bij de vaate CITROËN ONZE PUZZELRUBRIEK Bel ons voor gratis fotopresentatie 01110-2577 Radio Weltevreden B.V. POETSSET 27,90 15% KORTING ^[LinrO DJBM© ©OElBUglEB) KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG Boeren steeds dunner gezaaid in Drenthe Aantasting inkomenspositie boer en tuinder Varkenshouderij niet gebaat bij uitbreiding Verliezen in pluimveehouderij H.H. LANDBOUWERS JAAP L. SCHOOF VEILING Adverteren doet verkopen! UITNODIGING Uw speciaalzaak SINTERKLAAS AANBIEDING: CITROEN VISA als 't om auto's gaat ZIF.RIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 26 novumISIK2 Nr. 23224 li Nederlandse Hervormde Kerk Zierlkzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. Bolijn, Serooskerke; 11.00 ds. De Rooij; 18.30 uur jez. jeugddienst in Geref. kerk ds. Romijn. Kerkwerve: 9.30 uur kand. J. Wegerif. Seroosker ke; 10.00 uur ds. L. Jansen, Schoon hoven. Burgh: 10.00 uur ds. Baas. Haamstede: 9.30 uur eerw. heer A. de Jong, Hoogerheide; 19.00 uur eerw. heer H. Hoogerbrugge, Poortvliet. Renesse: 9.30 uur dhr. M. Ailewijn. Noordwelle: 11.00 uur dhr. M. Allé- wijn. Scharendijke: 11.00 uur kand. J. Wegerif. Brouwershaven: 9.30 uur ds. Schneider. Zonnemaire: 11.00 uur ds. Schneider; 9.45 uur zondags- schooi. Noordgouwe: 11.00 uur ds. Geers, HA. Dreischor: 9.30 uur ds. Geers, HA, 11.00 uur zondagsschool kleinen, 19.00 uur groten. Ouwer- kerk: 10.00 uur de heer Rouw, geen zondagsschool. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. C. den Engelse, Renesse. Oos- terland: 10.00 uur ds. Plante; 18.00 uur ds. Plante, m.m.v. Polyhymnia Oud Vossemeer, zangdienst. Sirjans- land: 10.00 en 18.30 uur ds. Van der Valk, HA en nabetr. Bruinisse: 10.00 uur en 17.00 (leerdienst) uur ds. Tee- kens. Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur da. W. Buissing- Beers, Middelburg, Doopdienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 ds. Blokland; 18.30 uur gekombineerde jeugddienst ds. Romijn. Haamstede: 10.00 uur ds. Ei kelboom; 19.00 uur avondgebed. Scharendijke: 9.30 uur dhr. K. de Jong voorz. school en Evangelie, on derwerp.' Onderwijs; 19.00 uur ds. Stutvoet, Brouwershaven. Brou- wershaven/Zonnemaire: 10.00 uur ds. Stutvoet; 18.30 uur ds. Blokland, Zierikzee. Nieuwerkerk: 10.00 uur kand. A. Jobsen, Heinkenszand; 17.00 uur ds. A. C. Verheul, Sleeu- wijk. Bruinisse: 10.00 uur ds. A. C. Verheul, Sleeuwijk; 17.00 uur ds. H. A. Speelman, Krabbendijke. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur ds. Meijer. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. De Graaf; 18.00 uur ds. J. Verhage, Goes. Kerk werve: 10.00 en 18.00 uur Van der Sluys. Haamstede: 10.00 en 17.00 uur ds. H. v. d. Heuvel, voorber. HA. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 18.30 uur ds. Van Gelder, HA en nabtr. Nieuwer kerk: 9.30 uur leesdienst; 15.30 uur ds. Van Gelder. Oosterland: 10.00, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 13.30 en 18.00 uur lees dienst, in de Lutherse kerk. Nieu werkerk: 9.45 en 15.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur lees dienst. Oud-Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur da. M de Vos- Wiegand, Vlaardingen. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 9.30 uur. Haamstede: zo. 11.30 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur de heer Rouw. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG - Premier Lubbers is bereid in overleg te treden met ka mervoorzitter Dolman om te bezien hoe de Tweede Kamer de door mi nisters en staatssecretarissen getrof fen regelingen met betrekking tot ne venfuncties en eigen vermogen kan controleren. VELP - In het tweede en derde kwartaal van dit jaar hebben de Ne derlandse projectontwikke lingsmaatschappijen 420 in aanbouw zijnde woningen in de zogenoemde vrije sector verkocht. Dat zijn huizen die in principe duurder zijn dan 211.00000 gulden. Hun vereniging, de Neprom, heeft dit woensdag meege deeld. De Neprom had er eind sep tember nog 1100 in voorraad tegen 1520 eind maart. BORN - Volvo Car BV gaat het per soneelsbestand in de produktiesek- tor volgend jaar met honderd man uitbreiden. Dat zei ir. H. van Brussel van de raad van bestuur dinsdag avond in een toelichting op de geste gen verkoop- en produktiecijfers van de Volvo 300-serie. Ook deze week werden weer twee winnaars geloot, die de boeken bon f 10,— krijgen toegestuurd. De eerste prijs is voor: Thera Blommaert Kokmeeuwstraat 2 4301 WR Zierikzee De tweede prijs gaat naar: Lydia Breedveld Margrietstraat 15 4307 BT Oosterland De oplossing van puzzel 804 E is: HORIZONTAAL: 1. zuster; 6. gara ge; 11. radijs; 13. reder; 14. GT; 16. kelp; 17. even; 18. hg; 19. air; 21. Leer dam; 23. roe; 24. nauw; 26. sliet; 27. poel; 28. gries; 30. den; 31. boers; 32. agent; 34. trema; 35. mooi; 36. wees; 37. knoop; 40. lepel; 43. gloed; 44. bof; 46. lager; 48. rood; 49. koran; 51. sela; 52. oer; 53. jatagan; 55. lip; 56. St.; 57. tape; 58. Oder; 60. e.p.; 61. pover; 62. terug; 64. elftal; 65. rommel. VERTICAAL: 1. zijgang; 2. Sr.; 3. tak; 4. edel; 5. rijles; 6. gevat; 7. adem; 8. ren; 9. ar; 10. Engels; 12. speld; 13. reden; 15. tiara; 18. hoera; 20. ruig; 22. riet; 23. roem; 25. wee moed; 27. poespas; 29. snood; 31. breel; 33. top; 34. tel; 37. kloet; 38. noor, 39. bora; 41. egel; 42 lelie; 43. grosse; 44. boter; 45. fagot; 47. rappel; 49. kapel; 50. nader; 53. Java; 54. ne ro; 57. tot; 59. rum; 61. p.f.; 63. G.M. DE NIEUWE PUZZEL Puzzel nr. 675 E HORIZONTAAL: 1. het gelijktij dig met twee personen gehuwd zijn; 6. trouweloze handeling; 12. opgelegd werk; 14. steekvlieg; 15. klein kind; 17. nummer (afk.); 18. tenen mand; 20. Amsterdams peil (afk.); 21. titel (afk.); 22. onderdeel v.e. tennispartij; 24. gevoel van bewondering; 27. voor waartse stoot; 28. stad in Egypte; 30. vogel; 31. grondsoort; 32. bijwoord; 33. laagtij; 35. aanwijzend voornaam woord; 36. kinderuitroep; 37. den le zer heil (afk. Latijn); 38. kleur; 40. dopje op een paardetuig; 43. stiftje v.e. rijgsnoer; 44. inlandse giftslang; 46. mannetjeskat; 48. plaats in Fries land; 50. landbouwwerktuig; 52. Ned. Spoorwegen (afk.); 53. zangstem; 55. muzieknoot; 56. mu zieknoot; 57. metaal; 59. kluchtig per soon; 61. snarenspeeltuig der Ouden; 83. familielid; 64. zware zijden stof; 66. loopplaats voor kippen; 67. be kend sportevenement (afk.); 68. over kleed van ruwe stof; 69. wig om hout te klieven; 70. chemisch symbool; 72. op dit ogenblik; 73. strijdperk voor boksers; 75. Ned. rivier; 77. gereed schap om spijkers uit te trekken; 78. titel van zekere rijks- of gemeen teambtenaar. VERTICAAL: 1. stad in België; 2. Greenwichtijd (afk.); 3. voorzetsel; 4. tijding; 5. persoonlijk voornaam woord; 7. en dergelijke (afk.); 8. ad vies; 9. snel, vlug; 10. overblijfsel bij verbranding; 11. mohammedaanse bedelmonnik; 13. fraai getekend dier; 16. merk van gehalte op goud of zilver; 18. plaats in N.-Brabant; 19. niemendal; 21. Tweegevecht; 23. voorzetsel; 25. eminentie (afk.); 26. oude lengteëenheid; 27. 0.1 liter (afk.); 29. Ned. provincie; 31. drank; 34. houten slaapplaats; 36. bedrijver (ongunstig); 38. arm v.e. boom; 39. sierlijk dier; 40. duinvallei; 42. dwaas; 45. afdeling v.e. compagnie of eskadron; 47. uiteinde v.e. ra; 48. aanhoudend; 49. kookkachel; 51 af voerkanaal voor water; 54. livreibe diende; 56. Europeaan; 58. voorzet sel; 59. de oudere (afk. Latijn); 60. volksnaam van de kauw; 62. titel (afk.); 64. ten naaste bij; 65. openbaar vervoermiddel; 68. binnenste van nootvruchten; 71. oude vochtmaat; 73. antwoord betaald (afk. op tele grammen); 74. gelukkig nieuwjaar (afk.); 75. soort onderwijs (afk.); 76. muzieknoot. HOORN - De 47-jarige vrouw R. B. N. die vorige week woensdagnacht door haar echtgenoot, de 52-jarige W. B, in hun woning in Hoorn in het hoofd geschoten, is woensdagavond in een ziekenhuis aan haar verwondi- gen overleden. De politie heeft dit bekendgemaakt. De kogel was in het hoofd van het slachtoffer bleven ste ken. LEEUWARDEN - Voorzitter G. Hofstra van de Friese maatschappij van landbouw heeft aangekondigd dat zijn organisatie zich .sterk zal verzetten" tegen de verwachte prijs daling van zuivelprodukten. ARNHEM - De werkloosheid in de provincie Gelderland zal volgend jaar met ongeveer dertig procent stij gen en daarmee het niveau van 100.000 overschrijden. Tot die sombe re voorspellingen komt het econo misch technologisch instituut (ETI) voor Gelderland in de donderdag ge publiceerde provinciale economische verkenning 1983 ASSEN - Het aantal landbouwbe drijven in Drenthe zal in 1990 nog niet de helft bedragen van dat in 1972. Telde deze provincie in 1972 nog 9500 landbouwbedrijven, nu zijn dat er nog 7200 en in 1990 zullen dat er nog maar 4600 zijn. Dit staat in een provinciale structuurnota, die werd aangeboden aan de commissaris van de koningin irt Drenthe, dr. ir. A. Oe- le. Het aantal arbeidskrachten in de Drentse landbouw daalde van 12.500 in 1972 naar 9.300 in 1980 en zal vol gens de nota verder dalen tot 6.100 in 1990. De productie per man is tussen 1972 en 1980 door de mechanisatie de zelfde periode toe van 18,3% hectare in 1972 tot 22,8 hectare in 1980. ARNHEM - De georganiseerde landbouw onderschrijft het belang van doorvoering van bezuini gingsmaatregelen nu deze zo dwin gend nodig zijn, maar gaat niet ak koord met een bijdrage in de bezuini gingen die twee keer zo groot is als de bijdragen die overige departementen leveren. Een dergelijke lastenverzwaring strookt volstrekt niet met de uit spraak in het regeerakkoord dat aan land- en tuinbouw een volwaardige plaats in economie en beleid wordt toegeschreven. De lastenverzwaring zoals voorgesteld betekent opnieuw een ernstige aantasting van d,e inko menspositie van boer en tuinder in is daarom niet acceptabel. Dat zei voorzitter W. Lokhorst van de Geldersche maatschappij van landbouw donderdag tijdens de le denvergadering van zijn organisatie in Arnhem. Hij waarschuwde voor het gevaar dat te sterke bezuinigin gen ten koste gaan van de tot nu toe zeer goede samenwerking tussen overheid van landbouwbedrijfsle ven. ,,Door de bezuinigingsdrift dreigt het instrumentarium van deze samenwerking te worden uitgehold", aldus Lokhorst. RAALTE - De varkenshouderij in Nederland heeft momenteel de nei ging zich uit te breiden, omdat de prijzen gunstig zijn er er elders in de landbouw onvoldoende mogelijkhe den voor expansie zijn. Daar komt nog bij, dat die mensen hun heil in de varkenshouderij zoeken, die als de algemene economische situatie gunstig zou zijn, elders werk zouden vinden. Het gaat hier vooral om boe renzoons die na hun opleiding geen baan kunnen vinden. Deze ontwikkeling schetste ing. J. Leneman, medewerker van het con sulentschap voor de varkens- en pluimveehouderij in Overijssel, tij dens een bijeenkomst van de schap in Raalte. Leneman en H. van der Kerk, hoofd agrarische financiering bij de rabobank, toonden aan, dat de var kenshouderij niet gediend is bij een sterke uitbreiding van de productie. Ze wezen er onder meer op, dat de Europese markt het verzadi gingspunt zo langzamerhand heeft bereikt en de uitbreiding van de af zet buiten de Europese gemeenschap uiterst onzeker is. ZEIST - De diverse schakels in dc pluimveehouderij kampen met ver liesgevende verkopen. Op korte ter mijn valt daar weinig verandering in te verwachten. Voozitter J. T. Melle- ma van het produktschap voor het pluimvee en eieren waarschuwde op de vergadering van het schap in Zeist echter voor een algehele negatieve stemming" omdat daar een verlamde werking van uitgaat. De plannen van de slachterijen om de productie de komende maanden sterk te beperken vinden volgens Mellema nu duidelijk hun weerslag in de toeleverende sectoren. De prij zen zijn daar zeer laag. De eierprijzen zijn weliswaar iets gestegen, maar ze liggen nog steeds onder dc kostprijs. De diepvrieskuikens gaan ook nog steeds van de hand tegen prijzen die de verliezen bij de slachterijen vol gens Mellema wekelijks groter ma ken. Ouwerkerk Den Domp 23 Koopsom 1 149.000,- k.k. Royaal herenhuls mei garage In rustige en mooie omgeving met grote diepe achtertuin met terras vla garage bereikbaar, fnd.: ruime vierkante hal, met tol let, woonkamer met open haard, praktische keuken aan de voorzij de van het huis. 1e verd.: 3 slaapkamers, badka mer met ligbad/douche en apart tollet. 2e verd.: 2 slaapkamers en hobby kamer waar opgesteld c.v.-ketel en gasgestookte boller. De bega ne grond is belegd met travertin- tegels. Zierikzee Oude Haven 34 Koopsom t 575.000,- k.k. Schitterend herenhuis in het cen trum van Zierikzee met tuin o.h. Z en grote dubb. garage. (4 auto's) Ind.: ruime hal, woonkamer met 2 x open haard 83 m'. Halfopen keuken geheel compl. 22 m'. Kel der 60 m'. 1e verd.: 4 slaapkamers met een grote badkamer, ligbad, douche en wastafels. Wasruimte, tollet. 2e verd.: Over het gehele pand een zolderruimte waar de c.v. en warmwatervoorz. opgesteld. Aanvaarding: In overleg. Zonnemaire Rietdijk 31 Koopsom 1 180.000,- k.k. Aantrekkelijk gelegen woning met aparte studio, in oude stijl gerenoveerd, voorzien van c.v. en warmwaterinstallatie, vloerver warming, plavuizen, grenen pla fond, met balken, bad en tollet. De ramen zijn voorzien van lui ken. In totaal 3 slaapkamers een rui me living met luxe keuken voor zien van apparatuur. Kavelgrootte 500 m'. Aanvaarding in overleg. Zierikzee Koopsom op aanvraag In het centrum gelegen winkel werkruimte met woonhuis, tuin en achter uitgang. Het geheel is zeer goed onderhouden en voor zien van alle comfort. makelaars in onroerende goederen en assurantiën NIEUWE HAVEN 147 ZIERIKZEE-01110-2577 NA KANTOORUREN 01106-2904 Witlofland te huur gevraagd voor oogst 1983 ♦Gelegenheid tot kontrakteren van witlofwortels op verschil lende voorwaarden TELEFOON 01114-1293 NOTARIS mr. D. VAN ECK te Zierikzee is voorne mens op dinsdag 14 december 1982 te 11.00 uur in het café-restaurant ,,De Blauwe Keet" te Oosterland aan de Rijksweg 6, krachtens artikel 1223 van het Bur gerlijk Wetboek PUBLIEK TE VERKOPEN: De recreatiebungalow met ondergrond en tuin binnen het park „De Tong" in het recreatiecentrum „Aquadelta" te Bruinisse, aldaar aangeduid als nummer 34, kadastraal bekend gemeente Bruinisse sectie H nummer 606, groot 81 centiaren. Bij gebreke van vrijwillige ontruiming kan de huidi ge eigenaar/gebruiker door en op kosten van de ko per op grond van de veilingvoorwaarden worden gedwongen het pand te ontruimen. Aanvaarding na betaling der koopsom welke uiter lijk 11 januari 1983 dient te worden voldaan. Beta ling kosten binnen 8 dagen na de gunning. Bezichtiging na overleg met de notaris. Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris, (tel. 01110-5051) tot het bijwonen van een ALGEMENE VERGADERING van verzekerden en medewerkers van Onderlinge Waarborgmij. „Het Ziekenfonds Schouwen-Duiveland" u.a. te Zierikzee, op maandag 13 december 1982 des avonds te 20.00 uur ten kantore, Haven- park 27, Zierikzee. De agenda vermeldt: Verkiezing bestuursleden Vaststelling Huishoudelijk Regle ment Goedkeuring Jaarverslag 1981 Desbetreffende stukken ter inzage op kantoor WELTEVREDEN 01110-2805 Inventum elektrische dekens „Een van de beste" - 3 jaar garantie Martex elektrische kussentjes Martex elektrische voetenzakken Benraad elektrische oliegevulde radiatoren met thermostaat en zwenkbare wielen f 129,- ,,'t Wordt er weer voor" Korte Sint Janstraat 12-20 - Telefoon 01110-2805 Turtle Wax fles poetsdoeken antivocht bekledingsreiniger motorplast van 37,55 voor De Citroën Visa is momenteel het meest verkochte ty pe van de Citroën-famllle. Hoe kan het ook anders. Zuinig, veilig, comfortabel, goedkoop. Als u de test van de Visa Super E op TV gezien heeft of de roadtest in de Autokampioen hoeven wi| u hele maal niets meer te vertellen. Bij ons In de showroom vindt u alle modellen. Er is al een Visa voor t 13135 - rijklaar. Op alle voor 1 december bestelde accessoires (voor alle merken auto's) AKTIE AANBIEDING VOOR DE MAAND NOVEMBER akku voor GS/2 CV/Visa/CX en Saab van f 218,- voor nu f 100,- ex (f 118,- ink) Korte Nobelstraat 37-39 - Steiltjesstraat 10 - Zierikzee - Telefoon 4951

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 11