VVV-Renesse tevreden over druk en lang seizoen Het was Sirjansland Betrouwbare voorlichting belangrijkste voor toerist BRAND IN BRUINISSE Kamer van Koophandel sprak met ondernemers van Brouwershaven Jaarvergadering CDA afdeling Duiveland 4 STREEKNIEUWS Lezing voor VVV Burgh-Haamstede In de Nieuwstraat: BRUINISSE Dinsdagmiddag heeft een hardnekkige brand de vrijwillige brandweer van Bruinisse onder kommando van M. Jumelet handen vol werk gegeven. De brand was ontstaan in de werkplaats annex opslagruimte van de pas geopende fietsenwinkel van mevrouw C. Corthals in de Nieuwstraat. Verkoop arrangementen stelde teleur RENESSE - Dinsdagavond werd in het Wapen van Zee land te Renesse de algemene ledenvergadering gehouden van de V.V.V. Renesse. De goed bezochte bijeenkomst werd geopend door de voorzitter, de heer Joh. Janse. Hij verwelkomde in het bijzonder wethouder A. J. Padmos, de heer Holm van de streek V.V.V., mej. M. Hovestad van de provinciale V.V.V.de heren de Bie en Menten van de rijkspolitie, die leden van de evenementencom missie en tenslotte de ereleden J. Braber, D. v.d. Hoeven en N. Dalebout. In zijn openingswoord memoreerde de voorzitter het feit dat men dit jaar een goede bezetting heeft gehad. De drukte kwam reeds begin mei op gang en duurde tot eind augustus, met een absolute piek tussen 24 juli en 14 augustus. Advertentie Voor sportieve geschenken ZENTRASPORT INTERNATIONAL SCHUITHAVEN 2 4 Ook op het V.V.V. kantoor heeft men een grote drukte te verwerken gekregen. De voorzitter sprak de hoop uit dat de leden tevreden 2ijn over het funktioneren van het kan toor. Hij prees de informatrice, mevr. M. Dalebout-v.d. Sloot en haar assistentes voor hun inzet en bood hen een boeket bloemen aan. Een geste, die door de aanwezigen werd begeleid met applaus. Verder deelde de voorzitter mee, dat de verkoop van argementen, die een tweetal jaren geleden met 2org zijn samengesteld door de informa trice, ondanks de toch bepaald niet hoog gestelde verwachtingen, te leurstellend is geweest. Overigens blijft het V.V.V. bestuur tenaanzien hiervan positief ingesteld en staat men open voor goede ideeën. Promotie Ook stelde hij de aanwezigen op de hoogte van het feit dat men sinds het begin juni gastvrij onderdak ver schaft aan een mederwerkster van de stichting Promotie Schouwen-Duive- land. Deze stichting heeft zich tot taak gesteld om bij de toeringscars die een bezoek aan de Oosterschelde- werken brengen, ook V.V.V. zaken te presenteren. De medewerkster van de Stichting blijft tot eind november op het kan toor te Renesse. Er zijn momenteel besprekingen aan de gang over de wijze waarop de werkzaamheden zullen worden voortgezet. De V.V.V. Renesse is van mening dat ze hieraan, zover het binnen haar mogelijkheden ligt, mee te werken. Tot slot deelde de voorzitter nog mee dat bij het bestuur de stille hoop leeft dat men in de toekomst nog een een I-kantoor" kan worden. Dit zal dan met zich meebrengen dat het kantoor het gehele jaar geopend moet zijn. Evenementenverslag Voordat het verslag van de eve- nemten 1982 aan de orde werd gesteld merkte de voorzitter op ver zoek van de evenementencommissie op, dat deze commissie aan het ver grijzen is en dat men daarom graag zou zien dat er wat nieuw bloed zou worden toegevoegd. Uit de vergadering kwam de vraag naar voren waarom de geplande wie lerronde niet was doorgegaan. Hier op werd geantwoord dat een nieuw pascours door het dorp was afge keurd door het gemeentebestuur, ter wijl het oude parcours over Hoge- zoom en Kooimansweg was afge keurd door de K.N.W.U. De voorzitter van de Mid denstandsvereniging, de heer A. Ver- seput deelde mee dat zijn vereniging In Tonnenmagazijn Naar aanleiding van die nota wer den in een besloten vergadering di verse aspekten met de Brouwse on dernemers doorgesproken. Eerder vonden dergelijke bijeenkomsten plaats in Bruinisse en Zierikzee. Para-commercie Tijdens deze vergadering maan dagavond kwam ook het punt para- commerciële instellingen aan de or de Voorafgaand aan deze bijeen komst liet een horecaondernemer uit Zonnemaire tegenover de pers weten, dat er onvrede heerste bij en kele mensen in de horeca over het feit, dat de Kamer van Koophandel nou juist ging vergaderen in zo'n pa ra-commerciële instelling (het Tonnenmagazijn). De voorzitter van de Brouwse on dernemersvereniging de heer A. v. d. Hoek liet desgevraagd weten niet met die onvrede op de hoogte te lijn. „Als deze mensen iets hadden willen ondernemen, hadden ze dat vroegtij dig aan het bestuur kenbaar moeten maken", aldus de voorzitter. erg tevreden is over de evenementen die de commissie met een beperkt budget weet te realiseren. Op de vraag of het niet mogelijk is de evenementen wat in het naseizoen te laten doorlopen, werd door de eve nementencommissie medegedeeld, dat het de bedoeling is om er volgend jaar naar te streven ook in het nasei zoen enkel evenementen te organise ren. Begroting Nadat de begroting door de pen ningmeester, de heer E. Troost was toegelicht, werd deze goedgekeurd. Wel kwam uit de vergadering de sug gestie naar voren om de subsidie aan de evenementencommissie, die al ja ren lang gelijk is gebleven, wat te verhogen. Na afwerking van de be groting werden de Heer D. v.d. Hoe ven een vijftiental renteloze obliga ties uitgeloot. Herziening Contributieregeling Een commissie met daarin een ver tegenwoordiger van de rekreatiebe- drijven, één van de horeca en één van de middenstand, heeft zich de afgelo pen tijd gebogen over een herziening van de contributieregeling. De be drijven in deze braches zijn inge deeld in verschillende categorieën om zo tot een billijke verhouding te komen van de te betalen contributie. Van de zijde van de rekreatiebedrij- ven kon dinsdagavond al worden meegedeeld dat men positief op de herziening reageert. Het standpunt van de middenstand en de horeca zal pas definitief kun nen worden bepaald, als je kwestie op de voorjaarvergadering van de middenstandsvereniging zal zijn besproken. Wel werd medegedeeld dat men op bestuursniveau niet nega tief tegenover de plannen staat. De vergadering besloot daarom de definitieve beslissing over het inge- bruik nemen van de nieuwe contribu tieregeling tot daarna op te schorten. Mocht het voorstel worden afgewe zen dan zal dan een inflatiecorrectie van 5% worden toegepast. Tijdens de rondvraag werd het slechte wegdek van een bepaald deel van de Hogezoom aan de orde gesteld. Minder concerten Verder werd namens de comissie zo meravondconcerten bedankt voor de 300,- subsidie die deze commissie ieder jaar ontvangt. Ondanks deze subsidie en een gemeente subsidie van 600,- blijkt het toch niet moge- Na afloop van deze besloten verga dering liet de heer Van den Hoek we ten, dat maandagavond niet was ge bleken dat er inderdaad grote onvre de leefde bij de Brouwse onderne mers over het punt van para-com mercie. Horecabond Waarnemend-voorzitter van de Ho recabond Sehouwen-Duiveland de heer W. Bolijn stelde de vraag van het vergaderen in het Tonnenmaga zijn wel aan de orde, maar liet weten daar geen konkreet antwoord op te hebben ontvangen. Verder zei hij te vergeefs te hebben geïnformeerd naar de reden van het besloten verga deren en waarom de Horecabond Sehouwen-Duiveland niet van deze besprekingen op de hoogte was De heer Van den Hoek Het verder nog weten, dat maandagavond dui delijk naar voren kwam dat de on dernemers in de Smalstad hij het ge meentebestuur altijd een open deur vinden als er wensen of problemen te bespreken zijn. lijk op de zelfde voet door te gaan, omdat de kosten de pan uitrijzen. Volgend jaar zullen daarom nog slechts vijf zomeravondconcerten Worden georganiseerd, in plats van acht. Arrengementen De heer A. Verseput, voorzitter van de middenstandsvereniging, merkte op dat hij in het openings woord van de voorzitter had gehoord dat de verkoop van arrengementen niet zo'n susses heeft gehad. Op de vergadering van de middenstandsve reniging bleek juist erg veel be langstelling te bestaan om in voor en naseizoen aantrekkelijk arrange menten aan te bieden. Hij vroeg daarom of het niet mogelijk zal zijn een commissie in het leven te roepen om de mogelijkheden te onderzoe ken. Mej. Hovestad van de provinciale V.V.V. wees erop dat het niet moei lijk is een aantrekkelijk arrenge- ment samen te stellen. De kosten die gemaakt moeten worden om het aan bod in de publiciteit te brengen vor men vaak het struikelblok. De V.V.V. voorzitter verzekerde dat het bestuur ten alle tijde bereid is medewerking te verlenen, als men met voorstellen op dit punt komt. Infopost Ook de wenselijkheid van een info post op de toevoerwegen naar Sehou wen-Duiveland werd weer naar vo ren gebracht. Mej. Hovestad wees er op dat dit voorlopig alleen al door technische problemen onmogelijk is. Rijks Waterstaat staat niet afwij zend tegen dit plan, maar pas als in 1986 de Phillipsdam gereed is. Overi gens is ook het nuttig gebruik van de Infopost aan rijksweg 58 deze zomer wat tegengevallen. Het blijft echter een wens om een infopost op de aan looproute naar Sehouwen-Duiveland Wel vroeg hij zich af, wat de oor zaak kan zijn waarom men de maand juni niet meer vol kan krijgen, een probleem waarvoor men nog zo di- rekt geen oplossing weet. Door mid del van een advertentie campagne, gericht op het voorseizoen wordt er wel aktie gevoerd. De voorzitter dacht, dat het een goode gedachte is geweest op deze avond mevrouw I. Schuitemaker van de Konsumentenbond uit te nodigen, zodat men kennis kan nemen van de wensen en de verlangens van de zijde van de konsument. Betrouwbaar Direkt na zijn openingswoord kreeg mevr. Schuitemaker het woord waarbij in eerste instantie vaststel de, dat de konsument is gebaat bij een goede en betrouwbare voorlich ting. Blijken de verstrekte gegevens niet te kloppen met de werkelijkheid dan komen deze gasten niet meer te rug. Belangrijk noemde zij ook het ter plaatse gevoerde beleid, bijvoor beeld: een plaats voor vakantiehou dende gezinnen moet daar ook op zijn afgesteld. De mogelijkheden ter plaatse moeten duidelijk zijn aange geven. Doordat de rekreant de be schikking gaat krijgen over minder geld gaat hij er meer op letten wat hij er voor kan krijgen. Voorzieningen bij slecht weer Van belang voor een badplaats is het dat er ook slechtweer- voorzieningen zijn om de rekreant bezig te kunnen houden. Belangrijk hierbij is wel dat men de beschikking heeft over mensen die iets kunnen or ganiseren, wat gepaard kan gaan met geringe kosten. Samenwerking tus sen verschillende campings vond mevr. Schuitemaker hierbij wel be langrijk. Voor de Westhoek vond zij het u-el van belang, dat men er de beschik king heeft over de boswachter!.} en het voorlichtingscentrum op de Neeltje Jans. Voor wat het uiten van klachten betreft zag zij voor de VW een taak .om deze te proberen op te lossen. Door het geven van een goede voor-' lichting kunnen de2e al voor een be langrijk deel worden ondervangen. Wel vestigde zij er de aandacht op dat men het nooit een ieder naar de zin zal kunnen maken daar de menin gen soms ver uiteen lopen ZIERIKZEE Verbeteringen aan de Concertzaal Wat betreft de verbeteringen aan de Concertzaal (meubilair, toiletak- kommodatie) is het kollege van b. en w. van mening, dat hiervoor - zo enigszins mogelijk - op korte termijn gelden gereserveerd moeten worden. Besprekingen met de huidige exploi tant en de commissie Concertzaal zul len nog voor het eind van dit jaar worden gevoerd. Dit deelt burge meester Th. H. de Meester mede in zijn antwoord op vragen in de alge mene beschouwingen van de raads- frakties. in de toekomst te realiseren, ook voor de provinciale V.V.V. Aan het slot van de vergadering dankte wethouder Padmos namens het college van B. en W. de V.V.V. voor het werk dat in het afgelopen jaar is verricht. Verder sprak hij de hoop uit dat de goede samenwerking tussen V.V.V. en gemeente in de toe komst zal kunnen worden gecontinu eerd. Ten aanzien van de Waddeneilan den komen er bij de Konsumenten bond nogal wat klachten over te hoge prijzen, welke er in de zaken worden berekend. Het ligt nu in de bedoeling het komende seizoen op de Wadden eilanden en in Zeeland hier een on derzoek naar in te stellen. Toeristenbelasting Naar aanleiding van een vraag uit de vergadering werd ook het heffen van de toeristenbelasting ter sprake gebracht. Klachten hierover komen De brand ging gepaard met een enorme rookontwikkeling wat het dragen van persluchtmaskers nood zakelijk maakte om bij de brand haard te komen. De benadering van de brand werd erg bemoeilijkt door al het (fiets(ma- teriaal dat er opgeslagen lag en vlam had gevat. Met twee hoge druk en drie lage druk aanvalsslangen zowel vanaf de Nieuwstraat als van de Poststraat werd de brand bestreden. Door de hitte waren elektriciteitsdraden bloot komen te liggen wat extra ge vaar opleverde. Na het vinden van de hoofdschakelaar werd deze uitge schakeld. Voorzichtigheid Ook de houten dakbalken stonden in lichterlaaie wat betreden van de schuur voor de perslucht-groep tot grote voorzichtigheid gebood. Door het kordate optreden van de Bruse De heet Rotte behandelde verder de ontwerp-begroting van de ge meente Duiveland. Uit de begroting citeerde hij: ,,De tijden worden ook voor ons moeilijker. Gelukkig zullen er praktisch geen verhogingen van belastingen of tarieven nodig zijn in Duiveland. Een kleine terugblik naar 1961, toen de gemeenten Ooster- land, Ouwerkerk, Nieuwerkerk en Sirjansland pas samengevoegd wa ren, wijst aan dat we als gemeente - net als toen - nog een gezonde finan ciële positie hebben". zowel binnen van de ondernemers als van de rekreanten. Grote verschillen treden hierbij soms op bij gemeenten welke in eikaars onmiddellijke na bijheid liggen. Ook is er gekonsta- teerd, dat er gemeenten zijn die de opbrengst ook werkelijk voor voor zieningen voor de rekreant gebrui ken, maar ook gemeenten die niets doen en het geld gebruiken als een sluitpost op de begroting. Een probleem is verder, dat de ver- blijftoerist betaalt aan voorzienin gen voor de dagtoerist die hieraan niet mee betaalt. Vraagbaak Nadat een aantal leden nog ge bruik hadden gemaakt van de gele genheid tot het stellen van vragen deelde de voorzitter mee, dat er weer een nieuwe vraagbaak uit komt waarin ook het nieuwe systeem van de toeristenbelasting is opgenomen. Door enige aanwezigen werd hier bij een aantal vraagtekens gezet, want zij toonden zich nu niet direkt gelukkig met dit nieuwe systeem dat naar hun mening kostenverhogend gaat werken. brandweer bleven aangrenzende hui zen en schuren gespaard. De brand, midden in het dorp, trok veel be langstellenden. De kommandant, M. Jumelet, over de blussing welke met hel nablussen ruim twee uur duurde: ,,Het blussen werd bemoeilijkt door de vele brand bare rommel, waaronder ook een bankstel, en de slechte bereikbaar heid van de vuurhaard: telkens vlamde het weer op". Over de oorzaak tast men nog in het duister. Vuurwerk? Volgens de werknemer van me vrouw Corthals zou dit een sigaret tenpeuk kunnen zijn, maar omwo nenden hebben ook jongens met vuurwerk zien lopen. De technische recherche uit Middelburg heeft een onderzoek .ingesteld. De secretaris van het CDA, de heer J. Hendriksen las vervolgens het jaarverslag voor en gaf een uitvoeri ge uiteenzetting van de verkiezingen. Ook het financiële verslag werd door hem voorgelezen. De fractievoorzit ter van het CDA, de heer Jac. v. d. Maas besprak samen met raadsleden J. Op 't Hof en Joh. Schiettekatte de begroting 1983. Zij spraken onder meer over het welzijn, het onderwijs, het zwembad in renovatie en het ruimtegebrek in het gemeentehuis. Verder deelde voorzitter mee, dat men bezig is met het maken van een fietsfolder voor kleine en wat lange re tochten. Door de penningmeester, de. heer N. Dambruin, werd de voor lopige jaarrekening 1982 gepresen teerd welke een klein batig slot te zien geeft. De begroting 1983, waarin opgeno men een inflatiekorrektie op de kon- tributie van 5%, met een bedrag aan inkomstenen uitgaven van 121.500,- werd onveranderd vastgesteld. Bestuursverkiezing Bij de bestuursverkiezing werden de periodiek aftredende leden de her en M. O. Dijkman en N. Dambruin herkozen. Bij de rondvraag werd door me vrouw Evertse aangedrongen op een onderzoek naar de wenselijkheid van het scheppen van een „alweer" ak- kommodatie, dus voor alle weer somstandigheden. Naar de mening van het bestuur kan op het realiseren hiervan bevestigend worden geant woord waarbij echter de vraag blijft of het financieel realiseerbaar is. De heer P. M. van den Aarsen was van mening, dat men niet alles moet „ophangen" aan de overheid, maar dat hierbij het partikulier initiatief moet preveleren. Dr. H. J. van Zuij- len gaf als zijn persoonlijke mening te kennen, dat hij pessimistisch gestemd was over het realiseren hier van. Als de belangrijkste reden noemde hij, dat een gemeenschap van rond de 5000 mensen hiervoor te klein is. Z1ER1KZ.EE De onlangs: op verzoek van Kt reekarchivaris W H Krikes afgedrukte schoolfoto van onbekende her komst blijkt het schooltje van Sirjansland te zijn. De foto is rond 1900 gemaakt, met dr Hervormde pastorie op dc ich- tergrond. Links op de foto staat meester Jacobus van der Weelr Hij kwam in 1R99 uif Heinkrnszand naar Sirjansland als hoofd van de school. In 1907 vertrok hij naar Krimpen aan de lJssrl Ook dc namen van enige schoolkinderen kon den achterhaald worden Dankzij de hulp van lezers, van wie diverse uiteraard uit Sirjansland. kon de herkomst van de foto. die berust in de fotoverzameling van hef «treelcnrchinariaflt, worden vdhigcêteld. BROUWERSHAVEN - Maandagavond vond in het Tonnenmagazijn te Brouwershaven een vergadering plaats tussen de Kamer van Koophandel voor Midden- en Noord-Zeeland en de Ondernemersvereniging in de gemeente Brouwershaven. Deze vergadering werd be legd naar aanleiding van de dit jaar verschenen nota „Het bedrijfsleven op Sehouwen-Duiveland". HAAMSTEDE - In hotel „Haamstede" te Haamstede hield de VVV „Burgh-Haamstede" dinsdagavond haar algemene najaarsvergadering waarvoor van de zijde der leden een goede belangstelling bestond. De voorzitter, dr. H. J. van Zuijlen, liet in zijn openingswoord het afge lopen vakantieseizoen in korte trekken de revue passe ren. Hij stelde vast, dat dank zij het mooie weer over een redelijk goed verlopen seizoen mag worden gesproken dat zich lang heeft doorgezet. NIEUWERKERK - De afdeling Duiveland van het CDA hield onder voorzit terschap van Joh. Rotte de jaarvergadering. In zijn openingswoord stond hij stil bij het bijzonder „stembusjaar" 1982. Er waren immers verkiezingen voor Prov. Staten, gemeenteraad en Tweede Kamer. Hij sprak over het tot stand komen van de huidige regering en ook zei de voorzitter enkele woorden over de onderwijs- en de spoorwegstaking.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4