Ongeslagen EMM krijgt kous op de kop van sterk Delta Sport Rinus Krijger met oude doffer kampioen van tentoonstelling Jan Hart en Sion Raap klubkampioenen 1982 5 Zierikzeese ploeg vooral verdedigend goed op dreef (15-9) Verdienstelijke zege SKNWK II Bruse Boys III boekt fraaie zege bij Apollo III Duiveland II met moeite langs Colpl. Boys: 3-2 ZSC II geeft bijna 4-0 voorsprong geheel prijs (4-3) DFS III walst over ZSC IV: 9-0 Nederlaag voor Brouwershaven II HSV De Krabbe PV Zierick hield goed bezochte show in Huis van Nassau ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 23 november 1982 Nr. 23222 ZIERIKZEE - „Het gaat in een nieuwe klas eigenlijk net zo, als bij een eerste optreden in een toneelstuk", vertelde Cor Mol na afloop van de handbal-ontmoeting tussen zijn herenploeg van Delta Sport en het Middel burgse EMM. „Tijdens de premiere maak je dan ook fou ten. Ik weet dat uit ervaring, want ik heb vroeger ook wel eens toneel gespeeld. De tweede keer gaat het al een stuk beter en de keren daarna vlot het dan alsof je nooit anders hebt gedaan. Zo is het met de ploeg ook gegaan. Tegen Dongen gierden de zenuwen door de keel, waar door er veel onnodige fouten werden gemaakt. Tegen Avanti ging het al beter, maar deze ploeg was gewoon te sterk, maar in de derde wedstrijd was er al een duidelijk opgaande lijn te bespeuren, die we in de wedstrijden te gen EBHV en vandaag tegen EMM fiks hebben doorge trokken. Vandaag werd er met het koppie gespeeld, waardoor de Middelburgers niet of nauwelijks in hun spel konden komen. De 15-9 zege is daarom dan ook vol ledig verdiend". Deze bewering kon EMM-coach Huib van Pamelen voor een belangrijk deel onderstrepen. „De ploeg draaide ronduit slecht, diverse spelers hadden ge woon niets voor elkaar over. Als er een sport is, die als teamsport gespeeld dient te worden, dan is het de hand balsport wel. Individualistisch optreden is gewoon ge doemd om te mislukken". Aanvankelijk begon het allemaal niet zo hoopvol voor de Zierikzeese ploeg. Bert de Vos werd enkele minu ten voor de wedstrijd opgeroepen om zijn post op het Rode Kruis Zieken huis in te nemen vanwege een ver keersongeval, maar na een tiental minuten spelen keerde de uiterst be langrijke pion in het team in sport hal Onderdak terug, waarna een wel gemeende zucht van opluchting Cor Mol ontviel. Tot dat moment had de afwezigheid van De Vos overigens nog geen nadelige gevolgen gehad, voornamelijk omdat hoekspeler An- dré Hartoog met twee fraaie treffers- Delta Sport in het spoor van de Mid delburgers had gehouden. Rob de Groot tekende voor 0-1, maar Har toog skoorde onmiddellijk de gelijk maker. Door Alex de Best en een strafworp van Bert de Jonge werd het vervolgens 1-3 voor EMM, maar opnieuw zorgde André Hartoog voor een fraaie treffer vanuit een onmoge lijke hoek. ,,Die achterstand in het begin vind ik geen enkel probleem, integendeel", stelde Cor Mol vast. ,,De ploeg speelt graag vanuit een achterstand. Belangrijk is alleen, dat de marge niet te groot wordt. De af wezigheid van Bert de Vos werkte in de beginfase stimulerend op de overi gen. Ze wilden bewijzen, dat de ploeg ook in de breedte in kracht gewonen heeft. Dat lukte prima". Fikse charges EMM moest na de 2-3 het antwoord onmiddellijk schuldig blijven. Na ruim acht minuten mocht Bert de Jonge voor twee minuten naar de kant, vanwege trekwerk zonder dat de bal in de buurt was. Deze straf had voor Delte Sport onmiddellijk resul taat, toen Piet van Dalen de gelijk maker liet aantekenen. Een minuut later evenwel opnieuw een Middelburgse voorsprong, toen Frank Thiery Renny Minnaert te fel attakeerde en Alex de Best vanaf de straf worpstip mocht skoren. Door een fraaie aktie van Bert Nuyens werd het even later weer gelijk. Hierna stapte Bert de Vos voor het eerst binnen de lijnen hetgeen een sein was voor de bezoekers om meer lichamelijke en fysieke kracht in de strijd te gooien. Binnen drie minuten werd de lange spelmaker twee keer meedogenloos tegen de vloer ge werkt en ook Kees de Vos werd het slachtoffer van een blinde aktie van Frank Geloof. Het arbitrale duo wenste evenwel niet op te treden en deed dat ook niet verderop in de ont moeting, toen EMM zich via fikse charges over het eigen dode punt trachtte heen te slepen, hetgeen over igens geen moment meer lukte. „Als je niet lekker draait moet je je niet zo laten gaan", meende Huib van Pamelen. ,,Je etaleert als ploeg dan je eigen onmacht. Daar lag van daag ons zwakke punt. Diverse spe lers waren blijkbaar verrast door de enorme oppositie, die ze kregen van Delta Sport, maar voor mij was dat allerminst een verrassing en ik had ze dan ook bij herhaling gewaar schuwd voor dit Delta Sport, dat ik had gezien tegen ons eerste team in de oefenperiode. De Zierikzeese ploeg heeft een flink stuk ervaring en handbalkennis gekregen, waar voor iedere tegenstander moet op passen". Na een kwartier kwam EMM nog een keer op voorsprong door Rob de Groot, maar dat was zp ongeveer het laatste positieve wa penfeit, dat de Middelburgers in het verdere verloop konden afdwingen. Pas nadat Delta Sport haar elfde sko- re op de borden bracht, konden de be zoekers Koos van Zwieten voor de zesde keer passeren. ,,Van Zwieten was voor ons een enorm struikel blok", erkende Bert de Jonge, nor maliter het skorende brein in de EMM-ploeg. De Jonge zag evenals zijn maats diverse fraaie schoten even fraai gestopt door de Zierikzee se slotman. Ruime voorsprong Door een benutte strafworp van Kees de Vos werd het 5-5 en nog voor het rustsignaal zette Piet van Dalen Delta Sport op voorsprong, waarna Kees de Vos met twee velddoelpun- ten en een benutte strafworp de mar ge uitbreidde naar 9-5. Vlak voor het laaste fluitsignaal knalde De Vos een strafworp op keeper Wim Brandes. In de tweede helft probeerde EMM aanvankelijk de bakens te verzetten, maar door het vele en akkurate stootwerk van Delta Sport kwam er van het Middelburgse opbouwwerk niets terecht. Echte skoringskansen ontstonden er nauwelijks en wan neer Rob de Groot, Renny Minnaert of aanvoerder Jan Dupon eens spora disch een gaatje vonden, was er altijd nog Koos van Zwieten om het gevaar te bezweren. In de negende minuut hervatte Delta Sport op zijn beurt weer het skorende werk. Binnen hon derd sekonden passeerde Jacco Vleeshouwer met twee puike knallen Wim Brandes. In de twaalfde minuut kreeg EMM een strafworp te nemen, die door Renny Minnaert werd ver zilverd tot 11-6. Hierdoor bleef een weinig benijdenswaardig rekord van Delta Sport staande. In de seizoen opener tegen Dongen presteerde de Zierikzeese ploeg het om gedurende 41 minuten niet te skoren. In de zeventiende minuut mocht Frank Geloof (eindelijk) voor twee minuten verplicht rusten, nadat hij daarvoor ruim een kwartier konse- kwent de magen van Frank Thiery en Bert de Vos op hun degelijkheid had getest. Hij bracht het zelfs een keer zo ver, dat de geroutineerde Goesenaar volkomen uitgeteld ter aarde stortte. De straf voor Geloof had evenwel een averechts effekt voor de thuisploeg, want in plaats van de skore uit te breiden, skoorden Bert de Jonge en Renny Minnaert achtereenvolgens 11-7 en 11-8 in een man-minder-situatie. Direkt hierna herpakte Delta Sport zich evenwel. Kees de Vos benutte een door Bert de Vos meegekregen strafworp tot 12-8 en daarna verknalden De Vos en Piet van Dalen twee door Bert Nuyens versierde zeven meterworpen. Na 25 minuten veroorzaakte Frank Thiery aan de andere kant een pingel door Frank Geloof te hard af te stoppen en Renny Minnaert rondde af tot 12-9. Keurige revanche Een minuut later pakte Frank Thiery een keurige revanche door in zijn eentje de komplete EMM- verdediging voor schut te zetten en even later produceerde Jacco Vlees houwer zijn derde en Delta Sports veertiende treffer, waarmee de zege definitief binnen was. De laatste minuut werd daarna een extra onderstreping van de over macht van de thuisploeg. EMM kwam niet meer aan de bal, met uit zondering van de afworp van de vijf tiende Zierikzeese treffer, tien se konden voor tijd van de hand van Bert de Vos. Na vijf ontmoetingen telt Delta Spori nu zes kompetitie- punten en aanstaande zondag wacht de ploeg opnieuw een uiterst belan grijke uitwedstrijd bij het Raams- donksveerse Mountain Stars, dat evenals Delta Sport debuteert in de landelijke derde divisie en voorals nog aanmerkelijk minder suksesvol is. Schorsing ,,Zo spelend als vandaag moeten we het ook daar kunnen redden", meldde Cor Mol, „maar de kans is niet uitgesloten, dat we daar Piet van Dalen moeten missen. Van Dalen heeft een schorsing van vier wedstrijden aan de broek gekregen naar aanleiding van de rode kaart, die hij vlak na afloop van het duel te gen Avanti kreeg. We gaan de ko mende week evenwel in beroep tegen deze straf, omdat we het niet eens zijn met de grond van de straf. Van Dalen zou naar de tegenstander ge schopt hebben, maar volgens ons- en ook volgens Avanti-coach - heeft Piet van Dalen alleen zijn knie op ter be scherming. De Drunense coach wil ons beroepschrift mee ondertekenen en dan moeten we toch kansen heb ben". Over de kwaliteit van het water in de Vroonpias te Renesse heeft men nog geen bericht ontvangen, maar dit kan een dezer dagen tegemoet wor den gezien. Ook in het komend sei zoen zullen er voor het kampioen schap van de regio Schouwen-Duive- land weer drie wedstrijden worden gevist. Op 26 maart zal de wedstrijd door de Oosterschelde worden geor ganiseerd, op 23 april door 't Zijpe en op 8 oktober door De Krabbe. Op een nog nader te bepalen datum in mei zal er door de Krabbe weer een inter nationaal konkoers worden georga niseerd. Klubkampioenen Door de wedstrijdsekretaris de heer A. van den Bos werd hierna ver slag uitgebracht en de prijsuitrei king verricht over de in het afgelo pen seizoen gehouden klubkompeti- tie. In totaal werden 251 bovenmaatse vis gevangen met een gewicht van 71.570 gram en 202 ondermaatse vis met een lengte van 3757 cm. Bij de se nioren wist de heer J. Hart zijn titel te prolongeren. Sion Raap werd klubkampioen bij de junioren en ving tevens de zwaarste vis. Beker kampioen bij de senioren werd Chr. de Graaf en bij de junioren Arjan van der Zande. Bij de senioren werd A. Boekesteijn bekerkampioen. F. Broekhuizen behaalde de meeste punten in één wedstrijd waarvoor hjij een klokje in ontvangst mocht nemen. De eindstand van de klubkompeti- tie bij de senioren ziet er als volgt uit: I. J. Hart 23 punten; 2. M. A. van der Wielen 41 punten; 3. G. Kruithof 42 punten; 4. A. J. Deurloo 44 punten; 5. B. Nelisse 46 punten; 6. P. de Rijke 54 punten; 7. Chris de Graaf 57 pun ten, 8 L Steketee 61 punten; 9. M. Wessels 63 punten; 10. A. van den Bos 63 punten; 11. F. Broekhulzen 74 pun ten; 12. J. A. Wandel 76 punten; 13. N. Plandsoen 77 punten; 14. A. J. Ren ters 78 punten, 15. J. van den Bos 62 punten. Bij de junioren was de eindstand: 1. Sion Raap 11 punten; 2. A. D. van Leenen 12 punten; 3. Arjan van der Zande 22 punten; 4. Marco de Braai 27 punten. Bekerkompetitie Door de ere-voorzitter de heer M. Wessels werd een wisselbeker be schikbaar gesteld voor de bekerkom petitie welke in dank werd aan vaard. In plaats van het aftredende lid de heer A. J. Deurloo werd de heer J. A. Wandel tot lid van de financiële kom missie. De wedstrijdkommissie voor 1983 werd samensteld uit: Chris de Graaf, M. A. van der Wielen en J. Hart. De konkoerskommissie voor 1983 werd samengesteld uit: P. de Rijke. Jan van Leenen, Chr. de Graaf, M. A. van der Wielen, J. Hart, A. van den Bos, M. Wessels en B. Ne lisse. NIEUWERKERK - Met een 3-1 overwinning op het bezoekende Wis- senkerke II hebben de reserves van SKNWK hun positie op de ranglijst van de reserve 2c klasse weer wat weten te verbeteren. Gezien de krachtverhouding in het veld een verdiende overwinning voor de Nicu- werkerkers die aanvallend toch iets meer in hun mars bleken te hebben dan de bezoekers. Uit een vrije trap wist Piet Sloot- maker de skore te openen (I-O). Wis- senkerke slaagde er hierna in weer op gelijke hoogte te komen (1-1). SKNWK liet zich door deze tegenval ler niet van de wijs brengen en nog voor het verstrijken van de ie helft zorgde Fred van der Werf weer voor voorsprong (2-1). Na de rust hield SKNWK de verdediging goed geslo ten waardoor de gasten weinig kans kregen om gevaarlijk te worden. Er ik Verboom stelde de overwinning na de thee voor de thuisklub veilig (3- 1). 's-GRAVENPOLDER - Bruse Boys III, de laaste weken goed op dreef, boekte zaterdag in de uitwedstrijd tegen Apollo III een verdiende 3-1 overwinning waarmee het weer een paar plaatsjes op de ranglijst in de lift kwam. De thuisklub slaagde er wel in de skore te openen (1-0) maar de Boys kwamen hierna uitstekend terug. Met goed opgezette aanvallen werd de verdediging van de thuisklub on der druk gezet en wist het zich de beste skoringskansen te scheppen. Uit een hiervan bracht Herman Knop de stand weer in evenwicht (1- 1). De Boys bleven hierna het beste van het spel behouden en nog voor de rust wist Jan Klink het team uit Bru voorsprong te geven (1-2). Na de rust verdedigden de Boys de voorsprong met sukses waarbij Chris Knop uit een counter de zege veilig wist te stel len (1-3). ,,Het doel van de tentoonstelling is om de duiven eens van de schone kant te laten bekijken", stelde PV Zierick-voorzitter J. Verwijs. ,,Ze worden hiervoor door Bondskeur- meester A. Langenberg gekeurd op schoonheid en vliegwaarde". Een tentoonstelling heeft naast het show element nog een tweede nuttig aspekt. De duivenliefhebber heeft op zo'n dag namelijk ook de gelegenheid om het materiaal voor de vluchten van een volgend seizoen te vernieu wen en/of aan te vullen. De ten toonstelling In het Huis van Nassau OOSTERLAND - In een pittige par tij voetbal zijn de reserves van Dui veland er zaterdagmiddag op het Oostersportpark in geslaagd het be zoekende Colijnsplaatse Boys nipt met 3-2 te kloppen. Jaap van Maaren gaf de Oosterlan- ders in de eerste helft een 1-0 voor sprong. Na de rust kwamen de gasten op gelijke voet (1-1) waarna Kees Lems Duiveland weer voorsprong gaf (2-1). Doelman Sjaak Verhoek wist hierna een strafschop van de Boys onschadelijk te maken, maar kon toch niet verkomen dat zij even later toch weer op gelijke hoogte kwamen. In de spannende strijd wel ke hierna volgde slaagde René Le- komte erin de wedstrijd in het voor deel van Duiveland te beslissen (3-2). SCHARENDIJKE - In de thuis- wedstrijd tegen Serooskerke IV heb ben de reserves van ZSC zich nog bij- mocht zich verheugen in een zeer groot en geanimeerd publiek, dat vol interesse de 162 tentoongestelde dui ven, doffers en duivinnen bewonder de. Belonen Keurmeester Langenberg toonde zich vol lof over de neergezette die ren, die hij dan ook ruimschoots be loonde met punten. Bij de oude doffers ging de eerste prijs naar M. Krijger met 93 punten, na laten verrassen. Na in de 2e helft een 4-0 voorsprong te hebben geno men slaagden de bezoekers er nog in tot 4-3 terug te komen. In de eerste helft kon ZSC een 3-0 voorsprong nemen door doelpunten van Kees Louwerse (1-0) en Jaap van Oeveren (2-0 en 3-0). Na de rust leek er voor het team uit Scharendijke geen vuiltje meer aan de lucht toen Jaap van Oeveren de stand op 4-0 had gebracht. De ZSC-ers, klaarblijke lijk van gedachte dat zij al binnen waren, namen hierna wat gas terug, wat hem nog bijna noodlottig werd. Serooskerke maakte een dankbaar gebruik van het verslappen in de ran gen van de thuisklub en slaagden er in tot 4-3 terug te komen. Nog net bij tijd ontwaakten de ZSC-ers waar door zijn toch op beide puntjes beslag konden leggen. BURGH - Zonder enige problemen heeft DFS III in het treffen met ZSC IV beide puntjes beslag weten te leg gen (9-0). Peter Boogerd, Jan Baarsen (2x) en Bennie Meddeler gaven de thuisklub in de eerste helft een 4-0 voorsprong. Na de rust trof Jan Baarsen nog twee een puntentotaal, waarmee hij uit eindelijk ook tentoonstellingskam pioen werd. In de klas van oude dof fers ging de tweede prijs naar J. den Hengst met 92,5, hetzelfde totaal dat ook een dier van B. de Bruijn verza melde. Hij werd als derde genoteerd. Bij de oude duivinnen ging J. van de Sande met 92 punten met de eerste prijs slepen en andermaal werd J. Hilleman tweede, met hetzelfde pun tentotaal. De derde prijs was hier voor M. van de Wielen. Bij de jarige doffers was Van de Wielen nog suksesvoller met een eerste prijs met 92,5 punten. Ander maal werd J. Hilleman tweede en op nieuw ook was zijn puntentotaal ge lijk aan dat van de kampioen. Van de Wielen pakte ook de derde prijs, met eveneens 92,5 punten. Bij de jarige duivinnen was de eerste prijs wegge legd voor voorzitter J. Verwijs met 92,5 punten. Op de tweede plaats en derde prijs legden achtereenvolgens W. Heijboer en J. van der Sande keer de roos, waaraan Bennie Medde ler, Dick de Glopper en Wim Spee ie der nog een treffer aan toe voegden (9-0). BROUWERSHAVEN - De reserves van Brouwershaven hebben met op het sportpark Onder de Molen niet tegen Wolfaartsdijk kunnen bolwer ken (2-4). Nadat de bezoekers een 2-0 voorsprong hadden weten te nemen kwamen de Brouwenaren nog goed terug. Door twee treffers van Jan van der Weele kan de le helft met een 2-2 stand worden afgesloten. Na de her vatting kreeg Wolfaartsdijk een veldmeerderheid wat zij met met nog twee doelpunten tot uitdrukking wisten te brengen (2-4). UTRECHT - Het kabinet mag de minimumjeugdlonen niet verlagen. Arbeidstijdverkorting moet bij de komende c.a.o.-onderhandelingen centraal staan en de jongeren moeten bij het vervullen van arbeidsplaat sen een streepje voor krijgen omdat ze nu nog zijn ondervertegenwoor digd in het arbeidsproces. beslag met beiden 92 punten. In de zeer uitgebreide klas van jonge dof fers eiste een dier van W. Heijboer de eerste prijs op met 92,5 punten, voor C. van 't Veer en J. van de Sande. bei den met hetzelfde puntentotaal. Bij de jonge duivinnen tenslotte was J. van de Sande voor de tweede keer winnaar met 92,5 punten, H. Slag boom en opnieuw Van der Sande, tel kens met het zelfde puntentotaal. Belangstelling Gedurende de hele dag was er bij zonder veel belangstelling voor de door Hans van der Maas verzorgde demonstratie van de allernieuwste computerklokken. Er werd door de duivenliefhebbers angstvallig geïnformeerd naar de prijs en de funktionaliteit van de klokken, die in de loop van de ko mende jaren ongetwijfeld meer en meer in zwang zullen komen. Om het publick „lekker bezig te houden" draaide traditiegetrouw het rad van avontuur met veel eetbare prijzen. „Wij als bestuur zijn iedereen dank baar die deze tentoonstelling sukses vol hebben gemaakt", wilde voorzit ter Verwijs afsluitend nog kwijt. Tot medio maart-april zijn de duivenlief hebbers nu alleen nog binnenska mers cn binnenshoks bezig met hun hobby. Daarna brandt het vluchtsel- zocn 1983 weer in alle hevigheid los. BURGH - Op de vrijdagavond in café-bar „De Westhoek" gehouden na jaarsvergadering van de hengelsportvereniging „De Krabbe" sprak de voor zitter de heer G. Kruithof in zijn openingswoord zijn voldoening uit over de uitstekende belangstelling hiervoor. Een speciaal woord van welkom richtte hij tot de afgevaardigden van de zusterverenigingen „Oosterschelde" en ,,'t Zijpe". Een terugblik werpend op het afgelopen visseizoen stelde hij vast, dat er een goede belangstelling heeft bestaan voor de klubwedstrijden. De prijswinnaars van de hengelsportvereniging De Krabbe op rij. V.l.n.r. be- kerkampioen Chris de Graaf, junioren-bekerkampioen Arjan van der Zande, junioren klubkampioen Sion Hart en seniorenklub kampioen Jan Hart. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - Tijdens de PV Zierick-tentoonstelling in de bovenzaal van het Huis van Nassau is Rinus Krijger Kampioen geworden met een oude doffer. Hij kwam als enige van de zes klassewinnaars tot 93 punten, waardoor er door keurmeester A. Langenberg uit Rotterdam geen extra keuring hoefde te worden verricht. Totaalkampioen van de tentoonstelling werd Jan van de Sande. Van de Sande kwam met zijn drie beste tentoongestelde duiven tot een puntentotaal van 277,5 punt, waardoor hij Rinus van de Wielen en Jan den Hengst een halve punt voorbleef. Deze twee PV Zierick-leden werden in voor noemde volgorde tweede en derde.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5