HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN Fay Lovsky: „Ik wil alleen maar lekkere muziek maken" deurloo mode VOLOP AKTIVITEITEN IN BROGUM IN HET AANSTAANDE WEEKEINDE Dit biedt de beeldbuis Ruim zeventien procent Zeeuwse Christelijke scholen voerde aktie Samen met Jan Rot en viermansgroep goed op dreef Jongensmode: ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE - do.»! erdag 25 november 15)82 Nr. 23223 9 Fay Lovsky: ik denk, dat het allemaal best de toets van de kritiek kan doorstaan. Of niet soms (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUINISSE - Zo op het eerste oog is Fay Lovsky een vreselijk eigenzinnig type, maar het verandert een heel stuk als ze tot ontdekking komt, dat er een serieuze po ging ondernomen gaat worden om over haar muziek te praten. „Vond je het leuk?", is het eerste wat ze vraagt. „Ja toch zeker. Zelf heb ik er vreselijk veel lol in en ik meen ook, dat het in grote lijnen best de toets van de kri tiek kan doorstaan, of niet soms?". Fay Lovsky ontdooit onmiddellijk als blijkt, dat we positief staan tegenover haar „gezellig gerommel" op het podium. En even later: „Je gaat toch ook wel met Jan Rot praten, hé. Rare go zer, maar muzikaal grote klasse en met Jan de Hont, de beste gitarist die we in dit kikkerlandje hebben". Fay Lovsky is rasechte Nederland se, al zou de naam anders doen ver moeden. „Bij een muzikaal gestoord brein moest natuurlijk ook een maffe naam", stelt ze lachend, „maar wel leuk, want ze denken regelmatig, dat ik gevlucht ben uit Polen of zo. Suk- ses verzekerd". Fay Lovsky is onder tussen zo'n kleine jaar „echt" muzi kaal bezig, „maar daarvoor deed ik ooi al van alles tussen de schuifdeu ren, om eens een van de befaamdste kreten te slaken", legt ze uit. Eind 1980 legde zij haar eerste brouwsels vast op „Sound on Sound" een 10- inch plaatje, dat kolossaal flopte. „Veel mensen vonden het wel leuk, maar ze kochten het niet. Stom eigen lijk herinnert Lay Lovsky zich. Ondanks de uiterst geringe verkoop van het plaatje was Fay Lovsky's kostje toch gescharreld, want de in middels ingezette elpee „Confetti" verkocht al als koek, voordat er maar een van geperst was, laat staan in de winkels. A Friend of Mine „Om het allemaal nog een stuk spannender te maken besloten we eerst „Maggie" uit te brengen en ja wel hoor, keboem, keboem „Con fetti" ging lopen als een trein", ratelt Fay Lovsky. Voor haar prestatie (en presenta tie) kreeg Fay Lovsky een Zilveren Harp. Toen de eerste kerstballen weer voor de dag werden gehaald in het najaar van 1981 kwam Lovsky's tweede single op de markt, ander maal getrokken van „Confetti". „Die Kerstplaat heeft het zo leuk ge daan, dat er dit jaar weer zo iets der gelijks gaat komen. Tenminste als we tijd over hebben om hem af te ma ken, want ik heb op het ogenblik zo veel tijd nodig voor van-alles-en-nog- wat op muzikaal gebied, dat ik bijna niet weet wanneer ik me daaraan moet wijden", vertelt ze. „Maar het zal wel moeten. „Christmas is im mers nog steeds A Friend Of Mine". Dus ga er maar vanuit, dat hij komt". Fay Lovsky is ver gevorderd met haar tweede elpee. „Hij is al ingezon gen, maar we zijn nog met wat try- outs bezig tijdens de toernee. Alles is nog niet helemaal naar mijn zin. Over een dag of veertien moet hij echter in winkels liggen. Zo om en nabij de datum, dat onze gezamenlij ke show op de televisie komt. In de eerste week van december geloof "ik". Tijdens haar optreden in het Vrijdag Kabaret De Krijtstreep en zaterdag De Koffie Band ZIERIKZEE - De Zierikzeese jeugdsoos Brogum bruist het aanstaande weekeinde van de vele aktiviteiten, die het aktieve soosbestuur weer op het programma heeft gezet. Vrijdagavond 26 november is vanaf 21.15 uur het po dium vrij voor Schouwen-Duivelands kabaret. De Krijtstreep speelt sketches en zingt liedjes, die alles te maken hebben met kernwapens, kernenergie, multinationals en ontwikkelingssamenwerking. Na afloop van het optreden is er een aansluitende diskussie met de aanwezigen. Zaterdagavond 27 novem ber komt de Friese Koffie Band naar Brogum. Vanaf 21.30 uur laat deze band de opvatting horen van wat naar de mening van de acht leden moderne pop zo al kan, mag of moet inhouden. Alles wat de twee dames en ene heer vokaal ten gehore brengen is voor iedereen verstaanbaar, want de groep gebruikt louter de Nederlandse taal om het een en ander uit te dragen. Het vrijdagse program ma is voor iedereen gratis te bezien en te beluisteren, terwijl zaterdag respek- tievelijk vier en acht gulden moet worden neergeteld door leden en niet-leden. Kabaret De Krijtstreep bestaat nu ongeveer een half jaar. Het wordt ge bracht door de werkgroep Vrede en Ontwikkeling, die weer bestaat uit leden van de Vereniging Wereldwin kel Schouwen-Duiveland en leden van de steungroep Schouwen-Duive land Atoomvrie. Het idee achter het kabaret is, dat een inleiding over on derwerpen als kernwapens, kern energie, multinationals, ontwikke lingssamenwerking vrij snel een gortdroog verhaal wordt, wat men sen niet lang kan boeien. Door een en ander in kabaretvorm te gieten wordt het allemaal aanschouwelij ker en duidelijker. Doemdenken Met de naam De Krijtstreep wordt de denkbeeldige lijn tussen rijk en arm, oost en west, bedoeld. De krijtstreep loopt tijdens het pro gramma ook over het toneel. Bruinisser Dorpshuis zong Fay Lovs ky een vijftal nummers van de op til staande elpee, maar natuurlijk kon den ook de „Confetti"-toppers niet ontbreken. Recentelijk kreeg deze el pee de zoveelste waarderende erken ning via de Edison voor de oorspron kelijkste Nederlandse elpee. Wonderlijke meid „Het is een wonderlijke meid", vertelt Jan Rot, die in Bruinisse wat minder uit de verf kwam, maar toch ook een aantal voortreffelijke num mers ten gehore bracht. „Je moet haar even leren kennen, maar als ze eenmaal is ontdooid, kun je geen fijnere partner hebben in dit vak. Ik ben vreselijk blij, dat we de ze toer hebben opgezet. Trouwens wat vind je van de muzikanten? Dat is toch helemaal te gek voor twee van die dóódsimpele Nederlandse voka- listen, die alleen maar doen wat ze zelf leuk vinden". Jan de Hont kaatst de bal onmiddellijk terug. „Als Fay en Jan wat meer bravoer zouden hebben, hoefden ze niet zo veel moeite te doen om op de voor grond te kunnen treden. Het is rond uit grote klasse wat ze doen. Welis waar niet voor het allergrootste pu bliek, maar wel vakwerk, dat ver diend om met veel aandacht te wor den beluisterd en gewaardeerd te worden", stelt de voormalige bege leider van Bram Vermeulen en Freek de Jonge. Fay Lovsky en Jan Rot brachten ie der een komplete set van hun beste werk, dat onmiskenbaar veel bewon dering kreeg van het talrijk opgeko men publiek in het Bruse Dorpshuis. Samen met gitarist Jan de Hont, bas sist Peter Warnier, toetsenman Jacob Klaasse (wannaar zou die nou einde lijk eens een eigen elpee op de markt slingeren en Frans Hendriks met zijn fraai klinkende elektroni sche drums. Alle hits werden door het tweetal gebracht, maar ook het nieuwere werk mocht niet ontbre ken. „Lekker avondje gehad", infor meert Fay Lovsky als alles weer in de vrachtwagen wordt geladen en Bruinisse het tweetal weer moet la ten gaan. „O ja, ik heb nog een aar digheidje: er zijn plannen gelanceerd om de toer op een live-elpee te gaan zetten, maar niet verder vertellen hoor. Het moet een verrassing wor den, of schrijf het trouwens toch maar dan kunnen de fans vast gaan sparen". Vrijdag 26 november, 22.00 uur, Nederland 2: Een stukje hemel. Het gezin Dawidowicz is in deze aflevering voor de laatste maal bijeen, want ook zij dienen zich te melden op het beruchte overlaad station. Vrijdag 26 november Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur Nieuws voor doven. 10.00 uur Schooltelevisie 16.00 uur Showroom 17.00 uur Duizenplein 18.28 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur Klassewerk 20.15 uur Lou Grant. De krant waar Lou werkt doet onthullingen over politieke geheimen en Charlie Hume reageert daar nogal vreemd op 21.05 uur Alle zegen komt van boven. Ondanks de verschrikkelijke regen, wordt het streefbedrag voor de bazar toch binnengehaald. 21.37 uur Journaal 21.55 uur Praten met de minister-pre sident 22.05 uur De Graal. Slotaflevering over de Graalbeweging in Nederland in de dertiger jaren. 23.10 uur Geloven in mensen. Pro gramma van het Humanistisch Ver bond. 23.45 uur Journaal, 23.50 uur Nieuws voor doven. 23.55 uur Gunsmoke. Doc Adams en de aardige eigenaresse van de saloon Lyla Ross worden ontvoerd door een groep militairen, die vogelvrij ver klaard is. Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.25 uur Paspoort 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Jeugdjournaal 18.57 uur Smurfen 19.22 uur Consumententips 19.25 uur Marmelade Atkins in de ruimte. Marmelade, een nogal lastig meisje wordt naar een internaat gestuurd, waar ze wel raad weten met lastige kinderen. 20.00 uur Journaal 20.28 uur De Willem Ruis lotto show. Als gasten zullen worden begroet Willeke Alberti, Kees Schilperoort, Oscar Harris. 22.00 uur Een stukje hemel. Vader Dawidowics weet zijn familie aan nummers te helpen, zodat zij in het ghetto kunnen blijven. Maar in ja nuari ,1943 moeten zij zich echter mel den op het Overlaadstation. 23.00 uur Pisa. Satirisch programma 23.10 uur Achter het nieuws 23.25 uur Haagse bluf. Een program ma waarin de binnenlandse politiek weer onder de loep genomen zal wor den. 00.25 uur Journaal, 00.30 uur Nieuws voor doven. VL1SSINGEN - De protestakties tegen bezuinigingen in het onderwijs die dinsdagmiddag op de protestant-christelijke scholen in Zeeland zijn gehou den, zijn volgens de Zeeuwse aktieleider C. Oostrom uit Goes een sukses ge worden. Op 19 basis- en kleuterscholen (ruim 17 procent), verspreid over de gehele provincie werd dinsdagmiddag geen les gegeven. Advertentie De Koffie Band uit Leeuwarden is zaterdagavond te gast in de Zierikzeese jeugdsoos Brogum. Het achttal brengt lekkere Nederlandse neo-funk met een vleugje jazz, wat het ook moge zijn. Een gang naar de fraaie Brogum-boerderij is het zeker waard Een aantal sketches speelt nu eens op de ene helft, dan weer op de ande re helft van het toneel af. Op die ma nier is het mogelijk het verband te la ten zien tussen de macht van de mul tinationale ondernemingen en kor- rupte regeringen van ontwikke lingslanden. Het is overigens niet de bedoeling van het kabaret, dat de toeschouwers aan het doemdenken slaan. „Doe er niet aan mee, doe het andersom", is het advies. Hol niet achter de gebaande wegen achter de deskundigen aan, geef je eigen ant woord. De Koffie Band bestaat in Leeu warden ruim een jaar. Alle acht de le den bezoeken daar de kunst- akademie, een achtergrond, die al eens meer heeft geleid tot opmerke lijke muziek. De Koffie Band zingt in het Nederlands en speelt uitsluitend eigen muziek. Aanvankelijk bestond de band uit de geijkte bezetting zang (Jan-Willem Bonebakker), gitaar (Henk de Geus), bas (Willy de Bildt) en drummer Wigle Visser. De muziek paste in die periode binnen het ska- idioom. Inmiddels wordt Jan-Willem Bonebakker vokaal terzijde gestaan door Petra Everaars en Fia de Jong, terwijl gitarist Henk de Geus tegen spel krijgt van de saxofonisten Ge rard Groenewoud en Tilly Buy. De ritmesektie is gebleven wat ze was. Ontwikkeling De huidige formatie wordt veel ge vraagd voor schoolfeesten in en om Leeuwarden. Het sukses is daar on gekend. Tijdens de voorbije zomer wordt een flink stuk van de vakantie opgeofferd aan het werken aan een nieuw, sterk repertoire. De muziek raakt meer cn meer in ontwikkeling. Vooral dc blazers krij gen meer ruimte. De Koffie Band past niet in een hokje, maar als dc groep dan toch per sé ergens gesi tueerd moet worden dan zou je kun nen zeggen: het achttal speelt Neder landse neo-funk met een scheut jazz. De horizon wordt breder voor de groep. Er komt ook landelijke be kendheid en dc in eigen beheer opge nomen single Tarzan/Ka.*sa 24 Is In Hilversum goed ontvangen. De twee de schijf is onderweg F.en bezoek aan De Koffie Band is het entreegeld en de gebruikte tijd meer dan waard. In sommige scholen werden de kin deren met spelletjes en toneelstukjes beziggehouden. Op andere scholen werden de kinderen naar huis gestuurd. Een groot aantal scholen zullen het protest 's avonds met de ouders doorspreken. Volgens Oostrom waren bij de door de POC gesteunde akties in Zeeland zo'n 1.350 leerlingen en rond de 100 onder wijzers betrokken. Middelbare scholen Op de middelbare scholen was geen werkonderbreking omdat het groot ste deel van het lerarenkorps zich te gen dit soort akties had uitgespro ken. Deze scholen zullen voor het me rendeel wel meedoen aan de massale protestbrievenaktie die bestemd is voor minister Deetman. ROTTERDAM - De werkgevers in de Rotterdamse haven zullen de stukgoed-c.a.o., die zij met de ver- voersbond C.N.V. hebben afgesloten, voor het eind van dit jaar invoeren. Volgens Oostrom kan overigens het aantal scholen, dat op het aller laatste moment nog aan de werk- onderbrekingsaktie heeft deelgeno men groter zijn dan de 19 officiële ge registreerde, maar dat zal pas de ko mende dagen blijken. Zeeland telt 110 protestants-christelijke scholen. Landelijk De protestants christelijke onder wijs vakorganisatie heeft de lande lijke aktiedag tegen de bezuinigin gen op het onderwijs en het dreigen de kwaliteitsverlies, bestempeld als een sukses. Dat sukses gold echter niet zozeer het percentage scholen dat volledig „plat" ging, als wel de bijkomende aktiviteiten op de scho len, zoals diskussies en voorlich tingsbijeenkomsten. Naast akties op ongeveer tien pro cent van de 6000 protestants-christe lijke scholen, werd er geprotesteerd door studenten aan universiteiten, hoge scholen, en het hoger beroeps onderwijs in Groningen, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. truien over hemden Mol 5-7, Zierikzee DEN HAAG - Plaatsing van dubbel glas bepaart ongeveer even veel stookkosten als het sluiten van de gordijnen. Dat schrijft de consumen tenbond in het decembernummer van zijn maandblad. Aan de hand van be rekeningen laat bond zien dat dubbel glas vrijwel nooit loont. UTRECHT - In de nacht van zondag op maandag is op 84-jarige leeftijd overleden de actrice Enny de Leeu- we. In 1918 maakte ze haar debuut bij Willem Royaards. Gedurende meer dan zestig jaar heeft ze gespeeld in talloze toneelstukken. 49 Hij keerde terug naar zijn stoel en dronk het restje koffie op. „Je denkt maar, watje wilt Als je tevens beseft, dat je op dit moment bezig bent de basis, waarop ons huwelijk rust, met je onzinnige verdachtmakingen te onder mijnen. Enne nog bedankt voor je sneer. Voor wat betreft het nest, waar uit ik voortgekomen ben. Dank je nog maals. Ik zal dit vooral goed in myn oren knopen, mevrouw." Het was lange tijd stil in het vertrek. Van onder haar oogleden wierp ze steelse blikken naar haar man. Op eens voelde ze pijn. Op dezelfde ma nier als indertijd die avond, toen ze het op aandringen van haar vader had uit gemaakt met Frans. Ik houd van hem, wist ze opnieuw. Ik wil hem niet verlie zen. Maar ik vertrouw hem niet meer. Het is allemaal zo toevallig. Bovendien kan ik niet loskomen van de gedachte, dat hij toch iets voor me verzwijgt Maar wat? Waarom is hij niet eerlijk te genover mij? Ze zag, dat Frans zenuwachtig was. De manier, waarop hij rookte, verried dit Ze kende hem immers? Hij is ge schokt Of is het schrik? Omdat ik hem door heb? Wat weet ik, als het er wer kelijk op aankomt van mijn man? Ik zeg nu wel, dat ik hem ken, maar is dat ook zo? Wie is in staat de intiemste roerselen van de mens te bevroeden? Niemand immers! Je denkt, dat je ge heel voor elkaar leeft en daarom alles weet van je partner, maar opeens bots je tegen een gesloten luik. Ieder mens behoudt een zekere privacy. Niemand geeft ooit zijn ego geheel* bloot Wat gaat er nu in Frans om? Om zich enigszins een houding te geven, steekt Ina een sigaret op. En rookt Ze laat haar huwelijksjaren de revue passeren. En vooral de laatste twee jaren, de omgang met de buren. Met Bert en zijn veel jongere vrouw. Jannie, die soms met van die kalver- ogen haarman aankeek. Als hjj bijvoor beeld naar de keuken liep om een nieuwe fles te halen. Ze is zelf vrouw en kent die blik. Ze heeft er nooit op ge reageerd. Ook niet op de flirtations, die af cn toe tijdens de kaartavonden plaatsvonden. Of op veijaarsfeestjes cn andere hoogtijdagea Ze herinnert zich nog de laatste nieuwjaarsdag, waarop ze beiden naar de andere kant waren gegaan om Bert Jannie en hun dochtertje een voorspoedig nieuw jaar te wensen. Zelf had ze Bert gekust Twee keer. En hij had zich ook niet on betuigd gelaten. Daar steekt niets in; ge woon een vriendschappelijke zoen. Desondanks had ze een zekere jaloe zie in zich voelen opkomen, omdat ze moest toezien, dat Jannie haar armen om Frans' hals had geslagen om eens mijn knappe buurman te kunnen om helzen. Frans had er wat verlegen lachend bij gestaan. Och, dat beetje flirten Ze had er eigenlijk nooit bijzondere aandacht aan besteed. De enkele keren, dat Bert haar in de nek zoende, toen ze in de keuken een slaatje klaarmaakte (maar Door GRE DE BOER Bert foei, don Juan, ga daar in de hoek staan om je te schamen) en een keer op haar wang, toen ze hem een lift had gegeven, omdat hij met pech aan de kant van de weg stond, een kwar- tier buiten het dorp (nou, een hand was ook voldoende geweest, buurman). Maar toch inwendig gevleid, omdat ze instinctmatig begreep, dat Bert haar bewonderde. Ik ben beslist niet lelijk, vast niet Ik heb bovendien m'n figuur mee. Aan m'n benen mankeert even min wat Al die dingen ziet een man. Als het niet zo is, mankeert er iets aan hem. En ergens ben ik natuurlijk ijdel Als alle vrouwen. Ik vind het fijn be wonderd te worden en op straat kijkt menige man me na. Zoiets voel je immers. Maar alle flirt ten spijt, ik houd enkel van mijn man. Van mijn eigen Frans. Daarom kan ik dc gedochte niet ver dragen, dat hij aanbeden wordt door een ander. Ik vind het maar heel ver- dacht, dat Jannie er zo opeens vandoor ging en daar in Hurwenen zit Nota bene onder de rook van ZaltbommeL En Frans toevallig een nacht moest wegblijven. Met als exkuus de mist Het kon niet mooierl Allemaal goed en wel, maar een aannemelijke verklaring voor het feit dat hij niet naar een hotel ging, kon hij toch niet geven. Ze denkt nog verder na. Jannie is in het verleden vaker een hele dag weg geweest. Volgens haar zeggen naar een famililid. Met of ronder haar doch tertje. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9