Regering houdt vast aan eigen koopkrachtverdeling deurloo mode W esterschelde-loodsen verliezen kort geding AGENDA Tweede Kamer-debat „Nog bijna 8000 Polen gevangen „Buy Irish" Drievoudig doodvonnis voor huurmoord Vrouwen als havenarbeiders 10.000 banen bij PTT op de tocht Geen extra uitkeringen voor ontslagen RSV-ers CAO voor dagverblijven vóK WEEKEINDE- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK Grootscheepse fraude met videocassettes Verkeersdode in Sas van Gent Twee doden door frontale botsing Eigenaar SD Mod verscheen niet op zitting: zaak verdaagd naar 9 december Jeugdsozen in het weekeinde (01110) 6551 2 DEN HAAG - De regering ziet geen mogelijkheden om maatregelen te nemen die er toe leiden dai de hogere in komens volgend jaar minstens evenveel koopkracht in- leren als de laagste. Dit verklaarde premier Lubbers woensdag in zijn antwoord aan de Tweede Kamer op de beschouwingen over de regeringsverklaring. Het kabinet is zelf niet tevreden met het gegeven dat volgens de begroting de minima 4,5 procent koopkracht zullen inleveren terwijl vier maal modaal niets inboet. „Het zou ons buitengewoon veel waard zijn als we nog middelen kun nen vinden om dat beeld aan te pas sen". Het wordt volgens Lubbers veroorzaakt door het vervallen van de solidariteitsheffing en de aftop ping van de vakantietoeslag eind dit jaar. V akantie toeslag Het kabinet voelt wel voor het voortzetten van aftopping van de va kantietoeslag en zal een dringend be roep doen op de sociale partners om het daarover komende vrijdag in de Stichting van de Arbeid eens te wor den, zo zei Lubbers. 55 BONN - In Polen zitten nog steeds tegen de 8.000 mensen in gevangenis sen vast ofschoon er steeds mensen worden vrijgelaten, zo heeft Mi- roslaw Sjojecki, direkteur van de grootste klandistiene drukkerij in Polen „Nowa", gezegd. Van de 8.000 zitten er nog 800 tot 900 vast in inter neringskampen. De overige 7.000 zit ten in gewone gevangenissen, van wie de helft berecht is. Volgens de Pool heeft zijn regering slechts 70 procent van de mensen kunnen pak ken die na de instelling van de staat van beleg op 13 december vorig jaar op opsporingslijsten stonden. LUXEMBURG - Het hof van de Eu ropese gemeenschappen heeft woens dag de Europese kommissie in het ge lijk gesteld inzake haar klacht in de zaak-,,Buy Irish". De Europese kommissie, onder an dere belast met het toezicht op de na leving van het E.G.-verdrag door de lidstaten, was van oordeel dat de Ier se regering, met de kampagne om Ier se konsumenten aan te sporen meer Ierse produkten te kopen, in strijd handelde met artikel 30 van het E.G.- verdrag. Dit artikel verbiedt kwanti tatieve invoerbeperkingen tussen lidstaten, met daaronder begrepen alle maatregelen die een dergelijk ef- fekt hebben. De gewraakte kampagne had tot doel geïmporteerde goederen door Ierse produkten te vervangen tot een totaal van 3 procent van de binnen landse konsumptie. JOHANNESBURG - En blanke Britse vrouw en haar twee zwarte medeplichtigen zijn dinsdag in Jo hannesburg ter dood veroordeeld we gens moord. De 38-jarige Maureen Smith werd schuldig geoordeeld aan het beramen van de moord op haar tweede man, de 41-jarige Rodger Smith, op 20 juli van dit jaar. Zij had er voor 10.000 rand een moordenaar voor gehuurd. Deze. de 36-jarige David Mnuni, was benaderd door de chauffeur van het slachtoffer, de 25-jarige Jack Ramo- gale, aan wie mevrouw Smith 5000 rand had beloofd als hij een huur moordenaar kon vinden. De moord was het uitvloeisel van een samenzwering van leden van de familie van Maureen Smith in Enge land. De rechtbank kon geen verzachten de omstandigheden vinden, ook al maakte het slachtoffer een sympa thieke indruk. Rodger Smith dronk, vernederde zijn vrouw in het open baar en dreigde zijn schoonvader met chantage wegens belastingfraude. De drie ter dood veroordeelde be klaagden mogen in hoger beroep gaan. De laatste terechtstelling van een blanke vrouw in Zuid-Afrika dateert van 1957. Advertentie Overhemden v.a. 29.90 Spencers v.a. 39.90 Ook ziet hij mogelijkheden in het afstemmen in de loop van volgend jaar van de belastingen op de hoogte van de sociale premies. Of het koop krachtplaatje echt zo slecht uit zal vallen als in de begroting is voorzien, zal volgens Lubbers ook afhangen van de prijsstijgingen. „Een matige stijging zou het mooiste zijn voor de lagere inkomens". Lubbers kondigde aan dat de rege ring nog dit najaar een voorstel zal doen aan de kamer over een extra verzwaring van de belasting op het tweede inkomen van samenwonen den, tariefgroep 5. Deze suggestie had de CDA-fraktie gedaan. De be lastingverhoging voor die groep zou dan alsnog per 1 april kunnen in gaan. Lubbers voelde niets voor het voor stel van de PvdA om de inflatiekor- rektie te halveren, een maatregel die vooral de belastingen voor de hogere inkomens zou verzwaren. De premier zei liever het „premiebeeld" aan te passen, zonder daar verder over uit te weiden. De premier kondigde aan dat het kabinet snel met een wetsontwerp over de openbaarheid van inkomens uit arbeid zal komen. Aan de hand dfaarvan zal het mogelijk zijn een be ter inzicht te krijgen in de verhoudin gen tussen inkomens en funkties. Volgens Lubbers is dat nodig om ge detailleerder benaderen van beroeps groepen en inkomensniveaus moge lijk te maken. „De afgelopen tien jaar hebben we ons te eenzijdig geba seerd op koopkrachtplaatjes". Eerste succes Hij prees het jongste akkoord tus sen werkgevers en werknemers aan als een eerste succes van het kabinet in „de operatie gespreide verant woordelijkheid". „Zelfs de WD heeft nu gepleit voor herverdeling van arbeid, dus het akkoord in de Stichting van de Arbeid, het eerste sinds tien jaar, is niet verbazend", zo relativeerde hij het succes daarna. Met minister Ruding (financiën) heeft Lubbers harde afspraken ge maakt over bepaalde punten, om me teen aan de slag te kunnen, zo lichtte hij de kamer de bezuinigingsplannen toe. LOS ANGELES. CALIFOR- NJË - Sinds maandag mogen vrouwen als havenarbeiders en scheepsklerk werkzaam zijn in de havens van Los An geles en het nabijgelegen Long Island. Een uitspraak in dezer voege deed rechter Robert Takasugi in een zaak over diskriminatie van de vrouw die door twaalf vrouwen tegen direkties van havenbedrijven en de bond aanhangig was gemaakt. In het raam van het vonnis krijgen vrouwen 25 procent van alle openstaande banen in de havens in de komende vijf tien jaar of tot het tijdstip waarop 20 procent van het ha venpersoneel vrouwelijk is. De advocaat van de vrou wen. Thomas Hunt, had gezegd dat vrouwen niet meer van ha venwerk konden worden uit gesloten nu de mechanisering lichaamskracht naar het twee de plan heeft verdrongen. Volgens Hunt verdienen ha venarbeiders en klerken tus sen de 35.000 en 40.000 dollar per jaar. Als de voorgenomen jaarlijkse be zuinigingen, om het financieringste kort met anderhalf procent per jaar terug te dringen na 1983, in gevaar komen zal het kabinet dat op bedrij ven en burgers verhalen, maar niet afzien van bezuinigingen. De moge lijkheid van een meerjarige loon maatregel houdt het kabinet open. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ROTTERDAM - De gunstige kon- kurrentiepositie van de Rotterdamse haven zal de komende twintig jaar voor de meeste aan- en afgevoerde goederen geen verandering onder gaan. Dat is de belangrijkste progno se die deskundigen van het gemeen telijk havenbedrijf van Rotterdam doen in het vierde goederenstromen- model. ARNHEM - Het gerechtshof in Am- hem heeft dinsdag negen Dode- waard-aktievoerders veroordeeld tot straffen die variëren van een boete van 250 gulden tot twee maanden cel wegens geweldpleging en vernieling tijdens de akties tegen de kerncen trale in september vorig jaar. NIJKERK - De werkgelegenheid bij de PTT komt de komende jaren onder grote druk te staan. Bij onge wijzigd beleid lopen tienduizend ar beidsplaatsen gevaar. Aldus donder dag voorzitter E. C. grootendorst van de PTT-groep van de Christelijke Fe deratie van Overhewidspersoneel (Arka, NCBO en NCWV) tijdens de landelijke vergadering van de groep. Het PTT-bedrijf zal kommerciëler moeten optreden en slagvaardiger moeten reageren op vraag en aanbod om niet te verzanden tot een alge meen nutsbedrijf. Daartoe is het noodzakelijk dat de top van de hoofddirekties grondig wordt her zien, aldus Grootendorst. ROTTERDAM/AMSTERDAM Het personeel van het in moeilijkhe den verkerende Rijn-Schelde-Verol- me-concem RSV dat moet afvloeien, hoeft niet te rekenen op bovenwette lijke uitkeringen, zoals die destijds wel zijn betaald aan RSV-ers die het slachtoffer werden van eerdere reor ganisaties. President-direkteur ir. A. Stikker heeft vakbondsvertegen woordigers laten weten dat het kon- trakt betreffende de overeenkomst begeleiding sociale herstrukturering (OSBH) zal worden gezegd. De bon den kunnen daarover binnenkort een brief verwachten. Volgens bestuurder Aalko van der Veen van de industriebond FNV wil ook minister Van Aardenne van de OSBH-regeling af, op basis waarvan ontslagen RSV-werknemers mogen rekenen op uitkeringen boven de WW- en de WWV-voorzieningen. UTRECHT - De 10.000 werknemers in dagverblijven en gezinsvervan gende tehuizen voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten krijgen per 1 januari een nieuwe cao die door loopt tot eind 1984. Onder de cao zijn ook niet-erkende voorzieningen ge bracht die nu nog worden betaald uit de bijstandswet. Volgens de Abva Kabo hebben de bonden en de werk geversvereniging Dagverblijven en Tehuizen voor Gehandicapten ook overeenstemming bereikt over het opnemen van een salarisregeling in de cao. DEN HAAG Het op 1 augustus ingevoerde nieuwe radio-bloksysteem op de Westerschelde blijft gehandhaafd en de loodsen zullen normaal hun werk* zaamheden moeten uitvoeren totdat ze medio 1983 kunnen beschikken over een tweede uitluistermogclijkheid door middel van portofoons. Mol 3-7. Ztertkmc Een en ander blijkt uit de uit spraak van de president van de Haagse rechtbank, mr. M. H. Wijn- holt, die woensdag de vordering in kort geding van de vereniging ..De Nederlandse Loods" tegen het Direk- toraat-Generaal Scheepvaart en Ma ritieme Zaken (DGSM) afwees. Het nieuwe radio-bloksysteem werd ingevoerd ondanks een una niem negatief advies van de Nederlands-Belgische technische kommissie De Vereniging „De Ne derlandse Loods" vroeg de president met de invoering van het nieuwe systeem te wachten totdat de loods, die als adviseur optreedt aan boord van schepen, met de afgeleverde aan wezige portofoons kan inspelen op de situaties in de verschillende radio- blokstemen. Mr. Wijnholt stelde zich op 10 november j.l. persoonlijk ter plekke op de hoogte van de scheep vaartsituatie op de Westerschelde al vorens uitspraak te doen. Niet voldoende In zijn motivering stelt de presi dent dat hij het volkomen begrijpe lijk vindt dat de loodsen aandringen op verbetering van de veilig heidsmaatregelen. Maar volgens hem is het in een rechtszaak niet voldoen de dat de rechter begrip toont voor het te berde gebrachte standpunt. Nodig is ook dat de rechter de gedra ging van de wederpartij (DGSM) on rechtmatig acht. Én dat is in deze zaak niet het geval, aldus mr. Wijn- holt. Zaterdag 27 en zondag 28 november Dokter J. B. Visser, Poststraat 32, Zierikzee, tel. (01110) 3965 neemt waar voor dokter Bont- kes, dokter Van Geer en dok ter Sleegers. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Dokter J. Ph. P. Stenger, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861 neemt waar voor dokter Bruel, dokter Flach en dokter Verbeek-van Beek. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter H. Speelman, Oosterland, Molenweg 61. Telelefoon (01114) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Dorrestein. Tandarts P. A. J. Bruynzeel, Karne- melksvaart 2, Zierikzee, tel. 01110-2693 De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondagmid dag van 17.00-17.30 uur. Zr. W. Verkaart, Hofferstraat 20, Zierikzee, tel. (01110) 6565, neemt waar voor Zierikzee. Zuster A. C. v. d. Velde, Oosterland, Lange Achterweg 10, tel. (01114) 2050 neemt waar voor Bruinisse en Duiveland. Zuster A. v. d. Schelde,Spuislop 14, Brouwershaven. Tel. (01119) 1682 heeft dienst voor geheel Schouwen. Dierenarts M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede (tel. 01115-2254) heeft dienst voor Schouwen- Duiveland. Advertentie STICHTING THEATER vertoont in de concertzaal a.s. vrijdag 20.00 uur a.s. zaterdag 20.00 uur a.s. zondag 20.00 uur Laat zijn blik je niet vangen, zijn mes is vlijmscherp... Leonard Mann Rachel Ward Drew Snyder c lOAIIAAR ,aU rights reserved covcanoE film fk 16 jaar Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. COEVORDEN - De meerderheid van de gemeenteraad van Coevorden is dinsdagavond met elf tegen vier stemmen akkoord gegaan met de voorstellen van b. en w. om 51 hecta re grond in het bestemmingsgebied de mars te verkopen aan het ministe rie van defensie. Het rijk betaalt 36 miljoen gulden voor de grond waarop een munitiedepot en mate- rieelopslagplaats voor de NAVO wordt gebouwd. NIJMEGEN - Een groep van zes Nijmegenaren blijkt het afgelopen half jaar betrokken te zijn geweest bij een grootscheepse fraude, waar bij meer dan 800 bespeelde videocas settes werden verduisterd en waarbij in totaal zeker 2000 illegale kopieën op de markt werden gebracht. De to tale schade voor de auteurs van de oorspronkelijke videoprodukties, de videoproducenten, bonafide ver huurbedrijven, bioskoopondeme- mingen en de belastingdienst is nog met geen mogelijkheid te schatten, aldus een woordvoerder van de Nij meegse politie woensdagochtend. De illegaal op de markt gebrachte kopieën van speelfilms betroffen on der meer films die nog in de biosko- pen draaien of die in de komende we ken pas in première gaan. VLISSINGEN - De 31-jarige F. Schram uit Sas van Gent is dinsdag door een verkeersongeval in zijn woonplaats om het leven gekomen. De man botste met zijn personenauto door nog onbekende oorzaak op de linkerweghelft tegen een bus van de maatschappij Zuidwest-Nederland. De man was op slag dood. Chauffeur en inzittenden van de bus zaten raak ten niet gewond, aldus de politie. ROTTERDAM - Als gevolg van een frontale aanrijding tussen twee per sonenwagens zijn dinsdagavond in Rotterdam twee personen om het le ven gekomen. Het zijn de 54-jarige A. Haring uit Portugaal, die de ene auto bestuurde en een passagier van de andere wagen, de 40-jarige G. van de Berg uit Spijkenisse. De andere bestuurder, de 33-jarige J. Rosmolen uit Spijkenisse, is met ernstige ver wondingen in het Dijkzigt-zieken- huis opgenomen. De brandweer moest de slachtof fers uit de wrakstukken bevrijden ZIERIKZEE - Vandaag (donderdag 25 november) diende bij de kanton rechter in Zierikzee de door een aan tal ontslagen modinettes van het Zie- rikzeese atelier SD Mod civiele pro cedure tegen de eigenaar van dit be drijf, André Bogaards uit Rotter dam. De modinettes willen met deze procedure bewerkstelligen, dat zij doorbetaling van het salaris verkrij gen wegens onrechtmatig ontslag. De zitting was uiterst kort, omdat Bogaards niet op de zitten verscheen. De oproep om te verschijnen bereikte gedaagde niet. In eerste instantie werd de oproep vergeefs aangeboden aan het zaak-adres en later herhaalde hetzelfde zich bij het privé-adres van de heer Boogaards. In beide gevallen geschiedde de aanbieding per aange tekend schrijven. De zaak is nu ver daagd naar 9 december 11.00 uur an dan zal in ieder geval een uitspraak volgen. Tot die tijd zullen door mr. E. G. Karei, advocaat en belangenbe hartiger van de ontslagen werk neemsters, verdere stappen worden ondernomen om de heer Boogaards ter zitting te doen verschijnen. Donderdag 25 november Zierikzee Poststraat 37. Wereldwinkel. 10.00 - 16.00 uur. Stadhuis. Gemeenteraadsvergade ring (begrotingsbehandeling). 14.00 uur. Rusthuis Irene. Verkoop Welfare. 14.00 uur. Kegelhuis Geluk. Wedstrijd Z.K.B. om H. J. Doelemanbeker. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Informatie avond F.N.V. 19.30 - 21.00 uur. UW-ontmoetingsgebouw. Bijeen komst 19.30 uur. Burgh-Haamstcdc Gemeentehuis. Commissie grond- en pachtzaken. 19.30 uur. Scharcndijke Gemeentehuis. Raadsvergadering Middcnschouwcn. 19.30 uur. Verenigingsgebouw Ledenvergade ring P.v.d.A afdeling Middcnschou wcn. 20.00 uur. Zonncmaire Café Bommenede Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur Nleuwerkerk Gemeentehuis. Raadsvergadering. 20.00 uur. Bruinisse Gemeentehuis Raadsvergadering. Algemene beschouwingen gemeente begroting 1983. 19.30 uur. Vrijdag 26 november Zierikzee Poststraat 37. Wereldwinkel. 10.00 - 16.00 uur. „Huis van Nassau". Regionale vogel tentoonstelling „Zang en Kleur". 19.30 - 23.30 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Feestelij ke familie-avond. N.C.B.O. 19.30 uur. „Mondragon". Aanbieding „Welzijn in de knel". 12.00 uur. Theo Thijssenschool, informatie Jeugd Rode Kruis voor leerlingen Theo Thijssenschool en Binnen de Veste, 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede, dans- en bingo avond, Bond van Opzichzelfstaan- den, 20.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Algemene le denvergadering Groene Kruis. 19.30 uur. Burgh-Haamstede Hotel Bom. Ledenvergadering Ring Promotion. 20.00 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Kommissie welzijn. 19.30 uur. Bruinisse N.H. Verenigingsgebouw. Jeugdha- ven Bru, 20.00 uur. Zaterdag 27 november Zierikzee Poststraat 37. Wereldwinkel. 10.00 - 15.00 uur. „Huis van Nassau". Regionale vogel tentoonstelling „Zang en Kleur". 12.30 - 23.00 uur. R.K.-Kerk. Koncert Zierikzees Ka merkoor. 20.30 uur. Burghsluis Haven. Aankomst Sinterklaas. 11.00 uur. Haamstede Oude raadhuis. Aankomst Sinter klaas. 12.00 uur. Renasse Dorpshuis. Toneelstuk. 20.00 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Aankomst Sinterklaas. 14.00 uur. Oosterland Voorkerk Ned. Herv. Kerk. Rommel markt en bazar kinderkoor. 13.30 uur. Zondag 28 november Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „De verre reis van Joris Jan". 14.30 uur. Maandag 29 november Zierikzee Mondragon. Najaarsvergadering Stad en Lande. 19.30 uur. Mondragon. Dia-vertoning zaden- en stekjesavond „Groei en bloei", KMTP. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Vergadering verenigingsraad Beter Wonen, 19.30 uur. „Huis van Nassau". Jaarvergadering ABVA KABO afdeling Zierikzee, 19.30 uur. Stadhuis. Advieskommissie publie ke werken, 17.00 uur. Dinsdag 30 november Burgh Hotel „Het Grote Zwijn". Jaarverga dering Haamstede-Burgh. 20.00 uur. Haamstede Graaf van Haamstede. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd. Westerschouwen. 19.45 uur. Woensdag 1 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „De wensdoos". 14.30 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Openingstijden: vrijdag 19.30 - 23.00 uur, zaterdag 19.30 - 24.00 uur; zon-1 dag gesloten. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharcndijke) Gesloten wegens verbouwing. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niel voor bezorging), na 17 30 uur (01110) 5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18 30 uur 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2