Mogelijkheden onderzoeken van werkloosheidspro^kt HWC Standpunt zoete Grevelingen deed diskussiestof opwaaien GEZOND SLAPEN! Nieuwe aktie Polen: help Poznan de wereld door DE ZIERIKZEESCHE COURANT Ook op Schouwen-Duiveland Tsjechoslowaakse dissidenten mogen emigreren JHotnisst Begrotingsbehandeling Zierikzee 't Kraanplein M. P. PANKOW WA> W»h PÊ eitr V ZIERIKZEESCHE N1EUWSBODE REOAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11. 4301 HH Zierikzee. Postbus 1. 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar 1 133,00. Losse nummers 70 cent. Oe abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) t 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 26 november 1982 139ste jaargang \r. 23224 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Bunzingen in Sirjansland ZIERIKZEE - Op Schouwen-Duiveland worden de eerste stappen gezet op de weg naar konkrete plannen voor projekten „Werken met behoud van uitkering". Een onderwerp, dat in het licht van de huidige werkloos heid, in het centrum van de belangstelling staat. Deze week vond een gesprek plaats tussen de portefeuillehou ders sociale zaken op Schouwen-Duiveland en St. Phi- lipsland en een vertegenwoordiger van de Provinciale Stuurgroep Werkloosheid. Dit gesprek heeft in elk geval ge- leid tot het plan een nota op te stellen over de mogelijkheden, die de ge meenten hebben om projekten te ont wikkelen voor dat „Werken met be houd van uitkering". Wethouder J. Groen deelde dit donderdag mede tij dens de marathonzitting van de Zie- rikzeese gemeenteraad ten behoeve van de begrotingsbehandeling. dan bekeken kunnen worden welke methode gevo'gd zou moeten wor den. CDA-raadslid de heer C. Bij de Vaate maakte in dit verband de kant tekening, dat het Landelijk Overleg WSW ervan uitgaat dat dergelijke projekten aangesloten dienen te wor den bij de Sociale Werkvoorzienings schappen. Advertentie Advertentie Eén nog zwaluw maakt geen zomer, toch komt de zomer eraan; de eerste zomergids is reeds binnen: die van De Jong Intratours Uiteraard verkrijgbaar bij uw zonnig reisburo: Haal 'm op! PRAAG - De ondertekenaars van het Tsjechoslowaakse mensenrech- tenmanifest Charta 77 Karei Kyncl en Jan Mlynarik mogen het land ver laten. In Praag werd bekend dat Kyncl naar Groot-Brittannie en Mly narik naar de Bondsrepubliek Duits land kan vertrekken. Ze hebben in die landen kinderen wonen. Beiden zijn beschuldigd van „ondermijnen de praktijken". Volgens waarnemers krijgen ze geen proces, nu ze toestem ming hebben gekregen te emigreren. Een andere ondertekenaar van Char ta 77, de historicus Karei Bartosek, en zijn dochter Natasa mogen het land ook verlaten. BRUSSEL - België heeft nog geen besluit genomen over het verzoek van de Libanese regering om troepen te leveren vor de Internationale vre desmacht in Beiroet. Dat heeft de Belgische minister van buitenlandse zaken, Leo Tindemans, in de Belgi sche senaat meegedeeld. Hij deelde mede, dat tijdens ge noemd gesprek het voorbeeld van de gemeente Borssele aan de orde kwam. Daar werd een speciale pro- jektleider aangesteld voor de bege leiding van deze zaken. In de prak tijk was daar namelijk reeds geble ken dat zowel ambtenaren als bestuurders in de knel liepen door de zeer afwijkende regelgeving van de diverse ministeries. Financieel onderbouwen Wethouder Groen liet weten, dat de regionale portefeuillehouders voor alsnog een afwachtende houding heb ben aangenomen ten aanzien van de- z». materie, omdat zij een en ander •gxaag financieel onderbouwd zien. Weliswaar blijkt de mogelijkheid aanwezig, dat het rijk de kosten van genoemd konsulent vergoed, maar ook dat punt zou in de op te stellen nota nader uitgewerkt moeten wor den. De wethouder zegde toe deze zaak begin volgend jaar in de kommissie sociale zaken te bespreken. Aan de hand van de nota en daarop uitge brachte adviezen zou, volgens hem, Restaurant Renesse Advertentie Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. ZIERIKZEE - De vogelhouder sv er eniging Zang en Kleur afdeling Schouwen-Duiveland organiseert op vrijdag van daagen zaterdag 27 november een regionale vogelshow in samenwerking met De Nagtegaal uit Bruinisse en De Schouwse Zanger uit Westersehouwen. Gisteren verzorgden een aantal keurmeesters de deskundige keuring van de 650vogels. Op bovenstaande foto een blik op dit uiterst sekure werk. Vrijdagavond om 19.00 uur opent Zierikzeese we thouder L. J. van Gastel de tentoonstelling voor het publiek in de benedenzaal van het Huis van Nassau in Zierikzee. De prijsuitreiking staat zaterdagmiddag op 14.00 uur op het programma. De tentoonstelling is vrijdagavond en zater- dag de gehele dag geopend. {Poto; Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - Het standpunt van het kollege van b. en w. van Zierikzee ten aanzien van een zoete Grevelingen, zoals dat deze week tot uiting kwam in het antwoord op de algemene beschouwingen, gaf donderdag tijdens de begrotingsbehandeling nogal stof tot diskussie. Bleek de meerderheid van het kollege zich inderdaad uit te spre ken voor een zoete Grevelingen, in de raad werd een veel afwachtender houding aangenomen. SCHOUWEN-DUIVELAND - „Help de polen de win ter door" is de titel van een nieuwe geldinzamelingsak- tie die deze week is begonnen. Want het Poolse volk heeft het wederom zwaar te verduren. Te weinig medica menten, te weinig voedsel, te weinig bescherming tegen de ijzige kou. Opnieuw dreigen de zwakkeren van deze nood de dupe te worden. Die mensen hebben dringend hulp nodig. Jan Simons en Wim Geleijnse, de twee coördinatoren van de Polen- akties in de Westhoek, zullen binnen kort weer een speciale aktie op touw zetten. „Voorlopig hebben we alleen geld nodig. Kleding is dachten wij in Poznan voldoende. Het gaat vooral om levensmiddelen, vetten, boter etc. en geld om het te kunnen kopen", zegt Jan Simons. De heren zullen dit jaar zeker nog één keer met een vrachtwagen vol goederen naar Poznan rijden. Degenen die artikelen willen afstaan of geld willen geven, kunnen met de twee heren kontakt opnemen. Deze geldinzamelingsaktie, zonder enig politiek of godsdienstig belang, is uitsluitend bedoeld om direkte hulp te bieden aan de mensen in Po len die door de huidige situatie er slecht aan toe zijn. BURGHSLUIS - Na het verschijnen van „29 verhalen uit de historie, van Schouwens Westhoek" komen bij schrijver W. P. de Vrieze nog steeds foto's binnen. Met bovenstaande plaat was het verhaal over Garage Noordhoek aan de Meeldijk te Burghsluis kampleter geweest, konstateert hij zelf. In het hoekje staat vermeld dat P W Noordhoek zijn eerste vrachtauto, een Chevro let. in 1929 kocht. De tweede werd in 1930 aangeschaft en bovenstaand staat Piet Noordhoek bij zijn derde vrachtwagen met het kenteken K 10913. Het was een 4 cylinder Chevro let, uiteraard op benzine, die een laadbak had van 1500 kg. opgebouwd bij A P. Plaum te Zierikzee De man op klompen bij de radiateur was mosselschipper Piet Ivens van de Graauw 13. die vaak in Burghsluis afmeerde, en dan met Noordhoek meereed. Noordhoek bezorgde beurt goederen die met het beurtschip uan Gebr. Landegent werden aange voerd Hiertoe behoorden ook balen meel, zoals op deze foto voor bakke rij Rademaker aan de Bnrghse Ring En dat gebeurde allemaal al weer bij- na vijftig jaar geleden (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) P.v.d.A.-fraktievoorzitter D. v.d. Wekken noemde het „gevaarlijk" nu reeds met zo'n kollegestandpunt naar buiten te treden. De diskussie over deze zaak is naar zijn mening nog volop bezig en het leek hem beter de resultaten van de desbetreffende onderzoeken af te wachten. Zei we thouder P. de Rijke dagen te kunnen spreken over de voordelen van een zoete Grevelingen, de heer Van der Wekken zei dat ook over de voorde len van een zoute Grevelingen te kunnen. VVD-fraktievoorzitter J. J. Ge leijnse zei enerzijds ook voor een zoe te Grevelingen te kiezen, maar wees anderzijds op de twee onderzoekpro cedures die op dit gebied gaande zijn en achtte het goed de resultaten hier van af te wachten. Geen raadsstandpunt CDA-fraktievoorzitter de heer L. S. P. van Velthoven sprak over „het volste recht van het kollege" over de ze aangelegenheid een standpunt in te nemen. „Als u echter een raadsstandpunt wilt, zullen eerst dc nodige stukken pro en contra bestu deerd moeten worden", aldus de CDA-woordvoerder. Ook de R.U.-fraktievoorzittcr W. F. Sprengelmeijer plaatste wat vra gen over dit kollegestandpunt en toonde zich eveneens voorstander de nadere studie over de Grevelingen zout of zoet af te wachten. Alle woordvoerders hadden inmid dels duidelijk laten blijken nieuws gierig te zijn naar dc medcling of dit standpunt nou echt door het voltallig kollege werd ingenomen. Wethouder J. Groen hielp hen uit de droom. Hij liet weten zich in eerste instan tie wel te hebben verenigen met het geen in algemene bewoordingen daarover in ae Aanbiedingsnota was geschreven. Het overduidelijke ant woord van wethouder P. de Rijke op vragen in de algemene beschouwin gen van de PvdA-fraktie ging hem echter wat te ver ..Ik wacht graag af wat de mensen, die er veel meer van weten, van vinden en zal pas dan Vervolg pag. 2 MOSKOU - Bij het uitblijven van de benoeming van een staatshoofd vormde een verdere bevordering van de 59-jarige partijleider Geidar Aliy- ey van de Republiek Azerbeidsjan woensdag de grote verrassing op de slotdag van de tweedaagse vergade ring van het Sowjetparlement op perste Sowjet in Moskou. Tegen alle verwachtingen in werd de nieuwe partijleider Juri Andropov, 68, niet gekozen als staatshoofd. Mdrertentir wijnhandelslilterlj Uw adviseur in goede en pessende relatiegeschenken KRAANPLEIN 2 ZIERiKZEE TEL. 01110 3053, B.G.G 4669 Dit nummer bestaat uit 16 pagina's. Ten slotte is er in het leven al leen wat men er in legt. Mme Swetchine Verwachting tot zaterdagavond: Nog enkele buien Wisselend bewolkt en enkele bui en, later meer opklaringen; mddag- temperatuur ongeveer 6 graden. Mo gelijk nachtvorst. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 30 nov.: Zondag: Wisselend bewolkt. Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: west 4 Maandag: Wisselend bewolkt. Kans op neerslag: 407c. Min.temp.: 1 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkr.: noord 4 Dinsdag: Kans op neerslag: 10%. Min.temp.: 1 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: noordoost 4 ZON- EN MAANSTANDEN 27 nov. Zon op 8.19, onder 16.36 Maan op 15.21, onder 03.13 28 nov. Zon op 8.20, onder 16.35 Maan op 15.41, onder 04.30 29 nov. Zon op 8.22, onder 16.35 Maan op 16.04, onder 05.52 Volle maan: 1 dec. (1.21) EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 11.57 - 5.48 18.18 0.51 1.45 12.50 13.41 6.44 7.27 19.12 19.54 HOOG Zierikzee 27 nov. 28 nov. 29 nov. Springtij 3 december HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 26-11. Het K N M I. deelt mede: Het ziet ernaar uit dat morgen de luchtdruk laag is in de omgeving van Denemarken. Over Engeland komt dan een in betekenis afnemen de uitloper van een hoged ruk gebied naderbij. Met wind van zee worden dan enkele buien over het land ge voerd. De bovenlucht is erg koud. waardoor onweer mogelijk is. De temperatuur wordt overdag 7 gra den. Verwacht mag worden dat na zon dag een nieuwe krachtige uitloper van het Azorenhogedrukgebied de buiigheid gaat onderdrukken. Er ko men dan ook meer opklaringen 4 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1