Burgemeesters verontrust over toekomstige verkeersproblemen na gereedkomen dammen Firma Goudswaard ziet toekomst rooskleurig Kollege Zierikzee kiest voor zoete Grevelingen Feestelijke vergadering N.C.V.B. - Bruinisse H. J. DORREMAN TREKT ZICH LOT VAN KNOBBELZWANEN AAN Bijeenkomst SGP over compromis in politiek In drie regio's Alcantara f 250.- korting llolty" rqode STREEKNIEUWS 4 K ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 23 november 1982 Nr. 23222 3 ZIERIKZEE - De burgemeesters op Schouwen-Duive- land, Sint Philipsland en Goeree-Overflakkee hebben zich in een gezamenlijke vergadering laten voorlichten door deskundigen van Rijkswaterstaat over de wegensi tuatie in hun regio in verband met de totstandkoming van Oosterscheldedam, Philipsdam en andere water bouwkundige werken in dit gebied. Nieuwe zaak erbij De nieuwe lederwarenzaak aan de Poststraat. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE - De firma Goudswaard ziet de toekomst rooskleurig tegemoet met haar nieuwe zaak in de Poststraat te Zierikzee. Men kan er terecht voor tassen, koffers, paraplu's; kortom lederwaren en accessoires. De afdelingen ruitersport, reparatie en zonwering blijven in de zaak aan de Korte Nobelstraat gevestigd. Inmiddels is besloten alle mogelij ke druk uit te oefenen op provincie en rijk en grote verontrusting uit te spreken over diverse temporiserin gen en bezuinigingen, die aan het ein de van de jaren tachtig grote ver keersproblemen zullen opleveren. Ook in deze kring werd het onaan vaardbaar uitgesproken over de be zuiniging van 15 miljoen gulden die men wil bereiken door aanleg van een smalle weg over de Oosterschel dedam. Die weg zou dan namelijk aanmerkelijk smaller zijn dan de weg op de Zeelandbrug, terwijl door onderhoudswerken aan de schuiven op veelvuldige stremming gerekend zal moeten worden. Dit wordt medegedeeld door bur gemeester Th. H. de Meester in zijn antwoord op vragen in de algemene beschouwingen van de raadsfrakties te Zierikzee. Tolheffing De burgemeester wijst de C.D.A.- fraktie erop, dat door middel van een motie in februari 1981 al het .onaan vaardbaar" werd uitgesproken over de voortzetting van tolheffing op de Zeelandbrug na 1985. Hij memoreert dat die motie heeft geleid tot een brief van g.s., waarin zij mededelen, dat het in hun voornemen ligt te be vorderen dat de inwoners van Schou- wen-Duiveland te zijner tijd een be langrijke reduktie op de tolgelden worden verleend. Uit het antwoord van de burge meester blijkt, dat het kollege zich niet zo kan vinden in de voorstellen van de P.v.d.A.-fraktie tot het invoe ren van parkeerautomaten en par- keermeters en het aanstellen van een parkeerwachter voor de binnenstad. Parkeermeters en -automaten noemt hij zeer kostbare attributen, wanneer zij niet in een groot aantal worden geplaatst. Evenals een blau we zone hebben deze voorzieningen volgens het kollege alleen zin als daarop voldoende toezicht uitge oefend kan worden. Parkeerwachter De ervaring met één parkeerwach ter heeft het kollege reeds geleerd, dat dit voor de betrokken funktiona- ris een zware psychische druk geeft. „Alleen in de grotere anonimiteit van het funktioneren in groepsver band (drie of meer) is dit op te van gen", aldus de burgemeester, die er aan toe voegt, dat het aanstellen van één zo'n funktionaris budgettair al een niet verantwoordde belasting zou geven. „De opbrengst van de boe tes komt immer nog steeds niet in de gemeentekas maar in de staatskas", aldus de heer De Meester. In antwoord op een vraag betref fende de uitbreiding van de loopstra- tenperiode verwijst hij naar het ad- Advertentie mantels; coats; blazers en pakjes nu met (wellicht een tip voor Sint?) Ook VOO' ho«d»n »h«wl» Dam 15-19 Z>«'>kzee Telefoon 01110 - 2816 vies van de kommissie verkeer, waarop de aanvangstijd van 1 juni naar 15 mei werd verschoven. Met de V.V.V. zal overlegd worden of het hinderlijk parkeren van auto bussen in de binnenstad kan worden tegengegaan. Een extra moeilijkheid is echter, dat het vaak bussen uit het buitenland betreft. Verder wijst de burgemeester erop, dat de problematiek van de Caland- weg reeds diverse malen in de ver- keerskommissie werd behandeld, desalniettemin werd kortgeleden toegezegd, dat dit nogmaals zal ge beuren. Fietspad Engelse Kade Wethouder van publieke werken de heer P. de Rijke beantwoord een vraag van de P.v.d.A.-fraktie betref fende de aanleg van een fietspad op de Engelse Kade. De wethouder laat weten, dat de meerderheid van het kollege nog steeds denkt, dat een smal fietspad op een smalle dijk le vensgevaarlijk is, vooral in het don ker. ,,De verkeersonveiligheid blijft dan even erg als in de situatie zoals die nu is. Wij zullen dan ook moeten zoeken naar andere en beter oplos singen", aldus de wethouder. Verder deelt de heer De Rijke me de, dat de rekonstruktie van de Na het welkom en gebed door de presidente, mevrouw De Groot werd gezongen: „Grote God wij loven U". Ook voor dit jaarfeest stond er weer een kostelijke broodmaaltijd op het programma, die werd besloten door de vice-presidente mevrouw Verton met een meditatie gemaakt naar aan leiding van enkele versen uit Psalm 127: „Het is tevergeefs dat gij brood der smarten eet". Vervolgens kwamen de jaarversla gen van de secretaresse en de pen- ningmeesteresse aan bod. Deze wer den keurig in orde bevonden. Onder leiding van mevrouw L. Roukema werd het spel „Wie van de drie" opgevoerd. Het toneelstuk „Den Haag vergist zich niet" werd gespeeld door het toneelgroepje van de afdeling. De avond werd enkele malen onderbroken door gezellige koffiepauzes, later een glaasje wijn of fris. Het bestuurslid mevrouw Knop- ZIERIKZEE Vergadering Welzijnskommissie De welzijnsadvieskommissie van de gemeente Zierikzee komt maan dagavond 29 november in het stad huis in vergadering bijeen. De agenda vermeldt onder meer het subsidieverzoek van de werk groep Vrouwencafé Zierikzee. Naar het zich laat aanzien zal de welzijns kommissie over dit punt slechts achteraf advies kunnen uitbrengen, aangezien dit punt ook reeds staat vermeld op de agenda voor de voor afgaande gemeenteraadsvergadering op donderdag 25 november. Hoofdpoortstraat omstreeks maart volgend jaar zal worden gestart. In de laatste maanden heeft een aantal nutsbedrijven dienstleidingen met huisaansluitingen vernieuwd. Het is technisch gewenst dat de sleuven van deze leidingen kunnen nazakken in de komende wintermaanden, van daar dat de rekonstruktie nog even op zich laat wachten. De P.v.d.A.-fraktie drong in de al gemene beschouwingen aan op spoed bij het starten van een onteige ningsprocedure voor het doortrek ken van het fietspad Heuvelsweg. Wethouder De Rijke herinnert er der halve aan, dat het bestemmingsplan „Heuvelsweg" in april dit jaar door de raad werd vastgesteld. Na de ter- visielegging werd het in juni ter goedkeuring ingezonden aan g.s. Me de door ziekte van personeel is het nog niet gelukt een besluit tot ont eigening ter vaststelling aan de raad aan te bieden. Politie Burgemeester De Meester gaat in zijn antwoord ook in op de organieke sterkte van de groep Zierikzee van de Rijkspolitie, die de gehele regio Schouwen-Duiveland moet bestrij ken. Die sterkte bedraagt 38 man. Een uitbreiding van tussen de 45 en 50 man zou gewenst zijn. De burge meester laat weten, dat er voortdu rend wordt overlegd over politieza ken, zowel intergemeentelijk als met het distriktskommando en met de of ficier van justitie. Tevens worden verder kontakten onderhouden in de provincie en met de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. De Ver. van Ned. Gemeenten stelt momenteel een onderzoek in naar de werkdruk bij diverse groepen van de Rijkspolitie. Jansen bedankte allen die aan het slagen van deze fijne avond hadden meegewerkt. Deze dames kregen een plantje aangeboden. Tot slot van deze feestelijke bijeen komst werd gezongen gezang 280 1 „'k Wil U o God mijn dank betalen". Een dezer dagen bleek hiervan evenwel totaal geen sprake te zijn. Uit het laboratorium-onderzoek van het Centraal Dierengeneeskundig In stituut werd gekonstateerd, dat de ter onderzoek aangeboden knobbel zwaan leed aan een zeer heftige maagworminfektie. Bovendien werd bloedarmoede gekonstateerd en wer den restanten van twee ritssluitin gen in de maag van het dier gevon den. Van vermeend botulisme bleek totaal geen sprake. Broedsel Tussen het moment van het verzen den van de dode zwaan naar het CDI in Lelystad en het binnenkomen van ZIERIKZEE U.V.V. verkoopdag In het U.V.V. ontmoetingscentrum werd vorige week een verkoopdag gehouden van goederen die meren deels gemaakt waren door de be zoeksters van de damessociëteit en U.V.V.-sters. De voorzitster van de U.V.V., me vrouw B. v. d. Linde-Florusse open de deze dag met een hartelijk wel kom aan de bezoekers. Daarna kon een en ander worden gekocht. Vooral de loten vonden een goede aftrek, want hiervoor waren mooie prijzen beschikbaar, zoals spreien, tafella kens, lederen tas enz. Ook waren er nog verschillende leuke attrakties, zoals sjoelen, en het raden van appels en knikkers. Voor de strekking van de loten waren velen aanwezig, zodat na de trekking bijna alle prijzen kon den worden uitgereikt. Het aantal appels bedroeg 126 en de knikkers 144. Ondanks de on gunstige weersomstandigheden was het resultaat toch bevredigend, nl. ruim 2400,— bruto. Aan het eind van deze dag bedank te de penningmeesteresse van de U.V.V., mevrouw M. Glerum-v. d. Gruiter, allen zowel kopers als mede werksters, voor het slagen van deze dag. Bijeenkomst U.V.V. De U.V.V. Zierikzee houdt donder dag 25 november een bijeenkomst in het U.V.V. ontmoetingscentrum te Zierikzee. Op de agenda staat onder meer de nabespreking van de hand- werkverkoopdag. Voortijd: zie agen da. Controle Op de Calandweg in de wijk Malta te Zierikzee werd een snelheidscon trole gehouden. Twaalf automobi listen en drie bromfietsers gingen op de bon. NIEUVVERKERK Inzameling oud papier Zaterdagochtend 27 november zal op Nieuwerkerk weer een inzame ling van oud papier worden gehou den. Vanaf acht uur rijdt de wagen door het dorp. Als steeds is de op brengst bestemd voor de zending van de Gereformeerde Gemeenten. Men wordt verzocht het papier tijdig en gebundeld gereed te zetten. Inzameling voor de zondagsschool In de week van 22 tot 27 november wordt aan de inwoners van Nieuwer kerk de zogenaamde „kerst-lijst" ge presenteerd. Een inzameling, bestemd voor het te houden kerst feest van de zondagsschool. Opbrengst verjaardagsfonds De opbrengst in het derde kwar taal van het verjaardagsfonds van de Ned. Herv. gemeente heeft 323,40 opgebracht. het laboratorium-onderzoek werden in de omgeving van de Zuidwelle- brug opnieuw drie dode zwanen ge vonden. „In alle gevallen betreft het jonge zwanen uit een broedsel van zeven", vertelt de heer Dorreman. Er zijn nu dus nog slechts twee jonge zwanen over en de ouders". Dorreman heeft naar aanleiding van de sterfgevallen een plan opgevat oin de resterende zwanen van een eventuele dood te redden. „Ik ben bereid om me er persoon lijk voor in te zetten, dat de dieren van een zekere dood worden gered", vervolgt Dorreman. De maagworm- Marcel, de zoon van de heer Goud-* swaard, en zijn vrouw Anja zullen de" leiding van de nieuwe zaak in han den nemen. „We zaten daar in de No belstraat toch wel een beetje achter af. Klanten wisten ons ondanks dat toch wel te vinden, we zitten tenslot te al 72 jaar in Zierikzee, maar voor een zaak blijft het centrum veel aan trekkelijker. We zijn dan ook zeer te vreden met de nieuwe aanwinst, een pand dat voorheen was ingericht als muziekhandel", vertelt Marcel. De heer Boot begon zijn inleiding met erop te wijzen dat Gods Woord, de Bijbel, „het hoogste gezag heeft, ook op staatkundig terrein. In Gods Woord staan de eeuwige beginselen. Nooit mogen wij een compromis slui- infektie lijkt te zijn ontstaan door vervuiling van de grachten tijdens de zomerperiode. „We hebben dan te maken met stilstaand water. Door de regenval in de voorbije weken komt er beweging in het water en komt er weer cirkulatie. Momenteel is het grachtwater weer gezond. Er zijn weer volop luizen in het water, een van de hoofdbestanddelen van het voedsel voor de in het water verke rende dieren." Overleven Om zijn overlevingsplan uit te kunnen voeren, wendde Dorreman zich tot de heer Does wijk van de plantsoenendienst van Zierikzee met het verzoek om medicijnen te ver strekken met tussenkomst van de ge meente. „Als de gevraagde medicijnen er komen, ga ik ze de zwanen persoon lijk toedienen. Op die manier hoop ik dan in ieder geval de nog overgeble ven zwanen te laten overleven", besluit Dorreman zijn verhaal. Binnen een week tijd werd de win kel grondig opgeknapt en ingericht, „we hebben bergen werk verzet om toch afgelopen vrijdag officieel te kunnen openen. Het is ons gelukt en de opening werd door zeer velen be zocht. We kregen bijvoorbeeld meer dan 40 bloemstukken. Voor ons een teken dat we een stap in de goede richting hebben gezet." ten, schipperen met deze eeuwige be ginselen", aldus spreker. Naast eeuwige beginselen zijn er ook afgeleide beginselen. „We kun nen de Bijbel niet openslaan en dan kant en klaar de hedendaagse ge meentepolitiek daarin oplezen. We leven namelijk in een gebroken we reld en God laat deze zondige wereld nog bestaan. Een afgeleid beginsel is datgene wat naar onze mening uit de eis van Gods Woord volgt. Door ons verduisterd verstand is het vaak moeilijk om de scheidslijn juist te trekken tussen jle eeuwige beginse len en afgeleide beginselen". Overheid De heer Boot toonde zich voorstan der van samenwerking tussen kerk en overheid, zoals die in het verleden geweest is. Geen overheersing van kerk op staat of andersom. Calvijn heeft de terreinen van kerk en staat beschreven. Ieder heeft zijn eigen ter rein, maar er is wel samenwerking. Ten slotte merkte de inleider op dat de keus van de S.G.P. moet zijn: niet links, niet rechts, niet conservatief of progressief. „Wij moeten rechtuit gaan, de Koninklijke weg". NIEUWERKERK Vergadering Gerei. Vrouwenvereniging Woensdag 24 november zal de Gere formeerde vrouwenvereniging weer vergaderen in de zaal van de Gerefor meerde kerk aan de Badhuisstraat. Mevrouw Folmers-Robbemond zal een inleiding verzorgen, met als titel „Een begaanbare weg". Het deel na de pauze wordt verzorgd door me vrouw v. d. Linde-Hart. Belangstel lenden zijn van harte welkom. Sint Nlcolaas-aktie De winkelweek van de midden standsvereniging is in volle gang. De naam van de pop in de etalage van Kesteloo is „Marlies" en werd gera den door Carolien Kooijman. Van daag (dinsdag) moet de RABO-rebus worden ingeleverd, ook bij Kesteloo, waarvoor vijf prijzen beschikbaar zijn in totaal 250,—. Donderdag kunnen de kinderen raden hoeveel bokkepootjes liggen in de speelgoed- trekker bij bakker v/h Clarisse. Wie het juiste aantal raadt krijgt het mooie speelgoed. Vanaf 26 tot 29 no vember ligt in de etalge van elke deelnemende winkelier een stuk ge reedschap. waarvan geraden moet worden boe het heet. Oplossingen in leveren voor 29 november bij Keste loo. RRUINISSE Opbrengst aktic Amaryllis De bloembollen - voor - een - goed - doel - aktie die Lydie Wiebrens deze herfst weer hield heeft 1380,— op gebracht. De opbrengst die bestemd is voor de Stichting Gezamenlijke Hulp Gehandikapten is grotendeels bijeengebracht door leerlingen van beide lagere scholen die de amaryl- lisbollen hebben verkocht, waarvoor dank. ,,Zo verkeerd nog niet" ZIERIKZEE - „Inderdaad kiest het kollege voor een zoete Grevelingen. Wij vinden dit standpunt zo verkeerd nog niet, hopelijk deelt de raad die mening ook". Dit antwoord geeft wethouder P. de Rijke naar aanleiding van een desbetreffende zaak van de PvdA-fraktie in de algemene beschouwingen. De wethouder laat weten, dat het kollege niet van oordeel is, dat hier sprake is van een eenzijdige benade ring of een gevaarlijke uitlating. „Wij weten waar wij over praten. Als men rekening houdt met het feit dat in de regio 16 000 ha cultuurgrond aanwezig is, dan is het toch van zelfsprekend dat men kiest voor zoet", aldus wethouder De Rijke. Besef Hij vraagt zich af of wel voldoende wordt beseft, dat een droog jaar, voor één der grove tuinbouwgedeel- ten een miljoen gulden minder werk gelegenheid kan betekenen. Er zijn volgens de wethouder nog steeds lan derijen waar geen zaad kiemt van het zilt. Zoute kwel zou volgens hem ook de oorzaak kunnen zijn van bodem verontreiniging. Met het praten over de vele andere voordelen van een zoe te Grevelingen zouden naar zijn me ning nog vele dagen zijn te vullen. „Laten we daarom proberen met z'n allen een zoet Schouwen-Duive land te krijgen, want dan pas kunnen wij genieten van een echte natuur in sloten, op dijken en langs wegen", besluit de wethouder. De heer Dorreman hij de nog overgebleven zwanen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BRUINISSE - Afgelopen donderdag kwamen de dames van de Ned. Chr. Vrouwen Bond, afdeling Bruinisse bijeen voor de jaarvergadering, ook bijge woond door enige afgevaardigden van de afdeling Zierikzee, Kerkwerve en Haamstede. ZIERIKZEE - Medio half oktober werden in de omgeving van de Zuidwelle- brug in Zierikzee twee dode, jonge knobbelzwanen ontdekt. Via de heer H. J. Dorreman, hulpinspekteur van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, werd een van de zwanen afgeleverd bij dierenarts Ken Buth in Burgh-Haamstede. Deze op zijn beurt stuurde het dier, geëuthanaseerd en diepgevroren, naar het centraal Geneeskundig Instituut in Lelystad. In eerste instantie gingen de gedachten over de aard van de doodsoorzaak uit naar bo tulisme in de Zierikzeese grachten of in een deel daarvan. NIEUWERKERK - De Staatkundig Gereformeerde Studievereniging „Schouwen-Duiveland" vergaderde te Nieuwerkerk onder voorzitterschap van de heer I. de Waal uit Oosterland. Spreker op deze avond was de heer B. Boot uit Burgh-Haamstede. Hij sprak over het onderwerp: „Compromis in de gemeentepolitiek?!"

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3