vinden. De milieu-or ganisaties zullen tegen de nu afgege ven vergunning in beroep gaan, op grond van de wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkin gen (AROB). VLISSINGEN - De toeneming van de jeugdige beroepsbevolking tot 25 jaar in zeeland zal de komende jaren 4,4 procent hoger liggen dan in de rest van Nederland waar die maar 2,8 procent zal zijn. Dit blijkt uit berekeningen van het Etiz, het ekonomisch technologisch instituut voor Zeeland. Dit zou vol gens het Etiz kunnen betekenen, dat de jeugdwerkenloosheid in deze pro vincie ook sneller zal toenemen dan in de rest van Nederland. De vrouwelijke beroepsbevoking in Zeeland zal zeer sterk toenemen, namelijk met 13,4 procent, de manne lijke met 3,4 procent. De komende vijf jaar wordt een totale toeneming van de zeeuwse beroepsbevolking ge raamd van zes procent. Dat is in tota liteit minder dan voor Nederland is te verwachten, namelijk 6,9 procent. Oosterscheldewerken De werkgelegenheid in Zeeland zal de komende vijf jaar echter dalen met 8 8,5 procent. Landelijk wordt gerekend met een teruggang van 7ó 7,5 procent. Volgens het Etiz komt de nadelige positie van Zeeland voor al voort uit het aflopen van de Oosterscheldewerken, waardoor de werkgelegenheid met 1500 ar beidsplaatsen extra per jaar zal afne men. MIDDELBURG - Een speciaal opsporingsteam van zeventig man politic en andere ambtenaren heeft donderdag een inval gedaan bij twaalf bedrijven in Zeeland, voornamelijk bouw- en montagebedrijven. Vermoed wordt, dat de bedrijven fraude hebben gepleegd. Over de omvang daarvan konden donder dag door de officier van justitie in Middelburg nog geen mededelingen wor den gedaan. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Uit het onderzoek is volgens de of ficier van justitie inmiddels onder meer gebleken, dat in de boekhou dingen van de betrokken bedrijven, alle besloten vennootschappen, gedu rende een aantal jaren fakturen zijn verwerkt, die zeer waarschijnlijk vals zijn. Door gebruikmaking van die fakturen konden vermoedelijk grote hoeveelheden zwart geld ge- kreeërd worden, aldus de officier. Waarvoor dat geld werd gebruikt is nog onduidelijk. In beslag genomen Bij de invallen en huiszoekingen donderdag werden de administratie ve bescheiden van de betrokken be drijven in beslag genomen. Ook bij drie banken werden bescheiden op gevraagd. De leiding van het speciale opspo ringsteam berust bij de Rijkspolitie distrikt Middelburg. Samengewerkt wordt onder meer met de gemeente politie in Goes. Middelburg en Vlis- singen en met ambtenaren van enige bijzondere diensten, waaronder de Belastingdienst, het Gemeenschap pelijk Administratiekantoor, de Loontechnische Dienst en het Sociaal Fonds Bouwnijverheid. Het opspo ringsteam verricht zijn werkzaamhe den vanuit het politiebureau te Goes. Iedere dinsdag Zonnemaire Gymnastiekzaal. Damesgym. 21.00 - 22.00 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Strip-o-theek. 18.30 -20.00 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. „Gekroonde Suikerbiet". Koffie ochtend Vrouwencafé. 10.00 - 12.00 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe Dorpshuis: kaartavond, 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth". Uitlenen van boeken. Van 18.30 tot 19.15 uur. Vrijdag 26 november Zierikzee Poststraat 37. Wereldwinkel. 10.00 - 16.00 uur. „Huis van Nassau". Regionale vogel tentoonstelling „Zang en Kleur". 19.30 - 23.30 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Feestelij ke familie-avond. N.C.B.O. 19.30 uur. „Mondragon". Aanbieding „Welzijn in de knel". 12.00 uur. Theo Thijssenschool, informatie Jeugd Rode Kruis voor leerlingen Theo Thijssenschool en Binnen de Veste, 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede, dans- en bingo avond, Bond van Opzichzelfstaan- den, 20.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Algemene le denvergadering Groene Kruis. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Hotel Bom. Ledenvergadering Ring Promotion. 20.00 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Kommissie welzijn. 19.30 uur. Bruinisse N.H. Verenigingsgebouw. Jeugdha- ven Bru, 20.00 uur. Zaterdag 27 november Zierikzee Poststraat 37. Wereldwinkel. 10.00 - 15.00 uur. „Huis van Nassau". Regionale vogel tentoonstelling „Zang en Kleur". 12.30 - 23.00 uur. R.K.-Kerk. Koncert Zierikzees Ka merkoor. 20.30 uur. Burghsluis Haven. Aankomst Sinterklaas. 11.00 uur. Haamstede Oude raadhuis. Aankomst Sinter klaas. 12.00 uur. Renesse Dorpshuis. Toneelstuk. 20.00 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Aankomst Sinterklaas. 14.00 uur. Oosterland Voorkerk Ned. Herv. Kerk. Rommel markt en bazar kinderkoor. 13.30 uur. Zondag 28 november Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „De verre reis van Joris Jan". 14.30 uur. Maandag 29 november Zierikzee Mondragon. Najaarsvergadering Stad en Lande. 19.30 uur. Mondragon. Dia-vertoning zaden- en stekjesavond „Groei en bloei", KMTP. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Vergadering Be ter Wonen, 19.30 uur. „Huis van Nassau". Jaarvergadering ABVA KABO afdeling Zierikzee. 19.30 uur. Stadhuis. Advieskommissie publie ke werken, 17.00 uur. Dinsdag 30 november Burgh Hotel „Het Grote Zwijn". Jaarverga dering IJsklub Haamstede-Burgh. 20.00 uur. Haamstede Graaf van Haamstede. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd. Westerschouwen. 19.45 uur. Woensdag 1 december Poppentheater „Alteklein" Voor stelling „De wensdoos". 14.30 uur. Haamstede Chr. Geref. Kerk. Officiële opening. 19.30 uur. Advertentie weekend servfcedlenst tel. (01110) 6255 Brouwershaven Tonnem&gazijn; Bijzondere algeme ne vergadering ZLM kring Schou wen-Duiveland, 19.30 uur. Nieuwerkerk Salem ouderavond Chr. school, 19.30 uur Donderdag 2 december Zierikzee „Huis van Nassau". Jaarvergadering Zierikzeese IJsvereniging. 19.30 uur. Poststraat 37. Wereldwinkel. 10.00 - 16.00 uur en 19.00 - 21.00 uur. Stadhuis. Excursie PvdA, 13.00-15.00 uur. Waterschap Schouwen-Duiveland, excursie PvdA, 15.15-17.15 uur. Eethuis Marktzicht. Vergadering PvdA, afdeling Zierikzee, 20.00 uur. Brouwershaven Kleuterschool ,,'t Schuitje". Bezoek Sinterklaas. 13.30 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis; raadsvergadering, 20.00 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Raadsvergadering, antwoord kollege b. en w. op algeme ne beschouwingen en vaststelling be groting 1983. 19.30 uur. Vrijdag 3 december Zierikzee Poststraat 37. Wereldwinkel. 10.00 - 16.00 uur en 19.00 - 21.00 uur. Zaterdag 4 december Zierikzee Poststraat 37. Wereldwinkel. 10.00 - 12.00 uur. Haamstede Nieuwe Chr. Geref. Kerk. Kerk open voor bezichtiging. 10.00 - 17.00 uur. Noordgouwe Ring. Aankomst Sinterklaas, 13.30 uur. Daarna feest in Dorpshuis. Maandag 6 december Zierikzee Poststraat 25. Dia-serie over Find- horn. 20.00 uur. Dinsdag 7 december Kerkwerve Verenigingsgebouw; bejaardensoos, aanvang 14.30 uur. Donderdag 9 december Zierikzee Eethuis Marktzicht. Ledenvergade ring P.v.d.A. 20.00 uur. Minderbroederstraat 52. CDA—Vrouwenberaad, 20.00 uur. Zondag 12 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „De verre reis van Joris Jan". 14.30 uur. Maandag 13 december Zierikzee Poststraat 25. Ontmoetingsavond IONA. 20.00 uur. Vrijdag 17 december Noordgouwe Dorpshuis. Klaverjassen. 19.30 uur. Zondag 19 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „De verre reis van Joris Jan". 14.30 uur. Maandag 20 december Zierikzee „Huis van Nassau". Familie-avond „Philatelica". 20.00 uur. Dinsdag 28 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „Wolkje Wit". 14.30 uur. Woensdag 29 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „Wolkje Wit". 14.30 uur. (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2