PANTALON f 98,- deurloo mode Meerderheid van de raad tegen afbouw jumelage Panden Paternosterstraat/ Meelstraat niet afstoten Werkloosheidcijfers in de regio Schouwen-Duiveland Aan het Haringvlietplein BOUWAANVRAAG SORTEERBEDR1JF PTT IS NOG NIET BINNEN Staten-excursie PvdA naar Schouwen- Duiveland STREEKN1EUWS Verhoging geschot bij Waterschap Bepaalde verworvenheden in het onderwijs moeten beperkt worden door bezuinigingen Intocht St. Nicolaas ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 25 november 1982 Nr. 23223 3 ZIERIKZEE - „De bouwaanvraag voor het sorteerbe- drijf van de P.T.T. aan het Haringvlietplein is nog niet binnen. Het is de bedoeling, dat het gebouw wordt ge bouwd door een projektontwikkelaar die het dan weer verhuurt aan de P.T.T. Wij verwachten niet, dat een en ander voor het begin van 1983 van de grond komt". Deze mededeling doet burgemeester Th. H. de Meester in zijn antwoord op de algemene beschouwingen van de raads- frakties te Zierikzee. Het lijkt de burgemeester niet ver standig in te gaan op het verzoek van de P.v.d.A. en V.V.D. om namen van gegadigden te noemen voor aankoop van industriegrond. Ook het voorstel van de R.U. de voorlichtingsambte naar met acquisitie te belasten, wordt niet overgenomen. Gewezen v&rdt op het feit, dat Zie rikzee deelneemt in de Acquisitie- groep Zeeland en dat de burge meester vele kontaktën op dit gebied in Zeeland en elders heeft. Als wa penfeit wordt genoemd de vesliging van het bedrijf Nemag in Zierikzee. Bestemmingsplannen De bestemmingsplannen voor de binnenstad worden volgens het kol lege voortdurend vertraagd mede door de zeer langdurige en moeizame overleg procedures. B. en w. hebben gemeend enkel minder urgente stadsplannen enigszins te moeten temporiseren op budgettaire gron den. Zo is men ook van mening, dat geen bijzondere haast gemaakt dient te worden met de uitwerking en de vaststelling van Poortambacht VIII. Behalve een partiële wijziging in ZIERIKZEE - De fraktie van de PvdA brengt donderdag 2 december een staten-excursie aan de gemeente Zierikzee en het waterschap Schou- wen-Duiveland. 's Avonds houdt de PvdA, afdeling Zierikzee een verga dering. Het bezoek aan de gemeente Zie rikzee begint om één uur 's middags. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Kontinuering tolheffing Zeelandbrug, TROP (slechtweer- voorziening, 2 ha stormvloedkering), aansluiting theaterburo Zeeland, subsidiëring welzijnvoorzieningen THD, voorwaardenscheppend beleid sociaal-economisch, verbetering Prov. weg 7, wegverbetering Hellegatsplein-Stormvloedkering, knelpuntenonderzoek naar de relatie tussen gèmeente en provincie, subsi- deëring projekten openluchtrekrea- tie, uitvoering rioleringswerken en de tarieven van de PZEM. Om kwart over drie volgt het be zoek aan het waterschap Schouwen- Duiveland. De onderwerpen van gesprek zijn: wegensanering, zeewe ringen (de gevolgen van het sluiten van de stormvloedkering), het water kwaliteitsplan, de stuurgroep Oosterschelde en de zoetwatervoor ziening. Van halfzes tot half zeven wordt een perskonferentie gehouden in Duijvelants Koffiehuijs te Zierikzee. Om acht uur 's avonds begint de ver gadering van de PvdA, afdeling Zie rikzee in eethuis Marktzicht te Zie rikzee. De geplande onderwerpen zijn: subsidiëring THD, werkgele- genheidsfonds, werklozenplan, VOW/PZBM (tolheffing) en de ta riefstelling van de PZEM, voor tij den: zie agenda. verband met de bouw van energie arme woningen in die wijk, wil men eerst trachten Poortambacht VII vol te bouwen. Het accent zal volgens het antwoord van de burgemeester daar bij gelegd moeten worden op goedko pere huurwoningen. Het vooruitwerken met bestem mingsplannen geeft volgens het kol lege dikwijls problemen. De voor keur wordt dan ook gegeven aan het werken met zeer globale vlekken- plannen en zogenaamde deelplannen waarmee men soepel kan inspelen op gewijzigde maten en prijzen. De V.V.D. wordt desgevraagd me degedeeld, dat het verlagen van de grondprijs door middel van subsidies niet mogelijk is. Een saneringssubsi die is slechts ten aanzien van enkele projekten te verkrijgen, een investe ringsregeling is niet meer van toe passing en bovendien wordt Zierik zee niet meer als probleemgebied aangemerkt, zodat WIR-premies slechts beperkt te verkrijgen zijn. Woonwagencentrum Het kollege deelt mede, dat het koopkontrakt voor de grond voor het nieuwe woonwagencentrum inmid dels is getekend. Direkt daarna werd de grond overgedragen aan het woon wagenschap. De inrichting, waar voor het ontwerp gereed is, kan nu op zeer korte termijn ter hand wor den genomen door het woonwagen schap Midden- en Noord-Zeeland. Het kollege verwacht geen proble men bij de verplaatsing. Ten aanzien van de decentralisatie op het terrein van de volkshuis vesting, verwacht de burgemeester, dat de gemeente meer dan voorheen gedwongen zal worden de admi nistratieve en technische voorberei ding van woningbouwprojekten op het gebied van de volkswoningbouw te verzorgen, maar dat het beleid dan vervolgens steeds weer wordt bij gesteld door gewijzigde voorschrif ten van het ministerie en de zeer stringente contingentering. Medegedeeld wordt dat de nieuw bouw van rusthuis Irene/Ons Huis naar wordt gehoopt in maart 1983 zal starten. Met de sloop van bestaande panden zal zeer binnenkort worden begonnen. De saneringsbeschikking tot een bedrag van ruim 600.000,— is inmiddels ontvangen. De aanvraag voor een lokatiesubsidie wordt met spoed voorbereid. Naar aanleiding van vragen betref fende de volkshuisvesting deelt wet houder L. J. van Gastel mede, dat de 205 woningzoekenden per 1 juli dit jaar allen een ekonomische binding met Schouwen-Duiveland hadden. Voorts waren er nog 33 aanvragen van woningzoekenden zonder bin ding en 23 aanvragen van zogenaam de doorstromers. Te bouwen woningen Het aantal woningen, dat naar ver wachting in 1983 voor bewoningen gereed zal komen, bedraagt 62. Wat betreft plannen voor de bouw van woningen aan de 's Heer Arendstraat gaan de gedachten van een gegadigde uit naar 14 16 bejaardenwoningen. Deze plannen verkeren, volgens de wethouder echter nog in een pril sta dium. Ten aanzien van de financiële vra gen laat de heer Van Gastel weten dat de vraag van de P.v.d.A.-fraktie over „conservatisme" hem ten volle ontgaat. Op de vraag van zowel P.v.d.A. als R.U. of de financiële po sitie van Zierikzee sterk genoeg is om nieuwe tegenvallers te kunnen opvangen, zegt de wethouder niet zondermeer een antwoord te kunnen geven. Het kollege is overigens van mening, dat de post „onvoorzien" voldoende zal zijn. „Wat we denken dat niet mogelijk is, nemen we ook niet op", aldus wethouder Van Gastel. Verder gaat hij nog in op de aange kondigde bezuinigingen van 140 mil joen gulden via het provincie- en ge meentefonds. Op welke wijze deze ombuigingen zullen worden ingevuld is thans nog niet bekend. „Het moet niet uitgesloten worden geacht, dat deze operatie voor een gedeelte door toepassing van het profijtbeginsel op gemeentelijk niveau dient te worden uitgevoerd", aldus de wethouder. Konklusie in antwoord b. en w. ZIERIKZEE - Vooralsnog is er in de gemeenteraad van Zierikzee geen meerderheid te vinden voor de afbouw van de jumelage. Dit konstateert burgemeester Th. H. de Meester naar aanleiding van de algemene beschouwin gen van de raadsfrakties. Hij stelt vast, dat een meerderheid van de gemeenteraad zich kan vin den in de volgende uitgangspunten: 1) continuering van de jeugduitwisse lingen; 2) geen officiële uitwisselin gen in 1983 en 3) de frequentie van de officiële uitwisselingen drastisch te verlagen. Onbeleefd De burgemeester wijst erop, dat in de gemeentebegroting 1983 slechts een bedrag is geraamd voor de tradi tionele jeugduitwisselingen. Hoewel de burgemeester het toch wat onbe leefd acht om de zustergemeenten zo lang te laten wachten op een tegenbe- Mening kollege b. en w. ZIERIKZEE - „Het lijkt het kollege niet verstandig om, nu een totale restauratie voorshands niet mogelijk is, de panden Meelstraat 11 t/m 19 en Paternosterstraat 1 af te stoten. Wij willen deze gebouwen uit de vaste on derhoudsmiddelen conserveren en waar nodig proviso risch inrichten voor tijdelijke bestemmingen". Dit deelt burgemeester Th. H. de Meester mede in zijn antwoord op vragen in de algemene beschouwin gen van de raadsfraktie. Ten aanzien van molen „De Haas" aan het Bolwerk, laat de burge meester weten, dat er regelmatig kontakt is met de eigenaar van deze molen, maar dat dit nog niet tot over eenstemming heeft geleid deze molen te kunnen restaureren.. Het kollege zegt toe in deze aktief te blijven, om dat deze molen niet verloren mag gaan. Gebruik Noordhavenpoort Het kollege blijkt de Noordhaven poort architectonis te belangwek kend te vinden om na verhuizing van het Maritiem Museum de deur defini tief te sluiten. Anderzijds wordt het exploiteren van drie musea voor een gemeente van nog geen 10.000 inwo ners wel wat veel geacht. Ook de ak- kommodatie (de Noordhavenpoort) levert in verband met kleine, gespreide ruimten, weinig muurop pervlakte, vochtig en geen verwar ming nogal wat problemen op. Toch wil het kollege trachten, al thans incidenteel, het gebouw voor het publiek open te houden. Voor bruikbare ideeën houdt het kollege zich aanbevolen, aldus de medede ling van de burgemeester. In antwoord op een vraag van de CDA-fraktle laat wethouder P. de Rijke weten, dat de mogelijkheden om de Varreput te versmallen of te verschuiven in het verleden uitvoe rig aan de orde zijn geweest. Wegens gebrek aan financiële middelen en wegens problemen in de meningsvor ming destijds, zal - volgens de wet houder - bij de uitwerking van de looproute Weststraat-Poststraat, me de gehoord Monumentenzorg, een na der beraad over de restauratie van de Varreput nodig zijn. zoek aan Zierikzee, zijn er nog geen formele en informele afspraken ge maakt voor 1983. Momenteel wordt er een Engelsta lig en Franstalig schrijven geredi geerd, waarin getracht zal worden de zustergemeenten duidelijk te maken, dat om financiële redenen de ge meente Zierikzee voorlopig geen offi ciële uitnodiging voor een bezoek van gemeentebestuurders en Comité leden aan onze stad kan laten uit gaan. Het terugbrengen van het aantal dagen van de jeugduitwisselingen, voorgesteld door de WD-fraktie, acht het kollege niet zinvol. Men zou dan aan het doel van de jumelage voorbijschieten en het zou financieel geen enkel voordeel opleveren. De bespreking van dit onderwerp in de jumelagecommissie werd volgens de burgemeester reeds toegezegd in het seniorenconvent. Voorlichting Onder het hoofdstukje voorlich ting, laat het kollege weten dat on danks het verdwijnen van „Stadsbe- rigten" op velerlei terrein voorlich ting aan de bevolking wordt gege ven. „Een gemeente van minder dan 10.000 inwoners heeft volgens de bur gemeester meestal geen eigen voor lichtingsapparaat. Op ccn vraag van het CDA betref fende de fouten in de Vraagbaak, laat de burgemeester weten, dat deze fouten allen gckorrigccrd kunnen worden als alle instanties, instellin gen en verenigingen het toegestuurde formulier om korrektics op aan te brengen, op tijd en juist terugzenden. SCHOUWEN-DUIVELAND Bijzondere algemene vergadering ZLM Als afsluiting van een kursus, die gedurende 8 weken werd gehouden, zal de Kring Schouwen-Duiveland van de Z.L.M. in samenwerking met de Regionale Agrarische Kommissie van de Plattelandsvrouwen een bij zondere algemene vergadering hou den op 1 december a.s. in het „Ton- nenmagazijn" te Brouwershaven. De enorme problemen, waarmee de landbouwer te maken krijgt, wan neer hij zijn bedrijf wil overdragen aan zijn opvolger, verplichten hem steun te zoeken bij specialisten op o.a. fiscaal en juridisch gebied. Op de vergadering zullen door 4 in leiders korte samenvattingen wor den gegeven van hetgeen ze op de kursus hebben behandeld, waarna ze zitting nemen in een diskussieforum, dat de belangrijkste vragen zal uit diepen. In het forum hebben zitting: een kandidaat-notaris, een accountant en 2 sociaal-economische voorlichters. Alle leden van de Z.L.M. en de Bond van Plattelandsvrouwen zijn op deze vergadering vanzelfsprekend hartelijk welkom. Voor tijd: zie agenda. ZIERIKZEE Jaarvergadering ABVA/KABO Maandag 29 november houdt de ABVA/KABO de jaarvergadering in het Huis van Nassau te Zierikzee. Op de agenda staat onder meer de bestuursverkiezing. Verder zullen aktuele onderwerpen besproken worden o.a. wet op de ondernemings raad en dienstcommissie nieuwe stijl, door de heer A. van der Sluijs, lid van het dagelijks bestuur. (Vervolg van pagina 1) verbaasd is over de houding van de waterschappen, die schijnbaar wat (te) snel akkoord zouden zijn gegaan wat de overdracht van eigendom en beheer van wegen betreft. Het water schap had meer moeten strijden 'om deze taak te behouden. „Van onze kant willen we erop wij zen dat in het verleden bij voortdu ring door de waterschappen is aange drongen op wijziging van de Wet Uit keringen Wegen. In die zin dat steeds meer geld beschikbaar zou worden gesteld voor onderhoud en verbete ring van de zogenaamde kwartaire wegen en dat tevens de overige niet- plan wegen in de uitkeringen zouden worden betrokken. Daar is steeds af wijzend op gereageerd", aldus dijk graaf Steur. Bij de presentatie van de sane ringsnota blijkt dat ook nu het be heer en onderhoud van de overige niet-plan wegen volledig ten laste van de toekomstige eigenaren/be heerder zal blijven. Daar komt bij dat de uitkeringen via de wet achter blijven bij de prijsstijgingen, die op treden bij het onderhoud. „Het is overigens niet zo, dat we geen bezwaren hebben tegen de wijze waarop overdracht van eigendom en beheer worden voorgesteld. Het niet meer door betalen van de bijdragen in de kapitaallasten van de gedane investeringen vinden we onjuist en er dient een overbruggingsregeling te komen voor de op stapel staande plannen voor de wegverbetering tot aan de datum waarop de sanering zijn beslag gaat krijgen", zei M. J. Steur. Peilboot Het dagelijks bestuur deed tijdens de vergadering het voorstel een geza menlijke peilboot voor de water schappen in de provincie Zeeland aan te schaffen. De geraamde kosten be dragen 800.000,- a 900.000,-. Elk waterschap zou een zevende deel van de aanschafkosten voor zijn rekening dienen te nemen en het beheer van de boot valt volledig onder verantwoor ding van het waterschap Schouwen- Duiveland. Het voordeel van de nieuwe boot is de sterke automatisering, waardoor de gegevens van de peilingen beter en vlugger verwerkt kunnen worden. De vergadering ging akkoord met het voorstel. De overige waterschap pen in Zeeland hebben reeds bericht ontvangen van het voornemen. Advertentie Terlenka/wol s-t-r-e-t-c-h (wasbaar) Een piekfijn slanke broek Niet goed? Geld terug! Ook na 5 december ZIERIKZEE - Notaris D. van Eek heeft de loting verricht van de eerste ronde in de Sint Nicolaasaktie van de Zierikzeese Ondernemers Centrale, waarbij de heer P. Heijmans uit Noordwelle de gelukkige bezitter werd van een race fiets. Secretaris ZOC Th. H. van Wijk (links) reikte hem die eerste prijs uit voor de ZOC-keet op het Havenpark. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Wethouder J. Groen: ZIERIKZEE - Bij het doorvoeren van bezuinigingen dient het behoud van de kwaliteit van het onderwijs voorop te staan", zegt wethouder J. Groen in antwoord op desbetreffende vragen van de raadsfrakties in Zierik zee. Dit neemt volgens hem echter niet weg, dat bepaal de verworvenheden in dat onderwijs in omvang beperkt zullen moeten worden. Het doorvoeren van bezuinigingen zal, volgens de wethouder, slechts plaatsvinden na overleg met de men sen in het onderwijsveld. Er zijn ech ter ook van rijkswege doorgevoerde bezuinigingen waar de gemeentelij ke overheid nauwelijks of geen in vloed op kan uitoefenen. De wethouder laat weten, dat aan de hand van de Overgangswet op het basisonderwijs het kollege zich zal beraden over de wijze waarop de openbare kleuter- en lagere scholen kunnen worden omgevormd tot een basisschool. Daarnaast zal vooral het ontwikkelen van een schoolwerk plan veel inzet en tijd vergen van de onderwij sgevenden Aanpassing school Raamstraat Voor de uitbreiding en aanpassing van het schoolgebouw aan de Raamstraat is inmiddels een verkla ring van toestemming gevraagd aan de minister van onderwijs en weten schappen. Verder deelt de heer Groenmede, dat besprekingen zijn gestart tussen het kollege van b. en w. en het bestuur van de Nutskleu- terschool. In een werkgroep, waarin beide partijen zijn vertegenwoor digd, wordt over de toekomstige sta tus van de nieuwe basisschool gesproken. Op een vraag van de PvdA-fraktie deelt de wethouder mede, dat de kleuters van de Chr. kleuterschool „De Maltarakkcrs" en de kinderen van de openbare kleuterschool „De Woelwaters" nog wel enige tijd geza menlijk gehuisvest zullen zijn, ook na het gereedkomen van de nieuwe Theo Thijsscnschool. „De Maltarak kers" zullen het gebouw verlaten zo dra de uitbreiding en verbouw van de J. L. de Jongeschool gerealiseerd Ten aanzien van de vorming van medezeggenschapsraden deelt de heer Groen mede, dat inmiddels een model-medezeggenschapsreglement ter beschikking is gekomen. Het kol lege is van plan hierover een voor lichtingsavond te houden op dinsdag 14 december 1982, waarvoor de be trokken organisaties (zoals Voorlopi ge Medezeggenschapsraad, ouder commissies, schoolraad, onderwijs commissies, leerkrachten en V.O.Ó.) zullen worden uitgenodigd. Sint Nikolaas en zijn Zwarte Pieten brengen zaterdag 27 no vember en zaterdag 4 decem ber aan de volgende dorpen een bezoek: Zaterdag 27 november: Burghsluis: 11.00 uur (aan komst in de haven). Burgh-Haamstede: 12.00 uur (aankomst oude raadhuis). Brouwershaven: 14.00 uur (aankomst bij de oude jacht haven). Nieuwerkerk: 14.00 uur (aan komst dorpshuis). Zaterdag 4 december: Noordgouwe: 13.30 uur (aan komst op de Ring). Per eind september ZIERIKZEE - Eind september was 9,4 van de be roepsbevolking in de regio Schouwen-Duiveland werk loos. Het aantal ingeschreven werkzoekenden uit de ge meente Zierikzee bedroeg op dat moment: 185 mannen en 94 vrouwen. De openstaande vraag naar arbeidsplaat sen op Schouwen-Duiveland bedroeg eind september slechts 2. Mol S-7. Zltrikr#* Het aantal RWW-gerechtigden per 1 oktober 1982 was 59, het aantal mensen met een WWV-uitkering be droeg 133. Deze cijfers verstrekt wet houder J. Groen in zijn antwoord op vragen in de algemene beschouwin gen. Werknemers Dosbouw Naar aanleiding van een vraag van de R.U.-fraktie laat de wethouder weten, dat het aantal werknemers bij Dosbouw per 1 oktober in totaal 1307 bedroeg. Dit aantal kan ver deeld worden in: 241 bij de bagger- werken; 417 in de bouw; 452 in destaf en 197 onderaannemers Verder geeft de wethouder een indikatie voor de regio Schouwen-Duiveland per 31 de cember 1981. In totaal werkten toen 313 mensen uit deze regio bij Dos bouw, t.w. 104 bij de baggerweiken; 50 in de bouw en 159 in de staf. Gege vens van het aantal inwoners van de eemeente Zierikzee. dat bij Dosbouw werkzaam is, zijn onbekend.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3