HET WEDERZIJDSE WANTROUWEN O verzichtstentoonstelling in galerie Borsboom CARIANNE BERREVOETS LEVERT SCHITTERENDE INTERLAND AF Duitse mosselen met Nederlands etiket Dit biedt de beeldbuis STREEKNIEUWS INGEZONDEN STUKKEN 4 In galerie Borsboom is tot en met de laatste dag van het jaar een zeer ge varieerde expositie te zien. Er zijn werken tentoongesteld van alle kunstenaars die het af gelopen jaar in deze galerie exposeerden. Zaterdag middag werd deze overzichtsten toonstelling geopend door de Zierik- zeese burgemeester Th. H. de Meester. Tijdens deze gelegenheid overhandigde exposant Coen Flink (op de foto links) een gedichtenbun del aan de burgemeester. Het zijn ge dichten die deze kunstenaar ook in zijn schilderijen verwerkt. Verder zijn er werken te zien van Ine ke Bakker, Liesbeth de Jonge, Ellen van Hemert, Mies Callenfels- Carstens, Miems van Citters, Trees Verwilligen, Trudy Doeleman, Jef frey Become, Henk Stapper, Co de Voogd. L. P. Boone. Sietse H. Setz en Johan D. C. Berrevoets. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Tweede Nederlandse en derde in totaalklassement CULEMBORG - Tijdens de turn- interland tegen Zwitserland heeft de Zierikzeese Carianne Berrevoets zich van baar allerbeste kant laten zien. Na de verplichte oefenstof deelde de 14-jarige Delta Sport-turnster met Anita van Santen de derde plaats achter de superieure Tbérèse Wil mink en Mirjam Eygenhuyzen en tij dens de vrije oefenstof nestelde zij zich alleen op de derde plaats. Thérse Wilmink eindigde ruimschoots eerste, maar Franciska Schenk van de Zwitserse ploeg schoof door naar de tweede positie, terwijl Mirjam Ey genhuyzen door zwakkere prestaties op de balk en tijdens de vrije oefe ning naar een gedeelde vijfde positie met Carola Eenkhoorn zakte. Het Nederlandse duo werd ook nog met een tiende punt voorbij gestreefd door de tweede Zwitserse Monika Beer. Een jaar geleden, na de wereld kampioenschappen in Moskou, zag de toekomst van het Nederlandse da- mesturnen er weinig hoopvol uit. Na de titelstrijd in de hoofdstad van de Sovjet-Unie, waar het Koninklijk Nederlands Gymnastiek Verbond met de grootste moeite nog een ploeg op de been kon brengen, haakte het merendeel van de turnsters af. Leona Horvath, de Hongaarse trainster, die inmiddels - omdat het KNGV haar niet meer kon betalen - terugkeerde naar haar vaderland, en Hans van Zetten, de toenmalige trainingscoör dinator en momenteel de verant woordelijke man, stelden destijds een plan op voor 1982. Zaterdag werd de eerste fase van de nieuwe opzet in Culemborg af gesloten met de interlandwedstrijd tegen Zwitserland, dat in Moskou als vijftiende één plaats hoger eindigde dan Nederland. Zwitserland bleek dit keer geen partij voor Nederland. De Nederlandse turnsters zegevier den in de tweedaagse wedstrijd met een verschil van 7,8 punten: 358 - 305,25. Dat grote verschil was met de verplichte oefenstof al opgebouwd (180,30 - 172,95). later voegden de Ne derlandse dames in de keuzestof slechts drie-kwart punt aan die voor sprong toe. Ze lieten echter wel drie punten liggen doordat alle zes turnsters van de evenwichtsbalk moesten. Therese Wilmink en Mir jam Eygenhuisen zelfs twee keer. Nederland turnde de verplichte oe fenstof goed, al zal daar volgens Van Zetten nog het een en ander aan die nen te gebeuren op het gebied van ruimte, ritme en zekerheid van de be weging. De tweede doelstelling van het komende jaar is het opvoeren van de moeilijkheidsgraad van de keu zestof. Wat het laatste betreft is men op Papendal al druk doende. In ver gelijking met zeven weken geleden, in de interlandwedstrijd tegen Hon garije, is het aantal meisjes dat in de vrije oefening dubbele salto's springt van twee op vier gebracht. „Over en kele weken zijn alle turnsters daar toe in staat. Dan kunnen we mis schien ook de slechte traditie van de laatste tien jaar, dat de verplichte oe fenstof beter wordt uitgevoerd dan de keuze-oefeningen, eindelijk eens gaan doorbreken", aldus Van Zetten. Carola Eenkhoorn, die met Therese Wilmink de Nederlandse ploeg moet gaan dragen, kwam na een voor Ne derlandse begrippen unieke akroba- tische eerste serie net buiten de mat en Carianne Berrevoets, die in het in dividuele klassement na Therese Wil mink als derde de tweede Nederland se was, landde na haar dubbele salto - voor het eerst in een wedstrijd gesprongen - ruim buiten de vloer. Het kwam de talentvolle Eenkhoorn op een-tiende punt aftrek te staan. Anders had de Nederlandse jeugd kampioene met 9,45 de hoogste skore van de wedstrijd bereikt. Individueel Die hoogste skore was nu voor The rese Wilmink, die haar overslag-salto bij het springen alsmede haar oefe ning op de brug beloond zag met 9,40. De turnster uit Kampen pakte ook nog 9.30 voor haar vrije oefening mee, maar verspeelde een vol punt op de balk. Eerst mislukte haar ris kante opsprong, later moest ze er nog eens af. Desondanks kwam ze toch nog op 8,40 uit. Het bracht haar indi viduele zege niet in gevaar, want de Nijmeegse Mirjam Eygenhuizen, die haar had kunnen bedreigen, ging ook twee keer van de balk en verspeelde bovendien enkele tienden in haar vrije oefening. Visserij Nu iedere week Vj van de hoeveel heid mosselen die aangevoerd wor den uit de Waddenzee of van de Zeeuwse percelen in het Mosselfonds terecht komt, is het ontoelaatbaar, dat enkele op Yerseke gevestigde mossclconserven fabrieken. Duitse mosselen kopen en die in Duitsland laten verwerken. Geconserveerd ko men ze in Yerseke aan. waarna ze worden overgepakt, in klein verpak king (potjes en kistjes) en op de markt gebracht als Zeeuwse mossels. Het schijnf dat men aan deze kwa liteitsvervalsing een einde zal maken zoals ook wordt geëist door de aan voerende kwekers en handelaren. Maar, worden deze mosselen ruw en vers aangevoerd en op percelen in de Oosterschelde verwaterd, dan kunnen deze mosselen, nadat ze hier zijn verwerkt (gekookt) wèl als een Zeeuws produkt worden verzonden. Graag zou men natuurlijk ook dit willen beletten, want nu men met een overproduktle worstelt is het zuur, dat buitenlandse mossels niet door Nederlandse kunnen worden vervangen. 10 miljoen kilo Naar verluidt zou het hier gaan om 10 miljoen kilo Duitse mosselen. Of men zich werkelijk verplicht heeft een zodanige hoeveelheid af te ne men, en niet onder het gesloten kon- trakt uit kan, kan niet met zekerheid worden bevestigd. Intussen gaf de aanvoer weer het zelfde beeld te zien van de laatste we ken: een te grote aanvoer. Grote par tijen moeten worden opgevangen in het Mosselfonds. terwijl de doorver koop aan de handel gebeurt tegen prijzen, die maar iets hoven de bo demprijs liggen. Deze prijzen variëren van 22.01 tot 30,— met enkele uitschieters daarboven afhankelijk van de schelpgrootte. De zgn Hotel kwali teit. HEEZE - Op het zuidelijk deel van de Strabrechtse Heide ten zuidoosten van Eindhoven is een gigantische hoeveelheid munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. In verband daarmee is een strook van ruim 100 hectare tot verboden gebied ver klaard. De explosieven opruimings dienst EOD begint volgende week maandag met het opruimen van de munitie. Deskundigen van de EOD verwachten dat daarmee ten minste twee tot drie maanden zal zijn ge moeid. Dat heeft burgemeester H. Bosman van Heeze verklaard op een perskonferentie. Renesse III op nipt verlies bij Patrijzen III VHEERENHOEK In de uit- wedstrijd tegen Patrijzen III heeft Renesse III genoegen moeten nemen met een nipte 3-2 nederlaag. De thuis- klub wist de eerste helft af te sluiten met een 1-0 voorsprong na de hervat ting werd opgevoerd tot 3-0. Pas toen slaagde Renesse erin wat terug te doen. René Baarsen zorgde voor de eerste tegentreffer (3-1) waarna Rob van der Wiel, die eerder een strafschop had veroorzaakt (hands) waaruit Patrij zen haar tweede doelpunt kon sko- ren, die eindstand op 3-2 bepaalde. Al met al toch een verdiende zege voor het team uit 's-Heerenhoek. BURGH-HAAMSTEDE Aankomst en route Sinterklaas Aanstaande zaterdag 27 november komt Sinterklaas om 11.00 uur aan in de haven van Burghsluis en om 12.00 uur te Haamstede, waarna1 hij om 12.15 uur door de burgemeester me vrouw J. L. Niemantsverdriet-Leen heer wordt toegesproken. De te volgen route van Sinterklaas is als volgt: Meeldijk, Weeldeweg, Achterweg, Hogeweg, BurghseringG maal rond de kerk), Kerkstraat, Burghseweg, Weststraat, Ring, Noordstraat, draaien op het parkeer terrein achter het VW-kantoor, Noordstraat, Ring (rond de kerk) om dan voor het oude raadhuis te stop pen, alwaar de begroeting plaats vindt. OOSTERLAND Rommelmarkten bazar in Voorkerk Zaterdagmiddag 27 november wordt er in Oosterland een rommel markt bazar gehouden, georgani seerd door het Kinderkoor van de Ned. Herv. Kerk in de „Voorkerk". Vanaf 13.30 uur kan men er terecht om te kijken, te kopen en te winnen. Vele prijsjes zijn beschikbaar gesteld door de plaatstelijke winkeliers van Oosterland. De rommelmarkt is ei genlijk een rommeltjesmarkt, omdat er wel kleine dingen, maar geen bankstellen en dergelijke worden verkocht. Wanneer men nog spullet jes beschikbaar heeft, kan men die geven aan een van de leven van de zangkoor of aan Rianda Dalebout, Groenendaal. Telefoon 1638. De ver eniging zegt hiervoor bij voorbaat hartelijk dank. BRUINISSE Rekord Hoorzitting kommissie welzijn Is het een zaak van goed vertrou wen of gebrek aan belangstelling? In deze bewoordingen liet voorzitter H. Schot van de welzijnskommissie Bruinisse zich uit op de hoorzitting maandagavond in het gemeentehuis. De belangstelling voor de vergade ring, waar inwoners van Bru op- of aanmerkingen konden maken over het jaarprogramma 1983 sociaal-cul turele aktiviteiten, was gering, om niet te zeggen nihil. Slechts de sekre- taris van de Culturele Stichting Brui nisse, de heer B. de Groot maakte een korte opmerking, voornamelijk bestaand uit het uitspreken van Martin Jonker skoort twee keer voor Renesse II RENESSE - Met een 3-1 zege op het bezoekende RCS IV hebben de reser ves van Renesse hun positie op de ranglijst weer wat kunnen verbete ren en bezetten nu een goede plaats in de middenmoot, Het nog jeugdige team van Renesse, opgebouwd rond de routeniers Kees van Burg, Daan Bczijcn en Hans Touw kwam verras send goed voor de dag wat resulteer de in een verdiende winst. Voor do rust, spelend togen de ster ke wind in, slaagde de thuisklub er aardig in het spel in evenwicht te houden. Drie minuten voor het ver strijken van de eerste helft kon het zelfs voorsprong nemen met wat hulp van Vrouwe Fortuna toen een voorzet van Joop de Feiter, waarop de wind vat kreeg, in het doel van de Souburgers verdween (10). Na de hervatting, met de wind in de rug, kreeg de thuisklub een veldover- wicht. Met een schot uit de tweede lijn zorgde Martin Jonker voor een 2- 0 voorsprong voor de duinbewoners. Wel slaagde RCS hierna in tegen te skoren (2-1) maar verder liet de ver dediging van Renesse het niet ko men. Met weer een afstandsschot be paalde Martin Jonker de eindstand op 3-1. vrees over het eventueel wegvallen van een kracht in D.A.C.W.-verband, werkzaam voor de stichting. Aange zien de toekomst hieromtrent nog niet duidelijk is, kon voorzitter Schot deze vrees wel delen, maar er geen oplossing voor aanbieden. En omdat niemand van de inwoners ge bruik wenste te maken van het recht tot inspreken, of meedenken over de welzijnsmaterie, kon Schot niet an ders dan de hoorzitting binnen vijf minuten weer sluiten. De kommissie leden hadden niet eens de tijd om netjes koffie te drinken Opbrengst kollekte Onder het motto Sporten helpt- helpt Sporten" is in de week van 15- 21 november 1982 de kollekte gehou den voor het Nationaal Fonds Sport Gehandikapten. Deze inzameling ten behoeve van sportbeoefening door gehandikapten van alle gezindten heeft in Bruinisse 1050,36 opgebracht, bijna 200,— méér dan vorig jaar. Voor deze spor tieve prestatie worden gevers en kol- lektanten hartelijk bedankt. MARKTBERICHTEN Veemarkt Leiden LEIDEN, 22-11. Aanvoer totaal 1632, waaronder slachtrunderen 140, schapen en lammeren 392. Prijzen per kg: Stieren le 8,70 - 9,50, 2e 8,20 - 8,65; vaarzen le 7,55 - 8,70, 2e 6,60 - 7,45; koeien le 7,45 - 8,60, 2e 6,70 - 7.35, 3e 5,95 - 6,60; worstkoeien 5,50 -ƒ 6,50; dikbillen extra kwaliteit 9,00 - 14,00. Prijzen per stuk: Schapen 190 - 240; lammeren 200 - 275. Overzicht: slachtrunderen: aan voer ruim, handel karig, en prijzen moeilijk te handhaven; schapen en lammeren: aanvoer normaal, handel redelijk; en prijzen stabiel. Paardenmarkt Utrecht UTRECHT, 22-11. Op de paarden markt in Utrecht zijn maandag 263 dieren aangevoerd. De noteringen waren als volgt: Luxe paarden 3000 - 4000; werk paarden 2200 - 3400; oude paarden 1800 - 2450; 3-jarige paarden 1550 - 2600; 2-jarige paarden 1300 - 2400; veulens 425 - 1275; hitten 575 - 1425; pony's 200 - 975. Prijzen per kg geslacht gewicht: Oude slachtpaarden 5,25 - 6,75; jonge slachtpaarden 5,50 - 7,00. De handel in slachtpaarden was rustig en die in pony's kalm. SCHEEPVAART Abida, 17-11 te Curacao. Acmaea, 21-11 van Singapore naar Bangkok. Macoma pass, 20-11 Ascension. Nedlloyd Adelaide, 21-11 te Djakarta verw. Nedlloyd Tasman, 22-11 van Mina Qaboos naar Djeddah. Onoba, 21-11 vanTos sur Mer naar Eleusis. Zafra, 18-12 te Auckfield. Werkgroep Homofilie Schouwen- Duiveland Sinds kort kent Schouwen-Duive- land een werkgroep homofilie. Een aantal mensen heeft hiertoe het ini tiatief genomen, omdat er volgens hen hieraan een grote behoefte is op Schouwen-Duiveland. Er zullen praat- en thema-avonden worden ge organiseerd en verder kunnen men sen die problemen hebben rond het homofiel zijn of die er gewoon over willen praten, terecht bij één van de leden van het voorlopige bestuur. De werkgroep heeft inmiddels ook kon- takt opgenomen met dominees en de federatie voor maatschappelijk werk, die waarschijnlijk ook willen meewerken aan dit projekt. De werkgroep vormt een onderdeel van de centrale werkgroep Zeeland C.O.C. De eerste infromatieve bij eenkomst zal vrijdag 3 december worden gehouden. Geïnteresseerden kunnen schrijven naar: Werkgroep Homofilie, Postbus 155 Zierikzee Woensdag 24 november Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur Nieuws voor doven 10.00 uur Schooltelevisie 15.30 uur Kinderbios 18.28 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur Van gewest tot gewest. Be zoek wordt gebracht aan Friesland, Zuid-Holland en Overijssel. 19.50 uur Politieke partijen 20.00 uur Van de ene dag op de ande re. Het verhaal gaat over vader Hor- bach, die met zijn vrouw en achtjari ge zoon afkoeling zoekt bij een meer tje op een warme zomerdag. Hij duikt in het koele water en wordt door verschrikte omstanders be wusteloos uit het water gehaald. Hij blijkt bij het duiken zijn rug gebro ken te hebben. 21.37 uur Journaal 21.55 uur Studio sport 22.50 uur Den Haag vandaag 23.40 uur Journaal Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Jeugdjournaal 18.57 uur De ogen van Amaryllis 19.24 uur Kenmerk 20.00 uur Socutera 20.35 uur BGTV 21.05 uur Smithereens. Hoofdper soon is het 19-jarige meisje Wren die genoeg heeft van het landleven en de trein neemt naar de stad New York. Ze wil zich inzetten om de armoede te bestrijden. 22.35 uur Het gezicht van de stilte. Aan de hand van oude foto's wordt een beeld gegeven van het Neder lands Indië aan het begin van deze eeuw. 23.05 uur Teleac 23.40 uur Journaal, 23.45 uur Nieuws voor doven. Donderdag 25 november Ned. 1 9.30, 13.00 en 18.23 uur Nieuws voor doven 10.00 uur Schooltelevisie 16.00 uur Aktua matinee 16.15 uur Sons and daughters 16.40 uur Ski-les 17.05 uur Jan Pelleboer 18.28 uur Teleac 18.58 uur Nieuws 19.00 uur Op volle toeren. Neder landstalig muziekprogramma. 19.50 uur Dr. Renz Co. Tijdens een woordenwisseling in een café heeft vrachtwagenchauffeur Hans Hoh- mann zijn vroegere baas flink uitge scholden. De nacht daarop brandt diens autoverhuurbedrijf uit. 20.50 uur Aktua tv speciaal. Een do- kumentaire over de transmigratie in Indonesië. 21.37 uur Journaal 21.55 uur Denkbeeld. Laatste afleve ring met als onderwerp antisemi tisme. 22.45 uur Den Haag vandaag 23.35 uur Journaal, 23.40 uur Nieuws voor doven. Ned. 2 13.00 uur Nieuws voor doven 18.25 uur Paspoort 18.35 uur Sesamstraat 18.50 uur Jeugdjournaal 18.57 uur Harold Lloyd show 19.25 uur De zevensprong. Meester Frans gaat samen met Geert Jan op zoek naar de schat en ze komen sa men terecht in een ondergrondse stad. 20.00 uur Journaal 20.28 uur Wacht tot hij opbelt. Politie-agent Herman is getrouwd met een veertien jaar oudere vrouw, die zich flink verwaarloosd voelt 21.45 uur Mijn leven op Bamfylde. Alcock, de nieuwe direkteur, wil hard optreden tegen de jongens die een te goede vriendschap met elkaar hebben. Het wordt een ware heksen jacht waarbij hij oog in oog komt te staan met David. 22.35 uur Hier en Nu 23.15 uur De Quakers. Jan de Hartog vertelt weer een van zijn ervaringen met deze geloofsgemeenschap. 23.45 uur Journaal, 23.50 uur Nieuws voor doven. 47 „Nee, maar in gedachten stel je je zo iets voor. Laat ik je dan vertellen, dat ik Jannie sinds haar verdwijning niet meer heb gezien, niet hier en niet elders. Ik zei je al, dat ik het dorp Hurwenen niet eens weet Nooit van gehoord zelfs." „Waar was je vannacht dan, als je niet in Hurwenen verbleef?" „Heb ik je daar geen antwoord op gegeven, toen ik thuiskwam?" Zyn stem klonk dreigend. „Jawel. Maar ik geloof geen barst van die zogenaamde zakelijke relatie. Als je genoeg van me hebt zeg het dan Dan weet ik tenminste, waar ik aan toe ben. Want als ik over alles nadenk, is het wel heel toevallig allemaal: die smerige beha in je wagea Eigenaresse Jannie Essenga. Je komt onverwacht thuis en dan zie ik, dat je bij de buur vrouw bent In casu Jannie. Opeens is Jannie verdwenen met een rot- smoessic: ze vindt Bert te oud. Flau wekul want dat wist ze eveneens voor haar huwelijk. Ze duikt op in een rotgat bij Zaltbommel en jij moet opeens zo nodig voor zaken naar dat stadje en blijft er zelfs de hele nacht hangen. Althans in de omgeving En probeert mij w(js te maken, dat je bij een zake lijke relatie geslapen hebt Wat was die zogenaamde relatie? Een vrouw zeker, he? Ik geloof geen barst meer van je verhaaltjes. Jij en Jannie zullen dat samen wel bekokstoofd hebben. Met de bedoeling nu ja welke bedoeling snap ik al lang. Dat heb je vannacht dan wel fijn voor elkaar gehad, zeker? Als dat ellendige geval met vader niet was gebeurd, zou er geen haan naar gekraaid hebben en hadden jullie rustig door kunnen gaan. Hoe vaak heb je in het verleden al ergens anders geslapen dan in een hotel? De keren, dat je 's nachts niet thuiskwam?" Ze snikte. „Vader heeft me indertjjd tot in de treure toe ge waarschuwd: pas op met hem; het nest, waaruit hij voortgekomen is, deugt niet Maar ik vertrouwde je, omdat ik van je hield. Waarom bedrieg je me? Waarom doe je me dit aan? Ben ik niet altijd goed voor je geweest?" De man legde de uitgaande pijp in de asbak. De krant viel van zijn schoot, toen hy overeind kwam. Met een felle blik in zijn ogen liep hij naar de vrouw en bleef vlak voor haar staan. Even keek hij op de klok, waarna hij een op schrijfboekje uit zijn zak diepte en er wat op schreef. Het blad uitscheurend. gooide hjj het voor haar neer. ..Bel op. Het is het wegrestaurant aan de auto weg naar Den Bosch. Daar eet ik door gaans. Vraag naar mevrouw Van der Ven en vraag haar, waar ik de afge lopen nacht heb doorgebracht. Ze woont in Kerkdriel Daar heb ik ge slapen en nergens anders, versta je? En Jannie heb ik niet gezien. Al die onzin, die jij hier hebt uitgekraamd. Door GRÉ DE BOER zijn verzinsels, die in jouw wantrou wende brein naar voren zijn gekomen. Het is, dat ik een vredelievend mens ben, andersik zou in staat zijn je te slaan, vrouw." Ze keek naar het briefje, waarop een telefoonnummer met kengetal was ge schreven. Zonder het aan te raken, vroeg ze: „En die mevrouw? Woont zij alleen?" Hij dacht nu moet ik hoog spel spelen. Een andere mogelijkheid is er voor mij niet meer om me te rehabili teren. Wijzend op het briefje, ant woordde hij: „Bel op. Dan krijg je het antwoord. Of ze al dan niet alleen woont moet je dan zelf maar uitzoe ken. Als je goed geluisterd hebt weet je, dat ik zei: mevrouw Van der Ven Het was op haar advies, dat ik naar Kerkdriel reed. Vanwege de mist die steeds dichter werd. Het dorp ligt een kilometer of drie van de grote weg Uit veiligheidsoverwegingen besloot ik niet helemaal naar Zaltbommel te rijden" „Waarom bij die mevrouw? Er is toch ook een hotel?" „Wist ik niet Denk je, dat ik met mijn werk door zulke negorijen rijd? En het was een vriendelijk aanbod. Natuurlijk heb ik ervoor betaald, want dat moet ik in een hotel eveneens." „Het klinkt anders maar erg toeval lig." bleef ze nadreinen als een klein kind. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4