Mischa de Vreede vele bezoekers in sprak voor Vrouwencafé Zierikzees Kamerkoor brengt uitvoering met „eigen" mensen Dubbelkonsert in Oosterlands dorpshuis uitstekend geslaagd Vergadering CPB over „anders" eten deurloo mode Komische middag voor ouderen uit Westhoek Een indrukwekkend schrijfster STREEKNIEUWS In Concertserie „Ars Musica" Tansan Broozie-band en akkordeonvereniging Animato STREEKNIEUWS 5 ZIERIKZEE - In het vrouwencafé Zierikzee bestond woensdagavond zeer veel belangstelling voor in inlei ding van de schrijfster Mischa de Vreede, een vrouw die enkele indrukwekkende boeken op haar naam heeft staan. Een vrouw ook, zoals woensdagavond bleek, die zeer boeiend over haar werk kan vertellen en uit haar boeken weet te citeren. Mischa de Vreede werd geboren in 1936 in Batavia als dochter van een dominee en een onderwijzeres. Al op zeer jonge leeftijd raakte zij in de ban van boeken en besloot zij voor zichzelf, dat ze schrijfster wilde wor den. Door boeken te lezen maakte zij kennis met sensaties, die zij in Indië niet kende. Kou en sneeuw en het ge voel van weer warm worden waren dingen, waar ze in Batavia nooit iets van ervaren had. Door het le2en van een boek van W. G. v.d. Hulst leerde zij die gevoelens echter ook kennen. Lezen werkte bij mij grensverleg gend; schrijven was als een soort to veren en ik dacht dat wil ik later ook doen", zegt ze er zelf over. Met een t In een brief aan haar oma schreef ze dan ook ,,Ik wordt later schrijver". De t werd er met opzet achter gezet, omdat ze het gevoel had. dat die extra letter aangaf hoe graag ze het wilde. Waarom ze het woord schrijver gebruikte, kan ze nu niet meer verklaren. Mischa lichtte toe, dat aan haar eerste boeken nog te merken is dat haar vader dominee was. ..Mijn boe ken zijn opgebouwd als een soort preek; het verhaal wordt in een soort cirkel geschreven". Tijdens de Tweede Wereldoorlog was ze geïnterneerd in kampen. Ze was er een jaar lang ziek en las er de boeken, die sommige mensen nog net naar het kamp hadden kunnen mee nemen. Vaak persoonlijke lievelings boeken van zeer uitlopend genre. Na de oorlog haalde Mischa haar leesschade in: ze las in die tijd zeven boeken per week. Soms genoot ze zo van een boek, dat ze met spijt het ein de zag naderen. ,,Ik las het dan on derste boven om er langer van te kunnen genieten". Het gevolg is, dat ze nu bijna even snel teksten on derste boven kan lezen en - zonder leesbril - zelfs veraf. Een stuntje, waar haar kleinkind dan weer on dersteboven van is. Poëzieprijs Voor haar poëziebundel „Met huid en hand" uit 1959 kreeg ze de Poëzie prijs van de stad Amsterdam. Sedert lang schrijft Mischa nu geen gedich ten meer. Met „Eindeloos" maakte zij haar debuut als romanschrijfster. Een autobiografisch boek, waar ze zich - integenstelling tot vele andere auteurs - niet voor schaamt. „Het is een jong werk en niet vreemd dat het autobiografisch is", volgens de schrijfster en ze lichtte toe, dat je op jonge leeftijd nou eenmaal nog niet zoveel ervaring hebt en nog niet zo veel plaats voor anderen maakt. Ook in haar recentere boeken gaat Mischa meestal uit van haar eigen werke lijkheid om daarna met de fantasie verder te werken. Haar volgende roman kwam jaren later, na een tweede huwelijk en een kind. Ze schreef toen „Onze eeuwige honger", een titel ontleend aan het gebed voor het eten dat haar vader vroeger uitsprak. In dit verband gaf de schrijfster te kennen het te betreuren, dat veel kinderen in deze tijd niet meer op de hoogte zijn van de teksten in de Bij bel. „Daar worden zoveel woorden en uitdrukkingen, die ons leven ver rijkt hebben, in gebruikt", aldus de schrijfster, die het Bijbellezen op alle scholen graag zou zien ingevoerd. Na dit boek verscheen een onverbloemd autobiografisch werk „Het hachelijk bestaan", opgedragen aan haar kin deren. Vervolgens drie werken ge wijd aan de veranderingen in het le ven van een vrouw: „Dertien" (over een jong meisje), „Eindelijk mezelf" (over een vrouw van 33) en „Het is over" (over een vrouw van 53). „Mijn reis" Wederom een autobiografisch boek was „Mijn reis" over haar terugkeer naar Indië en naar de kampen, waar zij tijdens de oorlog verbleef. Mischa heeft zich voorgenomen, dat dit haar laaste autobiografisch boek is ge weest. Tien dagen geleden is haar nieuwste boek verschenen: „Van jou houd ik". De omslagen van vele van haar boeken zijn geïlusstreerd met een afbeelding van een werk van de inmiddels overleden schilder Hoppe. Mischa vindt dit werk vooral tref fend om het meedogenloze licht, waarin de schilder de mensen neer zet. Om de subsidie Voor deze avond in het Vrouwencafé werd, opmerkelijk genoeg, een en treeprijs van 2,50 geheven. Bij een woordvoerster van de werkgroep werd geïnformeerd of dit gebeurde naar aanleiding van de te verwach ten subsidie- weigering op grond van het feit, dat de leden van het vrou wencafé geen eigen bijdrage leveren. Dat bleek niet het geval. „We heffen vaker entreeprijs bij filmavonden en bijeenkomsten zoals deze. Jammer genoeg is vezuimd om dat in de subsi die aanvraag te melden", aldus de woordvoerster, die er overigens aan twijfelt of het geholpen zou hebben als het punt wel was genoemd in die subsidie-aanvraag. „Dan hadden ze vast wel een aander argument ge zocht om het verzoek af te wijzen". SCHOÜWEN-DÜIVELAND Bedrijfsvoorlichter melkveehouderij stapt op De bedrijfsvoorlichter voor de melkveehouderij in het rayon Schou- wen-Duiveland, Oost-Zuid Beveland en Tholen/St. Philipsland, de heer ing. G. Slob, gaat per 1 december 1982 het Consulentschap voor de Ak kerbouw en de Rundveehouderij ver laten. Daardoor is dit rayon weer tij delijk onbemand. Ofschoon de sectie Rundveehoude rij-voorlichters een kleine groep is, zal toch in de meest dringende zaken voorlichting worden gegeven. De an dere voorlichters, die eveneens een groot rayon hebben, zullen echter slechts in hoogst dringende zaken aan bedrijfsbezoek toekomen. De volgende tijdelijke regeling is getroffen: De melkveehouders op Schouwen- Duiveland en Oost Zuid-Beveland kunnen zich voor voorlichting wen den tot de heer ing. R. van der Meer te Meliskerke (01186-1512) en de melkveehouders op Tholen en St. Philipsland tot de heer J. M. J. van Aerts te Axel (01155-1980). ZIERIKZEE Jeugd Rode Kruis geeft informatie Het Jeugd Rode Kruis Zierikzee gaat aanstaande vrijdagavond 26 no vember leerlingen van de lagere scholen Binnen de Veste en de Theo Thijssenschool informeren over het vervolg van hun akties die zij inder tijd hebben gehouden tot steun en hulp aan Polen. Leerlingen van „Binnen de Veste" verzamelden pakketten voor baby's, terwijl de Theo Thijssenschool een bloemenverkoop hield. Het Jeugd Rode Kruis vindt dat het belangrijk is de leerlingen te la ten weten, wat er sinds hun akties met geld en goederen is gebeurd, van daar deze bijeenkomst, die in de Theo Thijssenschool wordt gehou den. Tevens wordt dan informatie ge geven over het Rode Kruis Zierikzee en over polen. (Voor tijd: zie agenda.) Vergadering kommissie Publieke Werken De advieskommissie publieke wer ken vergadert maandag 29 november in de raadzaal van het stadhuis. De vergadering is voor iedereen vrij toe gankelijk. Op de agenda staat: beschikbaarstelling krediet voor vernieuwing stadsplattegron den; beschikbaarstelling krediet voor inrichting terrein aan de De Brauwstraat t.b.v. openbaar groen en parkeren; beschikbaarstelling krediet voor vernieuwing elektro-carrier straatmakers; beschikbaarstelling krediet voor aanschaf materiaal en appara tuur i.v.m. aanpassing organisatie dienst gemeentewerken; bespreking resultaten van door Aktiegroep Havenkwartier onder bewoners ingestelde enquête naar wensen en verlangens ten aanzien van de verbetering van de leefbaar heid van de buurt. Maltarakkers in Corneliastichting De kleutertjes van de „Maltarak kers" gaan dinsdagmiddag 30 no vember een sinterklaasprogramma uitvoeren in de Corneliastichting. BURUGH-HAAMSTEDE - Woensdagmiddag trad de showdansgroep „Festival" uit Viissingen op, in de rekreatiezaal van de gereformeerde kerk, voor de gezamenlijke bejaardensozen uit de Westhoek. Bijna 170 ouderen heb ben buitengewoon genoten van deze, uit 16 dames bestaande groep. Showdansgroep Festival uit Viissingen. Algemeen leidster is mevrouw Lokerse-Olive, die behalve de opzet ook de cheograf ie voor haar rekening nam. Zij is afkomstig uit een profes sionele, Engelse dansgroep en dat is duidelijk tezien. De heer Braak zorg de voor de begeleidende muziek op hammondorgel. Kostelijk zijn de korte opmerkin gen die tussen de dans- en zangnum mers in Walchers dialekt door „Tan te Truus" worden ten baste gegeven. Zij oogstte bijzonder veel sukses. Op merkelijk is verder de prachtige aan kleding van de speelsters, die ze al len zelf vervaardigen. Na de grote finale sprak de presi- (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) dente van de bejaardensoos Haamstede mevrouw M. Kik-Verton een algemeen dankwoord tot de da mes uit Viissingen en zij bood iede reen een attentie aan. Namens de be jaarden sprak mevrouw v. d. klooster-v. Sonsbeek welgemeende dankwoorden tot de dames en de or ganiserende soos uit Haamstede. Zij bood enkele enveloppen met inhoud aan. Mevrouw Kik dankte ook nog de heer v. d. Weijde van de stichting Welzijn Ouderen en mevrouw Van 't Hooft van het Rode Kruis voor hun aanwezigheid. ZIERIKZEE - Het Zierikzees Kamerkoor houdt zater dagavond 27 november in de R.K. kerk te Zierikzee de jaarlijkse uitvoering. Dit optreden is opgenomen in de Ars Musica-Concertserie waar zeer veel belangstelling voor blijkt te bestaan. Koordirigente mevrouw Riet van den Dungen laat weten, dat inmiddels 107 abonnemen ten voor deze concertserie zijn verkocht. Het concert van het Zierikzees Ka merkoor zaterdagavond belooft vol gens Riet van Dungen een mooi op treden te worden. Ze wijst erop, dat alle deelnemers „eigen mensen" zijn, dat wil zeggen dat de solisten of koorleden zelf zijn of in elk geval af komstig zijn uit deze regio. De leden van het Zierikzees Kamerkoor, die als solisten zullen optreden zijn Lies- beth Franken (zang) en Mientje Bliek (blokfluit). Het echtpaar Han Leen- dertz (dwarsfluit) Liesbeth de Jonge (altviool) wonen niet meer op Schou- wen-Duiveland, maar zijn zeker geen onbekenden in deze regio. Het wer ken met eigen mensen, zonder so listen van buitenaf, had volgens de dirigente grote voordelen, zoals de mogelijkheid beter op elkaar af gestemd te kunnen repeteren. De initatiefnemers besloten der halve de abonnementverkoop nu stop te zetten. Enerzijds om de men sen ook in de losse verkoop van kaar ten nog mogelijkheden te bieden en anderzijds om de abonnementhou ders in elk geval een goede zitplaats te kunnen bieden. gebracht op een wijze zoals dat vroe ger in Venetië geschiedde: allemaal aparte stukjes, samen een afwisse lend geheel vormend. De kaarten voor dit concert zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij der heer Quist,iPosfstraat 12, tel. 2676 of zaterdagavond bij de R.K. Kerk. Het concert begint om 20.30 uur. KERKWERVE Vrijwilligerswerk belicht voor N.C.V.B.-Kerkwerve Vorige week hield de N.C.V.B. af deling Kerkwerve haar vergadering in het verenigingsgebouw. De presidente mevrouw Viergever- Legemate opende de avond door het laten zingen van Psalm 146 vers 3, 7 en 8, waarna ze voorging in gebed. Ze las Hand. 9 vers 36 tot 41 voor en bo ven haar medidatie stond „Christin van de daad". Daarna werd Gez. 225 vers 1 en 4 gezongen. In het bijzonder werd verwelkomd mevrouw Hack-Engel de spreekster van de avond. De aktie brief ging de ze keer naar Zuid-Afrika. Mevrouw Hack sprak over „Vrouw en vrijwil ligerswerk", naar aanleiding hier van had ze het boekje bij zich met als titel „Kom vanavond met verhalen". Vrijwillegerswerk begon eigenlijk in het begin van deze eeuw, toen de industrialisatie veel werk voor de man betekende. Veel burgervrouwen begonnen in die tijd veel liefdadig heidswerk om de samenleving te ver beteren. Hieruit zijn ontstaan, open bare leeszalen, wijkverpleging, klub- huizen, consultatiebureau's enz. Na de lezing werden diskussiegroe- pen gevormd. Ook moest er een colla ge worden gemaakt. Het was bij el kaar een heel leerzame samenkomst. De vice-presidente mevrouw V. d. Velde-Stouten bood de spreekster als dank een envelop met inhoud aan. NIEUWERKERK Opbrengst kollekte De huis-aan-huis kollekte, onder het motto „Sporten helpt sporten" uitgaande van het Nationaal Fonds Sport Gehandikapten, bracht te Nieuwerkerk op: 1050,76. Met veel dank aan gevers en kollektanten. SIRJANSLAND Geslaagd Deze week slaagde Ellie Padmos uit Sirjansland in Utrecht voor het examen radio-diagnostisch laboran te. Ze volgde haar opleiding in het Refaja ziekenhuis te Dordrecht. OOSTERLAND - Het was een leuke avond in het Oosterlandse dorphuis Oosterhof. Tijdens een uniek dubbelkoncert van akkordeonvereniging Ani mato uit Delft en de Dixieland-formatie Tansan Broozie-band, bestaande uit Schouwen-Duivelandse muzikanten, gaven de broers Hans en Kees van der Maas uit Oosterland blijk van hun muzikale kunnen. Beide broers studeren aan het Rotterdamse Konservatoruim en maken ieder deel uit van een van beide muzikale gezelschappen. Hans van der Maas dirigeert het Delfse akkor- deonorkest en Kees van der Maas is trombonist/leider van de enkele maan den geleden opgerichte Tansan Broozie-band. Het concert in Oosterland stond bol van de variatie voornamelijk omdat de broers Van der Maas een duidelijk uiteenlopende muzikale interesse er op na houden. Het uit 15-leden bestaande A-orkest van akkordeon vereniging Animato voerde vier fraaie stukken uit met als klapstuk „The Liberth Bell" van John Philip Sousa in een arrangement van Hans van der Maas. Van een goed gehalte waren ook van „Tiroler Holzhacker Bub'n van J. F. Wagner en „Burles ke" van Ludwig Kletsch. Lekker fris in het gehoor lag de „Festliche Ou verture" van Adolf Götz. De Tansan Broozie-band, bestaande uit trom pettist Jaap Knuist, klarinettist Franklin Schieman, bassist Jan de Bil, drummer Marcel van Dijke en trombonist/leider Kees van der Maas, speelde voornamelijk door de Oosterlandse leider gearrangeerde werken. De „Moonlight Serenade", „Blueberry Hill", en de Beatles hit „Get Back" klonken uiterst muzi kaal. Klapstuk van dit optreden was een stemmig gearrangeerde anomie- me kompositie. Ongetwijfeld is een reprise van dit dubbelconcert voor herhaling vatbaar zelfs voor breder publiek. De tansnn Broozie-band in aktie in het Oosterlandse dorphuis ..Oosterhof". V.l.n.r. Franklin Schieman (Ouwerkerk). Jan de Bil (Bruinisse). Marcel van Dijke OosterlandJaap Knuist (Dreischor) en leider Kees wan der Maas (Ooster land). (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dubbelkoor Het programma wordt geopend met een dubbelkoor capella door het Zierikzees Kamerkoor en Nu met Hope uit Nieuwerkerk o.l.v. Willie Bil. Het concert wordt gekenmerkt door vrij opgewekte muziek: Lief desliederen en hoopvolle geestelijke liederen. Daar is echter een uitzonde ring op: drie liederen van H. Distier uit het „Mörike-Chorliederbuch". Op 1 november was het veertig jaar geleden, dat deze tragische kerk mu sicus zelfmoord pleegde ten gevolge van zijn oorlogservaringen. In die liederen, die zaterdagavond ten gehore worden gebracht klinkt ook die doodsgedachte reeds door. „Het zijn geen vrolijke liederen, maar wel heel mooi en ze vormen uit stekend studie-materiaal voor het koor", aldus Riet van Dungen, die van mening is dat hiermee ook een heel ander aspekt van het koor zal worden belicht. Een quintet van eigen koorleden zingt vervolgens drie madrigalen capella van O. Gibbons. In dit vijftal, dat volgens de dirigente een leuke af spiegeling vormt van het koor: onder anderen het oudste lid en een jong lid van het Zierikzees Kamerkoor. Verschil in Barokmuziek In de volgende drie liederen zal het verschil aangetoond worden tussen de Barokmuziek in Frankrijk, Duits land en Italië. Voor de Franse Barok „La Mascarade de Versailles" van J. B. Lulïy zal onder leiding van Myra van Groenendael een opmerkelijk vi- oolbespcling plaatsvinden. In het Concert in e-klcin van G. Ph. Telc- mann treden Mientje Bliek en Han Leendertz als solisten op. Bij de slotstukken van Gl. Monte verdi zullen trombonisten Kees v.d. Maas uit Oosterland en Wim de Boer uit Burgh-lfaamstcde hun bijdragen leveren. „Dat betekent een extra di mensie", aldus Riet van Dungen. Het klapstuk wordt gevormd door het 16 minuten durend „Beatus Vir", ZIERIKZEE - Dinsdag 23 novem ber vergaderde de C.P.B.- afdeling Schouwen-Duiveland in het Ned. Herv. verenigingsgebouw te Zierik zee. De leiding was in handen van de presidente mevr. 't Hof-de Rijke. Ze heette allen hartelijk welkom, in het bijzonder mevr. Strayer van de Huis houdelijke voorlichting, die kwam spreken over „anders eten". Na een serie huishoudelijke medelin- gen en de notulen van de vorige ver gadering begon mevr. Strayer met haar lezing. Door vragen aan het pu bliek kwamen de aanwezige dames er langzamerhand achter dat er veel misleidende namen in de reklamewe- reld gebruikt worden. Via het beeldscherm zag men dt er verschillende stromingen zijn in de alternatieve voeding en wel o.a. het vegetarisme, de anthroposofie, de makro-biotiek, de ecologische voe ding en Moerman therapie. Deze wer den verder toegelicht. Bekeken werd de alternatieve landbouw en de stro mingen die daaruit voortkomen zo als biologisch, ecologisch enz. Ook zagen de aanwezigen ons voedingspa troon sinds 1950 er veranderd is. Zo eten we 40% brood mider, 37%. aardappels minder, 140%. vlees meer, 120% kans meer en 30% suiker meer. Ook het waarom van geen vlees kwam uitgebreid aan de orde. Na de pauze was ervolop gelegen heid om vragen te stellen. O.a. kwam aan de orde, waarom er op de scholen magere melk wordt verstrekt, ter wijl volle melk toch meer vitaminen D bevat, wat kinderen erg hard no dig hebben. De konklusie was. dat er tegenwoordig nogal veel dikke kin deren zijn, vandaar deze maatregel. Ook kwam de jin en jang problema tiek aan de orde. Ook het Moerman dieet kwam nog aan de orde. De presidente sprak namens alle aanwezige de dank uit aan mevr. Strayer en ze overhandigde haar een bos bloemen. De presidente eindigde de avond met het lezen van het win nende gedicht van mevr. Pietersma- Ligterink, uit de gedichtenbundel die is samengesteld en gedeklameerd door leden van de C.P.B. uit heel Ne derland. Ad verten tii Lamswollen pullovers (machine wasbaar) 59,- Shetland pullovers 39,- Mol S-7. Zterlkrer t

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5