Chocolade- drank e e c i A<]u( Eerste funderingsmat voor stormvloedkering precies op zijn plaats gelegd 3» G Verhoging geschot (5 houdt begroting sluitend V GEZOND SLAPEN! nu DE ZIERIKZEESCHE COURANT Moeilijkste karwei gestart jlietniese Waterschap Schouwen-Duiveland ^.hLL bMLiQr. :::EL p ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110)6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek Agenda" Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar t 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 25 november 1982 139slc jaargang Nr. 23223 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: VW-vergaderingen Westhoek NEELTJE JANS - De start van het moeilijkste karwei binnen het raam van de Oosterscheldewerken is dinsdag uiterst suksesvol verlopen. De eerste funderingsmat voor de bodem van de Oosterschelde werd tussen twaalf uur 's middags en half twee gelegd. Een woordvoerder van de afdeling voorlichting van Rijkswaterstaat deelde mee dat het afrollen van de mat door de Cardium in sa menwerking met de grindstorter de Jan Heijmans naar ieders tevredenheid was verlopen. De 5500 ton wegende ondermat - groter dan een voetbalveld - werd in stroom- geul de Hammen (het noordelijkste sluitgat) op 21 m diepte gelegd. Daarna werd via apparatuur ingemeten of de mat (200 m-42 m) goed zijn plaats lag. Hieruit bleek dat de mat zowel horizontaal als vertikaal goed was ge legd. Woensdag stortte de Jan Heijmans de randen af met grind en vandaag (don derdag) vindt het verdichten van de mat plaats. Dit is noodzakelijk om een optimale aansluiting tussen het zand en de mat te verkrijgen. De Cardium zal hierna worden verplaatst en dan kan met de voorbereidingen Voor het afrol len van de tweede funderingsmat worden begonnen. Na zes jaar van voorbe reiden vormde het leggen van de eerste mat een hoogtepunt voor alle betrok kenen bij de bouw van de Oosterscheldedam. De psychische en lichamelijke druk waaronder de mensen van Rijkswaterstaat op dit moment werken is dan ook enorm. De marges waarmee wordt gewerkt zijn dermate klein en de kosten (acht miljard) dermate hoog, dat de zenuwen zeer gespannen staan bij de bouwers. Ondanks dat streeft Rijkswa terstaat ernaar de stormvloedkering binnen de geplande tijd dus uiterlijk 1986 gereed te krijgen. Rijkswa terstaat heeft in feite maar vijf jaar de tijd gehad om dit werk van de eeuw voor te bereiden. In 1974 wer- Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten den in opdracht van het parlement de sluitingswerkzaamheden aan de Oosterschelde stopgezet. In 1976 besloot men tot de bouw van een stormvloedkering, die de eb en vloed werking van de Oosterschelde in stand zou houden. Van 1976 tot 1979 is men bezig ge weest met het ontwerpen van de pij- lerdam en de instrumenten die de bouw mogelijk moesten maken. In 1979 werd begonnen met de bouw van de pijlers en de mattenfabriek en kreeg het bedrijfsleven opdracht tot de bouw van de schepen. Voorbereiden Voordat de eerste mat op de bodem van de Oosterschelde lag moesten er heel wat voorbereidingen worden ge troffen. De drie belangrijkste punten zijn: positioneren, grof opschonen en het invaren van de rol. Om de onder- mat goed op zijn van te voren vast gestelde plaats te kunnen leggen die nen heel wat voorzorgsmaatregelen te worden genomen. Het computer programma wordt opgesteld en het schip moet in positie komen te liggen met behulp van de acht ankerdraden, waarmee het schip ook wordt bestuurd. Het opschoonponton de Macoma moet het teveel aan zand wegzuigen, een hoeveelheid die per lokatie ver schilt. Dat varieert van 1V« m tot en kele meters. Het wegzuigen van het zand gebeurt in fasen, waarbij elke keer IV2 m wordt weggehaald. Wan neer het zand tot vlak boven de ge wenste diepte is verdwenen stopt de Macoma met zijn werkzaamheden. De laatste halve meter tot een meter verdwijnt tijdens het leggen van de mat. De „stofzuigermond" van de Cardium zuigt de bodem waarop de mat komt te liggen vlak. Volgens Rijkswaterstaat is het dus zaak om de ondergrond zo stevig en zo vlak mogelijk te hebben als funda ment voor de pijlers. Afwijkingen in hoogte van deze fundering levert ern stige problemen op bij de plaatsing van de pijlers, waar tussen de stalen schuiven van de stormvloedkering geplaatst moeten worden. De laatste voorbereiding betreft het invaren van de rol in de matten- Aclvertentie NEELTJE JANS - De mattenlegger de Cardium wacht in stroomgeul de Hammen op de tweede mat. De werkzaamhe den voor de bouw van de pijlerdam zijn in volle gang. Na het leggen van de eerste mat was er heel wat wandelend pu bliek dat vanaf de damaanzet een goed uitzicht had op de mattenlegger. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Bij PAAUWE MEUBELEN te Zonnemaire vindt u alles wat u weten moet. legger. De mat wordt bij de matten fabriek op het werkeiland Neeltje Jans op de rol gedraaid en wordt ver volgens met sleepboten naar stroom geul de Hammen gebracht. De rol maakt een omweg langs de kust van Schouwen. De diepgang van de rol is te groot om binnen door te varen. Het invaren van de rol in de Cardium is een karwei dat ongeveer anderhalf uur in beslag neemt en gebeurt rond de kentering. Cyclus De volgende te leggen mat zal weer een ondermat zijn. „Wanneer we een maal wat ingespeeld zijn, waar schijnlijk over een paar weken, dan zullen we één mat per 4 5 werkda gen leggen. Maar dat hangt natuur lijk ook van de weersomstandighe den af," vertelt Leo Kneepkens, woordvoerder van de voorlichtings dienst van Rijkswaterstaat. In de Hammen worden eerst drie onder- matten gelegd en dan pas zal een bo venmat (60 m-31 m) volgen. Daarna wordt de cyclus „onder- mat-bovenmat" ingezet. In de Ham men worden in totaal zestien onder- matten en zestien bovenmatten ge legd. De Hammen is de kleinste stroomgeul in de Oosterschelde. De Schaar en de Roggenplaat krijgen respektievelijk 17 en 33 onder- en bo venmatten. In het voorjaar van 1983 wordt de eerste pijler in de Hammen geplaatst, volgens huidige planning aan de Schouwse kant. Advertentie mager, fles 1000 gram ó- pp00 M m ZIERIKZEE - Het waterschap Schouwen-Duiveland heeft de begroting voor 1983 slechts sluitend kunnen houden door een verhoging van het geschot met 6,- per ha. voor ongebouwde eigendommen in groep 1 door te voeren (wordt 132,-). Dat betekent een stijging van 5%. De heffing voor de gebouwde eigendommen wordt hier door 44% van de belastbare opbrengst. De leden van het waterschap keurden dinsdagmiddag de koncept- begroting 1983 goed. De gewone dienst van de begroting sluit op een bedrag van 11.185.661,76. De post onvoor ziene uitgaven bedraagt 159.764,14 en het bedrag voor de bestrijding van de verontreiniging van het oppervlak tewater is 12.209,77. Showdansgroep Festival uit Vlissingen verzorgde woensdagmiddag een kostelijk programma voor meer dan 150 ouderen en bejaarden uit de West hoek Aan de renkties van het publiek te horen, werd echt genoten van dit op treden. dat plaats vond in de gereformeerde kerk te Haamstede. Op de foto In Watchers dialekt voerde ..tante Truus" (rechts), bijgestaan door haar nicht je" een uitstekende show op. fZie ook elders in dit nummer) (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het dagelijks bestuur heeft in de koncept-bcgroting geen reserves aan gewend, met uitzondering van het restant van 50.000,- van de reserve voor egalisatie van het hcfflngsbe- drag voor de verontreinigingshef fing. De kapitaaldienst voor het dienst jaar 1983 sluit met een nadelig slot van 700.498,01. Voor 1983 staan on der meer de volgende investeringen, c.q. uit te voeren kaptiaalswerken op het programma: - Zuivcringstechnische werken: aanleg persleiding rioolwaterzuive ringsinstallatie Zierikzee-Kerkwer- ve. Raming 900.000,-. - Zeeweringen: aanbrengen bestra tingen op de kreukelberm te Fiaau- wers/Borrendamme Raming 150.000, vernieuwen van een ge deelte van de glooiing aan de Nieuwe Zeedijk te Ouwerkerk. Raming 175.000,- De minister van verkeer en wa terstaat heeft het voornemen om het wegenbeheer te saneren. Dit houdt in dat de eigendom en het beheer van de secundaire en tertiaire wegen aan de provincies en van de kwartairc en overige niet-planwegen aan de ge meenten zal worden overgedragen. Die overdracht zou met ingang van 1 Januari 1985 dienen plaats te vin den, op welke datum dan de Wet Uit keringen Wegen zou worden inge trokken. Naast de personele en mate riële kosten zouden dan ook de kapi- taallasten van de in het verleden geïnvesteerde bedragen ten laste van de waterschappen blijven. Boven dien zou ook de nog uit te keren sub sidie op annuïteitsbasis voor deze ka- pitaalslasten met betrekking tot de kwartaire wegen vervallen. Hoewel omtrent bovenonsehreven plan nog geen enkele zekerheid bestaat, zal met betrekking tot voorgenomen Dit nummer bestaat uit 14 pagina's. Stijfhoofdigheid verraadt geen bezit van karakter, maar gebrek aan tact. V. stipriaan Luïscius ffih Pt Sli-T- wcgvcrbetcringcn een voorzichtig beleid worden gevoerd. Ten aanzien van de in 1982 uit te voeren werken aan de kwartaire we gen werd door het kollege van gede puteerde staten van Zeeland op 5 ok tober 1982 besloten de op annuïteits basis toegezegde bijdrage voor de verbetering van de Hoogenbooms- weg te Brijdorpe en de Bouwmans- wcg/Lokkershofweg te Noordwelle te wijzigen in een uitkering ineens, groot 80% van de voor subsidie in aanmerking komende kosten. Het plan voor de verbetering van de Helleweg te Noordwelle werd op bovengenoemde datum eveneens goedgekeurd en zal op dezelfde wijze worden gesubsidieerd. Het plan van de verbetering van de Donkereweg te Schuddebeurs werd eveneens goed gekeurd, met dien verstande dat de subsidie zich zal beperken tot het ge deelte van deze weg, hetwelk is gele gen binnen de bebouwde kom. De uitvoering van deze vier werken heeft inmiddels plaatsgevonden. De goedkeuring voor de verbete ring van de Nieuwe Havenweg te Burghsluis, waarvan de uitvoerings kosten voor rekening van Rijkswat erstaat-Doltadienst komen, kwam dinsdag bij hot waterschap binnen. „Het is lange voorbereiding geweest en we zijn blij dat het einde lijk zover is", zei dijkgraaf M J. Steur. Aandringen Tijdens de vergadering van het wa terschap deelde dijkgraaf M. J. Steur mee dat men in bepaalde kringen Vervolg pag. 3 Verwachting tot vrijdagavond: Mogelijk een bui Half tot zwaar bewolkt en moge lijk een bui; minimumtemperatuur ongeveer 3 graden; middagtempera- tuur circa 7 graden; matige wind uit uiteenlopende richtingen. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 29 nov. Zaterdag: Half tot zwaar bew. Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: noord 3 Zondag: Wisselend bewolkt Kans op neerslag: 607r. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: noord 4 Maandag: Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 1 gr. Middagtemp.: 5 gr. Windkracht: noord 5 ZON- EN MAANSTANDEN 26 nov. Zon op 8.17, onder 16.37 Maan op 15.03, onder 01.5B HOOG- EN LAAGWATER Zierikzee Hoogwater Loagwater 26 nov. 10.59 23.49 17.17 5.48 Doodtij: 26 november Advertentie Eén zwaluw maakt nog geen zomer, toch komt de zomer eraan; de eerste zomergids Is reeds binnen: die van De Jong Intratours Uiteraard verkrijgbaar bij uw zonnig relsburo: Haal 'm op!

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1