Uw Gasbedrijf adviseert.fr Vandaag akties op veel Christelijke scholen Kan het niet wat minder snel? Vermindering fruitteelt proeftuinen noodzakelijk Onderwijsstaking-: 1 9 3 2 3 3 2 -39 Gerard de Lange gaat vrijwel zeker door Prinses Margriet ontvangen door keizer Hirohito Decentralisatie van wezenlijk belang voor demokratie Regionaal gebruik sporthal Onderdak AGENDA (01110) 6551 2 DEN HAAG - Naar schatting doet vandaag (dinsdag) negentig procent van de Protestants-Christelijke scholen iets om besturen en ouders van leerlingen te overtuigen van de noodzaak aktie te voeren tegen voorgenomen be zuinigingen in het onderwijs. Maandagmiddag ver wachtte de aktieleiding op het hoofdkantoor van de Protestants-Christelijke Onderwijsvakorganisatie (PCO) in Den Haag, dat er op ongeveer 900 of vijftien procent van de scholen rond 9000 leerkrachten staken. Op duizenden andere scholen wordt aktie gevoerd bui ten schooltijd. Door de onzekerheid over het al dan niet bestellen van de post en de regionale opzet is er nog geen exact beeld van de akties te geven. Duide lijk is wel dat er weinig aktie zal zijn op Protestants-Christelijke scholen in het noorden en het zuiden van het land. Dit moet waarschijnlijk wor den geweten aan de vrees voor kon- kurrentie door de geïsoleerde positie van deze scholen in die gebieden. Meer weerstand In het Protestants-Christelijke on derwijs is over het algemeen meer weerstand tegen staking als aktie- middel dan in het openbaar en Ka tholiek onderwijs. Dat er evenwel ook medestanders waren voor de meerdaagse werkonderbreking van vorige week lieten toen twee scholen al blijken. Het PCO-aktiedoel is breder gefor muleerd, dat dat van de onderwijs- vakbonden die tot de vijfdaagse sta king opriepen. De PCO duidt haar doel aan met de trefwoorden: kwali teit, werkgelegenheid en rechtsze kerheid. In principe worden de kinderen naar huis gestuurd. Waar dit onover komelijke moeilijkheden oplevert, is kinderopvang geregeld. Veelal zijn hiervoor ouders gevraagd. Op tal van plaatsen gaan de schoolteams met ouders en schoolbesturen in diskus- sie om de problemen te bespreken die het onderwijs wacht als de aange kondigde bezuinigingen doorgaan. Voorbereiding- Bij de voorbereiding van de PCO- aktie is het de leiding opgevallen, dat de Katholieke onderwijs vakor ganisatie (KOV) haar leden ontraadt aan de PCO-aktie mee te doen. Bij de Algemene Bond van Onderwijzend Personeel (ABOP) denkt men er an ders over. Er doen morgen wel enke le katholieke en wat meer openbare scholen mee aan de PCO-aktie. In Ne- derhorst Den Berg doen alle openba re en Katholieke Kleuter- en lagere scholen mee. Gezamelijk trekt men dinsdagmorgen in demonstratieve optocht naar het gemeentehuis. Advertentie i 3RÖ0ÏSTE VERBRUIK 4 fflVtl 't Kan heus wel een beetje kalmer met die gasmeter. Wilt u weten hoe u gas èn geld kunt besparen? Ga eens langs bij uw Gasbedrijf. Dit is een publicatie van de in VEGIN samenwerkende Gasbedrijven. I Na faillisement: UTRECHT - Het witgoedfiliaalbe drijf Gerard de Lange zal vrijwel ze ker op 1 december op de markt terug keren, ook al wordt op verzoek van de bewindvoerder in de surseance het faillissement over de onderne ming uitgesproken. Dat heeft de Rot terdamse advocaat mr. H. J. Smit, die als adviseur van de nieuwe orga nisatie optreedt, meegedeeld. Volgens mr. Smit zal binnen de op te richten nieuwe vennootschap ver uit het grootste deel van de huidige medewerkers werkzaam kunnen blijven en zal het merendeel van de 45 filialen kunnen worden behouden. De leiding van de in liquiditeitspro blemen geraakte onderneming ver wacht tegen het eind van de komende week de onderhandelingen met de fi nanciers, leveranciers en medewer kers succesvol te zullen afronden, al dus mr. Smit. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DRACHTEN - De politie van Smal- lingerland heeft de hand gelegd op 1.800 valse 100-dollarbiljetten. De bankbiljetten, met een tegenwaarde van bijna een half miljoen gulden als ze echt zouden zijn geweest, werden gevonden in een kluis van de Rabo bank in Ureterp. De huurder van die kluis, de 37-jarige J. H. uit Drachten werd gearresteerd. UTRECHT - De Vereniging Perso neel van Rabobanken VPR (2600 le den) zal zich per 1 juli 1983 bij de Dienstenbond CNV aansluiten. De le denraad van de VPR heeft het afgelo pen weekeinde tot deze toetreding besloten. HAARLEM - De krakers, die de nougatfabriek in Zandvoort sinds 24 oktober bezetten, moeten deze ont ruimen. Zij mogen de fabriek niet meer betreden zonder toestemming van de eigenaar. Dit bepaalde maan dagmiddag de vice-president van de Haarlemse rechtbank, mr. Vrij. DEN HAAG - De Kunstenbond FNV heeft maandag op het Binnen hof in Den Haag geprotesteerd tegen de voorgenomen bezuinigingen. Aan de demonstratie werd ook deelgeno men door de toneelgroepen Proloog en de Nieuwe Komedie, waarvoor stopzetting van de subsidiëring is aangekondigd, en het Nederlands Ballet Orkest. DEN HAAG - De heer J. Metz is maandagmiddag beëdigd als lid van de Tweede Kamer. Hij maakt deel uit van de WD-fraktie, die een aan tal leden zag verdwijnen in verband met hun benoeming tot minister of staatssekretaris in het kabinet- Lubbers. DEN HAAG - Vanaf vandaag (dins dag 23 november) mag brood dat in het buitenland is gebakken niet on der een minimumprijs worden ver kocht. Een woordvoerder van het produktschap voor granen, zaden en peulvruchten heeft dat bevestigd. TOKIO - Prinses Margriet en echt genoot Pieter van Vollenhoven zijn maandag aan het einde van hun acht daagse bezoek aan Japan door de Ja panse keizer Hirohito ontvangen in zijn paleis. Het bezoek aan Japan werd ge bracht op uitnodiging van de ha venstad Kobe, „zusterstad" van Rot terdam. Konklusie van kommissie: DEN HAAG - Van de zeven regionale proeftuinen voor praktijkonderzoek in de fruitteelt moeten er drie worden gesloten en drie andere worden verplaatst. Tot de ze konklusie is een kommissie van deskundigen gekomen. Naar haar oordeel moe ten de tuinen in Oosthuizen (N.H.), Terwolde (Gld.) en Werkhoven (U.) worden gesloten. Dikke- Vrouwen-Dag AMSTERDAM - De feestelij ke Dikke Vrouwen Dag wordt zaterdag 27 november in de Carmel aan de Nieuwe Heren gracht in Amsterdam gehou den. De dag biedt muziek, boekpresentatie, winkels met grote maten. werkbijeen komsten en is gratis toeganke lijk. alleen voor vrouwen. De dag is georganiseerd door de aktiegroep Vet vrij. De aktiegroep heeft het initi atief genomen voordik tevre den". klachtenboek dikke vrouwen Ze kreeg om de prijs laat te houden een subsidie van de stuurgroep emancipatie van het voormalige ministerie van c.r.m Het boek is samen gesteld op basis van 300 reak- ties van vrouwen Daarin worden ervaringen weergegeven met dik zijn. zich dik voelen en/of vreetbuien hebben, aldus het ministerie. Het boek richt zich tegen de diskriminatie van dikke vrou wen en de dwingende schoon heidsnormen rlie vrouwen worden opgedrongen De proeftuin te Kraggenburg in de Noordoostpolder moet worden ver plaatst naar Zeewolde in Zuidelijk Fle voland, die in Geldermalsen naar de Tielerwaard Oost, die in Numansdorp (Hoekse Waard) naar een perceel, gren zend aan het proefstation voor de fruit teelt in Wilhelminadorp op Zuid- Beveland. De tuin in Horst (L) kan daar blijven. Verlies arbeidsplaatsen Door de vermindering van zeven tot vier tuinen komen arbeidsplaatsen te vervallen, maar de kommissie ver wacht daarvan geen onoverkomenlijke moeilijkheden. Veel zal kunnen worden geregeld door natuurlijk verloop en overplaatsingen. In de tuinen die al of niet na verhuizing blijven wordt de per soneelsbezetting uitgebreid. Uitgegaan wordt van een toekomstige bezetting van vier arbeidskrachten per proeftuin. De kommissie heeft haar onderzoek naar de meest doelmatige omvang van het praktijkonderzoek in de fruitteelt uitgevoerd in opdracht van het Land bouwschap, het ministerie van land bouw en visserij en de besturen van de proeftuinen. Het schap acht het gewenst, dat de re gionale proef tuinorganisatics zich nu op korte termijn over het advies van de kommissie uitspreken. Konklusie in proefschrift: UTRECHT - Decentralisatie van de overheidstaken is van wezenlijk be lang voor de toekomst van de Neder landse rechtsstaat en democratie, liet is een onmisbare voorwaarde voor de noodzakelijke vergroting van de deelneming van de burgers in het bestuur en het moet een van de centrale thema's zijn bij de oplossing van de problemen van het openbaar bestuur in de sociale rechtsstaat. Tot die konklusie kwam mr. J. T. van den Berg in zijn proefschrift „waterschap en funktionele decen tralisatie". Mr. Van den Berg promo veert woensdag in Utrecht tot doctor in de rechtsgeleerdheid. Volgens de promovendus is het funktioneren van de Nederlandse de mokratie onder druk komen te staan doordat de burger van het bestuur vervreemd is. Funktionele spreiding Mr. Van den Berg breekt in zijn dis sertatie een lans voor de funktionele decentralisatie (het verdelen van ta ken die nu centraal worden verricht). Juist zo'n funktionele spreiding houdt volgens hem goede waarbor gen in voor een direkte betrokken heid van de belanghebbenden bij bestuurlijke zaken. Mr Van den Berg is adjunct-grif fier bij de provinciale staten van Overijssel. WEST-BERL1JN - Een Westberlijn- se politieagent heeft maandag een 18- jarige man doodgeschoten die pro beerde te vluchten uit de bontzaak waarin hij klaarblijkelijk had willen inbreken. Volgens een politiewoord voerder had de man een bevel gene geerd om zichzelf over te geven. Twee andere mannen ontkwamen. PARIJS - Bij Toulouse in Frank rijk is een wapenopslagplaats ont dekt die o.m. een in de Sowjet-unie gemaakte raket werper bevatte, sa men met een lijst met namen van banken en buitenlandse militaire at taches die in Frankrijk zijn gestatio neerd. LONDEN - Iran heeft officieel be richten uit Bagdad tegen gesproken dat Irak vijf olietankers heeft ver nietigd bij de grootste olieterminal Kharg van Iran. Een woordvoerder van het ministerie van olie zei, dat er „geladen wordt zoals gewoonlijk en dat alles onder kontrole is". PARIJS - De Sowjet-Unie heeft Te heran verzocht de besprekingen over een omvangrijke wapenzending uit te stellen. Dit kan er volgens Iraanse emigrantenkringen in Parijs op wij zen dat er tussen beide buurlanden een verkoeling in de betrekkingen ophanden is. PEKING - De bouw van de eerste kerncentrale van China zal in het voorjaar van 1983 beginnen. De cen trale komt te staan op ongeveer 120 kilometer ten zuiden van Sjanghai, zo heeft het persbureau Nieuw China bekendgemaakt. De werkzaamheden aan de centrale zullen zeven jaar in beslag nemen. (Vervolg van pagina 1) grote problemen op ons afkomen", aldus de wethouder van jeugd- en jongerenzaken. Tweede kans Samenlevingsopbouw Wethouder Groen gaat in op de wens van de V.V.D.-fraktie snel in overleg te treden met de Stichting Samenlevingsopbouw omtrent het voortbestaan van deze stichting. Hij wist erop, dat de raad in feite niet be hoeft terug te komen op haar eerder genomen besluit tot beëindiging van de deelname in genoemde Stichting. De wethouder acht het in handen van het bestuur van de Stichting Samen levingsopbouw alsnog aktie te on dernemen om het bestaansrecht te bewijzen. Hij verwijst in dit verband wel naar het gemeentelijk wel- zijnsplan waarin wordt gesuggereerd dat de stichting een tweede kans moet krijgen. 'Burgemeester Th. H. de Meester deelt de R.U.-fraktie mede, dat het bestuur van de Stichting Gemeen schappelijke Bibliotheekvoorziening Schouwen-Duiveland door de Prov. Bibliotheekcentrale is geadviseerd de eigen bijdrage van de volwassen lezers te verhogen van 15,— naar 20,per jaar. Van rijkswege zal op de uitkering voor het openbare bibliotheekwerk een bedrag van 15,— miljoen wor den gekort. Dit zal plaatsvinden door de rijksbijdrage in de overige kosten te verlagen van 15 naar 10 Het kollege heeft de stichting Gem. Bibli otheekvoorziening medegedeeld, dat deze bezuinigingen in een begrotings wijziging verwerkt moeten worden. Jeugd- en jongerenwerk Wethouder P. de Rijke toont zich wat verbolgen over de opmerking van de P.v.d.A.-fraktie, dat alleen over jeugd- en jongerenwerk wordt geschreven in de aanbiedingsnota als er iets mis is. Verheugd is hij echter te kunnen mededelen, dat jeugdsoos Brogum een periode van grote zorgen over de administratie te boven is. Dit door de inzet van twee deskundigen van de gemeente, die de administra tie in korte tijd op het goede spoor hebben gebracht. Eén van deze des kundigen zal voorlopig de financiële administratie voor Brogum blijven verzorgen. Binnen enkele weken kan de begroting van de jeugdsoos tege moet worden gezien. Dc huisvestigingssituatie voor het Chr. Jongeren Verbond (C.J.V.) noemt wethouder De Rijke „triest, maar niet hopeloos". Hij vindt het gelukkig, dat het C.J.V. beseft, dat het van dc gemeente geen onwil is om te helpen, maar dat de mogelijkhe den ontbreken. Na bezichtiging van do binnenkort vrijkomende bakkersschool aan het Kerkhof, heeft het C.J.V. het kollege laten weten veel interesse voor dit pand te hebben. „Al met al is er voor de Commissie Jeugd- en Jongeren werk nog heel wat te doen", konsta- teert dc heer De Rijke aan het einde van dit hoofdstuk Jeugd- en Jonge renwerk. Verder deelt dc wethouder nog me de, dat er over het onlangs verwor den pand Poststraat 43 A besprekin gen gaande zijn met het Leger des Hcils voor het gebruik van het pand als peuterspeelzaal. KARATSJI - Bijna drie miljoen Af ghaanse vluchtelingen zijn door dc Sowjetrussisehe militaire inmenging in Afghanistand naar Pakistan ver jaagd en hun aantal groeit, verklaar de president Mohammed Zia Ul-Haq. WARSCHAU - Doordat de voorzit ter van de Poolse volksvertegen woordiging heeft gezegd dat een zit ting op 13 december gewijd zal zijn aan politieke aangelegenheden, is de verwachting in Warschau versterkt dat de staat van beleg die op die dag voor een jaar werd afgekondigd, zal worden opgeheven Dinsdag 23 november Zierikzee 's Landskamer. Bestuursvergadering Waterschap. 14.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. CPB. 19.45 uur. Marktzicht. Fraktievergadering P.v.d.A. 20.00 uur. „Huis van Nassau". Vergadering Vereniging voor bedrijfsvoorlichting Schouwen-Duiveland. 19.30 uur. Kerkwerve VerenigingsgebouwBejaardensoos St. Nicolaasfeest. 14.30 uur. Hotel Haamstede (Hogezoom 3). Le zing Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd. Westerschouwen. 19.30 uur. Hotel Haamstede. Vergadering VVV. 20.00 uur. Renesse Hotel „Het Wapen van Zeeland". Na jaarsvergadering VVV Renesse. 20.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Bijeenkomst Plat telandsvrouwen, afd. Noordgouwe e.o. 20.00 uur. N.H. verenigingsgebouw. Vergade ring vrouwenvemiging „Helpt El kander". 19.30 uur. „Prins van Oranje". Lezing Schouw- se duinen. 20.00 uur. Woensdag 24 november Zierikzee Kegelhuis Geluk. Wedstrijd Z.K.B. om H. J. Doelemanbeker. 19.30 uur. Beatrixschool. Vergadering. 16.00 uur. „De Gekroonde Suikerbiet". Cause rie Mischa de Vreede voor Vrouwen café. 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bejaar denmiddag NCVB. 14.30 uur. Haamstede Zaal Geref. Kerk. Najaarsvergade ring N.C.B.O., afdeling Schouwen- West. 19.30 uur. Hotel „Het Wapen van Zeeland". Jaarvergadering IJsvereniging Re nesse. 20.00 uur. Noordgouwe Dorpshuis. Ledenvergadering Ned, Rode Kruis. 20.00 uur. Bruinisse Leeszaal bibliotheek. Schrijfavond Amnesty. 19.00 uur. Donderdag 25 november Zierikzee Poststraat 37. Wereldwinkel. 10.00 - 16.00 uur. Stadhuis. Gemeenteraadsvergade ring (begrotingsbehandeling). 14.00 uur. Rusthuis Irene. Verkoop Welfare. 14.00 uur. Kegelhuis Geluk. Wedstrijd Z.K.B. om H. J. Doelemanbeker. 19.30 uur. „Huis van Nassau". Informatie avond F.N.V. 19.30 - 21.00 uur. UVV-ontmoetingsgebouw. Bijeen komst 19.30 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Commissie grond- en pachtzaken. 19.30 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering Middenschouwen. 19.30 uur. Verenigingsgebouw. Ledenvergade ring P.v.d.A., afdeling Middenschou wen. 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Raadsvergadering. 20.00 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Raadsvergadering. Algemene beschouwingen gemeente begroting 1983. 19.30 uur. Vrijdag 26 november Zierikzee Poststraat 37. Wereldwinkel. 10.00 - 16.00 uur. „Huis van Nassau". Regionale vogel tentoonstelling „Zang en Kleur". 19.30 - 23.30 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Feestelij ke familie-avond. N.C.B.O. 19.30 uur. „Mondragon". Aanbieding ..Welzijn in de knel". 12.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Algemene le denvergadering Groene Kruis, 19.30 uur. Rurgh-Haamstcdc Hotel Bom. Ledenvergadering Ring Promotion. 20.00 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Kommissie welzijn. 19.30 uur. Zaterdag 27 november Zierikzee Poststraat 37. Wereldwinkel. 10.00 - 15.00 uur. „Huis van Nassau". Regionale vogel- tentoonstelling „Zang en Kleur". 12.30 23.00 uur. R.K. Kerk. Koncert Zierikzees Ka merkoor. 20.30 uur. Burghsluis Haven. Aankomst Sinterklaas. 11.00 Haamstede Oude raadhuis. Aankomst Sinter klaas. 12.00 uur. Renesse Dorpshuis. Toneelstuk. 20.00 uur, Nieuwerkerk Dorpshuis. Aankomst Sinterklaas. 14.00 uur. Oosterland Voorkerk Ned. Herv. Kerk. Rommel markt en bazar kinderkoor. 13.30 uur. Zondag 28 november Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „De verre reis van Joris Jan". 14.30 uur. Maandag 29 november Zierikzee Mondragon. Najaarsvergadering Stad en Lande. 19.30 uur. Mondragon. Dia-vertoning zaden- en stekjesavond „Groei en bloei", KMTP. 20.00 uur. Dinsdag 30 november Burgh Café „Het Grote Zwijn". Jaarverga dering Haamstede-Burgh. 20.00 uur. Haamstede Graaf van Haamstede. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afd. Westerschouwen. 19.45 uur. Woensdag 1 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „De wensdoos". 14.30 uur. Chr. Geref. Kerk. Officiële opening. 19.30 uur. Donderdag 2 december Zierikzee „Huis van Nassau". Jaarvergadering Zierikzeese IJsvereniging. 19.30 uur. Poststraat 37. Wereldwinkel. 10.00 - 16.00 uur en 19.00 - 21.00 uur. Brouwershaven Kleuterschool ,,'t Schuitje". Bezoek Sinterklaas. 13.30 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Raadsvergadering, antwoord kollege b. en w. op algeme ne beschouwingen en vaststelling be groting 1983. 19.30 uur. Vrijdag 3 december Zierikzee Poststraat 37. Wereldwinkel. 10.00 - 16.00 uur en 19.00 - 21.00 uur. Zaterdag 4 december Zierikzee Poststraat 37. Wereldwinkel. 10.00 - 12.00 uur. Haamstede Nieuwe Chr. Geref. Kerk. Kerk open voor bezichtiging. 10.00 - 17.00 uur. Noordgouwe Ring. Aankomst Sinterklaas, 13.30 uur. Daarna feest in Dorpshuis. Maandag 6 december Zierikzee Poststraat 25. Dia-serie over Find- hom. 20.00 uur. Donderdag 9 december Zierikzee Eethuis Marktzicht. Ledenvergade ring P.v.d.A. 20.00 uur. Zondag 12 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „De verre reis van Joris Jan". 14.30 uur. Maandag 13 december Zierikzee Poststraat 25. Ontmoetingsavond 10NA. 20.00 uur. Vrijdag 17 december Noordgouwe Dorpshuis. Klaverjassen! 19.30 uur. Zondag 19 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „De verre reis van Joris Jan". 14.30 uur. Maandag 20 december Zierikzee „Huis van Nassau". Familie-avond „Philatelica". 20.00 uur. Dinsdag 26 december Zierikzee Poppentheater „Alteklein". Voor stelling „Wolkje Wit". 14.30 uur. ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HlllSAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17 30 uur (01110)5396 (01112) 1774. (01110) 6564 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 16 30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2