Radio Weltevreden BV *cJïïarita F r Radio Weltevreden viert samen met u, Sinterklaas De speciaalzaak voor al uw fijne geschenken Legemaate FA. VERWIJS ZN. DIT ZUN DE AUSTIN METRO EN DE TRIUMPH ACCLAIM MET EEN KORTINGCHEQUE VAN F100Q- EN GRATIS 3 JAAR GARANTIE.. ...EN DIT ZUN DEKONKURREN1EN MET EEN KORT1NGCHEQUE VAN F100Q- ENGRATIS3 JAARGARANTIE Als 't om een verrassing gaat! Puch Maxi's HESE TWEEWIELERS Waardebon HOUT A. LEEUWE ISTA&ZN. OOSTERLAND Dit weekend bij Versmarkt Legemaate f Mededelingen Gemeente Zierikzee Een grote pop van speculaas 5 Speculaaspoppen 12 WELTEVREDEN Wij geven géén bonnen, maar bij al uw inkopen boven f 30,- krijgt u van ons voor Sinterklaas een leuke attentie in de vorm van gratis LP's, MC's, boterletters, chocoladeletters enz. enz. U ziet 't Sinterklaas is dit jaar heel erg gul. WEI KORTE ST. JANSTRAAT 12-20 - ZIERIKZEE - TELEFOON 01110-2805 Onze extra openingstijden zijn: Maandag 29 november 's middags: 13.00-17.30 uur 's avonds 19.00-21.00 uur 's avonds 19.00-21.00 uur 's avonds 19.00-21.00 uur 's avonds 19.00-21.00 uur Dinsdag 30 november Woensdag 1 december Donderdag 2 december Vrijdag 3 december ililiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllH Op de bovensté pfaat ziet u de Austin Metro (Jinks) en de Triumph Acclaim (rechts). Alle twee auto's die gebouwd zijn door het nieuwe British Leyland. In een splinternieuwe fabriek. Daarom zijn ze van een kwaliteit die niette evenaren valt. Da's jammer voor de konkurrentie, maar leuk voor u. Vanaf vandaag wordt het zelfs nog leuker. Want omdat iedere Austin Metro en Triumph Acclaim gewoon niet beter gemaakt kan worden, krijgt u hem standaard afgeleverd met gratis 3 jaar garantie*. Maar het houdt niet op. Het wordt nog leuker. Wie in de periode van 13 november tot en met 31 december 1982 een nieuwe Austin Metro of Triumph Acclaim koopt, krijgt ook nog's een kortingcheque van f1.000,-. AUSTIN S 0 TRIUMPH Zodat een Austin Metro u geen f 12.§90,- kost,-maar f 11.990,-. En een Triumph Acclaim geen f 17.990,- maar f 16.990,- Met andere woorden: wat dacht u van een proefrit? Prijzen zijn vanaf, inklu- sief BTW af fabriek, exklusief ri|klaarmaak- kosten. Prijs enspecifi- katiewijzigmgen voor behouden. Aktie geldig tot en met 31 december 1982. 'Garantievoor- waarden liggen zwart op wit bij de dealer. 3?MK)«>rSIXHIr?.CM>OrlOOOriO &0?lOOO.-KK5S>rIOOC)rlOOOriOOOrI£KK>? .WWV. IfMWV. «fMTur», MMMl. 1 irmfï. tm St. Joostdijk 41, tel. 01114-1495 AANBIEDING Nu met GRATIS HELM tot f 100,— Beperkte voorraad ZIERIKZEE - WESTSTRAAT 5-7 ST. NICOLAAS-AANBIEDING Tegen Inlevering van deze bon f 10,- terug bij een besteedbaar bedrag van I 100,-. Geldig Hm zaterdag 4 december. porritraar t* - ooi aa schikzci - m. 011 toom «m 0« Ülad Parlje Voor open haard en gga alles branders. Ongezaagd of gezaagd en gekloofd Ie leveren. 1 Noord wol Ie Telefoon 01116-1766 Kassla 2 voor 0,98 Heerlijke NAVELINAS sinaasappelen geen 6 maar 8 voor2,98 I Waardebon I Tegen inlevering van deze bon Grote ADVOCAATSTER van 7,65 voor4,95 BOERENMETWORST 150 gram BELEGEN BOERENKAAS per kilo 1,98 14,95 JJ Specialist in verse kwaliteitsprodukten Melkmarkt 12-14 Zierikzee - Telefoon (01110) 2884 Bestemmingsplan De burgemeester van Zierikzee brengt ter openbare kennis, dat het besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 29 juni 1982, afd. 4 Bur. R.O., nr. 325/258, tot gedeeltelijke goedkeuring van het bij raadsbesluit van 9 november 1981, nr. 13, vast gestelde bestemmingsplan „Haring- vlietplein", onherroepelijk is gewor den. Dit bestemmingsplan ligt ter ge meentesecretarie, afdeling Algemene Zaken, voor iedereen ter inzage. De burgemeester van Zierikzee TH. H. DE MEESTER Zierikzee, 25 november 1982 J aarprogramma soc. cult, werk 1983 De burgemeester van Zierikzee maakt bekend, dat met ingang van heden gedurende een maand ter gemeente-secretarie, bureau voor lichting, alsmede in de openbare bili- otheek aan het Groeneweegje ter in zage ligt het door de adviescommis sie voor het welzijnsbeleid in de ge meente Zierikzee vastgestelde: ontwerp-jaarprogramma sociaal-cul tureel werk over 1983; ontwerp-evaluatierapport. De burgemeester voornoemd, TH. H. DE MEESTER Zierikzee, 23 november 1982 Commissievergaderingen 1) Publieke werken De vaste commissie van advies en bijstand voor publieke werken ver gadert 29 november aanstaande om 17.00 uur in de raadzaal van het stad huis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk. Met toestemming van de voorzitter mag, voorafgaand aan elk agenda punt, het aanwezige publiek over dit punt het woord voeren. AGENDA: beschikbaarstelling krediet voor vernieuwing stadsplattegronden beschikbaarstelling krediet voor inrichting terrein aan de De Brauwstraat t.b.v. openbaar groen en parkeren beschikbaarstelling krediet voor vernieuwing electro-carrier straatmakers beschikbaarstelling voor aan schaf materiaal en apparatuur i.v.m. aanpassing organisatie dienst gemeentewerken bespreking resultaten van door Aktiegroep Havenkwartier on der bewoners ingestelde enquête naar wensen en verlangens ten aanzien van de verbetering van de leefbaarheid van de buurt. 2) Welzijn De vaste commissie van advies en bijstand voor welzijn vergadert 29 november aanstaande om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. De vergadering is voor iedereen vrij toegankelijk. Met toestemming van de voorzitter mag, voorafgaand aan elk agenda punt, het aanwezige publiek over dit punt het woord voeren. AGENDA: behandeling subsidieverzoek Vrouwencafé Zierikzee behandeling subsidieverzoek Stichting Ons Zeeland Hinderwet Op de secretarie van de gemeente Zierikzee liggen met ingang van 26 november 1982 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, alsmede op het politiebu reau, op zaterdagen van 09.00 tot 12.00 uur ter inzage de ontwerpen van de beschikking op de verzoeken van: 1. Ing. L. J. van Gastel, Bette- waardsedijk 13, Zierikzee, om vergunning tot het oprichten en in werking hebben van een land bouwbedrijf, op het adres Bette- waardsedijk 13, kadastraal be kend gemeente Zierikzee, sectie H, nummer 410. 2. J. Quist, Havenplein 2, Zierikzee om vergunning tot het oprichten en in werking hebben van een su permarkt op het adres Haven plein 2, kadastraal bekend ge meente Zierikzee, sectie B, num mer 181. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de gevraagde vergun ningen te verlenen onder voorwaar den om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen. Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschikkingen kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door de aanvragers en degenen die reeds schriftelijk of mondeling be zwaar hebben gemaakt tegen de ver zoeken om vergunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tijdig) in staat zijn geweest. De bezwaarschriften moeten bij bur gemeester en wethouders worden in gediend vóór 11 december 1982. Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daar toe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij burge meester en wethouders worden inge diend. Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de gemeentesecreta rie, tel. 01110-3151, toestel 13 of 51. Burgemeester en wethouders van Zierikzee, TH. H. DE MEESTER, burgemeester A. G. IZEBOUD, secretaris Zierikzee, 25 november 1982 MEVO-spelcr Dick Lunenburg O kom maar eens kijken Wat ik in mijn voetbalschoen vind: Boterletter Gevulde speculaas Marsepein en Peperbollen Reklame van 2,25 voor 1,50 van 2,75 voor 1,75 Alles van de goede Sint Meelstraat 43 - 't Hoekje Mol 1 - Zierikzee - Telefoon (OHIO) 2224

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 12